Amoxicilline disper 1000, dispergeerbare tabletten 1000 mg

ATC-Code
J01CA04
Amoxicilline disper 1000, dispergeerbare tabletten 1000 mg

Sandoz

Stof(fen)
Amoxicilline
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Bèta-lactam antibacteriële middelen, penicillines

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amoxicilline disper is een antibioticum. Het behoort tot de groep antibiotica die penicillines genoemd worden. Het wordt gebruikt om infecties te behandelen veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor amoxicilline.

Amoxicilline disper wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • infecties van de oren, keel, neus en voorhoofdsholtes;
 • infecties van de onderste luchtwegen zoals een ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis) en longontsteking;
 • infecties van de blaas;
 • de voorkoming van hartontstekingen bij operaties aan de mond of keel;
 • vroege ziekte van Lyme (veroorzaakt door een tekenbeet);
 • maagzweren veroorzaakt door de bacterie Helicobacter pylori.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Amoxicilline disper niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor amoxicilline, penicillinen of cefalosporinen of voor één van de overige bestanddelen van dit geneesmiddel (zie: “Aanvullende informatie” in rubriek 6).

Wees extra voorzichtig met Amoxicilline disper

Raadpleeg uw arts voordat u Amoxicilline disper gaat gebruiken, als u last heeft of heeft gehad van:

 • een nierziekte: het kan nodig zijn dat uw arts de dosering aanpast;
 • de ziekte van Pfeiffer (een virusinfectie) of leukemie: u kunt een groter risico hebben op huidreacties;
 • toevallen (epilepsie); u kunt een groter risico hebben op toevallen/stuipen;
 • een blaaskatheter. Als dit voor u geldt, moet u voldoende drinken om de vorming van kristallen in

uw urine tegen te gaan.

Dit geneesmiddel kan ook de resultaten van urine- of bloedonderzoek op suikerziekte veranderen. Als u suikerziekte heeft en regelmatig uw urine of bloed test, vertel dit dan aan uw arts. Mogelijk moeten er andere testen gebruikt worden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk problemen veroorzaken als u ze gelijktijdig met Amoxicilline disper gebruikt.

Wees voorzichtig met de volgende geneesmiddelen:

 • allopurinol (middel gebruikt bij jicht): u kunt een groter risico op huidreacties hebben;
 • methotrexaat (middel gebruikt bij artritis): de giftigheid van methotrexaat kan toenemen;
 • digoxine (middel gebruikt bij bepaalde hartziektes): de opname van digoxine kan toenemen;
 • anticoagulantia (om bloedklontering tegen te gaan) zoals cumarine: de bloedingsneiging kan toenemen;
 • “de pil”: er bestaat een risico dat de werking van de pil niet optimaal is.

Gebruik van Amoxicilline disper met voedsel en drank

U kunt Amoxicilline disper zowel voor, tijdens als na de maaltijd innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Gegevens uit een beperkt aantal aan amoxicilline blootgestelde zwangerschappen laten geen bijwerkingen zien op de zwangerschap of de gezondheid van de foetus of pasgeborene. Als voorzorgsmaatregel mag amoxicilline tijdens de zwangerschap alleen gebruikt worden als volgens de arts de mogelijke voordelen opwegen tegen de nadelen.

Dit geneesmiddel gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk, daarom kan het in sommige gevallen nodig zijn om de borstvoeding te staken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Amoxicilline disper

Amoxicilline disper bevat de zoetstof aspartaam, een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie (bepaalde stofwisselingsziekte).

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Amoxicilline disper nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De tabletten kunnen op twee manieren ingenomen worden. U kunt de tabletten doorslikken met wat water of ze eerst oplossen in water en dan opdrinken. Om het innemen te vergemakkelijken kunnen de tabletten gebroken worden.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen boven de 12 jaar is 750 mg tot 3000 mg per dag verdeeld over twee of drie doses.

Ter voorkoming van hartinfecties: 2000 tot 3000 mg in het uur voor de operatie. Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit geneesmiddel moet innemen.

Gebruikers met een nieraandoening

Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering verlaagt.

Wat u moet doen wanneer u meer van Amoxicilline disper heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen (een overdosis), neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar een ziekenhuis en laat de verpakking zien. De meest waarschijnlijke verschijnselen van een overdosering zijn: misselijkheid, braken, diarree, buikpijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Amoxicilline disper in te nemen

Indien u vergeten bent een dosis in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u eraan denkt. Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosering in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Amoxicilline disper

Maak altijd de voorgeschreven kuur met dit geneesmiddel af, zelfs als u zich beter voelt. Als u te snel stopt met het gebruik van dit geneesmiddel, kan de infectie terugkeren. Het is ook mogelijk dat de bacterie ongevoelig wordt voor dit geneesmiddel.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Amoxicilline disper bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als u een van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt, licht dan onmiddellijk uw arts in of ga naar het ziekenhuis:

De volgende ernstige bijwerkingen komen zelden voor (bij minder dan 1 op de 1000 mensen):

 • Plotselinge moeite met ademen, praten of slikken
 • Pijnlijke zwelling van lippen, tong, gezicht of hals
 • Extreme duizeligheid of flauwvallen
 • Ernstige of jeukende huiduitslag, vooral als deze gepaard gaat met blaren en pijn aan de ogen, mond of geslachtorganen
 • Geel worden van de huid of het oogwit, of donkere urine en bleke ontlasting: dit zijn tekenen van leverproblemen.

De volgende bijwerking komt zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • ernstige, langdurige of bloedbevattende diarree. Dit kan een teken zijn van een ernstige darmontsteking.

Andere mogelijke bijwerkingen tijdens de behandeling:

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • misselijkheid, braken, verminderde eetlust, smaakstoornissen, droge mond, diarree of zachte ontlasting. Deze bijwerkingen zijn meestal niet ernstig en verdwijnen vaak tijdens voortzetting van de behandeling of zeer snel na stopzetten van de behandeling
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria), “vijfde dag” uitslag, lijkend op de mazelen.

De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij minder dan 1 op de 100 mensen):

 • superinfecties veroorzaakt door ongevoelige bacteriën of schimmels (zoals orale of vaginale spruw)
 • matige stijging van leverenzymen.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij minder dan 1 op de 1000 mensen):

 • toename van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie), ongewone afbraak van rode bloedcellen (hemolytische anemie)
 • geneesmiddelenkoorts
 • duizeligheid, hyperactiviteit, toevallen/stuipen (convulsies)
 • oppervlakkige tandverkleuring. De verkleuring kan verwijderd worden door tandenpoetsen
 • leverontsteking (hepatitis) en/of gele verkleuring van de huid of ogen door galstuwing (cholestatische geelzucht)
 • ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis), kristallen in de urine.

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • veranderingen in de bloedsamenstelling (afname van rode of witte bloedcellen of bloedplaatjes), verlenging van de bloedingstijd. Deze veranderingen kunnen symptomen veroorzaken zoals koorts, keelpijn, huiduitslag, een bloedneus of blauwe plekken. Deze afwijkingen zijn omkeerbaar na het stoppen van de behandeling
 • zwarte verkleuring van de tong.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Amoxicilline disper niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na: “Exp.:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Amoxicilline disper

 • Het werkzame bestanddeel is: amoxicilline. Elke dispergeerbare tablet Amoxicilline disper 500 mg bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 500 mg amoxicilline. Elke dispergeerbare tablet Amoxicilline disper 750 mg bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 750 mg amoxicilline. Elke dispergeerbare tablet Amoxicilline disper 1000 mg bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 1000 mg amoxicilline.
 • De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: perzik-abrikozensmaakstof, sinaasappelsmaakstof, magnesiumstearaat (E470B), aspartaam (E951), croscarmellose natrium, mannitol (E421), talk (E553b), colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551), microkristallijne cellulose (E460), maltodextrine, oplosbaar zetmeel, titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet Amoxicilline disper er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Amoxicilline disper 500 mg Dispergeerbare tablet.

De tabletten zijn langwerpig, biconvex, wit tot gelig wit, 8x18 mm met een breukstreep. Verpakkingen van 10, 12, 16, 20, 30, 500 en 1000 tabletten in PVC/PVDC/Al blisters.

Amoxicilline disper 750 mg Dispergeerbare tablet.

De tabletten zijn langwerpig, biconvex, wit tot gelig wit, 9x20 mm met een breukstreep. Verpakkingen van 4, 10, 12, 14, 20, 24, 30 en 1000 tabletten in PVC/PVDC/Al blisters.

Amoxicilline disper 1000 mg Dispergeerbare tablet.

De tabletten zijn langwerpig, biconvex, wit tot gelig wit, 10x22 mm met een breukstreep. Verpakkingen van 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 of 1000 tabletten in PVC/PVDC/Al blisters.

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 5

A-6250 Kundl

Oostenrijk

Amoxicilline disper is in het register ingeschreven onder:

RVG 33897, dispergeerbare tabletten 500 mg.

RVG 33898, dispergeerbare tabletten 750 mg.

RVG 33899, dispergeerbare tabletten 1000 mg.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Amoxicilline disper 500 mg, dispergeerbare tabletten 500 mg Amoxicilline disper 750 mg, dispergeerbare tabletten 750 mg Amoxicilline disper 1000 mg, dispergeerbare tabletten 1000 mg

Polen: Amoxicillin-1A Pharma

Spanje: Amoxicilina Bexal 750 mg comprimidos dispersables EFG Amoxicilina Bexal 1000 mg comprimidos dispersables EFG

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2009

Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.