Advertentie

Auteur: Fair-Med Healthcare


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Venlfaxine Fair-Med is een geneesmiddel tegen depressie dat behoort tot de geneesmiddelengroep van de zogenaamde serotonine- en norepinefrineheropnameremmers (SNRI’s). Deze groep van geneesmiddelen wordt gebruikt om depressie en andere aandoeningen, zoals angststoornissen, te behandelen. Het wordt gedacht dat mensen, die depressief en/of angstig zijn, lagere hoeveelheden serotonine en noradrenaline in de hersenen hebben. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe antidepressiva werken, maar zij kunnen de hoeveelheden serotonine en norepinefrine in de hersenen helpen verhogen.

Venlfaxine Fair-Med is een behandeling voor volwassenen met depressie. Venlfaxine Fair-Med is ook een behandeling voor volwassenen met de volgende angststoornissen: gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis (angst of vermijden van sociale situaties) en paniekstoornis (paniekaanvallen). Het is belangrijk dat depressie of een angststoornis goed wordt behandeld om u helpen beter te worden. Als dit niet behandeld wordt, kan uw ziekte misschien niet vanzelf overgaan en kan die juist erger worden en moeilijker om te behandelen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de andere stoffen die in Venlfaxine Fair-Med zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u gelijktijdig geneesmiddelen inneemt of ingenomen heeft binnen de laatste 14 dagen, die bekend zijn als irreversibele monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers). MAO-remmers worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson. Het innemen van een

irreversibele MAO-remmer samen met andere geneesmiddelen, waaronder Venlfaxine Fair-Med kan ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Eveneens moet u ten minste 7 dagen wachten als u met het innemen van Venlfaxine Fair-Med bent gestopt alvorens u een MAO-remmer inneemt (zie ook de rubriek “Neemt u nog andere geneesmiddelen in?”).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt die bij gelijktijdige inname met Venlfaxine Fair-Med de kans op het ontstaan van het serotoninesyndroom verhogen (zie de rubriek “Neemt u nog andere geneesmiddelen in?”).
 • Als u oogproblemen heeft, zoals bepaalde soorten glaucoom (verhoogde druk in het oog).
 • Als u in het verleden hoge bloeddruk heeft gehad.
 • Als u in het verleden hartproblemen heeft gehad.
 • Als u in het verleden toevallen (stuipen) heeft gehad.
 • Als u in het verleden lage hoeveelheden natrium in uw bloed heeft gehad (hyponatriëmie).
 • Als u snel blauwe plekken krijgt of als u een verhoogde bloedingsneiging heeft (als u in het verleden bloedingsstoornissen heeft gehad), of als u andere geneesmiddelen inneemt die de kans op een bloeding verhogen.
 • Als uw cholesterolgehalte hoger worden.
 • Als u, of iemand uit uw familie, in het verleden manie of bipolaire stoornis (gevoel van grote opwinding of vreugde [euforie]) heeft gehad.
 • Als u in het verleden agressief gedrag heeft vertoond.

Venlfaxine Fair-Med kan een gevoel van rusteloosheid veroorzaken of een onvermogen om stil te zitten of stil te staan. Als dit bij u optreedt, dient u uw arts te informeren.

Als één van deze voorwaarden op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts voordat u start met het innemen van Venlfaxine Fair-Med.

Zelfmoordgedachten en verergering van uw depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of aan een angststoornis lijdt, kunt u soms gedachten hebben om uzelf te verwonden of te doden. Deze gedachten kunnen toenemen wanneer u voor het eerst antidepressiva inneemt, aangezien al deze geneesmiddelen tijd nodig hebben om hun werking uit te oefenen, doorgaans ongeveer twee weken maar soms ook langer.

Mogelijk heeft u deze gedachten meer:

 • Als u eerder al gedachten over zelfdoding of zelfverwonding heeft gehad.
 • Als u een jongvolwassene bent. Uit gegevens van klinische onderzoeken is gebleken dat jongvolwassenen (jonger dan 25 jaar) die een psychische aandoening hebben en met een antidepressivum behandeld worden een verhoogd risico voor zelfmoordgedrag hebben.

Als u op welk moment dan ook gedachten heeft om uzelf te verwonden of te doden, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar een ziekenhuis.

Het kan helpen als u een familielid of goede vriend vertelt dat u depressief bent of aan een angststoornis lijdt, en hem/haar vraagt om deze bijsluiter te lezen. U kunt hem/haar vragen om u te vertellen of hij/zij denkt dat uw depressie of angst verergert, of als hij/zij zich zorgen maakt over veranderingen in uw gedrag.

Droge mond

Droge mond is gemeld bij 10% van de patiënten die met venlafaxine behandeld worden. Dit kan het risico op gaatjes (cariës) in tanden en kiezen vergroten. U dient daarom extra aandacht aan uw mondhygiëne te besteden.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Venlfaxine Fair-Med mag normaal niet worden gebruikt bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bovendien moet u weten dat patiënten jonger dan 18 jaar een verhoogd risico lopen op bijwerkingen zoals zelfmoordpoging, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) wanneer zij deze groep van geneesmiddelen innemen. Desondanks kan uw arts Venlfaxine Fair- Med voorschrijven voor patiënten jonger dan 18 jaar als hij/zij beslist dat dit in hun belang is. Als uw arts voor een patiënt jonger dan 18 jaar Venlfaxine Fair-Med heeft voorgeschreven en u wilt dit bespreken, neem dan opnieuw contact op met uw arts. Indien zich bij een patiënt jonger dan 18 jaar een van de hierboven vermelde symptomen optreedt of verergert bij inname van Venlfaxine Fair-Med, dan moet u dit bij uw arts melden. Bovendien zijn de veiligheidseffecten op lange termijn van Venlfaxine Fair-Med met betrekking tot de groei, ontwikkeling, en cognitieve en gedragsontwikkeling in deze leeftijdsgroep nog niet aangetoond.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Gebruikt u naast Venlfaxine Fair-Med nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Uw arts dient te beslissen of u Venlfaxine Fair-Med met andere geneesmiddelen kunt innemen.

Begin niet met het innemen van of stop niet met geneesmiddelen, ook die welke u zonder recept gekocht heeft, natuurlijke of kruidenmiddelen, zonder vooraf met uw arts of apotheker te overleggen.

 • Monoamineoxidaseremmers die worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson, mogen niet worden ingenomen met venlafaxine. Vertel uw arts als u deze geneesmiddelen heeft ingenomen in de afgelopen 14 dagen. (MAO-remmers: zie de rubriek “Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
 • Serotoninesyndroom: Een potentieel levensbedreigende toestand of maligne neurolepticasyndroom (NMS)-achtige reacties (zie de rubriek “Mogelijke bijwerkingen”) kunnen optreden tijdens een behandeling met venlafaxine, voornamelijk bij gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:
  • Tryptanen (gebruikt bij migraine)
  • Andere geneesmiddelen om depressie te behandelen, bijv. SNRI’s, SSRI’s, tricyclische antidepressiva of geneesmiddelen die lithium bevatten
  • Geneesmiddelen die linezolide, een antibioticum, bevatten (gebruikt om infecties te behandelen)
  • Geneesmiddelen die moclomebide, een reversibele MAO-remmer, bevatten (gebruikt om depressie te behandelen)
  • Geneesmiddelen die sibutramine bevatten (gebruikt voor gewichtsvermindering)
  • Geneesmiddelen die tramadol bevatten (een pijnstiller)
  • Producten die sint-janskruid bevatten (ook wel Hypericum perforatum genoemd, een natuurlijk of kruidenmiddel voor de behandeling van lichte depressie)
  • Producten die tryptofanen bevatten (gebruikt voor slaapproblemen en depressie)
 • Antipsychotica (die worden gebruikt voor de behandeling van een ziekte met symptomen zoals het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn, waangedachten, ongewone achterdocht, onduidelijke motivering en teruggetrokken gedrag)

Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen uit een combinatie van het volgende bestaan:

rusteloosheid, hallucinaties, coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen van de bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u denkt dat bij u het serotoninesyndroom optreedt.

De volgende geneesmiddelen kunnen ook een wisselwerking geven met Venlfaxine Fair-Med en dienen met voorzichtigheid te worden gebruikt. Het is vooral belangrijk uw arts of apotheker te vertellen als u een geneesmiddel inneemt dat het volgende bevat:

 • Ketoconazol (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties)
 • Haloperidol of risperidon (voor de behandeling van psychische ziekten)
 • Metoprolol (een bètablokker om hoge bloeddruk en hartaandoeningen te behandelen)

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Venlfaxine Fair-Med dient met voedsel te worden ingenomen (zie rubriek 3).

U dient gebruik van alcohol te vermijden als u Venlfaxine Fair-Med inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Informeer uw arts als u zwanger wordt, of als u probeert zwanger te worden. U dient Venlfaxine Fair- Med alleen te gebruiken nadat u de mogelijke voordelen en de mogelijke risico’s voor uw ongeboren kind met uw arts heeft besproken.

Zorg ervoor dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Venlfaxine Fair-Med gebruikt. Het gebruik tijdens de zwangerschap, van soortgelijke geneesmiddelen (SSRI's), kan het risico van een ernstige aandoening bij baby's verhogen, de zogenaamde persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene (PPHN), waardoor de baby sneller ademt en een blauwachtige kleur krijgt. Deze symptomen beginnen meestal tijdens de eerste 24 uur na de geboorte. Als dit bij uw baby voorvalt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw vroedvrouw en/of arts.

Als u dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap inneemt, kan uw baby na de geboorte andere symptomen hebben, namelijk moeilijkheden bij het voeden en ook moeilijkheden bij het ademhalen. Als uw baby deze symptomen heeft als hij/zij is geboren en u maakt zich hier zorgen over, neem dan contact op met uw arts en/of verloskundige die u advies zal/zullen kunnen geven.

Venlfaxine Fair-Med komt in de moedermelk terecht. Het risico bestaat dat dit een effect heeft op de baby.

Daarom dient u dit onderwerp met uw arts te bespreken en hij/zij zal beslissen of u moet stoppen met het geven van borstvoeding of dat u de behandeling met Venlfaxine Fair-Med moet stopzetten.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag pas voertuigen besturen of machines gebruiken als u weet welk effect Venlfaxine Fair-Med op u heeft.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke aanbevolen startdosis voor de behandeling van depressie, gegeneraliseerde angststoornis en sociale angststoornis is 75 mg per dag. Uw arts kan de dosis geleidelijk verhogen, indien nodig zelfs tot een maximumdosis van 375 mg per dag voor depressie. Als u wordt behandeld voor paniekstoornis, zal uw arts met een lagere dosis beginnen (37,5 mg) en vervolgens de dosis geleidelijk verhogen. De maximumdosis voor gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en paniekstoornis is 225 mg/dag.

Neem Venlfaxine Fair-Med elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in, ’s ochtends of ’s avonds. De capsules moeten in hun geheel ingenomen worden met wat vloeistof en ze mogen niet geopend, fijngemalen, gekauwd of opgelost worden.

Venlfaxine Fair-Med dient met voedsel te worden ingenomen.

Als u lever- of nierproblemen heeft, informeer dan uw arts, aangezien uw dosis van Venlfaxine Fair- Med wellicht anders moet zijn.

Stop niet met het innemen van Venlfaxine Fair-Med zonder overleg met uw arts (zie de rubriek “Als u stopt met het innemen van dit middel”).

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u meer dan de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid van Venlfaxine Fair-Med heeft ingenomen.

De symptomen van een mogelijke overdosering kunnen bestaan uit een snelle hartslag, veranderingen in het bewustzijnsniveau (variërend van slaperigheid tot coma), troebel zien, stuipen of toevallen, en braken.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Echter, als het tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en neem alleen de enkele dosis zoals gebruikelijk. Neem niet meer in dan de dagelijkse hoeveelheid Venlfaxine Fair-Med die aan u voor één dag is voorgeschreven.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van uw behandeling of verminder de dosis zonder het advies van uw arts, zelfs niet als u zich beter voelt. Als uw arts denkt dat u niet langer Venlfaxine Fair-Med nodig heeft, zal hij/zij u vragen uw dosis geleidelijk te verlagen voordat de behandeling uiteindelijk stopgezet wordt. Het is bekend dat bijwerkingen optreden als mensen stoppen met het gebruik van Venlfaxine Fair-Med; dit is vooral het geval als Venlfaxine Fair-Med plotseling wordt stopgezet of als de dosis te snel verlaagd wordt.

Sommige patiënten kunnen last krijgen van symptomen zoals vermoeidheid, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, hoofdpijn, slapeloosheid, nachtmerries, droge mond, verlies van eetlust, misselijkheid, diarree, nervositeit, opwinding en onrust (agitatie), verwardheid, oorsuizen, tintelingen of de zeldzame sensaties van elektrische schokken, zwakte, zweten, stuipen of griepachtige symptomen.

Uw arts zal u adviseren hoe u geleidelijk de behandeling met Venlfaxine Fair-Med dient te verlagen. Als één van deze symptomen bij u optreedt of als andere symptomen problemen veroorzaken, vraag dan uw arts om verder advies.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Allergische reacties

Als één van de volgende verschijnselen optreedt, neem dan niet meer Venlfaxine Fair-Med in. Raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

 • Beklemmend gevoel op de borst, piepende ademhaling, moeilijkheden met slikken of ademhalen
 • Zwelling van het gezicht, de keel, handen of voeten
 • Gevoel van zenuwachtigheid of angst, duizeligheid, kloppende sensaties, plotselinge roodheid van de huid en/of een warm gevoel
 • Ernstige huiduitslag, jeuk of bultjes (stukjes verhoging van rode of bleke huid die vaak jeukt)
 • Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen bestaan uit rusteloosheid, hallucinaties, coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen van de bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken. In zijn meest ernstige vorm, kan het serotoninesyndroom overeenkomen met het maligne neurolepticasyndroom (NMS). Tekenen en symptomen van NMS kunnen bestaan uit een combinatie van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (dit wordt bepaald door een bloedtest).

Andere bijwerkingen die u aan uw arts moet vertellen, zijn:

 • Hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een hoge temperatuur
 • Zwarte (teerachtige) ontlasting of bloed in de ontlasting
 • Gele huid of ogen, jeuk of donkere urine kunnen symptomen zijn van een ontsteking aan de lever (hepatitis)
 • Hartproblemen, zoals snelle of onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk
 • Oogproblemen, zoals troebel zien, verwijde pupillen
 • Problemen van het zenuwstelsel, zoals duizeligheid, spelden- en naaldprikken, bewegingsstoornissen, stuipen of toevallen
 • Psychische problemen, zoals hyperactiviteit en euforie (ongewoon grote opgewondenheid en vreugde)
 • Ontwenningsverschijnselen (zie de rubriek “Hoe gebruikt u dit middel?”, “Als u stopt met het innemen van dit middel”)

Wees niet verontrust als u kleine witte korreltjes of balletjes ziet in uw ontlasting nadat u Venlfaxine Fair-Medheeft ingenomen. In de Venlfaxine Fair-Med capsules zitten sferoïden of kleine witte balletjes die het werkzame bestanddeel venlafaxine bevatten. Deze sferoïden komen in uw maagdarmkanaal vrij uit de capsule. Terwijl de sferoïden de lengte van uw maagdarmkanaal afleggen, komt venlafaxine langzaam vrij.

De buitenkant van de sferoïden blijft onopgelost en wordt verwijderd in de ontlasting. Dus, hoewel u mogelijk sferoïden ziet in uw ontlasting is uw dosis venlafaxine toch geheel opgenomen.

Andere gemelde bijwerkingen

Zeer vaak (treft meer dan 1 op 10 gebruikers)

 • Hoofdpijn; droge mond, zweten (waaronder nachtelijk zweten)
 • Misselijkheid

Vaak (treft 1 tot 10 op 100 gebruikers)

 • Gewichtsverlies; verminderde eetlust; verstopping; braken; verhoogd cholesterolgehale
 • Het gevoel afgezonderd (of afgescheiden) te zijn van zichzelf en van de werkelijkheid; zenuwachtigheid; verwardheid; abnormale dromen; slapeloosheid
 • Trillen; verhoogde spierspanning
 • Spelden- en naaldprikken
 • Verhoging van de bloeddruk; blozen; hartkloppingen
 • Vaker moeten plassen; moeite met plassen
 • Minder zin in seks; abnormale ejaculatie/orgasme (mannen); geen orgasme; erectiestoornis (impotentie)
 • Menstruatieonregelmatigheden, zoals hevigere bloeding of toename van onregelmatige bloeding
 • Zwakte (asthenie); duizeligheid; verdoving; rillingen
 • Wazig zien
 • Geeuwen

Soms (treft 1 tot 10 op 1.000 gebruikers)

 • Blauwe plekken; zwarte teerachtige ontlasting (feces) of bloed in de ontlasting, wat een aanwijzing kan zijn voor inwendige bloedingen
 • Tandenknarsen; onvrijwillige beweging van de spieren
 • Hallucinaties
 • Algemene zwelling van de huid, met name het gezicht, de mond, de tong, het keelgedeelte of de handen en voeten en/of jeukende huiduitslag (netelroos) kan/kunnen aanwezig zijn
 • Gevoeligheid voor zonlicht; abnormaal haarverlies; huiduitslag
 • Coördinatie- en evenwichtsstoornis; duizelig gevoel (in het bijzonder bij het te snel rechtop gaan staan), flauwvallen, snelle hartslag
 • Gewichtstoename; diarree
 • Veranderde smaaksensatie
 • Gebrek aan gevoel of emotie; opwinding en onrust (agitatie)
 • Oorsuizen (tinnitus)
 • Het niet kunnen plassen
 • Abnormaal orgasme (vrouwen)

Zelden (treft 1 tot 10 op 10.000 gebruikers)

Gevoel van rusteloosheid of een onvermogen om stil te zitten of stil te staan; stuipen of toevallen; gevoel van erge opwinding of vreugde (euforie)

 • Geen controle over urineverlies

Frequentie niet bekend

 • Verminderd aantal bloedplaatjes in uw bloed, wat leidt tot een toegenomen kans op blauwe plekken of tot bloeding; bloedaandoeningen die kunnen leiden tot een verhoogde kans op infectie; lichte veranderingen in de bloedspiegels van leverenzymen; afname in de hoeveelheid natrium in het bloed
 • Jeuk, gele verkleuring van de huid of ogen, donkere urine of griepachtige symptomen; dit zijn symptomen van ontsteking van de lever (hepatitis)
 • Overmatig drinken van water (bekend als SIADH)
 • Abnormale productie van borstvoeding
 • Een hoge temperatuur met stijve spieren, verwardheid of opwinding en onrust (agitatie) en zweten of als bij u spastische spierbewegingen optreden die u niet onder controle kunt houden, kunnen dit symptomen van een ernstige aandoening zijn die bekend is als het maligne neurolepticasyndroom
 • Euforisch gevoel, slaperigheid, aanhouden van snelle oogbeweging, onhandigheid, rusteloosheid, het gevoel dronken te zijn, zweten of stijve spieren, wat symptomen zijn van het serotoninesyndroom
 • Desoriëntatie en verwardheid vaak in combinatie met hallucinatie (delirium)
 • Stijfheid, spasmen en onvrijwillige bewegingen van de spieren
 • Gedachten van zelfverwonding of zelfdoding
 • Ernstige oogpijn en verminderd of troebel zicht
 • Daling van de bloeddruk; abnormale, snelle of onregelmatige hartslag die kan leiden tot flauwvallen
 • Hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een hoge temperatuur, wat symptomen zijn van longontsteking met een verhoogd aantal witte bloedcellen (pulmonale eosinofilie)
 • Ernstige buik- of rugpijn (die een indicatie kunnen zijn voor ernstige aandoeningen van darm, lever of alvleesklier)
 • Huiduitslag die kan leiden tot ernstige blaarvorming en vervellen van de huid; jeuk; lichte huiduitslag
 • Onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte (rabdomyolyse)
 • Opgezwollen gezicht of tong, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden vaak met huiduitslag (dit kan een ernstige allergische reactie zijn)
 • Verwardheid
 • Draaierig gevoel (vertigo)
 • Agressie

Venlfaxine Fair-Med kan soms ongewenste effecten veroorzaken, zonder dat u daar erg in heeft, zoals verhoging van de bloeddruk of abnormale hartslag; lichte veranderingen in bloedspiegels of leverenzymen, hoeveelheid natrium of cholesterol. Minder vaak kan Venlfaxine Fair-Med de functie van bloedplaatjes in uw bloed verminderen, waardoor een verhoogde kans op blauwe plekken en bloedingen ontstaat. Daarom zal uw arts af en toe een bloedonderzoek willen doen, vooral als u Venlfaxine Fair- Med langdurig ingenomen heeft.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Als uw arts beslist de behandeling stop te zetten, geef dan alle overgebleven capsules terug aan uw apotheker. Bewaar ze alleen als uw arts u zegt dat u ze moet bewaren.

DENK ERAAN dat dit geneesmiddel uitsluitend voor u is. Alleen een arts kan het aan u voorschrijven. Geef het nooit door aan anderen. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is venlafaxine.

Venlfaxine Fair-Med 37,5 mg capsules bevatten venlafaxinehydrochloride, overeenkomend met 37,5 mg venlafaxine.

Venlfaxine Fair-Med 75 mg capsules bevatten venlafaxinehydrochloride, overeenkomend met 75 mg venlafaxine.

Venlfaxine Fair-Med 150 mg capsules bevatten venlafaxinehydrochloride, overeenkomend met 150 mg venlafaxine.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Kern:

Microkristallijne cellulose (Avicel PH 102)

Povidon (Plasdone K-90 D)

Hydroxylpropylmethylcellulose

Talk

Colloïdaal watervrij siliciumdioxide

Magnesiumstearaat

Filmomhulling:

Ethylcellulose (Ethocel 7 CP STD Premium FP)

Copovidon (Plasdone S-630)

Capsule: 37,5 mg

Zwart ijzeroxide (E172) Rood ijzeroxide (E172) Geel ijzeroxide (E172)

Titaandioxide (E171) Gelatine

Schellak Propyleenglycol

Sterke ammoniakoplossing

75 mg

Zwart ijzeroxide (E172) Rood ijzeroxide (E172) Titaandioxide (E171)

Gelatine

Schellak Propyleenglycol

Sterke ammoniakoplossing

150 mg

Briljantblauw FCF (E133) Allura rood AC (E129) Zonnegeeel FCF (E110) Titaandioxide (E171) Gelatine

Schellak

Povidon Propyleenglycol Natriumhydroxide

Hoe ziet Venlfaxine Fair-Med eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Capsule met verlengde afgifte, hard

Venlfaxine Fair-Med 37,5 mg: lichtgrijze ondoorzichtige / perzikkleurige ondoorzichtige, harde gelatinecapsules van grootte “3” met dikke en dunne radiale cirkelvormige band in rode inkt op het lichaam, en dikke en dunne radiale cirkelvormige band in rode inkt op de dop. De capsule is gevuld met 3 witte tot gebroken witte, ronde, dubbelbolle, filmomhulde minitabletten van elk 12,5 mg.

Venlfaxine Fair-Med 75 mg: perzikkleurige ondoorzichtige / perzikkleurige ondoorzichtige, harde gelatinecapsules van grootte “1” met dikke en dunne radiale cirkelvormige band in rode inkt op het lichaam, en dikke en dunne radiale cirkelvormige band in rode inkt op de dop. De capsule is gevuld met 6 witte tot gebroken witte, ronde, dubbelbolle, filmomhulde minitabletten van elk 12,5 mg.

Venlfaxine Fair-Med 150 mg: donkeroranje / donkeroranje ondoorzichtige, harde gelatinecapsules van grootte “0” met dikke en dunne radiale cirkelvormige band in witte inkt op het lichaam, en dikke en dunne radiale cirkelvormige in witte inkt band op de dop. De capsule is gevuld met 12 witte tot gebroken witte, ronde, dubbelbolle, filmomhulde minitabletten van elk 12,5 mg.

Blisterverpakking van PVC/ACLAR film en aluminium afdekfolie.

Verpakkingsgrootten

37,5 mg: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 100, 500 capsules 75 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 500 capsules

150 mg: 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100, 250, 500 capsules

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Fair-Med Healthcare GmbH

Planckstr. 13, 22765 Hamburg

Duitsland

Fabrikant

Pharmadox Healthcare Ltd, KW 20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta

Dit geneesmiddel is in Nederland geregistreerd onder  
Venlfaxine Fair-Med 37,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard 108165
Venlfaxine Fair-Med 75 mg capsules met verlengde afgifte, hard 108166
Venlfaxine Fair-Med 150 mg capsules met verlengde afgifte, hard 108167

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

NL: Venlafaxine Fair-Med 37,5/75/150mg capsules met verlengde afgifte, hard DE: Venlafaxine Fair-Med 37.5mg, 75mg, 150mg Hartkapseln, retardiert

MT: Venlafaxine Fair-Med 37.5mg, 75mg, 150mg prolonged-release capsules, hard PL: Venlafaxine Fair-Med

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK