Amoxicilline CF, poeder voor injectievloeistof 125, 250, 500 mg en 1 g

ATC-Code
J01CA04
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antibiotika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Betalactam-antibiotika, penicilline
Chemische groep Penicilline mit erweitertem wirkungsspektrum
Stof Amoxicillin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amoxicilline CF wordt gebruikt bij de behandeling van infecties (antibioticum) en behoort tot de groep penicillines. Amoxicilline CF werkt bij infecties veroorzaakt door een groot aantal verschillende micro- organismen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Amoxicilline CF niet
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor amoxicilline, penicilline of voor één van de andere bestanddelen van Amoxicilline CF (zie hiervoor rubriek 6)
 • als u ooit een allergische reactie (overgevoeligheid) hebt gehad op een (ander) antibioticum. Dit kan ook huiduitslag of zwelling in het gezicht of nek zijn geweest.
 • Gebruik geen Amoxicilline CF als een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Amoxicilline CF gebruikt.
Wees extra voorzichtig met Amoxicilline CF

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt als:

 • u lijdt aan de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts)
 • u wordt behandeld voor problemen aan de nieren
 • u niet regelmatig kunt plassen

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Amoxicilline CF gebruikt.

In voorkomende gevallen kan uw arts laten bepalen welk type bacterie uw infectie veroorzaakt. Afhankelijk van de resultaten kunt u een andere sterkte Amoxicilline CF voorgeschreven krijgen of een ander geneesmiddel.

Let op de volgende signalen

Amoxicilline CF kan sommige bestaande ziekteverschijnselen verergeren, of ernstige bijwerkingen veroorzaken. Dit omvat ondermeer allergische (overgevoeligheids) reacties, toevallen (convulsies) en ontstekingen van de dikke darm. Als u Amoxicilline CF gebruikt moet u opletten op het optreden van deze signalen, om zo het risico op complicaties te verminderen (zie rubriek 4 “Signalen om op te letten zijn onder andere:”).

Bloed- urinetesten

Als er bloed wordt afgenomen om te controleren hoe uw lever werkt (leverfunctietesten) of als urine wordt onderzocht (op glucose), vertel dan uw arts of verpleegkundige dat u Amoxicilline CF gebruikt. Het is belangrijk dat zij dit weten omdat Amoxicilline CF de resultaten van dit soort testen kan beïnvloeden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen, die u zonder voorschrift kunt krijgen en kruidenpreparaten.

Als u samen met Amoxicilline CF ook allopurinol (middel tegen jicht) gebruikt, dan is de kans groter dat u een allergische huidreactie krijgt.

Als u probenecid (middel tegen jicht) gebruikt, dan kan uw arts besluiten de dosering Amoxicilline CF aan te passen.

Als u samen met Amoxicilline CF ook geneesmiddelen gebruikt om bloedstolsels te voorkomen (bloedverdunners, zoals warfarine) kan het nodig zijn dat uw bloed extra wordt gecontroleerd.

Amoxicilline CF kan de werking van methotrexaat (een geneesmiddel om kanker of rheumatische aandoeningen te behandelen) beïnvloeden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat uw kind een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn, of als u borstvoeding geeft, vertel dit dan aan uw arts of apotheker.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amoxicilline CF kan bijwerkingen veroorzaken en deze kunnen ervoor zorgen dat u niet kunt autorijden. Rijd geen auto en bedien geen machines tenzij u zich goed voelt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Amoxicilline CF

Dit geneesmiddel bevat 59 mg natrium per gram poeder. Voorzichtigheid is geboden bij personen met een gecontroleerd natriumdieet.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts heeft een dosering vastgesteld en zal, nadat de injectievloeistof is bereid door het poeder op te lossen, deze langzaam inspuiten in een ader (intraveneus) of in een spier (intramusculair). Afhankelijk van de ernst van de infectie duurt de behandeling doorgaans 5 tot 10 dagen en in elk geval tot 48 uur nadat de symptomen zijn verdwenen.

Bij niet ernstige tot matig ernstige infecties:

Intramusculair of intraveneus

Volwassenen en kinderen van 10 jaar en ouder: 500 - 1000 mg elke 8 uur.

Kinderen jonger dan 10 jaar: 20 mg/kg lichaamsgewicht elke 8 uur.

Bij ernstige infecties:

Intraveneus, injectie of infusie

Volwassenen en kinderen van 10 jaar en ouder: 1000 - 2000 mg elke 8 uur, zonodig tot 5000 mg per keer.

Kinderen jonger dan 10 jaar: 50 - 100 mg/kg lichaamsgewicht elke 8 uur.

Te vroeg geboren baby’s en pasgeborenen: 6,25 - 12,5 mg/kg lichaamsgewicht elke 12 uur. Zuigelingen tot één maand: 35 - 50 mg/kg lichaamsgewicht elke 8 uur.

Wanneer het niet meer noodzakelijk is dat het middel via een injectie of een infuus wordt toegediend, kan amoxicilline verder worden ingenomen als tablet, capsule of orale suspensie.

Patiënten met lever- en nierproblemen
 • als u nierproblemen heeft is het mogelijk dat de dosering moet worden aangepast
 • als u leverproblemen heeft kan het nodig zijn vaker bloedonderzoek uit te voeren om te controleren of de lever goed werkt en zal uw arts u goed controleren
Hoe krijgt u Amoxicilline CF toegediend
 • Amoxicilline CF wordt als injectie in een spier of een ader toegediend of via een intraveneus infuus
 • zorg ervoor dat u voldoende drinkt tijdens de toediening van Amoxicilline CF
 • normaal gesproken krijgt u Amoxicilline CF alleen langer dan 2 weken toegediend na beoordeling van uw behandeling door uw arts
Wat u moet doen als er meer van Amoxicilline CF is toegediend dan zou mogen

Het is niet waarschijnlijk dat u teveel Amoxicilline CF toegediend zult krijgen, maar als u denkt dat u teveel Amoxicilline CF heeft gekregen, vertel dit dan direct aan uw arts, apotheker of verpleegkundige. Tekenen die u kunt waarnemen kunnen zijn maagproblemen (missselijk zijn, braken of diarree) of convulsies (toevallen).

Als u verdere vragen hebt over de manier waarop dit product wordt toegediend, stel deze dan aan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Wat u moet doen wanneer is vergeten een dosis toe te dienen

Aangezien uw arts u dit middel toedient, zal dit wellicht niet voorkomen. Indien echter toch een toedieningstijdstip is verstreken, dan kan de vergeten dosis alsnog worden toegediend.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Amoxicilline CF bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Signalen om op te letten zijn onder andere:
Allergische reacties
 • huiduitslag
 • ontsteking van een bloedvat (vasculitis), die zichtbaar kan zijn als rode of paarse verdikte vlekken in de huid, maar die ook op andere delen van het lichaam kan voorkomen
 • koorts, gewrichtspijn, gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies
 • zwelling, soms van gezicht of mond (angioedeem), die ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken
 • flauwvallen
 • Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een van deze problemen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van Amoxicilline CF.
Ontsteking van de dikke darm

Onsteking van de dikke darm, waardoor een waterige diarree wordt veroorzaakt, die vaak gepaard gaat met bloed en slijm, maagpijn en/of koorts.

→ Neem onmiddellijk contact op met uw arts voor advies als u een van deze symptomen krijgt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen

• diarree (bij volwassenen)

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen

 • spruw (candida - een gistinfectie in de vagina, mond of huidplooien)
 • misselijkheid, vooral bij hoge doseringen

→ gebruik, als u hiervan last heeft, Amoxicilline CF vóór een maaltijd

 • braken
 • diarree (bij kinderen)
Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen

 • huiduitslag, jeuk
 • jeukerige verhoogde bultjes/uitslag (galbulten)
 • indigestie
 • duizeligheid
 • hoofdpijn

Soms voorkomende bijwerkingen die via bloedonderzoeken kunnen worden aangetoond:

• toename in enkele door de lever geproduceerde stoffen (enzymen)

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen

 • huiduitslag, met blaarvorming en roodheid die lijkt op speldenpuntjes (donkere vlekken in het midden omgeven door een lichtere ring en een donkere buitenring - erythema multiforme)
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen krijgt.

Zelden voorkomende bijwerkingen die via bloedonderzoeken kunnen worden aangetoond:

 • een laag aantal bloedcellen betrokken bij de bloedstolling
 • een laag aantal witte bloedcellen
Andere bijwerkingen

Andere bijwerkingen die bij een zeer klein aantal mensen zijn opgetreden maar waarvan de exacte frequentie niet bekend is:

 • allergische reacties (zie hierboven)
 • ontsteking van de dikke darm (zie hierboven)
 • ernstige huidreacties
 1. een wijd verbreide huiduitslag met blaarvorming en vervelling, vooral rond de mond, neus, ogen en geslachtsdelen (Stevens-Johnson syndroom) en een ernstiger vorm, die een uitgebreide vervelling van de huid kan veroorzaken (meer dan 30% van het lichaamsoppervlak - toxische epidermale necrolyse)
 1. een wijd verbreide rode huiduitslag met kleine, met pus gevulde, blaren (bulleuze exfoliatieve dermatitis)
 1. een rode, schubachtige huiduitslag met verdikkingen onder de huid en blaren (puistig exantheem)
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze symptomen krijgt.
  • ontsteking van de lever (hepatitis)
  • geelzucht, veroorzaakt door toename in het bloed van bilirubine (een stof geproduceerd in de lever) die uw huid en oogwitten geel kan laten lijken
  • ontsteking van de nierbuisjes
  • bloed doet er langer over om te stollen
  • hyperactiviteit
  • toevallen/convulsies (bij personen die hoge doseringen Amoxicilline CF gebruiken of die nierproblemen hebben)
  • een zwartharige tong
  • vlekken op de tanden (bij kinderen), die meestal verdwijnen bij tanden poetsen

  Bijwerkingen die via bloed- of urine-onderzoeken kunnen worden aangetoond:

  • een ernstige afname in het aantal witte bloedcellen
  • een laag aantal rode bloedcellen (hemolytische anemie)
  • kristallen in de urine
  Wanneer u bijwerkingen krijgt

  → Wanneer één van de bijwerkingen ernstig of storend wordt of als er bij u een bijwerking optreedt dit niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

  Gebruik Amoxicilline CF niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de buitenverpakking na “Niet te gebruiken na:” en op de flacon na de afkorting “Exp:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. U kunt eventueel niet gebruikte verpakking(en) bij uw apotheek inleveren ter vernietiging.

  Anvullende Informatie

  Wat bevat Amoxicilline CF

  Het werkzame bestanddeel is amoxicillinenatrium. Er zijn geen andere bestanddelen.

  Hoe ziet Amoxicilline CF eruit en wat is de inhoud van de verpakking

  Amoxicilline CF is een geneesmiddel in de vorm van poeder voor injectievloeistof en is verkrijgbaar in transparante glazen flacons van 10 ml (125 mg en 250 mg vials) of 20 ml (500 mg en 1 g vials) in een kartonnen doos met 1, 5, 10, 25 of 50 flacons.

  Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen op de markt zijn gebracht.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Vergunninghouder

  Centrafarm B.V.

  Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

  Fabrikant

  Centrafarm Services B.V.

  Nieuwe Donk 9

  4879 AC Etten-Leur

  Nederland

  In het register ingeschreven onder RVG 57326

  Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2011.

  De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

  Raadpleeg de Samenvatting van de Productkenmerken voor nadere informatie
  Toediening

  Amoxicilline CF kan worden toegediend ofwel via een langzame intramusculaire of intraveneuze injectie gedurende 3 of 4 minuten direct in een spier of een ader of via een infuus gedurende 30 tot 40 minuten.

  Reconstitutie

  Intramusculair

  Voeg aan een flacon met een inhoud van 125 mg amoxicilline, 1 ml water voor injectie toe, de verkregen oplossing heeft een volume van 1,1 ml en een concentratie van 114 mg/ml amoxicilline.

  Voeg aan een flacon met een inhoud van 250 mg amoxicilline, 1,5 ml water voor injectie toe, de verkregen oplossing heeft een volume van 1,7 ml en een concentratie van 147 mg/ml amoxicilline. Voeg aan een flacon met een inhoud van 500 mg amoxicilline, 2,5 ml water voor injectie toe, de verkregen oplossing heeft een volume van 2,9 ml en een concentratie van 172 mg/ml amoxicilline. Voeg aan een flacon met een inhoud van 1 g amoxicilline, 5,0 ml water voor injectie toe, de verkregen oplossing heeft een volume van 5,8 ml en een concentratie van 172 mg/ml amoxicilline.

  Na toevoeging van water voor injecties en zorgvuldig schudden kan de oplossing gekleurd zijn, na enkele minuten wordt de oplossing kleurloos of geel gekleurd. De meer geconcentreerde oplossingen kunnen enigszins opalescent zijn.

  Intraveneus

  Voeg aan een flacon met een inhoud van 125 mg amoxicilline 2,5 ml water voor injectie toe, de verkregen oplossing heeft een volume van 2,6 ml en een concentratie van 48 mg/ml amoxicilline.

  Voeg aan een flacon met een inhoud van 250 mg amoxicilline 5,0 ml water voor injectie toe, de verkregen oplossing heeft een volume van 5,2 ml en een concentratie van 48 mg/ml amoxicilline.

  Voeg aan een flacon met een inhoud van 500 mg amoxicilline 10,0 ml water voor injectie toe, de verkregen oplossing heeft een volume van 10,4 ml en een concentratie van 48 mg/ml amoxicilline. Voeg aan een flacon met een inhoud van 1 g amoxicilline 20,0 ml water voor injectie toe, de verkregen oplossing heeft een volume van 20,8 ml en een concentratie van 48 mg/ml amoxicilline.

  Na toevoeging van water voor injecties en zorgvuldig schudden kan de oplossing gekleurd zijn, na enkele minuten wordt de oplossing kleurloos tot geel gekleurd.

  Intraveneus infuus

  Amoxicilline kan worden toegevoegd aan de gewoonlijk toegepaste vloeistoffen voor intraveneus gebruik, met uitzondering van aminozuren, vet-emulsies en bloed. Het is minder goed houdbaar in suiker bevattende oplossingen.

  Stabiliteit van de oplossingen

  De oplossing voor intramusculaire injectie is chemisch en fysisch niet stabiel. De oplossing voor intraveneuze injectie is enkele uren chemisch en fysisch stabiel bij 2 - 8°C. De oplossing voor intramusculaire of intraveneuze injectie dient vanuit microbiologisch oogpunt na reconstitutie direct te worden gebruikt. Indien niet direct gebruikt, zijn bewaartijden en condities na reconstitutie de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

  De oplossing voor infusie is chemisch en fysisch stabiel gedurende 72 uur bij 20°C. Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product direct te worden gebruikt. Indien niet direct gebruikt, is de bewaartijd van de oplossing voor infusie de verantwoordelijkheid van de gebruiker en is deze normaal gesproken bij opslag tussen 2 en 8°C niet langer dan 24 uur, tenzij reconstitutie onder aseptische condities heeft plaatsgevonden.

  Delen

  Advertentie

  Uw persoonlijke medicijn-assistent

  Drugs

  Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

  Stoffen

  Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

  De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

  This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.