Advertentie

Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amoxicilline Disp bevat amoxicilline, een antibioticum behorend tot de groep van de penicillinen, dat in staat is bacteriën, die gevoelig zijn voor dit middel, onschadelijk te maken.

Amoxicilline Disp Teva wordt gebruikt bij:

Amoxicilline Disp Teva wordt gebruikt bij de volgende infecties, indien deze veroorzaakt worden door bacteriën, waartegen Amoxicilline Disp Teva werkzaam is:

 • infecties van de ademhalingswegen
 • keel-, neus- en oorinfecties
 • nier- en urineweginfecties
 • geslachtsziekten
 • maag-darminfecties
 • huidinfecties

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

AMOXICILLINE DISP 250 – 375 – 500 – 750 MG TEVA tabletten

Wanneer u overgevoelig bent voor amoxicilline, andere penicillinen, cefalosporines of voor een van de hulpstoffen van Amoxicilline Disp Teva.

 • Wanneer u de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts) of lymfatische leukemie heeft. Lymfatische leukemie is een kwaadaardige vermeerdering van witte bloedlichaampjes met lymfeklierzwelling.
 • Wanneer u rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong krijgt. Dit kan wijzen op een overgevoeligheid voor Amoxicilline Disp Teva.
 • Wanneer u in het verleden overgevoelig bent gebleken. In zeldzame gevallen kan een hevige overgevoeligheidsreactie (shock) optreden.
 • Wanneer ernstige diarree optreedt.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u naast Amoxicilline Disp Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

 • De pijnstillende en ontstekingsremmende middelen fenylbutazon, oxyfenbutazon, acetylsalicylzuur en indomethacine vertragen de uitscheiding van amoxicilline uit het lichaam. Ook probenecide en sulfinpyrazon (middelen tegen jicht) doen dit.
 • Amoxicilline Disp Teva mag niet gelijktijdig worden gebruikt met bepaalde typen antibiotica (zoals tetracylinen, macroliden en chlooramfenicol).
 • Als u orale anticonceptiva (”de pil”) gebruikt, kan de betrouwbaarheid hiervan zijn verminderd. Daarom wordt aangeraden tijdens de kuur van Amoxicilline Disp Teva en gedurende 7 tot 14 dagen na beëindiging ervan extra voorzorgen te nemen om zwangerschap te voorkomen (bijvoorbeeld het gebruik van een condoom).

Let op, bovenstaande (genees)middelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of therapeutische groep van het (genees)middel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de (genees)middelen die u al gebruikt, wat de werkzame stof of therapeutische groep is van dat middel.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap moet u uw arts of apotheker om advies vragen voordat u een geneesmiddel inneemt. Voor zover bekend kan Amoxicilline Disp Teva in de voorgeschreven dosering zonder gevaar tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

AMOXICILLINE DISP 250 – 375 – 500 – 750 MG TEVA tabletten

Bij het geven van borstvoeding moet u uw arts of apotheker om advies vragen voordat u een geneesmiddel inneemt. Een kleine hoeveelheid amoxicilline komt in de moedermelk terecht. Dit levert geen gevaar op voor het kind, behalve dat het kind overgevoelig voor amoxicilline kan worden.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amoxicilline Disp Teva heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Amoxicilline Disp Teva kan zowel vóór, tijdens als na de maaltijd worden ingenomen. Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Amoxicilline Disp Teva kunt u op 2 manieren innemen:

 1. Heel inslikken met een glaasje water.
 2. Goed roeren in minimaal een half glaasje water en opdrinken.

De gebruikelijke doseringen zijn:

Volwassenen en kinderen die 40 kg of meer wegen:

Tweemaal daags 500-750 mg of driemaal daags 375-500 mg.

Kinderen die minder dan 40 kg wegen:

De dagelijkse dosering voor kinderen is 40 – 90 mg per kg lichaamsgewicht per dag in twee tot driemaal daagse doseringen.

In ernstige gevallen kan bij volwassenen en kinderen vanaf 40 kg de bovengenoemde dosering verhoogd worden tot 3 maal 750 mg - 1 g per dag.

De duur van de kuur is 5-10 dagen. U dient de hele kuur af te maken.

Behandeling van gonorroe

De dosering bij gonorroe is eenmalig 3 g met 1 g probenecide. Eventueel kan de arts van deze doseringen afwijken.

In geval u bemerkt dat Amoxicilline Disp Teva te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Patiënten met nierproblemen

AMOXICILLINE DISP 250 – 375 – 500 – 750 MG TEVA tabletten

Als u een verminderde werking van uw nieren heeft, kan het nodig zijn dat de dosering verlaagd wordt. Uw arts zal de dosering bepalen.

Als u te veel Amoxicilline Disp Teva heeft ingenomen zal dit meestal geen klachten geven. Misselijkheid, braken en diarree kunnen echter optreden.

Wanneer u te veel Amoxicilline Disp Teva heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Als u Amoxicilline Disp Teva niet op tijd hebt ingenomen, moet u de tablet alsnog innemen.

Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende tablet toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is.

Als u stopt met het innemen van Amoxicilline Disp Teva.

Wanneer de behandeling met Amoxicilline Disp Teva voortijdig wordt gestaakt dan kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Maak daarom uw kuur af, ook wanneer uw klachten reeds voor het beëindigen van de kuur zijn verdwenen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Amoxicilline Disp Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Maagdarmkanaal

Maag- en darmklachten komen soms voor. Deze kunnen bestaan uit misselijkheid, braken, vooral diarree of jeuk bij de anus en gaan meestal vanzelf over. Ontsteking van de darm soms gepaard gaande met koorts en afscheiden van slijm en bloed komen voor, zij het zelden.

Huid

Huidreacties in de vorm van (soms bobbelige) rode vlekjes kunnen optreden.

Urinewegen

Ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis) komt een enkele maal voor.

Bloed

Ernstige afwijkingen in het bloedbeeld zoals tekort aan witte bloedlichaampjes, bloedarmoede als gevolg van bloedafbraak (hemolytische anemie) en tekort aan bloedplaatjes komen voor, zij het zelden. Deze afwijkingen kunnen gepaard gaan met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn, zweertjes in de mond (agranulocytose), blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

AMOXICILLINE DISP 250 – 375 – 500 – 750 MG TEVA tabletten

Overige

Ernstige overgevoeligheidsreacties en plaatselijke vochtophoping in met name de huid en gewrichten komen zelden voor.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C en in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik Amoxicilline Disp Teva niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen dan niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in Amoxicilline Disp Teva is amoxicilline-trihydraat, overeenkomend met respectievelijk 250, 375, 500, en 750 mg amoxicilline
 • De andere stoffen in Amoxicilline Disp Teva zijn microkristallijn cellulose (E460), dispergeerbare cellulose (E466), crospovidon (E1202), saccharine (E954), magnesiumstearaat (E470B) en de smaakstoffen vanilline, mandarijn en citroen

Amoxicilline Disp Teva is een crème-witte ovale tablet met aan de ene kant het logo en de volgende code per sterkte: 232 (250 mg), 233 (375 mg), 234 (500 mg), of 235 (750 mg). Aan de andere kant van de tablet is een breukstreep. Elke verpakking bevat 20 tabletten in strips.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Teva Nederland B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

AMOXICILLINE DISP 250 – 375 – 500 – 750 MG TEVA tabletten

Amoxicilline Disp Teva tabletten zijn in het register ingeschreven onder de volgende registratienummers:

Amoxicilline Disp 250 mg Teva, tabletten: RVG 24118=12547
Amoxicilline Disp 375 mg Teva, tabletten: RVG 24119=12548
Amoxicilline Disp 500 mg Teva, tabletten: RVG 24120=12549
Amoxicilline Disp 750 mg Teva, tabletten: RVG 24121=12550

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2012.

1111.1v.CA

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK