Venlafaxine HCl Retard Mylan 75 mg, capsules met verlengde afgifte

ATC-Code
N06AX16
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Mylan
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Psychoanaleptika
Farmacologische groep Antidepressiva
Chemische groep Andere antidepressiva
Stof Venlafaxin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Venlafaxine HCl Retard Mylan behoort tot de groep serotonine noradrenaline reuptake inhibitoren (SNRIs) genaamd en wordt gebruikt tegen neerslachtigheid. (antidepressivum).

Venlafaxine HCl Retard Mylan wordt voorgeschreven voor een kortdurende behandeling van ernstige en aanhoudende angst, gegeneraliseerde angststoornis genoemd.

Venlafaxine HCl Retard Mylan wordt ook voorgeschreven voor een kortdurende behandeling van aanhoudende angst om negatief beoordeeld te worden door anderen in sociale situaties (sociale angststoornis, ook wel sociale fobie genoemd).

Venlafaxine HCl Retard Mylan wordt ook voorgeschreven voor de behandeling van paniekstoornis met of zonder pleinvrees (angst voor het verlaten van huis, winkelen, drukte of openbare plaatsen).

Wanneer u teveel capsules heeft ingenomen dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Vergeet niet de verpakking mee te nemen, ook al is deze leeg.

Als u teveel capsules heeft ingenomen kunt u last krijgen van verminderd bewustzijnsniveau (van slaperigheid tot coma), opwinding, braken, diarree, trillingen, versnelde of onregelmatige hartslag, vertraagde hartslag, verlaagde of verhoogde bloeddruk en toevallen/stuipen.

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Echter, als het tijd is voor de volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en neem alleen de enkele dosis zoals gebruikelijk. Neem niet meer in dan de dagelijkse hoeveelheid Venlafaxine HCl Retard Mylan die aan u voor één dag is voorgeschreven.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Het is belangrijk dat u Venlafaxine HCl Retard Mylan inneemt zolang als uw arts u verteld heeft. Plots stopzetten van de medicatie kan leiden tot duizeligheid, gevoelsveranderingen, slaapstornissen (inclusief intens dromen), agitatie of bezorgdheid, misselijkheid en/of braken, tremor, verwardheid, zweten, hoofdpijn, diarree, palpitaties, emotionele instabiliteit, geïrriteerdheid en gezichtsstoornissen. Deze symptomen zijn niet ernstig en verdwijnen na enkele dagen. Uw arts zal u vertellen op welke manier u Venlafaxine HCl Retard Mylan geleidelijk aan kan afbouwen.

Bij twijfel vraag advies aan uw arts of apotheker om advies omtrent het gebruik van dit geneesmiddel.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u momenteel een ander type antidepressivum bekend als irreversibele monoamine- oxidaseremmer (MAOI-remmer) gebruikt of de laatste 14 dagen heeft gebruikt. MAOIs worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson. Het innemen van een irreversibele MAOI samen met Venlafaxine HCl Retard Mylan kan ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Eveneens moet u ten minste 7 dagen wachten als u met het innemen van Venlafaxine HCl Retard Mylan bent gestopt alvorens u irreversibele MAOI

BIJSLUITER

Venlafaxine HCl Retard Mylan 37,5 mg, 75 mg en 150 mg capsules met verlengde afgifte RVG 103486/88/89 Versie: september 2012

inneemt (zie ook de rubriek, “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” en de informatie in deze rubriek over “Serotoninesyndroom”).

Raadpleeg uw arts wanneer u denkt dat een van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • als u andere geneesmiddelen gebruikt die bij gelijktijdige inname met Venlafaxine HCl Retard Mylan de kans op het ontstaan van het serotoninesyndroom verhogen (zie de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”);
 • als u oogproblemen heeft zoals bepaalde soorten glaucoom (verhoogde druk in het oog);
 • als u in het verleden verhoogde bloeddruk heeft gehad;
 • als u in het verleden hartproblemen heeft gehad;
 • als u in het verleden toevallen (stuipen) heeft gehad;
 • als u in het verleden verlaagde hoeveelheden natrium in uw bloed heeft gehad (hyponatriëmie);
 • als u snel blauwe plekken krijgt of als u een verhoogde bloedingsneiging heeft (als u in het verleden bloedingsstoornissen heeft gehad), of als u andere geneesmiddelen inneemt, bijv. warfarine (dat wordt gebruikt om bloedstolsels te voorkomen), die de kans op een bloeding verhogen;
 • als u, of iemand uit uw familie, in het verleden manie of bipolaire stoornis (gevoel van grote opwinding of euforie) heeft gehad;
 • als u in het verleden agressief gedrag heeft vertoond.

Venlafaxine HCl Retard Mylan kan een gevoel van rusteloosheid veroorzaken of een onvermogen om stil te zitten tijdens de eerste paar weken van de behandeling. Als dit bij u optreedt, dan dient u uw arts te informeren.

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis

Als u aan een depressie lijdt en/of aan angststoornissen kunt u soms gedachten over zelfverminking of zelfmoord hebben. Deze kunnen eerst toenemen als u begint met het innemen van antidepressiva, aangezien al deze geneesmiddelen tijd nodig hebben om te werken, gewoonlijk twee weken, maar soms langer.

Het is waarschijnlijker dat u zo denkt:

 • als u eerder gedachten over zelfmoord of zelfverminking heeft gehad;
 • als u een jongvolwassene bent. Gegevens uit klinisch onderzoek hebben een verhoogd risico op suïcidaal gedrag aangetoond bij jongvolwassenen (jonger dan 25 jaar) met psychische stoornissen die werden behandeld met een antidepressivum.

Wanneer u op welk moment dan ook gedachten over zelfverminking of zelfmoord krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga direct naar een ziekenhuis.

U vindt het misschien prettig om familie en vrienden te vertellen dat u depressief bent of dat u een angststoornis heeft en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen wanneer zij denken dat uw depressie of angst verergert of als zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Droge mond

Droge mond werd gemeld bij 10% van de patiënten die met venlafaxine behandeld werden. Dit kan het risico op gaatjes (cariës) in tanden en kiezen vergroten. U dient daarom extra aandacht aan uw mondhygiëne te besteden.

BIJSLUITER

Venlafaxine HCl Retard Mylan 37,5 mg, 75 mg en 150 mg capsules met verlengde afgifte RVG 103486/88/89 Versie: september 2012

Diabetes

Het glucosegehalte in uw bloed kan veranderen door Venlafaxine HCl Retard Mylan. Daarom kan het zijn dat de doseringen van uw diabetesmedicijnen aangepast moeten worden.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

HCl Retard Mylan dient normaliter niet te worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Patiënten onder 18 jaar hebben een verhoogd risico op zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Venlafaxine HCl Retard Mylan voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Venlafaxine HCl Retard Mylan heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 jaar en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Venlafaxine HCl Retard Mylan, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Lange-termijn veiligheidseffecten van Venlafaxine HCl Retard Mylan voor patiënten jonger dan 18 jaar over groei en cognitieve- en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

Gebruikt u naast Venlafaxine HCl Retard Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Uw arts kan beslissen of u Venlafaxine HCl Retard Mylan met andere geneesmiddelen kunt innemen.

Begin niet met het innemen van, of stop niet met geneesmiddelen, inclusief die welke u zonder recept gekocht heeft, natuurlijke of kruidenmiddelen, zonder vooraf met uw arts of apotheker te overleggen.

 • Monoamine-oxidaseremmers die worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson mogen niet worden ingenomen met Venlafaxine HCl Retard Mylan. Vertel uw arts als u deze geneesmiddelen heeft ingenomen in de afgelopen 14 dagen. (MAOI’s: zie de rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”);
 • Serotoninesyndroom: Een potentieel levensbedreigende toestand of maligne neurolepticumsyndroom (NMS)-achtige reacties (zie de rubriek ”Mogelijke bijwerkingen”) kunnen optreden tijdens behandeling met venlafaxine, voornamelijk bij gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:
  • tryptanen (gebruikt bij migraine);
  • andere geneesmiddelen om depressie te behandelen bijvoorbeeld SNRI’s, SSRI’s, tricyclische antidepressiva of geneesmiddelen die lithium bevatten;
  • geneesmiddelen die linezolid, een antibioticum, bevatten (gebruikt om infecties te behandelen);
  • geneesmiddelen die moclomebide, een MAOI, bevatten (gebruikt om depressie te behandelen);
  • geneesmiddelen die sibutramine (gebruikt voor gewichtsvermindering) bevatten;
  • geneesmiddelen die tramadol (een pijnstiller) bevatten;
  • geneesmiddelen die methyleenblauw (gebruikt om hoge concentraties methemoglobine in het bloed te behandelen) bevatten;
  • producten die Sint Janskruid bevatten (ook wel “ Hypericum perforatum” genaamd, een natuurlijk of kruidenmiddel voor de behandeling van lichte depressie);
  • producten die tryptofanen bevatten (gebruikt voor slaapproblemen en depressie);
  • antipsychotica (die worden gebruikt voor de behandeling van een ziekte met symptomen zoals het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn, waangedachten, ongewone achterdocht, onduidelijke motivering en teruggetrokken gedrag).

BIJSLUITER

Venlafaxine HCl Retard Mylan 37,5 mg, 75 mg en 150 mg capsules met verlengde afgifte RVG 103486/88/89 Versie: september 2012

Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen uit een combinatie van het volgende bestaan: Rusteloosheid, hallucinaties, coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in de bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken.

In zijn meest ernstige vorm, kan het serotoninesyndroom overeenkomen met het maligne neurolepticumsyndroom (NMS). Tekenen en symptomen van NMS kunnen bestaan uit een combinatie van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (dit wordt bepaald door een bloedtest).

Vertel uw arts onmiddellijk of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u denkt dat bij u het serotoninesyndroom gaat optreden.

De volgende geneesmiddelen kunnen ook een wisselwerking geven met Venlafaxine HCl Retard Mylan en dienen met voorzichtigheid te worden gebruikt. Het is vooral belangrijk uw arts of apotheker te vertellen als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • ketoconazol (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties);
 • haloperidol of risperidon (voor de behandeling van psychische ziekten);
 • metoprolol (een bètablokker om verhoogde bloeddruk en hartaandoeningen te behandelen).

Neem Venlafaxine HCl Retard Mylan tijdens de maaltijd in. Drink geen alcohol tijdens de behandeling met Venlafaxine HCl Retard Mylan, aangezien het geneesmiddel de depressieve activiteit van alcohol op het centraal zenuwstelsel versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Venlafaxine HCl Retard Mylan gebruikt. Gelijksoortige geneesmiddelen (SSRI’s) kunnen bij gebruik tijdens de zwangerschap het risico op een bepaalde ernstige aandoening bij baby’s verhogen. Deze aandoening wordt ‘persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene’ (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Als u dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap inneemt, zijn er andere verschijnselen die bij uw baby kunnen optreden na de geboorte namelijk moeilijkheden bij het voeden en ook moeilijkheden bij het ademhalen. Als uw baby deze verschijnselen heeft als hij is geboren en u heeft hier zorgen over, vraag uw arts en/of verloskundige om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Vertel uw arts wanneer u borstvoeding geeft. Venlafaxine en zijn metabolieten gaan over in de moedermelk. Er is een risico van een effect op de baby. Uw arts zal beslissen of u dient te stoppen/doorgaan met het geven van borstvoeding of het doorgaan/stopzetten van de therapie met Venlafaxine HCl Retard Mylan.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Venlafaxine HCl Retard Mylan kan het reactie- en het concentratieactievermogen beïnvloeden. Daarom moet u voorzichtig zijn met het besturen van voertuigen en het bedienen van machines. Uw arts zal uw vermogen om een voertuig te besturen of machines te bedienen evalueren, rekening

BIJSLUITER

Venlafaxine HCl Retard Mylan 37,5 mg, 75 mg en 150 mg capsules met verlengde afgifte RVG 103486/88/89 Versie: september 2012

houdend met de ernst van het ziektebeeld, de respons op de behandeling en de mogelijke bijwerkingen.

Venlafaxine HCl Retard Mylan bevat sucrose

Wanneer uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u uw arts te raadplegen vooraleer u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volg bij de inname van Venlafaxine HCl Retard Mylan nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke aanvangsdosis is 75 mg per dag, zoveel mogelijk toegediend op hetzelfde tijdstip, ’s morgens of ‘s avonds. Uw arts kan besluiten dat voor u een andere dosis beter geschikt kan zijn. Uw arts kan uw dosis verhogen tot 150 mg, 225 mg of 375 mg per dag.

Venlafaxine HCl Retard Mylan dient in zijn geheel te worden ingenomen tijdens de maaltijd, met wat vloeistof. De capsule mag niet worden gedeeld, fijngestampt, gekauwd of in water worden opgelost. Het kan verschillende dagen duren voordat u merkt dat uw geneesmiddel een effect heeft. U dient voor verschillende maanden Venlafaxine HCl Retard Mylan in te nemen.

Venlafaxine HCl Retard Mylan is een vorm van ‘venlafaxine met verlengde werking’, het geneesmiddel wordt over een bepaalde periode gradueel afgegeven. Uw arts kan uw behandeling hebben overgeschakeld van traditionele venlafaxine tabletten (onmiddellijke afgifte) naar Venlafaxine HCl Retard Mylan (met verlengde afgifte). Indien dit het geval is zal uw arts bepalen welke Venlafaxine HCl Retard Mylan dosis het dichtst aanleunt bij uw dagelijkse dosering met venlafaxine tabletten. Deze Venlafaxine HCl Retard Mylan dosering dient éénmaal daags te worden ingenomen.

Uw arts kan beslissen uw bloeddruk en hartslag op regelmatige tijdstippen te controleren, vooral wanneer u hoge doses met Venlafaxine HCl Retard Mylan (hoger dan 200 mg per dag) nodig heeft.

Ernstige neerslachtigheid

De gebruikelijke aanvangsdosering is 75 mg per dag. De dosering kan met tussenpauzen van ongeveer 2 weken, maar niet minder dan 4 dagen, verhoogd worden tot maximaal 375 mg per dag.

Kortdurende behandeling van gegeneraliseerde angststoornis

De gebruikelijke aanbevolen dosis is 75 mg per dag. De dosering kan met, tussenpauzen van minimaal 4 dagen, verhoogd worden tot maximaal 225 mg per dag.

Kortdurende behandeling van sociale angststoornis/sociale fobie

De aanbevolen dosering is 75 mg per dag. De dosis kan verhoogd worden tot 150 mg per dag, met tussenpauzen van minstens 4 dagen, de maximale dosering is 225 mg. De werking van een langdurige behandeling van sociale angststoornis gedurende meer dan 8 weken is niet aangetoond.

De effectiviteit van venlafaxine bij de behandeling van sociale angststoornis is aangetoond in vier placebo-gecontroleerde klinische studies gedurende 12 weken. Lange-termijn effectiviteit is niet beschreven.

BIJSLUITER

Venlafaxine HCl Retard Mylan 37,5 mg, 75 mg en 150 mg capsules met verlengde afgifte RVG 103486/88/89 Versie: september 2012

Paniekstoornis met of zonder pleinvrees

De behandeling start met 37,5 mg per dag voor de eerste 4 tot 7 dagen en kan verhoogd worden naar 75 mg per dag. De dosering kan, met tussenpauzen van minimaal 4 dagen, verhoogd worden tot maximaal 225 mg per dag.

Stop niet met de inname van de capsules zonder het advies van uw arts, zelfs wanneer u zich beter voelt. Waneer uw arts denkt dat u niet langer Venlafaxine HCl Retard Mylan behoeft, zal hij u vragen de dosering geleidelijk te verminderen alvorens volledig te stoppen. Wanneer de behandeling met Venlafaxine HCl Retard Mylan plots wordt stopgezet of wanneer het verlagen van de dosis té vlug gebeurt, zullen sommige patiënten symptomen ervaren zoals vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, slapeloosheid, droge mond, zich ziek voelen, diarree, zenuwachtigheid, verwardheid, tintelingen en zweten. Deze symptomen zijn over het algemeen niet ernstig en verdwijnen spontaan binnen enkele dagen. Uw arts zal u vertellen hoe u een behandeling met Venlafaxine HCl Retard Mylan geleidelijk kan afbouwen. Wanneer u enkele symptomen ervaart waarover u zich zorgen maakt, raadpleeg dan uw arts.

Als u lever- of nierproblemen heeft, informeer dan uw arts, aangezien uw dosis van dit geneesmiddel wellicht anders moet zijn.

Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel zonder overleg met uw arts (zie de rubriek “Als u stopt met het innemen van dit middel”).

Mogelijke bijwerkingen?

BIJSLUITER

Venlafaxine HCl Retard Mylan 37,5 mg, 75 mg en 150 mg capsules met verlengde afgifte RVG 103486/88/89 Versie: september 2012

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.

Als één van de volgende verschijnselen optreedt, neem dan Venlafaxine HCl Retard Mylan niet meer in. Raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

 • beklemmend gevoel op de borst, piepende ademhaling, moeilijkheden met slikken of ademhalen;
 • zwelling van het gezicht, de keel, handen of voeten;
 • gevoel van zenuwachtigheid of angst, duizeligheid, kloppende sensaties, plotselinge roodheid van de huid en/of een warm gevoel;
 • ernstige uitslag, jeuk of bultjes (stukjes verhoging van rode of bleke huid die vaak jeukt);
 • tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen bestaan uit rusteloosheid, hallucinaties, coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in de bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken. In zijn meest ernstige vorm, kan het serotoninesyndroom overeenkomen met het maligne neurolepticumsyndroom (NMS). Tekenen en symptomen van NMS kunnen bestaan uit een combinatie van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (dit wordt bepaald door een bloedtest).

Andere bijwerkingen die u aan uw arts moet vertellen:

 • hoesten, piepende ademhaling, kortademhaling en een hoge temperatuur;
 • zwarte (teerachtige) ontlasting of bloed in de ontlasting;
 • gele huid of ogen, jeuk of donkere urine kunnen symptomen zijn van een ontsteking aan de lever (hepatitis);
 • hartproblemen, zoals snelle of onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk;
 • oogproblemen, zoals troebel zien, verwijde pupillen;
 • problemen van het zenuwstelsel, zoals duizeligheid, slapende ledematen, bewegingsstoornissen, stuipen of toevallen;
 • psychische problemen, zoals hyperactiviteit en euforie (ongewoon grote opgewondenheid).
 • onttrekkingsverschijnselen (zie de rubriek “Hoe gebruikt u dit middel?, Als u stopt met het innemen van dit middel”);
 • verlengde bloeding(en) – indien u zichzelf snijdt of verwondt, kan het langer duren voordat de bloeding stopt.

Volledige lijst van bijwerkingen

Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • duizeligheid, hoofdpijn;
 • misselijkheid, droge mond;
 • zweten (inclusief nachtelijk zweten).

Vaak (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • verminderde eetlust,
 • verwarring, het gevoel afgezonderd (gescheiden) te zijn van zichzelf, gebrek aan orgasme, verminderd zin in sex, zenuwachtigheid, slapeloosheid, abnormale dromen;
 • sufheid;
 • trillen, slapende ledematen, verhoogde spierspanning;
 • visusstoornissen inclusief troebel zien, verwijde pupillen, onvermogen van het oog automatisch van focus te wisselen van veraf naar dichtbij staande objecten;
 • oorsuizingen (tinnitus);
 • hartkloppingen;
 • verhoging van de bloeddruk;

BIJSLUITER

Venlafaxine HCl Retard Mylan 37,5 mg, 75 mg en 150 mg capsules met verlengde afgifte RVG 103486/88/89 Versie: september 2012

 • blozen;
 • geeuwen;
 • overgeven, obstipatie, diarree;
 • moeite met plassen, vaker moeten plassen;
 • menstruele onregelmatigheden zoals hevigere bloeding of toename van onregelmatige bloeding, abnormale ejaculatie/orgasme (mannen), erectiestoornis (impotentie);
 • zwakte (asthenie); vermoeidheid, rillingen;
 • toegenomen cholesterol.

Soms (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)

 • hallucinaties, gevoel afgezonderd te zijn van de realiteit, agitatie, abnormale orgasme (vrouwen), gebrek aan gevoel of emotie, overmatig opgewonden gevoel;
 • tandenknarsen;
 • een gevoel van rusteloosheid of het onvermogen om te zitten of stil te staan, flauwvallen, onvrijwillige beweging van de spieren, verslechterde coördinatie en balans, veranderde smaaksensatie;
 • snelle hartslag, duizelig gevoel (in het bijzonder bij het te snel opstaan);
 • overgeven van bloed, zwarte teerachtige ontlasting (feces) of bloed in de ontlasting; dit kan een aanwijzing zijn voor inwendige bloedingen;
 • algemene zwellingen (angio-oedeem) van de huid, met name het gezicht, de mond, de tong, het keelgedeelte of de handen en voeten en/of jeukende huiduitslag (netelroos);
 • gevoeligheid voor zonlicht; blauwe plekken, huiduitslag, abnormaal haarverlies;
 • niet kunnen plassen;
 • gewichtstoename, gewichtsafname.

Zelden (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • stuipen of toevallen;
 • geen controle over urine;
 • overactiviteit, snelle gedachten en verminderde behoefte om te slapen (manie).

Niet bekend (frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens)

 • verminderd aantal “plaatjes” in uw bloed, dat leidt tot een toegenomen kans op blauwe plekken of tot bloeding, bloedaandoeningen die kunnen leiden tot een verhoogde kans op infectie;
 • opgezwollen gezicht of tong, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden vaak met huiduitslag (dit kan een ernstige allergische reactie zijn);
 • overmatig drinken van water (bekend als SIADH);
 • afname in de hoeveelheid natrium in het bloed;
 • zelfmoord ideeën en zelfmoordgedrag, gevallen van zelfmoord ideëen en zelfmoordgedrag zijn gemeld gedurende venlafaxine therapie of kort na het stopzetten van de behandeling (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”;
 • desoriëntatie en verwarring vaak vergezeld met hallucinaties (delirium), agressie;
 • een hoge temperatuur met stijve spieren, verwarring of agitatie en zweten of als bij u spastische spierbewegingen optreden die u niet onder controle kunt houden, kunnen dit verschijnselen van een ernstige aandoening zijn die bekend is als het maligne neurolepticumsyndroom; eufoor gevoel, slaperigheid, aanhouden van snelle oogbeweging, onhandigheid, rusteloosheid, het gevoel dronken te zijn, zweten of stijve spieren dat verschijnselen zijn van het serotoninesyndroom, stijfheid, spasmen en onvrijwillige bewegingen van de spieren;
 • ernstige oogpijn en verminderd of troebel zicht;
 • draaierig gevoel;
 • daling van de bloeddruk; abnormale snelle of onregelmatige hartslag die kan leiden tot flauwvallen, onverwachte bloedingen bijvoorbeeld tandvleesbloedingen, bloed in de urine of in het braaksel, of het voorval van onverwachte blauwe plekken of gebroken bloedvaten (gebroken aderen);

BIJSLUITER

Venlafaxine HCl Retard Mylan 37,5 mg, 75 mg en 150 mg capsules met verlengde afgifte RVG 103486/88/89 Versie: september 2012

 • hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een hoge temperatuur wat symptomen zijn van longontsteking met een verhoogd aantal witte bloedcellen (pulmonaire eosinofilie);
 • ernstige buik- of rugpijn (die een indicatie kunnen zijn voor ernstige darmaandoeningen, lever- of alvleesklier);
 • jeuk, gele verkleuring van de huid of ogen, donkere urine, of griepachtige symptomen, dit zijn verschijnselen van ontsteking van de lever (hepatitis), lichte veranderingen in de bloedspiegels van leverenzymen;
 • huiduitslag die kan leiden tot ernstige blaarvorming en vervellen van de huid; jeuk; lichte huiduitslag;
 • onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte (rhabdomyolyse);
 • abnormale productie van borstvoeding.

Venlafaxine HCl Retard Mylan kan soms onbedoelde effecten veroorzaken, zonder dat u daar erg in heeft, zoals verhoging van de bloeddruk of abnormale hartslag; lichte veranderingen in bloedspiegels van de leverenzymen, hoeveelheid natrium of cholesterol. Minder vaak kan Venlafaxine HCl Retard Mylan de functie van bloedplaatjes in uw bloed verminderen, waardoor een verhoogde kans op blauwe plekken en bloeding ontstaat. Daarom zal uw arts af en toe bloedonderzoek willen doen, vooral als u Venlafaxine HCl Retard Mylan langdurig ingenomen heeft.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Dit geneesmiddel vereist geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is venlafaxinehydrochloride overeenkomend met respectievelijk 37.5, 75 of 150 mg venlafaxine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn sucrose, maïszetmeel, hydroxypropylcellulose, povidone, ethylcellulose, dibutylsebacetaat, talk.
 • De bestanddelen van de capsule zijn gelatine, rood ijzeroxide (E172), titanium dioxide (E171), geel ijzeroxide (E172) – alleen voor de 75 mg en 150 mg capsules.

37,5 mg capsules: capsules met witte (romp) en bruinachtig roze (kop) kleur gevuld met witkleurige pellets.

BIJSLUITER

Venlafaxine HCl Retard Mylan 37,5 mg, 75 mg en 150 mg capsules met verlengde afgifte RVG 103486/88/89 Versie: september 2012

75 mg capsules: licht roze capsules gevuld met witkleurige pellets.

150 mg capsules: oranje-bruine capsules gevuld met witkleurige pellets.

Blisterverpakking (aluminium/PVC/PVDC): 7 (alleen 37.5 mg capsules), 10, 14, 20, 28, 30, 60, 50, 98 of 100 capsules met verlengde afgifte.

HDPE container: 50, 100 en 250 capsules met verlengde afgifte.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

Krka, d.d., Novo mesto, Slovenië

Ingeschreven in het register on de volgende RVG nummers:

RVG 103486: Venlafaxine HCl Retard Mylan 37,5 mg, capsules met verlengde afgifte RVG 103488: Venlafaxine HCl Retard Mylan 75 mg, capsules met verlengde afgifte RVG 103489: Venlafaxine HCl Retard Mylan 150 mg, capsules met verlengde afgifte

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2012.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.