Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amoxicilline capsules Mylan is een bacteriedodend middel uit de groep van penicillines. Het wordt toegepast bij de behandeling van infecties. Amoxicilline is een antibioticum met een (tamelijk) breed spectrum; veel soorten bacteriën zijn gevoelig voor amoxicilline.

De ziekteverschijnselen (zoals koorts) verdwijnen gewoonlijk na een paar dagen gebruik van Amoxicilline capsules Mylan. Het is van belang de voorgeschreven kuur wel altijd af te maken.

Amoxicilline capsules Mylan wordt gebruikt bij:

 • Infecties van de bovenste luchtwegen met daarbij ook infecties van oren, neus en keel: acute middenoorontsteking (acute otitis media), acute bijholte -ontsteking (acute sinusitis) en bacteriële keelontsteking (faryngitis).
 • Infecties van de onderste luchtwegen zoals acute verergering van een chronische ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis) en een in de leefomgeving verworven longontsteking (community acquired pneumonie).
 • Infecties van de urinewegen zoals blaasontsteking (cystitis).
 • Infecties van het maagdarmkanaal: bacteriële darmslijmvliesontsteking (enteritis).
 • Ontsteking van de binnenwand van het hart (endocarditis): ter voorkoming van een ontsteking van de binnenwand van het hart (endocarditis) bij mensen die een risico lopen op de ontwikkeling hiervan, bij bijvoorbeeld tandheelkundige ingrepen zoals het trekken van tanden of kiezen.
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

BIJSLUITER  
Amoxicilline capsules Mylan 500 mg, capsules RVG 11217
Versie: oktober 2012  

Dit geneesmiddel niet gebruiken:

 • Als u overgevoelig bent voor antibiotica van het penicillinetype (waaronder amoxicilline) en voor bepaalde andere antibiotica (cefalosporines);
 • Als u allergisch bent voor één van de overige stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u ernstige maagdarmklachten met daarbij diarree en braken heeft, mag u Amoxicilline capsules Mylan niet gebruiken, vanwege de kans op een te lage opname van het middel in het bloed.
 • Als u een allergische aanleg of astma heeft, is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van Amoxicilline capsules Mylan, omdat u een vergrote kans op een allergische reactie heeft na gebruik van amoxicilline.
 • Als uw nieren onvoldoende werken, wordt amoxicilline trager uit het lichaam verwijderd, waardoor aanpassing van de dosering noodzakelijk kan zijn.
 • Bij langdurig gebruik van een antibioticum zoals amoxicilline, bestaat de kans op infecties veroorzaakt door bacteriën die ongevoelig zijn voor het antibioticum. Uw arts zal u daarom regelmatig controleren als u Amoxicilline capsules Mylan langdurig gebruikt.
 • Als bij u na gebruik van Amoxicilline capsules Mylan een ernstige allergische reactie zoals shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid) optreedt, stop dan direct met Amoxicilline capsules Mylan en waarschuw uw arts.
 • Als de dosering hoog is, dient u voldoende vocht in te nemen, om de kans op vorming van amoxicilline kristallen in de urine te verkleinen.
 • Als u amoxicilline gebruikt terwijl u een virusinfectie, acute lymfatische leukemie (bloedziekte) of de ziekte van Pfeiffer heeft, dan heeft u een verhoogde kans op met rode vlekken gepaard gaande huiduitslag.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Amoxicilline capsules Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerkingen kunnen beïnvloeden. De volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van (genees)middelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Een wisselwerking kan optreden bij gebruik van amoxicilline met:

 • allopurinol (middel gebruikt bij jicht). De kans op allergische huidreacties neemt toe;
 • digoxine (middel gebruikt bij hartzwakte). De hoeveelheid digoxine in het bloed kan toenemen;
 • anticoagulantia (middelen die de bloedstolling vertragen). De stollingstijd kan verlengd worden;
 • probenecide (middel gebruikt bij jicht en gebruikt in combinatie met bepaalde antibiotica). De hoeveelheid amoxicilline in het bloed kan toenemen;
 • bepaalde andere antibiotica (zoals macroliden, tetracyclines, sulfonamiden en chlooramfenicol). De werking van amoxicilline kan afnemen;
 • methotrexaat (middel gebruikt bij kanker en reuma). De hoeveelheid methotrexaat in het bloed kan toenemen);
 • “de pil”. Aanbevolen wordt om een aanvullend voorbehoedsmiddel te gebruiken, zoals een condoom, omdat de werking van “de pil” kan verminderen.

Let op, bovenstaande (genees)middelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of therapeutische groep van het (genees)middel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de (genees)middelen die u al gebruikt, wat de werkzame stof of wat de therapeutische groep is van dat middel.

BIJSLUITER  
Amoxicilline capsules Mylan 500 mg, capsules RVG 11217
Versie: oktober 2012  

Amoxicilline kan de uitslag van bepaalde (laboratorium)testen beïnvloeden. Indien de urineproductie kunstmatig wordt verhoogd, kan de concentratie amoxicilline in het bloed te laag worden als gevolg van verhoogde uitscheiding via de nieren.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Bij het geven van borstvoeding moet u uw arts of apotheker om advies vragen voordat u een geneesmiddel inneemt. Amoxicilline gaat voor een klein gedeelte over in de moedermelk en kan, tijdens de periode van borstvoeding, in zeldzame gevallen leiden tot diarree of een schimmelinfectie van de slijmvliezen bij het kind. Ook dient er rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat een allergie voor amoxicilline (en overige penicillinen) wordt opgebouwd bij het kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Amoxicilline capsules Mylan op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een beïnvloeding hiervan is echter niet te verwachten.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal een persoonlijke, aan uw klachten aangepaste, dosering voorschrijven. De algemene dosering geldt als richtlijn en is als volgt.

De gebruikelijke doseringen:

Volwassenen en kinderen die 40 kg of meer wegen

De gebruikelijke dosering ligt tussen 750 mg en 3 gram amoxicilline per dag, verdeeld over meerdere doses. Bij urineweginfecties kan tweemaal een dosis van 3 gram amoxicilline, met een tussentijd van 10 – 12 uur, voorgeschreven worden.

Kinderen die minder dan 40 kg wegen:

De dagelijkse dosering voor kinderen is 40 – 90 mg per kg lichaamsgewicht per dag in twee tot driemaal daagse doseringen.

Bij te vroeg geboren baby’s (met een zwangerschapsduur van 26-33 weken) is het gebruik van Amoxicilline capsules Mylan alleen toegestaan onder direct toezicht van de arts.

De dosering om endocarditis (ontsteking van de binnenwand van het hart) te voorkomen, is over het algemeen 50 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht.

Voor bepaalde doseringen kunnen andere meer geschikte vormen in de handel zijn.

De capsules kunnen zowel voor, tijdens als na de maaltijd worden ingenomen. U kunt een capsule het beste innemen door deze achter op de tong te leggen en met een ruime hoeveelheid water (liefst een half glas) heel door te slikken (niet stukbijten of openen).

BIJSLUITER  
Amoxicilline capsules Mylan 500 mg, capsules RVG 11217
Versie: oktober 2012  

Alle capsules moeten volgens het voorschrift van uw arts worden ingenomen, ook als de klachten inmiddels zijn verdwenen (kuur afmaken!), tenzij na overleg met uw arts anders wordt beslist.

Amoxicilline capsules Mylan dient over het algemeen 2 – 3 dagen na het verdwijnen van de ziekteverschijnselen gebruikt te worden. De voorgeschreven kuur moet altijd volledig afgemaakt worden.

Patiënten met nierproblemen

Als u een verminderde werking van uw nieren heeft, kan het nodig zijn dat de dosering verlaagd wordt. Uw arts zal de dosering bepalen.

Wanneer u te veel Amoxicilline capsules Mylan heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Een overdosering kan leiden tot maagdarmstoornissen en stoornissen in de vocht- en mineralenhuishouding.

Indien u Amoxicilline capsules Mylan vergeten bent in te nemen, moet u de dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt kort vóór, of op het moment dat u aan de volgende dosering toe bent, moet u de vergeten dosering niet meer innemen, maar gewoon het doseringsschema volgen alsof er niets gebeurd is.

Neem nooit een dubbele dosis Amoxicilline capsules Mylan om zo de vergeten dosering in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer de behandeling met Amoxicilline capsules Mylan voortijdig wordt gestaakt dan kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Maak daarom uw kuur af, ook wanneer uw klachten reeds voor het beëindigen van de kuur zijn verdwenen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Raadpleeg altijd uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die hier niet wordt vermeld of als u een bijwerking ervaart die ernstig is en/of die voortdurend optreedt. De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen.

Vaak (bij 1% tot 10% van de gebruikers)

 • Maagdarmstelsel: Maagklachten, misselijkheid, verminderde eetlust, braken, winderigheid, diarree, uitslag op de slijmvliezen (vooral rond de mond), droge mond en smaakstoornissen. Deze bijwerkingen zijn meestal mild en verdwijnen vaak tijdens voortzetting van de behandeling. Maagdarmklachten kunnen in het algemeen voorkomen worden door de suspensie tijdens de maaltijd in te nemen. Blijft de diarree aanhouden, dan dient u contact op te nemen met uw arts.
 • Huid: Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en jeuk. Waarschuw direct uw arts, als u vermoedt dat u overgevoelig bent voor amoxicilline (bijv. als u direct bij het begin van de behandeling last krijgt van huiduitslag en/of jeuk).

Soms (bij 0,1 tot 1% van de gebruikers)

 • Infecties: Na langdurig en herhaald gebruik van amoxicilline kunnen infecties optreden door microorganismen die niet gevoelig zijn voor amoxicilline (zoals een orale of vaginale schimmelinfectie (candidiasis)).
BIJSLUITER  
Amoxicilline capsules Mylan 500 mg, capsules RVG 11217
Versie: oktober 2012  

Zelden (bij 0,01 tot 0,1% van de gebruikers)

 • Bloed: Bloedarmoede als gevolg van een te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie), vermeerdering van het aantal (witte) bloedcellen in het bloed (eosinofilie).
 • Overgevoeligheid: Overgevoeligheidsreacties zoals vochtophoping in het strottenhoofd (laryngeaal oedeem), serum ziekte (aandoening met koorts, gewrichtszwellingen, spierpijnen en huiduitslag), allergische ontsteking van bloedvaten (allergische vasculitis) en shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding).
 • Zenuwstelsel: Duizeligheid, onwillekeurige bewegingen van de spieren (hyperkinesie) en toevallen/stuipen (convulsies). De kans op toevallen/stuipen is groter indien de nieren onvoldoende werken of de dosering te hoog is.
 • Lever: Leverontsteking (hepatitis) en/of geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).
 • Huid: Ernstige overgevoeligheidsreacties zoals plotselinge vochtophopingen in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angioneurotisch oedeem), huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema exsudativum multiforme), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens Johnson syndroom), ernstige, plotselinge (overgevoeligheids) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse), acute over het hele lichaam voorkomende met vocht gevulde holtes in de huid (acuut gegeneraliseerde pustulosis) en huidontsteking gepaard gaande met blaasvorming en afschilfering van de huid (bulleuse en exfoliatieve dermatitis).
 • Nieren: Ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis).
 • Algemeen: In zeldzame gevallen is geneesmiddel gerelateerde koorts gemeld.

Zeer zelden (bij minder dan 0,01% van de gebruikers)

 • Bloed: Bloedbeeldafwijkingen zoals een tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie, granulocytopenie), tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneigingen (trombocytopenie), tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), bloedarmoede (anemie), vermindering van het aantal bloedcellen (pancytopenie), remming van de aanmaak van beenmerg (beenmergsuppressie), verlenging van de bloedstollingstijd (protrombinetijd) en verlenging van de bloedingstijd.
 • Maagdarmstelsel: In zeer zeldzame gevallen kan de tong zwart worden.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar de capsules in de originele verpakking, beneden 25°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

BIJSLUITER  
Amoxicilline capsules Mylan 500 mg, capsules RVG 11217
Versie: oktober 2012  

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is amoxicillinetrihydraat, overeenkomend met 500 mg van de werkzame stof amoxicilline.
 • De andere stoffen in dit middel zijn
  • capsule-inhoud: magnesiumstearaat, natriumzetmeelglycollaat, siliciumdioxide, talk.
  • capsulewand: chinolinegeel (E104), erythrosine (E127), gelatine, titaandioxide (E171), ijzeroxide (E172).
  • inktopdruk: dimeticon, 2-ethoxyethanol, lecithine, schellak, ijzeroxide (E172).

De capsules zijn voor de helft geel en voor de andere helft rood gekleurd en voorzien van een opdruk. Ze zijn verpakt in 2 doordrukstrips met elk 10 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Mylan B.V. Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

De capsules zijn in het register ingeschreven onder RVG 11217 (500 mg).

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK