Venlafaxine SUN 75 mg, tablet met verlengde afgifte

ATC-Code
N06AX16
Medikamio Hero Image

Sun

Stof Verdovend Psychotrope
Venlafaxine Nee Nee
Farmacologische groep Antidepressiva

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sun

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Venlafaxine is een geneesmiddel tegen depressie dat behoort tot de groep van de zogenaamde serotonine- en norepinefrine-heropnameremmers (SNRI’s). Deze groep van geneesmiddelen wordt gebruikt om depressie en andere aandoeningen zoals angststoornissen te behandelen. Er wordt gedacht dat mensen die depressief en/of angstig zijn, lagere hoeveelheden serotonine en noradrenaline in de hersenen hebben. Het is nog niet volledig bekend hoe antidepressiva werken, maar zij kunnen misschien helpen door de hoeveelheden serotonine en norepinefrine in de hersenen te verhogen.

Venlafaxine is een geneesmiddel voor de behandeling van volwassenen met depressie. Venlafaxine wordt ook gebruikt voor volwassenen met de volgende angststoornissen: gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis (angst voor of vermijden van sociale situaties) en paniekstoornis (paniekaanvallen). Om u beter te voelen, is het belangrijk de depressie of angststoornis adequaat te behandelen. Indien u niet behandeld wordt, zal uw ziekte misschien niet vanzelf overgaan en kan het juist erger worden en moeilijker om te behandelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U neemt gelijktijdig geneesmiddelen die bekend zijn als irreversibele monoamineoxidaseremmers (MAOI’s) of heeft deze in de afgelopen 14 dagen ingenomen. MAOI’s worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson. Het innemen van een irreversibele MAOI samen met andere geneesmiddelen, inclusief Venlafaxine SUN, kan ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Eveneens moet u ten minste 7 dagen wachten als u met het innemen van
nl-pl-V003 2

Venlafaxine SUN bent gestopt alvorens u irreversibele MAOI’s inneemt (zie ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Als u vermoedt dat één van de bovenstaande voorwaarden op u van toepassing is, neem de tabletten dan niet in. Raadpleeg eerst uw arts en volg de aanwijzingen op.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • als u andere geneesmiddelen gebruikt die bij gelijktijdige inname met Venlafaxine SUN de kans op het ontstaan van het serotoninesyndroom verhogen (zie de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”)
 • als u oogproblemen heeft zoals bepaalde soorten glaucoom (verhoogde druk in het oog)
 • als u in het verleden verhoogde bloeddruk heeft gehad
 • als u in het verleden hartproblemen heeft gehad
 • als u in het verleden toevallen (stuipen) heeft gehad
 • als u in het verleden verlaagde hoeveelheden natrium in uw bloed heeft gehad (hyponatriëmie)
 • als u snel blauwe plekken krijgt of als u een verhoogde bloedingsneiging heeft (als u in het verleden bloedingsstoornissen heeft gehad), of als u andere geneesmiddelen inneemt die de kans op een bloeding verhogen
 • als uw cholesterolspiegels hoger worden
 • als u, of iemand uit uw familie, in het verleden manie (gevoel van grote opwinding of euforie) of bipolaire stoornis heeft gehad
 • als u in het verleden agressief gedrag heeft vertoond
 • als u lever- of nierproblemen heeft.

Als één van deze voorwaarden op u van toepassing zijn, raadpleeg dan uw arts voordat u begint met het innemen van Venlafaxine SUN.

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis

Als u aan een depressie lijdt en/of aan angststoornissen kunt u soms gedachten over zelfverminking of zelfmoord hebben. Deze kunnen eerst toenemen als u begint met het innemen van antidepressiva, aangezien al deze geneesmiddelen tijd nodig hebben om te werken, gewoonlijk twee weken, maar soms langer.

Het is waarschijnlijker dat u zo denkt:

 • als u eerder gedachten over zelfmoord of zelfverminking heeft gehad.
 • als u een jongvolwassene bent. Gegevens uit klinisch onderzoek hebben een verhoogd risico op suïcidaal gedrag aangetoond bij jongvolwassenen (jonger dan 25 jaar) met psychische stoornissen die werden behandeld met antidepressiva.

Wanneer u op welk moment dan ook gedachten over zelfverminking of zelfmoord krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga direct naar een ziekenhuis.

Het kan u misschien helpen om een familielid of goede vriend(in) te vertellen dat u depressief bent of dat u een angststoornis heeft en hem of haar vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te zeggen wanneer zij denken dat uw depressie of angst verergert of als zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Mondhygiëne

Droge mond werd gemeld bij 10% van de patiënten die met venlafaxine behandeld werden. Dit kan het risico op gaatjes in tanden en kiezen vergroten. U dient daarom extra aandacht aan uw mondhygiëne te besteden.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Venlafaxine SUN dient normaalgesproken niet te worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. De langetermijnveiligheidseffecten van het gebruik van venlafaxine op de groei, rijping en gedragsontwikkeling in deze leeftijdsgroep zijn nog niet vastgesteld. Eveneens dient u te weten dat patiënten jonger dan 18 jaar een verhoogde kans hebben op bijwerkingen zoals zelfmoordpoging, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij geneesmiddelen zoals Venlafaxine SUN innemen. Ondanks dat kan uw arts venlafaxine voorschrijven aan patiënten jonger dan 18 jaar, als hij/zij beslist dat dat in hun belang is. Als uw arts venlafaxine heeft voorgeschreven aan een patiënt

nl-pl-V003 3

onder de 18 jaar en u wilt dat bespreken, neem dan contact op met uw arts. U dient uw arts te informeren als een van de hierboven beschreven symptomen ontstaan of erger worden als patiënten jonger dan 18 jaar venlafaxine gebruiken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Venlafaxine Sun nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Uw arts dient te beslissen of u Venlafaxine SUN tegelijk met andere geneesmiddelen kunt gebruiken. Wanneer u Venlafaxine SUN gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen, kan dit leiden tot het zogenaamde ‘serotoninesyndroom’. Voor informatie over de symptomen van dit syndroom, zie rubriek 4 onder “Andere ernstige bijwerkingen”. Het serotoninesyndroom is een potentieel levensbedreigende toestand die kan optreden wanneer Venlafaxine SUN gelijktijdig gebruikt wordt met andere geneesmiddelen zoals:

 • irreversibele monoamineoxidaseremmers (MAOI’s: zie de rubriek ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”)
 • geneesmiddelen die moclobemide bevatten. Dit zijn nieuwere, reversibele MAOI’s (gebruikt om neerslachtigheid te behandelen)
 • triptanen (gebruikt bij migraine)
 • geneesmiddelen om depressie te behandelen, bijvoorbeeld SNRI’s, SSRI’s, tricyclische antidepressiva, of geneesmiddelen die lithium bevatten
 • geneesmiddelen die linezolide, een antibioticum, bevatten (gebruikt om infecties te behandelen)
 • geneesmiddelen die sibutramine (gebruikt voor gewichtsvermindering) bevatten
 • geneesmiddelen die tramadol (een pijnstiller) bevatten
 • producten die Sint Janskruid bevatten (ook wel Hypericum perforatum genaamd, een natuurlijk of kruidenmiddel voor de behandeling van lichte depressie)
 • producten die tryptofanen bevatten (gebruikt voor slaapproblemen en depressie).

Sommige andere geneesmiddelen kunnen ook een wisselwerking geven met Venlafaxine SUN en dienen met voorzichtigheid te worden gebruikt. Het is vooral belangrijk uw arts of apotheker te vertellen als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • ketoconazol (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties)
 • haloperidol of risperidon (voor de behandeling van psychische ziekten)
 • metoprolol (een bètablokker om verhoogde bloeddruk en hartaandoeningen te behandelen).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Venlafaxine SUN dient met voedsel te worden ingenomen. U dient het gebruik van alcohol te vermijden tijdens uw behandeling met venlafaxine.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Informeer uw arts als u zwanger wordt, of als u probeert zwanger te worden. Gebruik Venlafaxine SUN alleen nadat u de mogelijke voordelen en de risico’s voor uw ongeboren kind met uw arts heeft besproken.

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Venlafaxine SUN gebruikt. Gelijksoortige geneesmiddelen (SSRI’s) kunnen bij gebruik tijdens de zwangerschap het risico op een bepaalde ernstige aandoening bij baby’s verhogen. Deze aandoening wordt ‘persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene’ (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Borstvoeding

nl-pl-V003 4

Venlafaxine gaat over in de moedermelk. Er is een risico van een effect op de baby. Daarom dient u dit onderwerp met uw arts te bespreken en hij/zij zal beslissen of u moet stoppen met het geven van borstvoeding of dat u de behandeling met Venlafaxine SUN moet stoppen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Venlafaxine kan het reactievermogen en de alertheid beïnvloeden. Daarom moet u voorzichtig zijn met het besturen van voertuigen en het bedienen van machines. Uw arts zal uw vermogen om een voertuig te besturen of machines te bedienen evalueren, rekening houdend met de ernst van het ziektebeeld, de respons op de behandeling en de mogelijke bijwerkingen.

Venlafaxine SUN bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het kan enkele dagen duren of langer voordat u merkt dat het geneesmiddel werkt. U zult misschien gedurende enkele maanden venlafaxine moeten gebruiken.

Dosering

De gebruikelijke aanbevolen startdosering voor de behandeling van depressie, gegeneraliseerde angststoornis en sociale angststoornis is 75 mg per dag. Uw arts kan de dosering geleidelijk verhogen, indien nodig zelfs tot een maximum van 375 mg per dag voor depressie. Als u wordt behandeld voor paniekstoornis, zal uw arts met een lagere dosering beginnen (37,5 mg) en deze vervolgens geleidelijk verhogen. De maximale dosering voor gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en paniekstoornis is 225 mg/dag.

Hoe wordt dit middel ingenomen?

Neem Venlafaxine SUN elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in, ’s ochtends of ’s avonds. De tabletten moeten heel doorgeslikt worden met wat vloeistof en ze mogen niet fijngemalen, gekauwd of opgelost worden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u meer dan de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid venlafaxine heeft ingenomen. Vergeet niet de verpakking mee te nemen.

De verschijnselen van een mogelijke overdosering kunnen bestaan uit snelle hartslag, veranderingen in het bewustzijnsniveau (variërend van slaperigheid tot coma), troebel zien, stuipen of toevallen, en braken.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis vergeet in te nemen, neem hem dan zodra u eraan denkt. Maar als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en neem alleen de enkele dosis zoals gebruikelijk. Neem niet meer in dan de dagelijkse hoeveelheid Venlafaxine SUN die aan u voor één dag is voorgeschreven.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het innemen van uw behandeling of verminder de dosis niet zonder het advies van uw arts, zelfs niet als u zich beter voelt. Als uw arts denkt dat u Venlafaxine SUN niet langer nodig heeft, zal hij/zij uw dosis geleidelijk verlagen voordat de behandeling uiteindelijk gestopt wordt. Het is bekend dat bijwerkingen optreden als mensen stoppen met het gebruik van venlafaxine, vooral wanneer venlafaxine plotseling wordt gestopt of als de dosis te snel verlaagd wordt. Sommige patiënten kunnen last krijgen van verschijnselen als vermoeidheid, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, hoofdpijn, slapeloosheid, nachtmerries, droge mond, verlies van eetlust, misselijkheid, diarree, nervositeit, agitatie, verwarring, oorsuizen, tintelingen of de zeldzame sensaties van elektrische schokken, zwakte, zweten, stuipen, of griepachtige symptomen.

nl-pl-V003 5

Uw arts zal u adviseren hoe u geleidelijk de behandeling met Venlafaxine SUN dient te verlagen. Als één van deze verschijnselen bij u optreedt, of als andere symptomen problemen veroorzaken, vraag dan uw arts om verder advies.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige allergische reacties

Als één van de volgende verschijnselen optreedt, neem Venlafaxine SUN dan niet meer in, maar raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga naar de eerste hulpdienst bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • beklemmend gevoel op de borst, piepende ademhaling, moeilijkheden met slikken of ademhalen
 • zwelling van het gezicht, de tong, de keel, handen of voeten
 • gevoel van zenuwachtigheid of angst, duizeligheid, kloppende sensaties in het hoofd, plotselinge roodheid van de huid en/of een warm gevoel
 • ernstige uitslag, jeuk of bultjes (stukjes verhoging van rode of bleke huid die vaak jeukt).

Andere ernstige bijwerkingen

Als bij u één van de volgende verschijnselen optreden, kunt u dringend medische hulp nodig hebben, aangezien dit kan duiden op een zeer ernstige aandoening, zoals het serotoninesyndroom of het maligne antipsychoticasyndroom:

 • hartproblemen, zoals snelle of onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk
 • oogproblemen, zoals troebel zien, verwijde pupillen, aanhoudende snelle oogbewegingen
 • problemen van het zenuwstelsel, zoals duizeligheid, slapende ledematen, bewegingsstoornissen, stuipen of toevallen
 • andere lichamelijke symptomen, zoals verhoogde lichaamstemperatuur, zweten, een gevoel van dronkenschap, stijve spieren of ongecontroleerde spierbewegingen
 • psychische problemen, zoals eufore gevoelens, verwardheid, agitatie (opgewondenheid), of rusteloosheid
 • onttrekkingsverschijnselen (zie de rubriek “Hoe gebruikt u dit middel?, Als u stopt met het gebruik van dit middel”).

Overige bijwerkingen

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen, die kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 gebruikers:

 • droge mond
 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • zweten (inclusief nachtelijk zweten)

Vaak voorkomende bijwerkingen, die kunnen optreden bij meer dan 1 tot 10 100 gebruikers):

 • gewichtsverlies
 • verhoogd cholesterol
 • abnormale dromen, verminderd libido, duizeligheid, verhoogde spierspanning, slapeloosheid, zenuwachtigheid, slapende ledematen, verdoving, trillen, verwardheid, het gevoel afgezonderd (gescheiden) te zijn van zichzelf en van de werkelijkheid
 • troebel zien
 • verhoging van de bloeddruk, snel rood worden, hartkloppingen
 • geeuwen
 • verminderde eetlust, verstopping, braken
 • moeite met plassen, vaker moeten plassen
nl-pl-V003 6
 • abnormale ejaculatie/orgasme (mannen), gebrek aan orgasme, erectiestoornis (impotentie), menstruatieonregelmatigheden zoals hevigere bloeding of toename van onregelmatige bloeding
 • zwakte (asthenie), rillingen

Soms voorkomende bijwerkingen, die kunnen optreden bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers:

 • blauwe plekken, zwarte teerachtige ontlasting (feces) of bloed in de ontlasting, wat een aanwijzing kan zijn voor inwendige bloedingen
 • gewichtstoename
 • gebrek aan gevoel of emotie, hallucinaties, onvrijwillige beweging van de spieren, agitatie, verminderde coördinatie en evenwicht
 • veranderde smaaksensatie, oorsuizen (tinnitus)
 • duizelig gevoel (in het bijzonder bij het te snel opstaan), flauwvallen, snelle hartslag
 • tandenknarsen, diarree
 • huiduitslag, abnormaal haarverlies
 • niet kunnen plassen
 • abnormaal orgasme (vrouwen)
 • gevoeligheid voor zonlicht

Zelden voorkomende bijwerkingen, die kunnen optreden bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers:

 • gevoel van rusteloosheid of een onvermogen om stil te zitten of te staan
 • stuipen of toevallen
 • gevoel van erge opwinding of euforie

Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is, omdat deze niet kan worden bepaald met de beschibare gegevens:

 • verminderd aantal bloedplaatjes in uw bloed, wat leidt tot een toegenomen kans op blauwe plekken of tot bloeding; bloedaandoeningen die kunnen leiden tot een verhoogde kans op infectie
 • lichte veranderingen in de bloedspiegels van leverenzymen; afname van de hoeveelheid natrium in het bloed; jeuk, gele verkleuring van de huid of ogen, donkere urine, of griepachtige symptomen, dit zijn verschijnselen van ontsteking van de lever (hepatitis); verwarring; overmatig drinken van water (bekend als SIADH); abnormale productie van moedermelk
 • een hoge temperatuur met stijve spieren, verwarring of agitatie, en zweten, of spastische spierbewegingen die u niet onder controle kunt houden; dit kunnen verschijnselen van een ernstige aandoening zijn die bekend is als het maligne neurolepticasyndroom; eufoor gevoel, slaperigheid, aanhoudende snelle oogbewegingen, onhandigheid, rusteloosheid, het gevoel dronken te zijn, zweten of stijve spieren, dit zijn verschijnselen van het serotoninesyndroom; desoriëntatie en verwarring, vaak in combinatie met hallucinatie (delirium); stijfheid, spasmen en onvrijwillige bewegingen van de spieren; gedachten van zelfverwonding of zelfmoord
 • ernstige oogpijn en verminderd of troebel zicht
 • daling van de bloeddruk; abnormale, snelle of onregelmatige hartslag die kan leiden tot flauwvallen
 • hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een hoge temperatuur wat symptomen zijn van longontsteking met een verhoogd aantal witte bloedcellen (pulmonale eosinofilie)
 • ernstige buik- of rugpijn (die een indicatie kunnen zijn voor ernstige darm-, lever- of alvleesklieraandoeningen)
 • huiduitslag die kan leiden tot ernstige blaarvorming en vervellen van de huid; jeuk; lichte huiduitslag
 • onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte (rabdomyolyse)
 • opgezwollen gezicht of tong, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden vaak met huiduitslag (dit kan een ernstige allergische reactie zijn; wanneer dit gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

nl-pl-V003 7

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het kartonnen doosje na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Doordrukstrips: Bewaar in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Tablettenflacon: Houd de tablettenflacon goed gesloten ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is venlafaxine.

Elke tablet met verlengde afgifte bevat 37,5 mg, 75 mg of 150 mg venlafaxine (als venlafaxinehydrochloride).

De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern

Laag met verlengde afgifte: hypromellose.

povidon (K-30), lactosemonohydraat,

co-polymeer van methacrylzuur-ethylacrylaat (1:1), talk,

magnesiumstearaat.

Zwellaag:

gesilicifieerde microkristallijne cellulose, crospovidon Type A,

colloïdaal watervrij silica, natriumlaurylsulfaat,

allura rood AC lake (E129), talk,

magnesiumstearaat.

Omhulling

ethylcellulose waterige dispersie, mannitol,

povidon (K-30), dibutyl sebacaat, triethyl citraat, polysorbaat 20,

Opadry II 85 F 19250 helder, bestaande uit: talk,

macrogol 3350, polysorbaat 80, polyvinylalcohol.

Drukinkt (Opacode s-1-17823 zwart) schellak,

ijzeroxide zwart (E172), propyleenglycol.

Hoe ziet Venlafaxine SUN eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

nl-pl-V003 8

Venlafaxine SUN 37,5 mg: Dit geneesmiddel is verkrijgbaar als een ronde, roze en wit gekleurde, biconvexe (bolrond aan beide zijden), tweelaags omhulde tablet met verlengde afgifte, met zwarte inkt bedrukt met “760” aan de ene zijde, en onbedrukt aan de andere zijde.

Venlafaxine SUN 75 mg: Dit geneesmiddel is verkrijgbaar als een ronde, roze en wit gekleurde, biconvexe (bolrond aan beide zijden), tweelaags omhulde tablet met verlengde afgifte, met zwarte inkt bedrukt met “759” aan de ene zijde, en onbedrukt aan de andere zijde.

Venlafaxine SUN 150 mg: Dit geneesmiddel is verkrijgbaar als een ovale, roze en wit gekleurde, biconvexe (bolrond aan beide zijden), tweelaags omhulde tablet met verlengde afgifte, met zwarte inkt bedrukt met “758” aan de ene zijde, en onbedrukt aan de andere zijde.

Doordrukstrips: Verpakkingsgrootten 14, 15, 20, 28, 30, 50 en 100 tabletten met verlengde afgifte. Tablettenflacon: Verpakkingsgrootten 30 en 1000 (uitsluitend voor distributie) tabletten met verlengde afgifte.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Nederland

In het register ingeschreven onder

Venlafaxine SUN 37,5 mg tabletten met verlengde afgifte RVG 105061

Venlafaxine SUN 75 mg tabletten met verlengde afgifte RVG 105065
Venlafaxine SUN 150 mg tabletten met verlengde afgifte RVG 105066
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Duitsland: Venlafaxin SUN 37,5 mg / 75 mg/ 150 mg Retardtabletten
Frankrijk: Venlafaxine SUN LP 37,5 mg / 75 mg / 150 mg, comprimé à libération prolongée
Italië: Venlafaxina SUN 37,5 mg / 75 mg / 150 mg, compressa a rilascio prolungato
Spanje: Venlafaxina SUN 37,5 mg / 75 mg / 150 mg, comprimido de liberación prolongada
Nederland: Venlafaxine SUN 37,5 mg / 75 mg / 150 mg, tablet met verlengde afgifte
Verenigd Koninkrijk: Sunveniz XL 37.5 mg / 75 mg / 150 mg, prolonged-release tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2013.

nl-pl-V003 9

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.