Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amoxicilline is een antibioticum en behoort tot de groep van penicilline afgeleide geneesmiddelen. Bacteriën die gevoelig zijn voor amoxicilline worden gedood.

Amoxicilline kan worden toegepast bij die ontstekingen waarvan de ziekteverwekker gevoelig is voor dit geneesmiddel, bijvoorbeeld bij bepaalde infecties van de luchtwegen, urinewegen, geslachtsorganen, het maag-darmkanaal en de huid.

De tabletten zijn niet geschikt voor toepassing bij kinderen jonger dan 1 jaar.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Amoxicilline mag niet worden gebruikt bij:

  • overgevoeligheid voor penicilline,
  • de ziekte van Pfeiffer,
  • lymfatische leukemie (een bloedziekte met overmatige productie van bepaalde witte bloedcellen).

Indien u overgevoelig bent voor antibiotica behorend tot de groep van de cefalosporines, kunt u ook overgevoelig zijn voor amoxicilline.

U dient uw arts te raadplegen indien er bloed in de ontlasting, ernstige diarree of een hevige overgevoeligheidsreactie optreedt (rode vlekjes op de huid, koorts).

Gebruikt u naast Amoxicilline Actavis Disper nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen en/of andere middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van amoxicilline met:

  • geneesmiddelen die de bacteriegroei remmen (bijvoorbeeld tetracycline of erythromycine),
  • probenecide, fenylbutazon, indometacine (geneesmiddelen tegen reuma en jicht),
  • orale anticonceptiva (de pil).

Indien een oraal anticonceptivum (‘de pil’) gebruikt wordt, kan de betrouwbaarheid hiervan verminderen. Daarom moeten tijdens de kuur en 7 tot 14 dagen na beëindiging ervan, om zwangerschap te voorkomen, extra voorzorgen genomen worden bij de geslachtsgemeenschap, door bijvoorbeeld een condoom te gebruiken. Hierover kan advies gevraagd worden aan de arts of apotheker.

Wanneer u dergelijke middelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Amoxicilline mag voor zover bekend tijdens de zwangerschap worden voorgeschreven. Borstvoeding

Gebruik van amoxicilline tijdens de periode van borstvoeding is slechts toegestaan na overleg met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Nadelige invloeden van amoxicilline op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen zijn niet beschreven.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Tenzij uw arts anders voorschrijft is het gebruik als volgt:

Bij niet ernstige tot matig ernstige infecties:

Volwassenen en kinderen vanaf 40 kg

375 mg - 500 mg driemaal daags om de 8 uur, of 500 mg - 750 mg tweemaal daags om de 12 uur.

In ernstige gevallen kan bij volwassenen en kinderen vanaf 40 kg de bovengenoemde dosering verhoogd worden tot 3 maal 750 mg - 1 g per dag

Kinderen die minder dan 40 kg wegen:

De dagelijkse dosering voor kinderen is 40 – 90 mg per kg lichaamsgewicht per dag in twee tot driemaal daagse doseringen.

In ernstige gevallen kan bij kinderen die minder dan 40 kg wegen tot 90mg per kg lichaamsgewicht per dag gegeven worden, met een maximum van 3 gram per dag.

Bij te vroeg geboren baby’s (met een zwangerschapsduur van 26-33 weken) is het gebruik van Amoxicilline alleen toegestaan onder direct toezicht van de arts.

Naar gelang de ernst van de infectie kan de kuur 5-10 dagen duren.

Bij steeds terugkomende ernstige infecties kan uw arts de dosering verdubbelen.

Het is belangrijk dat de kuur geheel wordt afgemaakt ook wanneer de klachten reeds eerder zijn verdwenen.

Als de ziekteverschijnselen aan het einde van de kuur niet zijn verdwenen, dient u uw arts te raadplegen. Bij patiënten met minder goed werkende nieren wordt de dosering door de arts aangepast.

Bij gonorroe (‘druiper’) is de dosering 3 gram amoxicilline, in één keer in te nemen in combinatie met 1 g probenecide.

De tabletten kunnen vóór, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen. De tabletten in een glas water uiteen laten vallen, roeren en het geheel opdrinken.

Bij overdosering kunnen maagdarmklachten optreden zoals misselijkheid, braken en diarree.

Indien er een vermoeden van overdosering bestaat, dient u uw arts zo snel mogelijk te waarschuwen.

Indien u vergeten bent uw tablet amoxicilline in te nemen dient u deze alsnog in te nemen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Uw arts heeft aangegeven hoe lang u Amoxicilline Actavis Disper moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig zonder met uw arts te overleggen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Amoxicilline Actavis Disper bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Maagdarmstoornissen (voornamelijk diarree en jeuk aan de anus) kunnen voorkomen. Huiduitslag kan optreden. Hevige overgevoeligheidsreacties, plaatselijke vochtophoping, bloedafwijkingen en nierontsteking komen zelden voor.

Deze verschijnselen verdwijnen meestal na het beëindigen van de kuur.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een ernstige bijwerking of een bijwerking optreedt die niet staat vermeld in de bijsluiter.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Het geneesmiddel dient te worden bewaard in de originele verpakking, op een droge plaats bij kamertemperatuur (15-25°C).

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 'Niet te gebruiken na' of 'Exp.'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Raadpleeg bij twijfel over de houdbaarheid uw apotheker.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Amoxicilline Actavis Disper 250 mg, 375 mg, 500 mg en 750 mg tabletten bevatten als werkzame stof amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 250 mg, 375 mg, 500 mg of 750 mg amoxicilline.

Als hulpstoffen zijn aanwezig: microkristallijne cellulose, hydroxypropylcellulose, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, smaakstof.

Amoxicilline Actavis Disper 250 mg: Langwerpige, witte tot lichtgele tabletten, met de inscriptie AD | 250 en een breukstreep aan één zijde.

Amoxicilline Actavis Disper 375 mg: Langwerpige, witte tot lichtgele tabletten, met de inscriptie AD | 375 en een breukstreep aan één zijde.

Amoxicilline Actavis Disper 500 mg: Langwerpige, witte tot lichtgele tabletten, met de inscriptie AD | 500 en een breukstreep aan één zijde.

Amoxicilline Actavis Disper 750 mg: Langwerpige, witte tot lichtgele tabletten, met de inscriptie AD | 750 en een breukstreep aan één zijde.

Amoxicilline Actavis Disper 250 mg, 20 tabletten in 4 stripverpakkingen à 5 stuks. Amoxicilline Actavis Disper 375 mg, 20 tabletten in 4 stripverpakkingen à 5 stuks. Amoxicilline Actavis Disper 500 mg, 20 tabletten in 4 stripverpakkingen à 5 stuks. Amoxicilline Actavis Disper 750 mg, 20 tabletten in 4 stripverpakkingen à 5 stuks.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

Fabrikanten:

Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, IJsland

‘Amoxicilline Actavis Disper 250 mg, tabletten’ is in het register ingeschreven onder RVG 17421. ‘Amoxicilline Actavis Disper 370 mg, tabletten’ is in het register ingeschreven onder RVG 17422. ‘Amoxicilline Actavis Disper 500 mg, tabletten’ is in het register ingeschreven onder RVG 17423. ‘Amoxicilline Actavis Disper 750 mg, tabletten’ is in het register ingeschreven onder RVG 17424.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK