Amoxicilline Disper Mylan 500 mg, tabletten

Illustratie van Amoxicilline Disper Mylan 500 mg, tabletten
Stof(fen) Amoxicilline
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code J01CA04
Farmacologische groep Bèta-lactam antibacteriële middelen, penicillines

Vergunninghouder

Mylan

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amoxicilline is een penicilline dat in staat is veel soorten bacteriën te doden (een zogenaamd breed-spectrum antibioticum). Er zijn enkele bacteriesoorten waarop amoxicilline geen invloed heeft.

Amoxicilline wordt toegepast bij de bestrijding van infecties die worden veroorzaakt door voor dit geneesmiddel gevoelige bacteriën, zoals bijvoorbeeld: infecties van de luchtwegen, infecties van de nieren en de urinewegen, geslachtsziekten, infecties van het maagdarmkanaal en bepaalde huidinfecties.

Amoxicilline Disper Mylan wordt gebruikt bij de volgende infecties, indien deze veroorzaakt worden door bacteriën, waartegen Amoxicilline Disper Mylan werkzaam is:

 • Infecties van de ademhalingswegen.
 • Keel-, neus- en oorinfecties.
 • Nier- en urineweginfecties.
 • Geslachtsziekten.
 • Maagdarminfecties.
 • Huidinfecties.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

BIJSLUITER

Amoxicilline Disper Mylan 250, 375, 500 en 750 mg, tabletten RVG 20691-4 Versie: oktober 2012

Dit geneesmiddel niet gebruiken:

 • Als u overgevoelig bent voor antibiotica van het penicillinetype (waaronder amoxicilline) en voor bepaalde andere antibiotica (cefalosporines).
 • Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • wanneer u de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts) of lymfatische leukemie heeft; lymfatische leukemie is een kwaadaardige vermeerdering van witte bloedlichaampjes met lymfeklierzwelling;
 • wanneer u rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong krijgt. Dit kan wijzen op een overgevoeligheid voor Amoxicilline Disper Mylan;
 • wanneer u in het verleden overgevoelig bent gebleken. In zeldzame gevallen kan een hevige overgevoeligheidsreactie (shock) optreden;
 • wanneer ernstige diarree optreedt.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

 • de pijnstillende en ontstekingsremmende middelen fenylbutazon, oxyfenbutazon;
 • acetylsalicylzuur en indomethacine vertragen de uitscheiding van amoxicilline uit het lichaam. Ook probenecide en sulfinpyrazon (middelen tegen jicht) doen dit;
 • Amoxicilline Disper Mylan mag niet gelijktijdig worden gebruikt met bepaalde typen antibiotica (zoals tetracylinen, macroliden en chlooramfenicol).
 • Als u orale anticonceptiva (”de pil”) gebruikt, kan de betrouwbaarheid hiervan zijn verminderd. Daarom wordt aangeraden tijdens de kuur van Flemoxin en gedurende 7 tot 14 dagen na beëindiging ervan extra voorzorgen te nemen om zwangerschap te voorkomen (bijvoorbeeld het gebruik van een condoom).

Let op, bovenstaande (genees)middelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of therapeutische groep van het (genees)middel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de (genees)middelen die u al gebruikt, wat de werkzame stof of therapeutische groep is van dat middel.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap moet u uw arts of apotheker om advies vragen voordat u een geneesmiddel

inneemt. Voor zover bekend kan Amoxicilline Disper Mylan in de voorgeschreven dosering zonder gevaar tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Bij het geven van borstvoeding moet u uw arts of apotheker om advies vragen voordat u een geneesmiddel inneemt. Een kleine hoeveelheid amoxicilline komt in de moedermelk terecht. Dit levert geen gevaar op voor het kind, behalve dat het kind overgevoelig voor amoxicilline kan worden.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amoxicilline Disper Mylan heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

BIJSLUITER

Amoxicilline Disper Mylan 250, 375, 500 en 750 mg, tabletten RVG 20691-4 Versie: oktober 2012

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Amoxicilline Disper Mylan kan zowel vóór, tijdens als na de maaltijd worden ingenomen. Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect.

Amoxicilline Disper Mylan kunt u op 2 manieren innemen:

 1. Heel inslikken met een glaasje water.
 2. Goed roeren in minimaal een half glaasje water en opdrinken.

De gebruikelijke doseringen zijn:

Volwassenen en kinderen die 40 kg of meer wegen:

Tweemaal daags 500-750 mg of driemaal daags 375-500 mg.

Kinderen die minder dan 40 kg wegen:

De dagelijkse dosering voor kinderen is 40 – 90 mg per kg lichaamsgewicht per dag in twee tot driemaal daagse doseringen..

In ernstige gevallen kan bij volwassenen en kinderen vanaf 40 kg de bovengenoemde dosering verhoogd worden tot 3 maal 750 mg - 1 g per dag.

De duur van de kuur is 5-10 dagen. U dient de hele kuur af te maken.

Behandeling van gonorroe

De dosering bij gonorroe is eenmalig 3 g met 1 g probenecide. Eventueel kan de arts van deze doseringen afwijken.

In geval u bemerkt dat Amoxicilline Disper Mylan te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Patiënten met nierproblemen

Als u een verminderde werking van uw nieren heeft, kan het nodig zijn dat de dosering verlaagd wordt. Uw arts zal de dosering bepalen.

Als u te veel Amoxicilline Disper Mylan heeft ingenomen zal dit meestal geen klachten geven. Misselijkheid, braken en diarree kunnen echter optreden.

Wanneer u te veel Amoxicilline Disper Mylan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Als u Amoxicilline Disper Mylan niet op tijd hebt ingenomen, moet u de tablet alsnog innemen.

Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende tablet toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is.

BIJSLUITER

Amoxicilline Disper Mylan 250, 375, 500 en 750 mg, tabletten RVG 20691-4 Versie: oktober 2012

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer de behandeling met Amoxicilline Disper Mylan voortijdig wordt gestaakt dan kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Maak daarom uw kuur af, ook wanneer uw klachten reeds voor het beëindigen van de kuur zijn verdwenen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Indien u een overdosering vermoedt, dient u direct een arts te waarschuwen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Maagdarmkanaal

Maag- en darmklachten komen soms voor. Deze kunnen bestaan uit misselijkheid, braken, vooral diarree of jeuk bij de anus en gaan meestal vanzelf over. Ontsteking van de darm soms gepaard gaande met koorts en afscheiden van slijm en bloed komen voor, zij het zelden.

Huid

Huidreacties in de vorm van (soms bobbelige) rode vlekjes kunnen optreden.

Urinewegen

Ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis) komt een enkele maal voor.

Bloed

Ernstige afwijkingen in het bloedbeeld zoals tekort aan witte bloedlichaampjes, bloedarmoede als gevolg van bloedafbraak (hemolytische anemie) en tekort aan bloedplaatjes komen voor, zij het zelden. Deze afwijkingen kunnen gepaard gaan met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn, zweertjes in de mond (agranulocytose), blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Overige

Ernstige overgevoeligheidsreacties en plaatselijke vochtophoping in met name de huid en gewrichten komen zelden voor.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar de capsules in de originele verpakking, beneden 25°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

BIJSLUITER

Amoxicilline Disper Mylan 250, 375, 500 en 750 mg, tabletten RVG 20691-4 Versie: oktober 2012

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is amoxicilline trihydraat. Een tablet Amoxicilline Disper Mylan 250 mg bevat 250 mg amoxicilline. Een tablet Amoxicilline Disper Mylan 375 mg bevat 375 mg amoxicilline. Een tablet Amoxicilline Disper Mylan 500 mg bevat 500 mg amoxicilline. Een tablet Amoxicilline Disper Mylan 750 mg bevat 750 mg amoxicilline.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, hydroxypropylcellulose, abrikozensmaakstof, siliciumdioxide en magnesiumstearaat.

Voor alle sterktes geldt: 10 tabletten in strip, 2 strips in een kartonnen doosje en 100 tabletten in flacon.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Mylan B.V. Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

De producten zijn in het register ingeschreven onder de volgende nummers:

RVG 20691: Amoxicilline Disper Mylan 250 mg, tabletten

RVG 20692: Amoxicilline Disper Mylan 375 mg, tabletten

RVG 20693: Amoxicilline Disper Mylan 500 mg, tabletten

RVG 20694: Amoxicilline Disper Mylan 750 mg, tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012.

Advertentie

Stof(fen) Amoxicilline
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code J01CA04
Farmacologische groep Bèta-lactam antibacteriële middelen, penicillines

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.