Amoxicillinum Gb 375 mg, capsules

ATC-Code
J01CA04
Medikamio Hero Image

Astellas

Stof Verdovend Psychotrope
Amoxicilline Nee Nee
Farmacologische groep Bèta-lactam antibacteriële middelen, penicillines

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Astellas

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amoxicillinum Gb capsules bevatten amoxicilline als trihydraat, een antibioticum behorend tot de groep van de penicillines, dat in staat is bacteriën, die gevoelig zijn voor dit middel, onschadelijk te maken. De ziekteverschijnselen (bijvoorbeeld koorts) verdwijnen binnen een paar dagen; het is echter toch noodzakelijk de voorgeschreven kuur af te maken. Als u zich na enkele dagen niet beter voelt, neem dan contact op met uw arts.

Amoxicillinum Gb capsules worden gebruikt bij infecties van de ademhalingswegen, bij keel-, neus- en oorinfecties, nier- en urineweginfecties, geslachtsziekten, maag-darminfecties en huidinfecties, indien deze veroorzaakt worden door bacteriën, waartegen Amoxicillinum Gb capsules werkzaam zijn.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Amoxicillinum Gb capsules mogen niet gebruikt worden bij overgevoeligheid voor amoxicilline, andere penicillines, cefalosporines of voor een van de hulpstoffen van Amoxicillinum Gb capsules.

Indien u de ziekte van Pfeiffer of lymfatische leukemie heeft, eerst uw arts raadplegen. Lymfatische leukemie geeft vermeerdering van witte bloedlichaampjes met lymfklierzwelling.

Rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong kunnen wijzen op een overgevoeligheid voor Amoxicillinum Gb capsules. In zeldzame gevallen kan een hevige overgevoeligheidsreactie (shock) optreden, met name bij patiënten die in het verleden overgevoelig zijn gebleken. Bij overgevoeligheidsreacties of bij ernstige diarree direkt uw arts raadplegen.

Het is raadzaam hem/haar ook in te lichten over andere klachten, die na 1-2 dagen niet overgaan.

Januari 2013 10 of 13
Amoxicillinum Gb Astellas CTD Module 1
amoxicilline-trihydraat    
250, 375 en 500 mg    
capsules   Section 1.3: Product Information

Gebruikt u naast Amoxicillinum Gb capsules nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Als u orale anticonceptiva ("de pil") gebruikt, kan de betrouwbaarheid hiervan zijn verminderd. Daarom wordt aangeraden tijdens de kuur van Amoxicillinum Gb en 7 tot 14 dagen na beëindiging ervan extra voorzorgen te nemen om zwangerschap te voorkomen (bijvoorbeeld het gebruik van een condoom).

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kunnen Amoxicillinum Gb capsules in de voorgeschreven dosering zonder gevaar tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Een kleine hoeveelheid amoxicilline komt in de moedermelk terecht. Dit levert geen gevaar op voor het kind, behalve dat het kind overgevoelig voor Amoxicillinum Gb kan worden.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amoxicillinum Gb capsules hebben geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Amoxicillinum Gb capsules kunnen zowel vóór, tijdens als nà de maaltijd worden ingenomen. De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt, bij voorkeur met water.

De gebruikelijke doseringen zijn:

Volwassenen en kinderen die 40 kg of meer wegen:

Tweemaal daags 500-750 mg of driemaal daags 375-500 mg.

Kinderen die minder dan 40 kg wegen:

De dagelijkse dosering voor kinderen is 40 – 90 mg per kg lichaamsgewicht per dag in twee tot driemaal daagse doseringen.

In ernstige gevallen kan bij volwassenen en kinderen vanaf 40 kg de bovengenoemde dosering verhoogd worden tot 3 maal 750 mg - 1 g per dag. Bij kinderen die minder wegen dan 40 kg kan tot 90 mg per kg lichaamsgewicht per dag gegeven worden.

Januari 2013 11 of 13
Amoxicillinum Gb Astellas CTD Module 1
amoxicilline-trihydraat    
250, 375 en 500 mg    
capsules   Section 1.3: Product Information

Bij te vroeg geboren baby’s (met een zwangerschapsduur van 26-33 weken) is het gebruik van Amoxicillinum Gb capsules alleen toegestaan onder direct toezicht van de arts.

De duur van de kuur is 5-10 dagen. U dient de hele kuur af te maken.

Behandeling van gonorroe

De dosering bij gonorroe is eenmalig 3 g met 1 g probenecide. Eventueel kan de arts van deze doseringen afwijken.

Patiënten met nierproblemen

Als u nierproblemen heeft is het mogelijk dat de dosering wordt aangepast. Informeer uw arts over uw eventuele nierproblemen.

Wanneer u te veel Amoxicillinum Gb capsules heeft ingenomen zal dit meestal geen klachten geven. Er kunnen echter maagdarmstoornissen optreden bestaande uit misselijkheid, braken en diarree. Daarom is het verstandig uw arts te raadplegen.

Wanneer u Amoxicillinum Gb capsules niet op tijd hebt ingenomen, moet u de dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende dosis toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is.

Als u stopt met het innemen van Amoxicillinum Gb capsules.

Wanneer de behandeling met Amoxicillinum Gb capsules voortijdig wordt gestaakt dan kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Maak daarom uw kuur af, ook wanneer uw klachten reeds voor het beëindigen van de kuur zijn verdwenen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kunnen Amoxicillinum Gb capsules bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Maag- en darmklachten komen soms voor. Deze kunnen bestaan uit misselijkheid, braken, diarree of jeuk bij de anus en gaan meestal vanzelf over.

Huidreacties in de vorm van (soms bobbelige) rode vlekjes kunnen optreden.

Ernstige overgevoeligheidsreacties en plaatselijke vochtophoping in met name de huid en gewrichten komen zelden voor. U dient uw arts hierover in te lichten.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Januari 2013 12 of 13
Amoxicillinum Gb Astellas CTD Module 1
amoxicilline-trihydraat    
250, 375 en 500 mg    
capsules   Section 1.3: Product Information

Bewaar Amoxicillinum Gb capsules bij kamertemperatuur (15-25°C) in de verpakking waarin de apotheker het u heeft afgeleverd.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen dan niet in het milieu.

Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in Amoxicillinum Gb capsules is amoxicilline als trihydraat.
  • De andere stof in Amoxicillinum Gb capsules is magnesiumstearaat.

De capsulewand bestaat uit gelatine met de kleurstoffen E127, E132, E171 en E172 en voor de opdruk bovendien 'shellac', gemethyleerde alcohol, soja lecithine, ethoxyethanol en dimethylpolysiloxaan.

Amoxicillinum Gb capsules zijn geel/rood gekleurd met een zwarte opdruk, respectievelijk "amoxicillinum 250/375/500 mg". De capsules zijn verpakt in strips van 10 stuks (2 strips per verpakking). De doordrukstrips zitten in een geel/grijs/witte verpakking met de opdruk Amoxicillinum Gb capsules 250 mg, 375 mg of 500 mg.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62

2333 BE Leiden Nederland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Astellas Pharma B.V. Sylviusweg 62

2333 BE Leiden Telefoon: 071-545 5854 Fax: 071-545 5850

Amoxicillinum Gb capsules zijn in het register ingeschreven onder de volgende registratienummers:

Amoxicillinum Gb 250 mg, capsules : RVG 14778

Amoxicillinum Gb 375 mg, capsules: RVG 14779

Amoxicillinum Gb 500 mg, capsules: RVG 14780

Deze bijsluiter is voor het laatst gewijzigd in: februari 2013

Januari 2013 13 of 13

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.