Advertentie

Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amoxicilline Sandoz disper is een antibioticum. Het behoort tot de groep antibiotica die penicillines genoemd worden. Het wordt gebruikt om infecties te behandelen veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor amoxicilline.

Amoxicilline Sandoz disper wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • infecties van de oren, keel, neus en voorhoofdsholtes;
 • infecties van de onderste luchtwegen zoals een ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis) en longontsteking;
 • infecties van de blaas;
 • de voorkoming van hartontstekingen bij operaties aan de mond of keel;
 • vroege ziekte van Lyme (veroorzaakt door een tekenbeet);
 • maagzweren veroorzaakt door de bacterie Helicobacter pylori.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Amoxicilline Sandoz disper niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor amoxicilline, penicillinen of cefalosporinen of voor één van de overige bestanddelen van dit geneesmiddel (zie: “Aanvullende informatie” in rubriek 6).

Wees extra voorzichtig met Amoxicilline Sandoz disper

Raadpleeg uw arts voordat u Amoxicilline Sandoz disper gaat gebruiken, als u last heeft of heeft gehad van:

 • een nierziekte: het kan nodig zijn dat uw arts de dosering aanpast;
 • de ziekte van Pfeiffer (een virusinfectie) of leukemie: u kunt een groter risico hebben op huidreacties;
 • toevallen (epilepsie); u kunt een groter risico hebben op toevallen/stuipen;
 • een blaaskatheter. Als dit voor u geldt, moet u voldoende drinken om de vorming van kristallen in

uw urine tegen te gaan.

Dit geneesmiddel kan ook de resultaten van urine- of bloedonderzoek op suikerziekte veranderen. Als u suikerziekte heeft en regelmatig uw urine of bloed test, vertel dit dan aan uw arts. Mogelijk moeten er andere testen gebruikt worden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk problemen veroorzaken als u ze gelijktijdig met Amoxicilline Sandoz disper gebruikt.

Wees voorzichtig met de volgende geneesmiddelen:

 • allopurinol (middel gebruikt bij jicht): u kunt een groter risico op huidreacties hebben;
 • methotrexaat (middel gebruikt bij artritis): de giftigheid van methotrexaat kan toenemen;
 • digoxine (middel gebruikt bij bepaalde hartziektes): de opname van digoxine kan toenemen;
 • anticoagulantia (om bloedklontering tegen te gaan) zoals cumarine: de bloedingsneiging kan toenemen;
 • “de pil”: er bestaat een risico dat de werking van de pil niet optimaal is.

Gebruik van Amoxicilline Sandoz disper met voedsel en drank

U kunt Amoxicilline Sandoz disper zowel voor, tijdens als na de maaltijd innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Gegevens uit een beperkt aantal aan amoxicilline blootgestelde zwangerschappen laten geen bijwerkingen zien op de zwangerschap of de gezondheid van de foetus of pasgeborene. Als voorzorgsmaatregel mag amoxicilline tijdens de zwangerschap alleen gebruikt worden als volgens de arts de mogelijke voordelen opwegen tegen de nadelen.

Dit geneesmiddel gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk, daarom kan het in sommige gevallen nodig zijn om de borstvoeding te staken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Amoxicilline Sandoz disper

Amoxicilline Sandoz disper bevat de zoetstof aspartaam, een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie (bepaalde stofwisselingsziekte).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Amoxicilline Sandoz disper nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De tabletten kunnen op twee manieren ingenomen worden. U kunt de tabletten doorslikken met wat water of ze eerst oplossen in water en dan opdrinken. Om het innemen te vergemakkelijken kunnen de tabletten gebroken worden.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen boven de 12 jaar is 750 mg tot 3000 mg per dag verdeeld over twee of drie doses.

Ter voorkoming van hartinfecties: 2000 tot 3000 mg in het uur voor de operatie. Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit geneesmiddel moet innemen.

Gebruikers met een nieraandoening

Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering verlaagt.

Wat u moet doen wanneer u meer van Amoxicilline Sandoz disper heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen (een overdosis), neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar een ziekenhuis en laat de verpakking zien. De meest waarschijnlijke verschijnselen van een overdosering zijn: misselijkheid, braken, diarree, buikpijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Amoxicilline Sandoz disper in te nemen

Indien u vergeten bent een dosis in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u eraan denkt. Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosering in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Amoxicilline Sandoz disper

Maak altijd de voorgeschreven kuur met dit geneesmiddel af, zelfs als u zich beter voelt. Als u te snel stopt met het gebruik van dit geneesmiddel, kan de infectie terugkeren. Het is ook mogelijk dat de bacterie ongevoelig wordt voor dit geneesmiddel.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Amoxicilline Sandoz disper bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als u een van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt, licht dan onmiddellijk uw arts in of ga naar het ziekenhuis:

De volgende ernstige bijwerkingen komen zelden voor (bij minder dan 1 op de 1000 mensen):

 • Plotselinge moeite met ademen, praten of slikken
 • Pijnlijke zwelling van lippen, tong, gezicht of hals
 • Extreme duizeligheid of flauwvallen
 • Ernstige of jeukende huiduitslag, vooral als deze gepaard gaat met blaren en pijn aan de ogen, mond of geslachtorganen
 • Geel worden van de huid of het oogwit, of donkere urine en bleke ontlasting: dit zijn tekenen van leverproblemen.

De volgende bijwerking komt zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • ernstige, langdurige of bloedbevattende diarree. Dit kan een teken zijn van een ernstige darmontsteking.

Andere mogelijke bijwerkingen tijdens de behandeling:

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • misselijkheid, braken, verminderde eetlust, smaakstoornissen, droge mond, diarree of zachte ontlasting. Deze bijwerkingen zijn meestal niet ernstig en verdwijnen vaak tijdens voortzetting van de behandeling of zeer snel na stopzetten van de behandeling
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria), “vijfde dag” uitslag, lijkend op de mazelen.

De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij minder dan 1 op de 100 mensen):

 • superinfecties veroorzaakt door ongevoelige bacteriën of schimmels (zoals orale of vaginale spruw)
 • matige stijging van leverenzymen.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij minder dan 1 op de 1000 mensen):

 • toename van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie), ongewone afbraak van rode bloedcellen (hemolytische anemie)
 • geneesmiddelenkoorts
 • duizeligheid, hyperactiviteit, toevallen/stuipen (convulsies)
 • oppervlakkige tandverkleuring. De verkleuring kan verwijderd worden door tandenpoetsen
 • leverontsteking (hepatitis) en/of gele verkleuring van de huid of ogen door galstuwing (cholestatische geelzucht)
 • ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis), kristallen in de urine.

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • veranderingen in de bloedsamenstelling (afname van rode of witte bloedcellen of bloedplaatjes), verlenging van de bloedingstijd. Deze veranderingen kunnen symptomen veroorzaken zoals koorts, keelpijn, huiduitslag, een bloedneus of blauwe plekken. Deze afwijkingen zijn omkeerbaar na het stoppen van de behandeling
 • zwarte verkleuring van de tong.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik Amoxicilline Sandoz disper niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na: “Exp.:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Amoxicilline Sandoz disper

 • Het werkzame bestanddeel is: amoxicilline. Elke dispergeerbare tablet Amoxicilline Sandoz disper 500 mg bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 500 mg amoxicilline. Elke dispergeerbare tablet Amoxicilline Sandoz disper 750 mg bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 750 mg amoxicilline. Elke dispergeerbare tablet Amoxicilline Sandoz disper 1000 mg bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 1000 mg amoxicilline.
 • De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: perzik-abrikozensmaakstof, sinaasappelsmaakstof, magnesiumstearaat (E470B), aspartaam (E951), croscarmellose natrium, mannitol (E421), talk (E553b), colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551), microkristallijne cellulose (E460), maltodextrine, oplosbaar zetmeel, titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet Amoxicilline Sandoz disper er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Amoxicilline Sandoz disper 500 mg Dispergeerbare tablet.

De tabletten zijn langwerpig, biconvex, wit tot gelig wit, 8x18 mm met een breukstreep. Verpakkingen van 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 500 en 1000 tabletten in PVC/PVDC/Al blisters.

Amoxicilline Sandoz disper 750 mg Dispergeerbare tablet.

De tabletten zijn langwerpig, biconvex, wit tot gelig wit, 9x20 mm met een breukstreep. Verpakkingen van 4, 10, 12, 14, 20, 24, 30 en 1000 tabletten in PVC/PVDC/Al blisters.

Amoxicilline Sandoz disper 1000 mg Dispergeerbare tablet.

De tabletten zijn langwerpig, biconvex, wit tot gelig wit, 10x22 mm met een breukstreep. Verpakkingen van 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 of 1000 tabletten in PVC/PVDC/Al blisters.

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 5

A-6250 Kundl

Oostenrijk

Amoxicilline Sandoz disper is in het register ingeschreven onder:

RVG 26684, Amoxicilline Sandoz disper 500 mg, dispergeerbare tabletten. RVG 26685, Amoxicilline Sandoz disper 750 mg, dispergeerbare tabletten. RVG 26686, Amoxicilline Sandoz disper 1000 mg, dispergeerbare tabletten.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Amoxicilline Sandoz disper 500 mg, dispergeerbare tabletten

  Amoxicilline Sandoz disper 750 mg, dispergeerbare tabletten
  Amoxicilline Sandoz disper 1000 mg, dispergeerbare tabletten
Oostenrijk: Ospamox 500 mg - lösbare Tabletten
  Ospamox 750 mg - lösbare Tabletten
  Ospamox 1000 mg - lösbare Tabletten
België: Amoxicilline Sandoz 500 mg dispergeerbare tabletten
  Amoxicilline Sandoz 1000 mg dispergeerbare tabletten
Bulgarije: Ospamox® QUICKTAB
Tsjechië: OSPAMOX 500 mg rozpustné tablety
  OSPAMOX 750 mg rozpustné tablety
  OSPAMOX 1000 mg rozpustné tablety
Finland: Amoxicillin Sandoz 500 mg liukeneva tabletti
  Amoxicillin Sandoz 750 mg liukeneva tabletti
Frankrijk: Amoxicilline SANDOZ 1 g, comprimé dispersible
Litouwen: Ospamox 500 mg disperguojamosios tabletès
  Ospamox 750 mg disperguojamosios tabletès
  Ospamox 1000 mg disperguojamosios tabletès
Noorwegen: Amoxicillin Sandoz 500 mg dispergerbar tablett
  Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett
  Amoxicillin Sandoz 1000 mg dispergerbar tablett
Polen: Novamox distab
Portugal: AMOXICILINA Sandoz 1000 mg COMPRIMIDOS DISPERSÍVEIS
Slowakije: Ospamox 500 mg dispergovateľné tablety
  Ospamox 750 mg dispergovateľné tablety
  Ospamox 1000 mg dispergovateľné tablety
Slovenië: Ospamox 500 mg disperzibilne tablete
  Ospamox 750 mg disperzibilne tablete
  Ospamox 1000 mg disperzibilne tablete
Spanje: Amoxicilina Sandoz 750 mg comprimidos dispersables EFG
  Amoxicilina Sandoz 1000 mg comprimidos dispersables EFG
Zweden: Amoxicillin Sandoz 500 mg dispergerbar tablett
  Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett
  Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2008

Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK