Auteur: Ranbaxy UK


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Venlafaxine is een antidepressivum dat behoort tot de groep van de zogenaamde serotonine- en norepinefrine-heropnameremmers (SNRI’s). Deze groep van geneesmiddelen wordt gebruikt om depressie en andere aandoeningen zoals angststoornissen te behandelen. Het wordt gedacht dat mensen die depressief en/of angstig zijn, lagere hoeveelheden serotonine en noradrenaline in de hersenen hebben. Het is nog niet volledig bekend hoe antidepressiva werken, maar zij kunnen de hoeveelheden serotonine en norepinefrine in de hersenen helpen verhogen

Venlafaxine is een behandeling voor volwassenen met depressie. Venlafaxine is ook een behandeling voor volwassenen met de volgende angststoornissen: gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis (angst of vermijden van sociale situaties) en paniekstoornis (paniekaanvallen). Om u beter te voelen, is het belangrijk de depressie of angststoornis adequaat te behandelen. Indien u niet behandeld wordt zal uw ziekte misschien niet vanzelf overgaan en kan het juist erger worden en moeilijker om te behandelen.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u gelijktijdig geneesmiddelen inneemt of ingenomen heeft binnen de laatste 14 dagen, die bekend zijn als irreversibele mono-amine-oxidaseremmers (MAOI’s). MAOI’s worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson. Het innemen van een irreversibele MAOI samen met Venlafaxine kan ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Eveneens moet u ten minste 7 dagen wachten als u met het innemen van Venlafaxine bent gestopt

alvorens u MAOI inneemt (zie ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” en de informatie in deze rubriek over “Serotoninesyndroom”).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt die bij gelijktijdige inname met Venlafaxine de kans op het ontstaan van het serotoninesyndroom verhogen (zie de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).
 • Als u oogproblemen heeft zoals bepaalde soorten glaucoom (verhoogde druk in het oog).
 • Als u in het verleden verhoogde bloeddruk heeft gehad.
 • Als u in het verleden hartproblemen heeft gehad.
 • Als u in het verleden toevallen (stuipen) heeft gehad.
 • Als u in het verleden verlaagde hoeveelheden natrium in uw bloed heeft gehad (hyponatriëmie).
 • Als u snel blauwe plekken krijgt of als u een verhoogde bloedingsneiging heeft (als u in het verleden bloedingsstoornissen heeft gehad), of als u andere geneesmiddelen inneemt, bijvoorbeeld warfarine (dat wordt gebruikt om bloedstolsels te voorkomen), die de kans op een bloeding verhogen.
 • Als u, of iemand uit uw familie, in het verleden manie of bipolaire stoornis (gevoel van grote opwinding of euforie) heeft gehad.
 • Als u in het verleden agressief gedrag heeft vertoond.

Venlafaxine kan een gevoel van rusteloosheid veroorzaken of een onvermogen om stil te zitten tijdens de eerste paar weken van de behandeling. Als dit bij u optreedt dient u uw arts te informeren.

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis

Als u aan een depressie lijdt en/of aan angststoornissen kunt u soms gedachten over zelfverminking of zelfmoord hebben. Deze kunnen eerst toenemen als u begint met het innemen van antidepressiva, aangezien al deze geneesmiddelen tijd nodig hebben om te werken, gewoonlijk twee weken, maar soms langer.

Het is waarschijnlijker dat u zo denkt:

 • Als u eerder gedachten over zelfmoord of zelfverminking heeft gehad
 • Als u een jongvolwassene bent. Gegevens uit klinisch onderzoek hebben een verhoogd risico op suïcidaal gedrag aangetoond bij jongvolwassenen (jonger dan 25 jaar) met psychische stoornissen die werden behandeld met antidepressiva.

Wanneer u op welk moment dan ook gedachten over zelfverminking of zelfmoord krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga direct naar een ziekenhuis.

U vindt het misschien prettig om familieleden en vrienden te vertellen dat u depressief bent of dat u een angststoornis heeft en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te zeggen wanneer zij denken dat uw depressie of angst verergert of als zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Droge mond:

Droge mond werd gemeld bij 10% van de patiënten die met venlafaxine behandeld werden. Dit kan het risico op gaatjes (cariës) in tanden en kiezen vergroten. U dient daarom extra aandacht aan uw mondhygiëne te besteden.

Diabetes

Het glucosegehalte in uw bloed kan veranderen door Venlafaxine. Daarom kan het zijn dat de doseringen van uw diabetesmedicijnen aangepast moeten worden.

Gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar

Venlafaxine dient niet te worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Eveneens, dient u te weten dat patiënten jonger dan 18 jaar een verhoogde kans hebben op bijwerkingen zoals zelfmoordpoging en zelfmoordgedachten en er is een verhoogd aantal meldingen van vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij deze groep van geneesmiddelen innemen. Ondanks dat, kan uw arts dit geneesmiddel voorschrijven aan patiënten jonger dan 18 jaar, als hij/zij beslist dat dat in hun belang is. Als uw arts dit geneesmiddel heeft voorgeschreven aan een patiënt onder de 18 jaar en u wilt dat bespreken, neem dan contact op met uw arts. U dient uw arts te informeren als een van de symptomen als hierboven beschreven ontstaan of erger worden als patiënten jonger dan 18 jaar Venlafaxine innemen. Eveneens zijn de langetermijneffecten van het veilig gebruik van dit geneesmiddel op de groei, rijping, cognitieve ontwikkeling en gedragsontwikkeling in deze leeftijdsgroep niet vastgesteld.

Venlafaxine Ranbaxy 150 mg, capsules met verlengde afgifte bevat de kleurstof allura rood (E129) en zonnegeel (E110) die allergische reacties kunnen veroorzaken

Gebruikt u naast Venlafaxine Ranbaxy nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Uw arts kan beslissen of u Venlafaxine met andere geneesmiddelen kunt innemen.

Begin niet met het innemen van, of stop niet met geneesmiddelen, inclusief die welke u zonder recept gekocht heeft, natuurlijke of kruidenmiddelen, zonder vooraf met uw arts of apotheker te overleggen.

 • Mono-amine-oxidaseremmers die worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson mogen niet worden ingenomen met Venlafaxine. Vertel uw arts als u deze geneesmiddelen heeft ingenomen in de afgelopen 14 dagen. (MAOI’s: zie de rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).
 • Serotoninesyndroom:

Een potentieel levensbedreigende toestand of maligne neurolepticumsyndroom (NMS)-achtige reacties (zie de rubriek ”Mogelijke bijwerkingen”) kunnen optreden tijdens behandeling met venlafaxine, voornamelijk bij gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen.

Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn: o Triptanen (gebruikt bij migraine).

 1. Andere geneesmiddelen om depressie te behandelen bijvoorbeeld SNRI’s, SSRI’s, tricyclische antidepressiva of geneesmiddelen die lithium bevatten.
 1. Geneesmiddelen die linezolide, een antibioticum, bevatten (gebruikt om infecties te behandelen).
 1. Geneesmiddelen die moclomebide, een MAOI, bevatten (gebruikt om depressie te behandelen).

o Geneesmiddelen die sibutramine (gebruikt voor gewichtsvermindering) bevatten. o Geneesmiddelen die tramadol (een pijnstiller) bevatten.

o Producten die Sint Janskruid bevatten (ook wel “Hypericum perforatum” genaamd, een natuurlijk of kruidenmiddel voor de behandeling van lichte depressie).

o Producten die tryptofanen bevatten (gebruikt voor slaapproblemen en depressie).

 1. Antipsychotica (die worden gebruikt voor de behandeling van een ziekte met symptonen zoals het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn, waangedachten, ongewone achterdocht, onduidelijke motivering en teruggetrokken gedrag).

lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in de bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken.

In zijn meest ernstige vorm, kan het serotoninesyndroom overeenkomen met het maligne neurolepticumsyndroom (NMS). Tekenen en symptomen van NMS kunnen bestaan uit een combinatie van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (dit wordt bepaald door een bloedtest).

Vertel uw arts onmiddellijk of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u denkt dat bij u het serotoninesyndroom gaat optreden.

De volgende geneesmiddelen kunnen ook een wisselwerking geven met Venlafaxine en dienen met voorzichtigheid te worden gebruikt. Het is vooral belangrijk uw arts of apotheker te vertellen als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • Ketoconazol (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties).
 • Haloperidol of risperidon (voor de behandeling van psychische ziekten).
 • Metoprolol (een bètablokker om verhoogde bloeddruk en hartaandoeningen te behandelen).

Venlafaxine dient met voedsel te worden ingenomen (zie rubriek 3 “Hoe gebruikt u dit middel?”).

U dient gebruik van alcohol te vermijden als u Venlafaxine inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt

U dient Venlafaxine alleen te gebruiken nadat u de mogelijke voordelen en de risico’s voor uw ongeboren kind met uw arts heeft besproken.

Zorg ervoor dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Venlafaxine gebruikt. Het gebruik tijdens de zwangerschap, van soortgelijke geneesmiddelen (SSRI's), kan het risico van een ernstige aandoening bij baby's verhogen, de zogenaamde persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene (PPHN), waardoor de baby sneller ademhaalt en een blauwachtige kleur krijgt. Deze symptomen beginnen meestal tijdens de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit gebeurt met uw baby moet u direct contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Als u dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap inneemt, zijn er andere verschijnselen die bij uw baby kunnen optreden na de geboorte namelijk moeilijkheden bij het voeden en ook moeilijkheden bij het ademhalen. Als uw baby deze verschijnselen heeft als hij is geboren en u heeft hier zorgen over, vraag uw arts en/of verloskundige om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Venlafaxine kan in de moedermelk overgaan. Er is een risico van een effect op de baby. Daarom dient u dit onderwerp met uw arts te bespreken en hij/zij zal beslissen of u moet stoppen met het geven van borstvoeding of dat u de behandeling met Venlafaxine moet stoppen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen voertuigen en gebruik geen gereedschap of machines totdat u weet welke invloed Venlafaxine op u heeft.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering voor de behandeling van depressie, gegeneraliseerde angststoornis

en sociale angststoornis is 75 mg per dag. Uw arts kan de dosering geleidelijk verhogen, indien nodig zelfs tot een maximum van 375 mg per dag voor depressie. Als u wordt behandeld voor paniekstoornis, zal uw arts met een lagere dosis beginnen (37,5 mg) en vervolgens de dosering geleidelijk verhogen. De maximale dosering voor gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en paniekstoornis is 225 mg/dag.

Neem Venlafaxine elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in, ’s ochtends of ’s avonds. De capsules moeten heel ingenomen worden met wat vloeistof en ze mogen niet geopend, fijngemalen, gekauwd of opgelost worden.

Venlafaxine dient met voedsel te worden ingenomen

Als u lever- of nierproblemen heeft informeer dan uw arts, aangezien uw dosis van dit geneesmiddel wellicht anders moet zijn.

Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel zonder overleg met uw arts (zie de rubriek “Als u stopt met het innemen van dit middel”).

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u meer dan de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid Venlafaxine heeft ingenomen.

De symptomen van een mogelijke overdosering kunnen bestaan uit snelle hartslag, veranderingen in het bewustzijnsniveau (variërend van slaperigheid tot coma), troebel zien, stuipen of toevallen en braken.

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Echter, als het tijd is voor de volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en neem alleen de enkele dosis zoals gebruikelijk. Neem niet meer in dan de dagelijkse hoeveelheid Venlafaxine die aan u voor één dag is voorgeschreven.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van uw behandeling of verminderen van de dosis zonder het advies van uw arts, zelfs niet als u zich beter voelt. Als uw arts denkt dat u niet langer Venlafaxine nodig heeft, zal hij/zij u vragen de dosis geleidelijk te verlagen voordat de behandeling uiteindelijk gestopt wordt. Het is bekend dat bijwerkingen optreden als mensen stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel, dit is vooral het geval als dit geneesmiddel plotseling wordt gestopt of als de dosis te snel verlaagd wordt. Sommige patiënten kunnen last krijgen van verschijnselen als vermoeidheid, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, hoofdpijn, slapeloosheid, nachtmerries, droge mond, verlies van eetlust, misselijkheid, diarree, nervositeit, agitatie, verwarring, oorsuizen, tintelingen of de zeldzame sensaties van elektrische schokken, zwakte, zweten, stuipen of griepachtige symptomen.

Uw arts zal u adviseren hoe u geleidelijk de behandeling met Venlafaxine dient af te bouwen. Als één van deze verschijnselen bij u optreedt, of als andere symptomen problemen veroorzaken, vraag dan uw arts om verder advies.

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken..

Als één van de volgende verschijnselen optreedt, neem dan niet meer Venlafaxine in. Raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

o Beklemmend gevoel op de borst, piepende ademhaling, moeilijkheden met slikken of ademhalen. o Zwelling van het gezicht, de keel, handen of voeten.

o Gevoel van zenuwachtigheid of angst, duizeligheid, kloppende sensaties, plotselinge roodheid van de huid en/of een warm gevoel.

o Ernstige uitslag, jeuk of bultjes (stukjes verhoging van rode of bleke huid die vaak jeukt).

 1. Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen bestaan uit rusteloosheid, hallucinaties, coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in de bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken. In zijn meest ernstige vorm, kan het serotoninesyndroom overeenkomen met het maligne neurolepticumsyndroom (NMS). Tekenen en symptomen van NMS kunnen bestaan uit een combinatie van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (dit wordt bepaald door een bloedtest).

Andere bijwerkingen die u aan uw arts moet vertellen:

Hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een hoge temperatuur. Zwarte (teerachtige) ontlasting of bloed in de ontlasting.

Gele verkleuring van de huid of ogen, jeuk of donkere urine kunnen symptomen zijn van een leverontsteking (hepatitis).

Hartproblemen, zoals snelle of onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk. Oogproblemen, zoals troebel zien, verwijde pupillen.

Problemen van het zenuwstelsel, zoals duizeligheid, slapende ledematen, bewegingsstoornissen, stuipen of toevallen.

Psychische problemen, zoals hyperactiviteit en euforie (ongewoon grote opgewondenheid). Onttrekkingsverschijnselen (zie de rubriek “Hoe gebruikt u dit middel?” en “Als u stopt met het innemen van dit middel”).

Verlengde bloeding(en) – indien u zichzelf snijdt of verwondt, kan het langer duren voordat de bloeding stopt.

Wees niet verontrust als u kleine witte korreltjes of balletjes ziet in uw ontlasting nadat u dit geneesmiddel heeft ingenomen. In de Venlafaxine capsules zitten sferoïden (kleine witte balletjes) die het actieve bestanddeel (Venlafaxine) bevatten. Deze sferoïden komen in uw maagdarmkanaal vrij uit de capsule. Terwijl de sferoïden door uw maagdarmkanaal gaan, komt de venlafaxine langzaam vrij. De buitenkant van de sferoïden lost niet op en wordt verwijderd in de ontlasting. Dus, hoewel u mogelijk sferoïden ziet in uw ontlasting is uw dosis venlafaxine toch geheel opgenomen.

o Duizeligheid, hoofdpijn.

o Misselijkheid, droge mond.

o Zweten (inclusief nachtelijk zweten).

o Verminderde eetlust.

 1. Verwarring, het gevoel afgezonderd (gescheiden) te zijn van zichzelf, gebrek aan orgasme, verminderd libido, zenuwachtigheid, slapeloosheid, abnormale dromen.

o Sufheid, trillen, slapende ledematen, verhoogde spierspanning.

 1. Visuele stoornissen inclusief troebel zien, verwijde pupillen, onvermogen van het oog om automatisch van focus te wisselen van veraf naar dichtbij staande objecten.

o Oorsuizen (tinnitus). o Hartkloppingen.

o Verhoging van de bloeddruk; blozen. o Geeuwen.

o Overgeven, constipatie, diarree.

o Moeite met plassen, vaker moeten plassen.

o Menstruele onregelmatigheden zoals hevigere bloeding of toename van onregelmatige bloeding, abnormale ejaculatie/orgasme (mannen), erectiestoornis (impotentie)

o Zwakte (asthenie); vermoeidheid, rillingen o Toegenomen cholesterol

 1. Hallucinaties, gevoel gescheiden (of afgezonderd) te zijn van de werkelijkheid, agitatie, abnormaal orgasme (vrouwen), gebrek aan gevoel of emotie, overmatig opgewonden gevoel, tandenknarsen.
 1. Een gevoel van rusteloosheid of het onvermogen om stil te zitten of te staan, flauwvallen, onvrijwillige beweging van de spieren, verslechterde coördinatie en evenwicht, veranderde

smaaksensatie.

o Snelle hartslag, duizelig gevoel (in het bijzonder bij het te snel opstaan).

 1. Overgeven van bloed, zwarte teerachtige ontlasting (feces) of bloed in de ontlasting; dit kan een aanwijzing zijn voor inwendige bloedingen.
 1. Algemene zwellingen van de huid, met name het gezicht, de mond, de tong, het keelgedeelte of de handen en voeten en/of jeukende huiduitslag (netelroos), gevoeligheid voor zonlicht; blauwe plekken, huiduitslag, abnormaal haarverlies.

o Het niet kunnen plassen.

o Gewichtstoename, gewichtsafname.

o Stuipen of toevallen.

o Geen controle over urine.

o Overactiviteit, snelle gedachten en verminderde behoefte om te slapen (manie).

o Verminderd aantal bloedplaatjes in uw bloed, dat leidt tot een toegenomen kans op blauwe plekken of tot bloeding, bloedaandoeningen die kunnen leiden tot een verhoogde kans op infectie.

o Opgezwollen gezicht of tong, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden vaak met huiduitslag (dit kan een ernstige allergische reactie zijn).

o Overmatig drinken van water (bekend als SIADH). o Afname in de hoeveelheid natrium in het bloed.

o Zelfmoord ideeën en zelfmoordgedrag.

o Gevallen van zelfmoord ideeën en zelfmoordgedrag zijn gemeld gedurende de behandeling met venlafaxine of kort na het stopzetten van de behandeling (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”

o Desoriëntatie en verwarring vaak vergezeld met hallucinaties (delirium), agressie

 1. Een hoge temperatuur met stijve spieren, verwarring of agitatie en zweten of als bij u spastische spierbewegingen optreden die u niet onder controle kunt houden, kunnen dit verschijnselen van een ernstige aandoening zijn die bekend is als het maligne neurolepticumsyndroom; eufoor gevoel, slaperigheid, aanhouden van snelle oogbeweging, onhandigheid, rusteloosheid, het gevoel dronken
  te zijn, zweten of stijve spieren dat verschijnselen zijn van het serotoninesyndroom, stijfheid,
  spasmen en onvrijwillige bewegingen van de spieren.
o Ernstige oogpijn en verminderd of troebel zicht.
o Duizeligheid.
o Daling van de bloeddruk; abnormale snelle of onregelmatige hartslag die kan leiden tot
  flauwvallen, onverwachte bloedingen bijvoorbeeld tandvleesbloedingen, bloed in de urine of in
  het braaksel, of het voorval van onverwachte blauwe plekken of gebroken bloedvaten (gebroken
  aderen).
 1. Hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een hoge temperatuur wat symptomen zijn van longontsteking met een verhoogd aantal witte bloedcellen (pulmonaire eosinofilie).
 1. Ernstige buik- of rugpijn (die een indicatie kunnen zijn voor ernstige darm-, lever- of alvleesklieraandoeningen).
 1. Jeuk, gele verkleuring van de huid of ogen, donkere urine of griepachtige symptomen, dit zijn verschijnselen van leverontsteking (hepatitis), lichte veranderingen in de bloedspiegels van leverenzymen.
 1. Huiduitslag die kan leiden tot ernstige blaarvorming en vervellen van de huid; jeuk; lichte huiduitslag.

o Onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte (rhabdomyolyse). o Abnormale productie van borstvoeding.

Venlafaxine kan soms onbedoelde effecten veroorzaken, zonder dat u daar erg in heeft, zoals verhoging van de bloeddruk of abnormale hartslag; lichte veranderingen in bloedspiegels of leverenzymen, hoeveelheid natrium of cholesterol. In zeldzame gevallen kan Venlafaxine de functie van bloedplaatjes in uw bloed verminderen, waardoor een verhoogde kans op blauwe plekken en bloeding ontstaat. Daarom zal uw arts af en toe bloedonderzoek willen doen, vooral als u Venlafaxine langdurig ingenomen heeft

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is venlafaxine.

Venlafaxine Ranbaxy 75 mg

Elke capsule met verlengde afgifte bevat 84,90 mg venlafaxinehydrochloride overeenkomend met 75 mg venlafaxine

De andere stoffen in dit middel zijn:

microkristallijne cellulose, povidon, talk, colloïdaal watervrij silica, magnesiumstearaat, ethylcellulose, copovidon.

Bestanddelen van de capsulehuls zijn:

gelatine, zwart ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171) drukinkt (schellak, rood ijzeroxide)

Venlafaxine Ranbaxy 150 mg

Elke capsule met verlengde afgifte bevat 169,80 mg venlafaxinehydrochloride overeenkomend met 150 mg venlafaxine

De andere stoffen in dit middel zijn:

microkristallijne cellulose, povidon, talk, colloïdaal watervrij silica, magnesiumstearaat, ethylcellulose, copovidon.

Bestanddelen van de capsulehuls zijn:

gelatine, briljantblauw FCF (E133), allura rood AC (E129), zonnegeel FCF (E110), titaandioxide (E171), drukinkt (schellak, povidon, titaandioxide).

Hoe ziet Venlafaxine er uit en hoeveel zit er in een verpakking

Venlafaxine 75 mg zijn ondoorzichtige perzikkleurige/perzikkleurige harde gelatine capsules, maat ‘1’ met een dikke en dunne rode inktlijn rond de body van de capsule en een dunne en dikke en rode inktlijn rond de cap van de capsule. De capsule is gevuld met 6 witte tot gebroken witte, ronde, dubbelbolle, filmomhulde mini-tabletten van elk 12,5 mg.

Blisterverpakkingen van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 100 capsules.

Venlafaxine 150 mg: zijn donkeroranje/ondoorzichtige donkeroranje harde gelatinecapsules, maat ‘0’ met een dikke en dunne witte inktlijn rond de body van de capsule en een dunne en dikke en witte inktlijn rond de cap van de capsule. De capsule is gevuld met 12 witte tot gebroken witte, ronde, dubbelbolle, filmomhulde mini-tabletten van elk 12,5 mg.

Blisterverpakkingen van 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100 capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Ingeschreven in het register onder nummer:

75 mg: RVG 110346

150 mg: RVG 110349

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Ranbaxy (UK) Limited Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road,

Londen, W4 5YE,

Verenigd Koninkrijk

Fabrikanten:

Ranbaxy Ireland Ltd.

Spafield, Cork Road

Cashel

Co. Tipperary

Ierland

Of

Basics GmbH

Hemmelrather Weg 201

D-51377 Leverkusen

Duitsland

Of

Terapia SA

124 Fabricii Street

400 632 Cluj Napoca

Roemenië

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

75 mg

AT: Venlafaxin Ranbaxy 75 mg Retardkapseln

DE: VENLAFAXIN BASICS 75 mg Hartkapseln, retardiert

ES: VENLAFAXINA RETARD RANBAXYGEN 75 MG CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EFG

FR : Venlafaxine Biogalénique LP 75 mg, gélule à libération prolongée IS: Venlafaxin Ranbaxy 75 mg

IT: Venlafaxina Ranbaxy Generici NL: Venlafaxin Ranbaxy 75 mg PL: Venlafaxine Ranbaxy

RO : Venlafaxină Terapia 75 mg capsule cu eliberare prelungită

SE : Venlafaxin Ranbaxy 75 mg

150 mg

AT: Venlafaxin Ranbaxy 150 mg Retardkapseln

DE: VENLAFAXIN BASICS 150 mg Hartkapseln, retardiert

ES: VENLAFAXINA RETARD RANBAXYGEN 150 MG CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EFG

FR: Venlafaxine Biogalénique LP 150 mg, gélule à libération prolongée IS: Venlafaxin Ranbaxy 150 mg

IT: Venlafaxina Ranbaxy Generici NL: Venlafaxin Ranbaxy 150 mg PL: Venlafaxine Ranbaxy

RO: Venlafaxină Terapia 150 mg capsule cu eliberare prelungită

SE: Venlafaxin Ranbaxy 150 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK