Advertentie

Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amoxicilline/Clavulaanzuur is een antibioticum, dat werkt door doden van de bacteriën, die de infectie veroorzaken. Het bevat een combinatie van twee werkzame bestanddelen, namelijk amoxicilline en clavulaanzuur.

Amoxicilline behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd 'penicillines', die soms onwerkzaam (inactief) gemaakt kunnen worden. Het andere werkzame bestanddeel (clavulaanzuur) zorgt ervoor dat dit niet gebeurt.

Amoxicilline/Clavulaanzuur wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen om de volgende infecties te behandelen:

 • middenoor- en sinusinfecties;
 • ademhalingsorgaaninfecties;
 • urineweginfecties;
 • huid en weke delen infecties met inbegrip van tandinfecties;
 • infecties van botten en gewrichten.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor amoxicilline, clavulaanzuur, penicilline of voor één van de andere bestanddelen van Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan (zie hiervoor rubriek 6);
 • als u ooit een allergische reactie (overgevoeligheid) hebt gehad op een (ander) antibioticum. Dit kan ook huiduitslag of zwelling in gezicht of nek zijn geweest;
 • als u ooit leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid) hebt gehad nadat u een antibioticum hebt ingenomen.

→Gebruik geen Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan als een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u amoxicilline/clavulaanzuur inneemt.

Wees extra voorzichtig met Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt als:

 • u lijdt aan de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts);
 • u wordt behandeld voor problemen aan lever of nieren;
 • u niet regelmatig kunt plassen.

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u amoxicilline/clavulaanzuur inneemt.

In voorkomende gevallen kan uw arts laten bepalen welk type bacterie uw infectie veroorzaakt. Afhankelijk van de resultaten kan u een andere sterkte amoxicilline/clavulaanzuur voorgeschreven krijgen of een ander geneesmiddel.

Let op de volgende signalen

Amoxicilline/clavulaanzuur kan sommige bestaande ziekteverschijnselen verergeren, of ernstige bijwerkingen veroorzaken. Dit omvat ondermeer allergische(overgevoeligheids)reacties, toevallen (convulsies) en ontstekingen van de dikke darm. Als u amoxicilline/clavulaanzuur gebruikt moet u opletten op het optreden van deze signalen, om zo het risico op complicaties te verminderen (zie rubriek 4 “Signalen om op te letten zijn onder andere:”).

Bloed- en urinetesten

Als er bloed wordt afgenomen voor controle (zoals onderzoek naar uw rode bloedcellen of leverfunctietesten) of als uw urine wordt onderzocht (op glucose), vertel dan uw arts of verpleegkundige dat u amoxicilline/clavulaanzuur gebruikt. Het is belangrijk dat zij dit weten omdat amoxicilline/clavulaanzuur de resultaten van dit soort testen kan beïnvloeden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen, die u zonder voorschrift kunt krijgen en kruidenpreparaten.

Als u samen met amoxicilline/clavulaanzuur ook allopurinol (middel tegen jicht) gebruikt, dan is de kans groter dat u een allergische huidreactie krijgt.

Als u probenecid (middel tegen jicht) gebruikt, dan kan uw arts besluiten de dosering amoxicilline/clavulaanzuur aan te passen.

Als u samen met amoxicilline/clavulaanzuur ook geneesmiddelen gebruikt om bloedstolsels te voorkomen (bloedverdunners, zoals warfarine) kan het nodig zijn dat uw bloed extra wordt gecontroleerd.

Amoxicilline/clavulaanzuur kan de werking van methotrexaat (een geneesmiddel om kanker of rheumatische aandoeningen te behandelen) beïnvloeden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, denkt dat u zwanger kunt zijn, of als u borstvoeding geeft, vertel dit dan aan uw arts of apotheker.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan kan bijwerkingen veroorzaken en deze kunnen ervoor zorgen dat u niet kunt autorijden. Rijd geen auto en bedien geen machines tenzij u zich goed voelt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen die 40 kg of meer wegen

De gebruikelijke dosering is driemaal daags 1 tablet.

Kinderen die minder dan 40 kg wegen

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten bij voorkeur worden behandeld met amoxicilline/clavulaanzuur orale suspensie (in fles of sachets).

Vraag uw arts of apotheker om advies wanneer uw kind minder dan 40 kg weegt en deze amoxicilline/clavulaanzuur tabletten krijgt voorgeschreven.

Patiënten met lever- en nierproblemen

 • als u nierproblemen heeft is het mogelijk dat de dosering wordt aangepast. Een andere sterkte of een ander geneesmiddel kan door uw arts worden gekozen;
 • als u leverproblemen heeft kan het nodig zijn dat uw bloed vaker wordt getest om te controleren of uw lever goed werkt.

Hoe wordt amoxicilline/clavulaanxuur ingenomen

 • Slik de tablet heel door met een glas water vlak voor of aan het begin van de maaltijd.
 • Neem de doseringen goed verdeeld over de dag in, met ten minste 4 uur ertussen. Neem nooit 2 doseringen in 1 uur.
 • Gebruik amoxicilline/clavulaanzuur niet langer dan 2 weken. Als u zich dan nog steeds ziek voelt, ga dan terug naar uw arts.

Wat u moet doen als u meer van amoxicilline/clavulaanxuur heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u te veel amoxicilline/clavulaanzuur heeft ingenomen kunt u maagproblemen (zoals misselijkheid, braken of diarree) of toevallen (convulsies) krijgen. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Neem de geneesmiddelverpakking (het doosje of de fles) van amoxicilline/clavulaanzuur mee naar uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten amoxicilline/clavulaanxuur in te nemen

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Neem de volgende dosis niet te snel in, maar wacht ongeveer 4 uur voordat u een volgende dosis inneemt.

Als u stopt met het innemen van amoxicilline/clavulaanxuur

Blijf amoxicilline/clavulaanzuur innemen totdat de kuur is afgemaakt, zelfs als u zich beter voelt. U hebt elke dosis nodig om de infectie te bestrijden. Wanneer enkele bacteriën de kuur overleven, dan kunnen die ervoor zorgen dat de infectie terugkomt.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan 500/125 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Signalen om op te letten zijn onder andere:

Allergische reacties

 • huiduitslag;
 • ontsteking van een bloedvat (vasculitis), die zichtbaar kan zijn als rode of paarse verdikte vlekken in de huid, maar die ook op andere delen van het lichaam kan voorkomen;
 • koorts, gewrichtspijn, gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies;
 • zwelling, soms van gezicht of mond (angioedeem), die ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken
 • flauwvallen.

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een van deze problemen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van amoxicilline/clavulaanzuur.

Ontsteking van de dikke darm

Onsteking van de dikke darm, waardoor een waterige diarree wordt veroorzaakt, die vaak gepaard gaat met bloed en slijm, maagpijn en/of koorts.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts voor advies als u een van deze symptomen krijgt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen

• diarree (bij volwassenen).

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen

 • spruw (candida - een gistinfectie in de vagina, mond of huidplooien);
 • misselijkheid, vooral bij hoge doseringen - neem, als u hiervan last heeft, amoxicilline/clavulaanzuur in vóór een maaltijd
 • braken;
 • diarree (bij kinderen).

Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen

 • huiduitslag, jeuk;
 • jeukerige verhoogde bultjes/uitslag (galbulten);
 • indigestie;
 • duizeligheid;
 • hoofdpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen die via bloedonderzoeken kunnen worden aangetoond:

• toename in enkele door de lever geproduceerde stoffen (enzymen).

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen

• huiduitslag, met blaarvorming en roodheid die lijkt op speldenpuntjes (donkere vlekken in het midden omgeven door een lichtere ring en een donkere buitenring) - erythema multiforme).

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen krijgt.

Zelden voorkomende bijwerkingen die via bloedonderzoeken kunnen worden aangetoond:

 • een laag aantal bloedcellen betrokken bij de bloedstolling;
 • een laag aantal witte bloedcellen.

Andere bijwerkingen

Andere bijwerkingen die bij een zeer klein aantal mensen zijn opgetreden maar waarvan de exacte frequentie niet bekend is:

 • allergische reacties (zie hierboven);
 • ontsteking van de dikke darm (zie hierboven);
 • ernstige huidreacties
  • een wijd verbreide huiduitslag met blaarvorming en vervelling, vooral rond de mond, neus, ogen en geslachtsdelen (Stevens-Johnson syndroom) en een ernstiger vorm, die een uitgebreide vervelling van de huid kan veroorzaken (meer dan 30% van het lichaamsoppervlak - toxische epidermale necrolyse)
  • een wijd verbreide rode huiduitslag met kleine, met pus gevulde, blaren (bulleuze exfoliatieve dermatitis)
  • een rode, schubachtige huiduitslag met verdikkingen onder de huid en blaren (puistig exantheem) Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen krijgt.
 • ontsteking van de lever (hepatitis);
 • geelzucht, veroorzaakt door toename in het bloed van bilirubine (een stof geproduceerd in de lever) die uw huid en oogwitten geel kan laten lijken;
 • ontsteking van de nierbuisjes;
 • bloed doet er langer over om te stollen;
 • hyperactiviteit;
 • toevallen/convulsies (bij personen die hoge doseringen amoxicilline/clavulaanzuur gebruiken of die nierproblemen hebben);
 • een zwartharige tong.

Bijwerkingen die via bloed- of urine-onderzoeken kunnen worden aangetoond:

 • een ernstige afname in het aantal witte bloedcellen;
 • een laag aantal rode bloedcellen (hemolytische anemie);
 • kristallen in de urine.

Wanneer u bijwerkingen krijgt

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig of storend wordt of als er bij u een bijwerking optreedt dit niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan niet meer na de vervaldatum op de verpakking achter “Niet te gebruiken na:” of ”Exp.:”.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan 500/125 mg

 • De werkzame bestanddelen zijn: per tablet 500 mg amoxicilline (overeenkomend met 574 mg amoxicillinetrihydraat) en 125 mg clavulaanzuur (overeenkomend met 148,9 mg kaliumclavulaat).
 • De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: magnesiumstearaat, talk, povidon, microkristallijne cellulose, croscarmellosenatrium, triethylcitraat, hypromellose, ethylcellulose, natriumlaurylsulfaat, cetylalcohol, titaandioxide (E171).

Hoe ziet Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan 500/125 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De tabletten zijn ovaal, wit tot lichtgeel van kleur en hebben een breukstreep aan beide zijden.

Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan is verpakt in blisterverpakkingen met 3, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 30 en 50 tabletten en ziekenhuisverpakkingen met 100 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Mylan B.V. Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant vrijgifte:

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl

Oostenrijk

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13

Ierland

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2012.

Advies/ medische informatie

Antibiotica worden gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties. Ze hebben geen enkel effect bij virale infecties.

Soms reageert een bacteriële infectie niet op een antibioticumkuur. Een van de meest voorkomende oorzaken is omdat de bacterie, die de infectie veroorzaakt, resistent is tegen het gebruikte antibioticum.

Dit betekent dat de bacterie ondanks het antibioticumgebruik overleeft en zich zelfs kan vermenigvuldigen.

Bacteriën kunnen om veel redenen resistent worden tegen antibiotica. Een zorgvuldig gebruik van antibiotica kan de kans op het optreden van resistentie van bacteriën verkleinen.

Wanneer uw arts u een antibiotiumkuur voorschrijft is dat alleen bedoeld om uw huidige ziekte te behandelen. Aandacht voor het hieronder gegeven advies, zal helpen voorkomen, dat resistente bacteriën ontstaan waardoor de antibiotica onwerkzaam worden.

 1. Het is zeer belangrijk dat u het antibioticum inneemt in de juiste dosering, met de juiste frequentie en het juiste aantal dagen (kuur afmaken). Lees het etiket en de bijsluiter en als u iets niet begrijpt raadpleeg dan uw arts of apotheker.
 2. U hoort alleen antibiotica in te nemen als die specifiek aan u zijn voorgeschreven en u dient dit

alleen in te nemen voor de infectie waarvoor het is voorgeschreven.

 1. U mag nooit antibiotica gebruiken die werden voorgeschreven aan een ander, zelfs niet als u dezelfde infectie denkt te hebben
 2. U mag nooit antibiotica, die aan u werden voorgeschreven, doorgeven aan een ander
 3. Als u na het afmaken van de door uw arts aan u voorgeschreven kuur nog antibiotica over heeft, breng deze dan terug naar uw apotheek ter vernietiging

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK