Venlafaxine retard STADA 150 mg, tabletten met verlengde afgifte

Illustratie van Venlafaxine retard STADA 150 mg, tabletten met verlengde afgifte
Stof(fen) Venlafaxine
Toelating Nederland
Producent Stada
Verdovend Nee
ATC-Code N06AX16
Farmacologische groep Antidepressiva

Vergunninghouder

Stada

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Venlafaxine retard STADA kan worden gebruikt voor de behandeling van vier verschillende aandoeningen:

 1. Bij depressie (ernstige neerslachtigheid) kan Venlafaxine retard STADA worden gebruikt voor de behandeling van depressie.
 2. Bij gegeneraliseerde angststoornis (bepaalde angststoornissen waarbij langdurig aanhoudende angst en bezorgdheid bestaat) kan Venlafaxine retard STADA kortdurend worden gebruikt voor de behandeling van overmatige bezorgdheid.
 3. Bij sociale angststoornis, ook wel sociale fobie genoemd (angst om negatief beoordeeld te worden door anderen in sociale situaties) kan Venlafaxine retard STADA kortdurend worden gebruikt.
 4. Bij paniekstoornissen, een bepaalde vorm van abnormale angst eventueel in combinatie met pleinvrees kan Venlafaxine retard STADA worden gebruikt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

.

 • U gebruikt momenteel een MAO-remmer (een bepaald middel tegen depressie). Ook
Date of issue/revision: version 3.0 Venlafaxine retard Module 1.3.1.3 -1
07-2011 AB/080394 STADA PIL
    75 mg & 150 mg  
    RVG 32979-32980  

mag u niet met Venlafaxine retard STADA beginnen binnen 14 dagen na het staken van het gebruik van een MAO-remmer. Verder mag u niet met een MAO-remmer beginnen binnen 7 dagen na het staken van het gebruik van Venlafaxine retard STADA.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar

Venlafaxine retard STADA dient niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Venlafaxine retard STADA voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Venlafaxine retard STADA heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Venlafaxine retard STADA, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Lange-termijn veiligheidsgegevens van Venlafaxine retard STADA over groei, ontwikkeling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep. Evenals bij volwassenen, kunnen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar een verminderde eetlust, gewichtsverlies, hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed voorkomen. Als uw arts Venlafaxine retard STADA heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 jaar, zal uw arts daarom mogelijk regelmatig het gewicht en de bloeddruk controleren.

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.

U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum. Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vraagt deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van huiduitslag, netelroos of andere allergische reacties.

In studies is bij langdurig gebruik van venlafaxine retard (tenminste 3 maanden) bij een aantal patiënten een verhoging gezien van het cholesterolgehalte in het bloed. Daarom kan uw arts besluiten uw cholesterolspiegel regelmatig te controleren bij een langdurige

Date of issue/revision: version 3.0 Venlafaxine retard Module 1.3.1.3 -2
07-2011 AB/080394 STADA PIL
    75 mg & 150 mg  
    RVG 32979-32980  

behandeling.

Het is algemeen bekend dat bij het plotseling stoppen met antidepressiva ontwenningsverschijnselen kunnen optreden. Daarom wordt geadviseerd als u na overleg met uw arts hebt besloten te stoppen het gebruik van Venlafaxine retard STADA de dosis geleidelijk af te bouwen onder toezicht van een arts.

Bij speciale groepen patiënten

Venlafaxine retard STADA moet met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden door patiënten met nier- of leveraandoeningen, met moeite bij het plassen, met acuut nauwe- kamerhoekglaucoom (een vorm van staar, waarbij de omgeving plotseling wazig wordt waargenomen), met lage bloeddruk of met hartaandoeningen.

Bij hoge doseringen Venlafaxine retard STADA kan hoge bloeddruk voorkomen. Daarom kan het zijn, dat uw arts uw bloeddruk regelmatig zal controleren.

Laat het uw arts weten als u ooit in het verleden een aanval hebt gehad van vallende ziekte (epileptische aanval). Bij oudere patiënten zal de arts de dosering aanpassen; zie rubriek Hoe neemt u dit middel in?.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Venlafaxine retard STADA nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.Bij gelijktijdig gebruik van meerdere (genees)middelen kan een wisselwerking optreden, dat wil zeggen een beïnvloeding van elkaars werking en/of bijwerking. Laat het daarom uw arts weten als u andere medicijnen of alcohol gebruikt. Een wisselwerking kan bijvoorbeeld optreden bij gelijktijdig gebruik met cimetidine (een middel dat maagzuur remt), haloperidol, clozapine (middelen tegen psychoses) en warfarine (een middel tegen trombose) en metoprolol (middel tegen hoge bloeddruk). De veiligheid en werkzaamheid van Venlafaxine retard STADA therapie in combinatie met afslankmiddelen is niet vastgesteld. Daarom wordt het gelijktijdig gebruik van Venlafaxine retard STADA met middelen voor gewichtsverlies niet aangeraden.

U mag Venlafaxine retard STADA niet samen met een MAO-remmer of binnen 14 dagen na het stopzetten van de behandeling met een MAO-remmer gebruiken. Na het stopzetten van de behandeling met Venlafaxine retard STADA dient tenminste 7 dagen gewacht te worden alvorens behandeling met een MAO-remmer te beginnen.

Gebruik van Venlafaxine retard STADA kort na het stopzetten van een MAO-remmer of het starten met een MAO-remmer kort na het stopzetten van de behandeling met Venlafaxine retard STADA kan bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen die als gevolg hiervan zijn gemeld, zijn: trillingen (tremor), plotselinge samentrekking van de spieren (myoclonus), zweten, misselijkheid, braken, opvliegers, duizeligheid, verhoogde lichaamstemperatuur (hyperthermie) met kenmerken lijkend op het maligne neuroleptica syndroom (een ernstige aandoening die zich kan uiten in spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, zweten, speekselvloed, verminderd bewustzijn), serotonine-syndroom (een soms ernstig, maar zeldzaam optredend syndroom bestaande uit: misselijkheid, diarree, overmatig transpireren, sufheid, spiertrekkingen, tremor (beven, trillen), slaapstoornissen, verminderde eetlust, bewustzijnsstoornissen, verwardheid en agitatie (opwinding, onrust)), toevallen (insulten) en overlijden.

Date of issue/revision: version 3.0 Venlafaxine retard Module 1.3.1.3 -3
07-2011 AB/080394 STADA PIL
    75 mg & 150 mg  
    RVG 32979-32980  

Bij gelijktijdige inname van Venlafaxine retard STADA met MAO-remmers kunnen de volgende symptomen voorkomen: verhoogde lichaamstemperatuur (hyperthermie), stijfheid (rigiditeit), plotselinge samentrekking van de spieren (myoclonus), onwillekeurige bewegingen met snelle schommelingen van vitale functies, mentale statusveranderingen waaronder extreme opwinding of onrust (agitatie), zich ontwikkelend naar waanzinnigheid (delirium) en coma, en kenmerken die lijken op een maligne neuroleptisch syndroom (zie bovenstaande alinea). Indien u start met Venlafaxine retard STADA 14 dagen na een MAO- remmer dient u te beginnen met een 1 maal daagse dosering van Venlafaxine STADA 37,5 mg tabletten gedurende de eerste paar dagen.

Uw arts kan besluiten dat de tijd tussen het stopzetten van de behandeling met een MAO- remmer en het starten van Venlafaxine retard STADA korter dan 14 dagen kan zijn. Hij/zij zal er echter op letten dat de kans op de hierboven genoemde bijwerkingen zo klein mogelijk is.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Het is niet duidelijk of het gebruik van Venlafaxine retard STADA tijdens de zwangerschap schadelijk is voor het ongeboren kind. Het gebruik van Venlafaxine retard STADA tijdens de zwangerschap dient daarom te worden vermeden.

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Venlafaxine retard STADA gebruikt. Gelijksoortige geneesmiddelen (SSRI’s) kunnen bij gebruik tijdens de zwangerschap het risico op een bepaalde ernstige aandoening bij baby’s verhogen. Deze aandoening wordt ‘persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene’ (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Wanneer Venlafaxine retard STADA langdurig of tot aan de bevalling is gebruikt moet rekening worden gehouden met het optreden van onthoudingsverschijnselen (o.a. overprikkelbaarheid, sidderingen/trillingen (tremoren), ademhalingsproblemen, voedingsproblemen, en -zeldzaam- stuipen (convulsies)) bij de pasgeborene. Gebruik Venlafaxine retard STADA als u zwanger bent of vermoedt te zijn niet, tenzij na overleg met uw arts.

Venlafaxine gaat over in de moedermelk. Het is niet duidelijk wat de effecten hiervan op de zuigeling zijn. Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Venlafaxine retard STADA wordt afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Venlafaxine retard STADA kan een nadelig effect hebben op het vermogen deel te nemen aan het verkeer of te werken met machines

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Date of issue/revision: version 3.0 Venlafaxine retard Module 1.3.1.3 -4
07-2011 AB/080394 STADA PIL
    75 mg & 150 mg  
    RVG 32979-32980  

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Depressie

De aanbevolen dosering is 75 mg eenmaal daags tot 375 mg eenmaal daags. Gewoonlijk wordt begonnen met de laagst aanbevolen dosis. Indien na enkele weken onvoldoende verlichting van de symptomen heeft plaatsgevonden kan uw arts, in overleg met u, besluiten om de dosering te verhogen tot 150 mg eenmaal daags. Indien bij een dosering van 150 mg eenmaal daags nog geen verbetering optreedt kan uw arts na ongeveer 2 weken de dosering verder verhogen tot maximaal 375 mg per dag. Wanneer vervolgens na nog eens 2 tot 4 weken geen verbetering optreedt, heeft verdere voortzetting van de behandeling geen zin.

De verlichting van de symptomen van de depressie zal doorgaans pas in de loop van 2-4 weken merkbaar zijn. De eerste twee weken van de behandeling merkt u daarom wellicht nog niets van een vermindering van de symptomen van depressie, alhoewel bijwerkingen in deze periode wel kunnen optreden. Het is echter belangrijk om de behandeling voort te zetten.

Wanneer u reeds gewone Venlafaxine STADA tabletten gebruikt (d.w.z. zonder verlengde afgifte) kan uw arts in overleg met u besluiten om over te stappen naar Venlafaxine retard STADA in de dichtstbijzijnde gelijkwaardige dagdosering.

Bij een depressie komen gedachten die gericht zijn op zelfmoord vaak voor. Om de kans op overdosering zo laag mogelijk te houden, zal uw apotheek u de kleinst mogelijke hoeveelheid Venlafaxine retard STADA meegeven die u nodig hebt om uw behandeling voort te kunnen zetten.

Voortgezette of onderhoudsbehandeling voor depressie

Acute episodes van depressie dienen in het algemeen tenminste gedurende 4-6 maanden of langer behandeld te worden om terugvallen te voorkomen. Uit een studie bij ambulante patiënten is naar voren gekomen dat Venlafaxine retard STADA effectief bleef indien gebruikt gedurende een jaar na de aanvankelijke behandeling van 6 maanden.

Gegeneraliseerde angststoornis

De aanbevolen dosering ligt tussen de 75 en 225 mg per dag.

Als u Venlafaxine retard STADA gebruikt voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis kan het een week duren voordat u merkt dat uw geneesmiddel een effect heeft. De behandeling voor gegeneraliseerde angststoornis zal in overleg met uw arts over het algemeen niet langer dan 8 weken duren, aangezien de werkzaamheid bij een behandeling van langer dan 8 weken niet is aangetoond.

Sociale angststoornis/sociale fobie

De aanbevolen dosering is 75 mg per dag. Bij patiënten die niet adequaat reageren op een

Date of issue/revision: version 3.0 Venlafaxine retard Module 1.3.1.3 -5
07-2011 AB/080394 STADA PIL
    75 mg & 150 mg  
    RVG 32979-32980  

dosis van 75 mg per dag kan de dosis verhoogd worden met 75 mg, met tussenpozen van tenminste 4 dagen, tot een maximum dosis van 225 mg. De behandeling voor sociale angststoornis zal in overleg met uw arts niet langer dan 12 weken duren, aangezien de werkzaamheid bij een behandeling van langer dan 12 weken niet is aangetoond.

Paniekstoornis (eventueel in combinatie met pleinvrees)

De behandeling wordt begonnen met 37,5 mg per dag gedurende de eerste 4 tot 7 dagen. Daarna is de aanbevolen dosering 75 mg per dag. Bij patiënten die niet adequaat reageren op een dosis van 75 mg per dag kan de dosis worden verhoogd met 75 mg, met tussenpozen van minimaal 4 dagen, tot een maximum dosis van 225 mg. De begindosering van 37,5 mg kan niet worden bereikt met Venlafaxine retard STADA 75 mg noch met Venlafaxine retard STADA 150 mg. Bij paniekstoornissen kan een lange-termijn behandeling noodzakelijk zijn. De werkzaamheid van Venlafaxine retard STADA bij paniekstoornissen is aangetoond gedurende 6 maanden.

Venlafaxine retard STADA dient in zijn geheel te worden ingenomen tijdens de maaltijd, met wat vloeistof. De tablet mag niet worden gedeeld, fijngestampt, gekauwd of in water worden opgelost. Venlafaxine retard STADA moet bij voorkeur zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip worden ingenomen, 's morgens of 's avonds.

Oudere patiënten en patiënten met lever- of nieraandoeningen dienen een lagere dosering te krijgen.

Uw arts zal periodiek beslissen of de behandeling voortgezet moet worden. Het staken van het gebruik van Venlafaxine retard STADA dient geleidelijk te gebeuren en onder toezicht van uw arts.

De dosering en de duur van therapie moeten individueel aangepast worden door de arts, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert. Verander de voorgeschreven dosering niet zelf.

Venlafaxine retard STADA dient niet gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten (zie Wees extra voorzichtig met Venlafaxine retard STADA).

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Indien u teveel tabletten hebt ingenomen dient u onmiddellijk uw arts te waarschuwen. Het opwekken van braken of een maagspoeling kan, onder medische supervisie, kort na inname uitgevoerd worden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen

Als u een tablet heeft vergeten in te nemen, neem dan de volgende tablet op het voor u gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met innemen van dit middel

Ter vermijding van het risico op onttrekkingsverschijnselen moet u niet plotseling stoppen met het gebruik van Venlafaxine retard STADA. Uw arts zal daarom in overleg met u de dosis geleidelijk verlagen. Mogelijke symptomen van onttrekkingsverschijnselen zijn: angst, verwardheid, anorexia, diarree, duizeligheid, toevallen/stuipen, droge mond, vermoeidheid, hoofdpijn, oorsuizen, lichtere vorm van overdreven opgewektheid gepaard gaande met het

Date of issue/revision: version 3.0 Venlafaxine retard Module 1.3.1.3 -6
07-2011 AB/080394 STADA PIL
    75 mg & 150 mg  
    RVG 32979-32980  

hebben van veel energie (hypomanie), slapeloosheid (insomnia), misselijkheid, nervositeit, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), slaapstoornissen, zweten, duizeligheid, en braken.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Venlafaxine retard STADA bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen die hieronder worden opgenoemd, komen voor bij een bepaald percentage van de gebruikers van dit middel. De volgende afspraken worden gehanteerd:

Zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers Vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers Soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers Zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

Zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

.

 • Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Soms: blauwe plekken, slijmvliesbloedingen

Zelden: minder snel stollen van het bloed, bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)

Zeer zelden: bloedbeeldafwijkingen (bloeddyscrasieën)

 • Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Vaak: verhoogd cholesterolgehalte van het bloed (vooral als u Venlafaxine retard STADA langdurig gebruikt), gewichtsverlies

Soms: abnormale hoeveelheden leverenzymen in het bloed, verlaagde hoeveelheid natrium in het bloed, gewichtstoename

Zelden: leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen), vochtverlies ten gevolge van een tekort aan antidiuretisch hormoon (SIADH)

Zeer zelden: verhoogde hoeveelheid prolactine (hormoon dat o.a. de ontwikkeling van borstklierweefsel stimuleert) in het bloed

 • Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: abnormale dromen, minder zin in seks, duizeligheid, droge mond, verhoogde spanning in de spieren, slapeloosheid, nerveusheid, jeuk, verdoofd gevoel, trillingen

Soms: onverschilligheid, hallucinaties, spiertrekkingen, onrust Zelden: aanvallen van epilepsie (vallende ziekte), overdreven

enthousiasme (manie), een combinatie van koorts, spierstijfheid, sneller ademhalen, zweten, verminderd bewustzijn en plotselinge veranderingen in bloeddruk en hartslag (maligne neuroleptisch syndroom), het zogeheten serotonine syndroom, dat zich kan uiten

Date of issue/revision: version 3.0 Venlafaxine retard Module 1.3.1.3 -7
07-2011 AB/080394 STADA PIL
    75 mg & 150 mg  
    RVG 32979-32980  

in opwinding/onrust (agitatie), verwardheid, zweten, waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), verhoging van de reflexen (hyperreflexie), plotselinge samentrekking van de spieren (myoclonus), trillen, versnelde hartslag (tachycardie) en beven

Zeer zelden: waanzinnigheid (delirium), afwijkende spierspanning en bewegingsstoornis (extrapiramidale reacties), bewegingsstoornis met vooral ongewone bewegingen van gezicht, lippen en tong (late diskinesie)

 • Oogaandoeningen

Vaak: verwijde pupillen, minder goed zien

Zeer zelden: staar (nauwe-kamerhoekglaucoom)

 • Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

Soms: oorsuizen

 • Hartaandoeningen

Vaak: verhoogde bloeddruk, verwijde bloedvaten (waardoor opvliegers kunnen ontstaan)

Soms: verlaagde bloeddruk, flauwvallen, versnelde hartslag

Zeer zelden: hartritmestoornissen (QT-prolongatie, ventriculair fibrilleren, ventriculaire tachycardie, inclusief torsade de pointes)

 • Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Vaak: gapen
Zeer zelden: longaandoeningen (pulmonaire eosinofilie, eosinofiele pneumonie)
  gepaard gaande met kortademigheid (dyspnoe)
 • Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: minder eetlust, verstopping, misselijkheid, braken

Soms: tandenknarsen, diarree, veranderde smaak

Zeer zelden: ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)

 • Huid- en onderhuidaandoeningen

Vaak: zweten (inclusief nachtzweten)

Soms: uitslag, kaalheid ten gevolge van haaruitval (alopecia)

Zeer zelden: huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), jeuk, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)

 • Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Zeer zelden: afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine (rhabdomyolyse)

Date of issue/revision: version 3.0 Venlafaxine retard Module 1.3.1.3 -8
07-2011 AB/080394 STADA PIL
    75 mg & 150 mg  
    RVG 32979-32980  
 • Nier- en urinewegaandoeningen

Vaak: moeite met plassen (vooral aarzelend)

Soms: achterblijven van urine in de blaas

 • Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Vaak: minder snel klaarkomen (mannen), impotentie

Soms: minder snel klaarkomen (vrouwen), cyclusstoomissen (vrouwen)

• Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vaak: krachteloosheid, vermoeidheid

Soms: overgevoeligheid voor zonlicht

Zeer zelden: hevige allergische reactie (anafylaxie)

Naast bovenstaande meldingen zijn de volgende bijwerkingen spontaan bij ons gemeld. Pijn op de borst, hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), bepaalde vorm van ontsteking van het bindweefsel van de long (interstitiële pneumonie), bloedingen, inclusief hersenbloedingen, verschillende vormen van bloedarmoede, opwinding, keelontsteking, verkoudheid, hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, griepachtig syndroom, pijn, infecties.

Er zijn meldingen van mensen die gedachten hebben over of gedrag vertonen met zelfbeschadiging of zelfmoordneigingen tijdens gebruik van venlafaxine of vlak na behandeling met venlafaxine (zie rubriek 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

Alhoewel de gemelde gebeurtenissen plaatsvonden gedurende behandeling met Venlafaxine retard STADA is geen oorzakelijk verband met Venlafaxine retard STADA bekend.

In klinisch onderzoek bij kinderen zijn de volgende bijwerkingen gemeld: vijandigheid en, vooral bij depressie, gedachten over zelfdoding en zelfverminking. Daarnaast zijn de volgende bijwerkingen bij kinderen waargenomen: buikpijn, opwinding/onrust (agitatie), een gestoorde spijsvertering met als verschijnselen een vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), blauwe plekken (ecchymosis), spierpijn (myalgie) en neusbloedingen (epistaxis). Verder zijn de bijwerkingen bij kinderen in het algemeen vergelijkbaar met die van volwassenen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staan een maand en een jaar. De

Date of issue/revision: version 3.0 Venlafaxine retard Module 1.3.1.3 -9
07-2011 AB/080394 STADA PIL
    75 mg & 150 mg  
    RVG 32979-32980  

laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?-

 • De werkzame stof in dit middel is venlafaxinehydrochloride overeenkomend met 75 mg of 150 mg venlafaxine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Kern: cellulose, hypromellose 2208, ethylcellulose, magnesiumstearaat, colloïdaal watervrij silica, Coating: ethylcellulose waterige dispersie, dibutylsebacaat, hypromellose, macrogol 400.

Hoe ziet Venlafaxine retard STADA er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Venlafaxine retard STADA 75 mg en Venlafaxine retard STADA 150 mg tabletten met verlengde afgifte zijn witte, convexe, capsule-vormige tabletten.

Venlafaxine retard STADA, tabletten zitten in verpakkingen met 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 150 of 200 tabletten.

Een blisterverpakking bevat 5, 7 of 10 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 32979, Venlafaxine retard STADA 75 mg, tabletten

RVG 32980, Venlafaxine retard STADA 150 mg, tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2011.

Date of issue/revision: version 3.0 Venlafaxine retard Module 1.3.1.3 -10
07-2011 AB/080394 STADA PIL
    75 mg & 150 mg  
    RVG 32979-32980  

Advertentie

Stof(fen) Venlafaxine
Toelating Nederland
Producent Stada
Verdovend Nee
ATC-Code N06AX16
Farmacologische groep Antidepressiva

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.