Advertentie

Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amoxicilline Sandoz disper tablet bevat amoxicilline, een antibioticum behorend tot de groep van de penicillinen, dat in staat is bacteriën, die gevoelig zijn voor dit middel, onschadelijk te maken.

Amoxicilline Sandoz disper tablet wordt gebruikt bij:

Amoxicilline Sandoz disper tablet wordt gebruikt bij de volgende infecties, indien deze veroorzaakt worden door bacteriën, waartegen Amoxicilline Sandoz disper tablet werkzaam is:

 • infecties van de ademhalingswegen
 • keel-, neus- en oorinfecties
 • nier- en urineweginfecties
 • geslachtsziekten
 • maag-darminfecties
 • huidinfecties

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Amoxicilline Sandoz disper tablet niet gebruiken?

Wanneer u overgevoelig bent voor amoxicilline, andere penicillinen, cefalosporines of voor een van de hulpstoffen van Amoxicilline Sandoz disper tablet.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Amoxicilline Sandoz disper tablet?

 • Wanneer u de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts) of lymfatische leukemie heeft. Lymfatische leukemie is een kwaadaardige vermeerdering van witte bloedlichaampjes met lymfeklierzwelling.
 • Wanneer u rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong krijgt. Dit kan wijzen op een overgevoeligheid voor Amoxicilline Sandoz disper tablet.
 • Wanneer u in het verleden overgevoelig bent gebleken. In zeldzame gevallen kan een hevige overgevoeligheidsreactie (shock) optreden.
 • Wanneer ernstige diarree optreedt.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Amoxicilline Sandoz disper tablet nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

 • De pijnstillende en ontstekingsremmende middelen fenylbutazon, oxyfenbutazon, acetylsalicylzuur en indomethacine vertragen de uitscheiding van amoxicilline uit het lichaam. Ook probenecide en sulfinpyrazon (middelen tegen jicht) doen dit.
 • Amoxicilline Sandoz disper tablet mag niet gelijktijdig worden gebruikt met bepaalde typen antibiotica (zoals tetracylinen, macroliden en chlooramfenicol).
 • Als u orale anticonceptiva (”de pil”) gebruikt, kan de betrouwbaarheid hiervan zijn verminderd. Daarom wordt aangeraden tijdens de kuur van Flemoxin en gedurende 7 tot 14 dagen na beëindiging ervan extra voorzorgen te nemen om zwangerschap te voorkomen (bijvoorbeeld het gebruik van een condoom). Let op, bovenstaande (genees)middelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of therapeutische groep van het (genees)middel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de (genees)middelen die u al gebruikt, wat de werkzame stof of therapeutische groep is van dat middel.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap moet u uw arts of apotheker om advies vragen voordat u een geneesmiddel inneemt. Voor zover bekend kan Amoxicilline Sandoz disper tablet in de voorgeschreven dosering zonder gevaar tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Bij het geven van borstvoeding moet u uw arts of apotheker om advies vragen voordat u een geneesmiddel inneemt. Een kleine hoeveelheid amoxicilline komt in de moedermelk terecht. Dit levert geen gevaar op voor het kind, behalve dat het kind overgevoelig voor amoxicilline kan worden.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amoxicilline Sandoz disper tablet heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Amoxicilline Sandoz disper tablet kan zowel vóór, tijdens als na de maaltijd worden ingenomen. Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect.

Amoxicilline Sandoz disper tablet kunt u op 2 manieren innemen:

 1. Heel inslikken met een glaasje water.
 2. Goed roeren in minimaal een half glaasje water en opdrinken.

De gebruikelijke doseringen zijn:

Volwassenen en kinderen die 40 kg of meer wegen:

Tweemaal daags 500-750 mg of driemaal daags 375-500 mg.

Kinderen die minder dan 40 kg wegen:

De dagelijkse dosering voor kinderen is 40 – 90 mg per kg lichaamsgewicht per dag in twee tot driemaal daagse doseringen..

In ernstige gevallen kan bij volwassenen en kinderen vanaf 40 kg de bovengenoemde dosering verhoogd worden tot 3 maal 750 mg - 1 g per dag.

De duur van de kuur is 5-10 dagen. U dient de hele kuur af te maken.

Behandeling van gonorroe

De dosering bij gonorroe is eenmalig 3 g met 1 g probenecide. Eventueel kan de arts van deze doseringen afwijken.

In geval u bemerkt dat Amoxicilline Sandoz disper tablet te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Patiënten met nierproblemen

Als u een verminderde werking van uw nieren heeft, kan het nodig zijn dat de dosering verlaagd wordt. Uw arts zal de dosering bepalen.

Heeft u te veel Amoxicilline Sandoz disper tablet ingenomen?

Als u te veel Amoxicilline Sandoz disper tablet heeft ingenomen zal dit meestal geen klachten geven. Misselijkheid, braken en diarree kunnen echter optreden.

Wanneer u te veel Amoxicilline Sandoz disper tablet heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten Amoxicilline Sandoz disper tablet in te nemen?

Als u Amoxicilline Sandoz disper tablet niet op tijd hebt ingenomen, moet u de tablet alsnog innemen. Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende tablet toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is.

Als u stopt met het innemen van Amoxicilline Sandoz disper tablet.

Wanneer de behandeling met Amoxicilline Sandoz disper tablet voortijdig wordt gestaakt dan kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Maak daarom uw kuur af, ook wanneer uw klachten reeds voor het beëindigen van de kuur zijn verdwenen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Amoxicilline Sandoz disper tablet bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Maagdarmkanaal

Maag- en darmklachten komen soms voor. Deze kunnen bestaan uit misselijkheid, braken, vooral diarree of jeuk bij de anus en gaan meestal vanzelf over. Ontsteking van de darm soms gepaard gaande met koorts en afscheiden van slijm en bloed komen voor, zij het zelden.

Huid

Huidreacties in de vorm van (soms bobbelige) rode vlekjes kunnen optreden.

Urinewegen

Ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis) komt een enkele maal voor.

Bloed

Ernstige afwijkingen in het bloedbeeld zoals tekort aan witte bloedlichaampjes, bloedarmoede als gevolg van bloedafbraak (hemolytische anemie) en tekort aan bloedplaatjes komen voor, zij het zelden. Deze afwijkingen kunnen gepaard gaan met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn, zweertjes in de mond (agranulocytose), blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Overige

Ernstige overgevoeligheidsreacties en plaatselijke vochtophoping in met name de huid en gewrichten komen zelden voor.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C en in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik Amoxicilline Sandoz disper tablet niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen dan niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Amoxicilline Sandoz disper tablet?

 • De werkzame stof in Amoxicilline Sandoz disper tablet is amoxicilline-trihydraat, overeenkomend met respectievelijk 375, 500 en 750 amoxicilline
 • De andere stoffen in Felmoxin Solutab zijn microkristallijn cellulose (E460), dispergeerbare cellulose (E466), crospovidon (E1202), saccharine (E954), magnesiumstearaat (E470B) en de smaakstoffen vanilline, mandarijn en citroen

Hoe ziet Amoxicilline Sandoz disper tablet eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Amoxicilline Sandoz disper tablet is een crème-witte ovale tablet met aan de ene kant het logo en de volgende code per sterkte: 233 (375 mg), 234 (500 mg) of 235 (750 mg). Aan de andere kant van de tablet is een breukstreep. Elke verpakking bevat 20 tabletten in strips.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Astellas Pharma Europe B.V.

Elisabethhof 19

2353 EW LEIDERDORP

Telefoon: 071-5455854

Telefax: 071-5455850

Amoxicilline Sandoz disper tablet is in het register ingeschreven onder de volgende

registratienummers:  
Amoxicilline Sandoz disper tablet 375, tabletten375 mg: RVG 24256=12548
Amoxicilline Sandoz disper tablet 500, tabletten500 mg: RVG 24257=12549
Amoxicilline Sandoz disper tablet 750, tabletten750 mg: RVG 24258=12550

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in oktober 2011

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK