Bisoprololfumaraat 10 mg Mylan, tabletten

ATC-Code
C07AB07
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Mylan
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Kardiovaskuläres system
Therapeutische groep Beta-adrenozeptorantagonisten**
Farmacologische groep Beta-adrenozeptorantagonisten
Chemische groep Beta-adrenozeptorantagonisten, selektiv
Stof Bisoprolol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stof in Bisoprololfumaraat Mylan tabletten is bisoprolol. Bisoprolol behoort tot een groep geneesmiddelen met de naam ‘bètablokkers’. Deze geneesmiddelen werken doordat ze de reactie van het lichaam op sommige zenuwimpulsen beïnvloeden (met name in het hart). Als gevolg hiervan vertraagt bisoprolol de hartslag en zorgt het ervoor dat het hart efficiënter bloed door het lichaam pompt.

Hartfalen treedt op wanneer de hartspier zwak is en niet genoeg bloed door het lichaam kan pompen om in de behoeften van het lichaam te voorzien. Bisoprololfumaraat Mylan tabletten worden gebruikt om stabiel chronisch hartfalen te behandelen. Ze worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen die geschikt zijn voor deze aandoening (zoals ACE-remmers, diuretica en hartglycosiden).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Gebruik Bisoprololfumaraat Mylan tabletten niet als u één van de volgende aandoeningen heeft:

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor bisoprololfumaraat of voor één van de andere bestanddelen. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6 ‘Welke stoffen zitten er in dit middel?’;
 • U heeft ernstige astma of ernstige chronische longziekte;
 • U heeft ernstige doorbloedingsproblemen in uw ledematen (zoals syndroom van Raynaud), waardoor uw vingers en tenen kunnen tintelen of bleek of blauw worden;
 • U heeft onbehandeld feochromocytoom (een zeldzame bijniertumor);
 • U heeft metabole acidose (een aandoening waarbij het bloed te zuur is).

Gebruik Bisoprololfumaraat Mylan tabletten niet als u één van de volgende hartproblemen heeft:

 • hartfalen dat plotseling verergert en/of dat ziekenhuisopname nodig kan maken
 • langzame of onregelmatige hartslag
 • zeer lage bloeddruk

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

nl-pl-biso-transfer-0313clean

NL/H/1291/01-02-03/DC

Als u één van de volgende aandoeningen heeft, dient u dit aan uw arts te vertellen voordat u Bisoprololfumaraat Mylan tabletten gebruikt; mogelijk wil hij of zij extra maatregelen nemen (bijvoorbeeld extra behandeling verstrekken of vaker controles uitvoeren):

 • diabetes (bisoprolol kan de symptomen van een lage bloedsuiker verbergen);
 • streng vasten;
 • bepaalde hartziekten zoals hartritmestoornissen of ernstige pijn op de borst in rust (Prinzmetals angina);
 • nier- of leverproblemen;
 • doorbloedingsproblemen in uw ledematen;
 • astma of chronische longziekte;
 • voorgeschiedenis van schilferige huiduitslag (psoriasis);
 • bijniertumor (feochromocytoom);
 • schildklierstoornis (bisoprolol kan symptomen van een overactieve schildklier verbergen).

Vertel het ook aan uw arts als u het volgende zult ondergaan:

 • een behandeling voor overgevoeligheidsreacties (desensitisatietherapie), bijvoorbeeld ter voorkoming van hooikoorts, omdat Bisoprololfumaraat Mylan tabletten de kans kunnen vergroten dat u een allergische reactie krijgt, of een dergelijke reactie kan heviger zijn;
 • narcose (bijvoorbeeld voor een operatie), omdat Bisoprololfumaraat Mylan tabletten van invloed kunnen zijn op hoe uw lichaam op deze situatie reageert.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Gebruik de volgende geneesmiddelen niet samen met Bisoprololfumaraat Mylan tabletten zonder speciaal advies van uw arts:

 • bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van een onregelmatige of abnormale hartslag (geneesmiddelen zoals quinidine, disopyramide, lidocaïne, fenytoïne; flecaïnide, propafenon);
 • bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk, angina pectoris of onregelmatige hartslag (calciumantagonisten zoals verapamil en diltiazem);
 • bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk zoals clonidine, methyldopa, moxonodine, rilmenidine. Maar stop niet met het gebruik van deze geneesmiddelen zonder eerst uw arts te raadplegen.

Raadpleeg uw arts voordat u de volgende geneesmiddelen samen met Bisoprololfumaraat Mylan tabletten gebruikt; het kan zijn dat uw arts uw toestand vaker moet controleren:

 • bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk of angina pectoris (felodipine en amlodipine);
 • bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van onregelmatige of abnormale hartslag (geneesmiddelen zoals amiodaron);
 • Timolol-oogdruppels (en verwante geneesmiddelen) voor glaucoombehandeling;
 • bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer of glaucoom (zoals tacrine of carbachol) of geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van acute hartproblemen (zoals isoprenaline en dobutamine);
 • geneesmiddelen tegen diabetes zoals insuline;
 • verdovingsmiddelen (bijvoorbeeld gebruikt tijdens een operatie)
 • digoxine (gebruikt voor de behandeling van hartfalen);
 • niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’ s) gebruikt voor de behandeling van artritis, pijn of ontsteking (bijvoorbeeld ibuprofen of diclofenac);
 • Alle geneesmiddelen die de bloeddruk kunnen verlagen (zoals antihypertensiva), bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (zoals imipramine of amitriptyline), bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van epilepsie of tijdens narcose (zoals fenobarbital), of bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van psychische ziekte (zoals levomepromazine);

nl-pl-biso-transfer-0313clean

NL/H/1291/01-02-03/DC

 • mefloquine (gebruikt voor voorkoming of behandeling van malaria);
 • geneesmiddelen voor de behandeling van depressie met de naam monoamineoxidaseremmers (behalve MAO-B-remmers) zoals moclobemide;
 • sommige geneesmiddelen tegen migraine (ergotaminederivaten).

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Het risico bestaat dat het gebruik van Bisoprololfumaraat Mylan tabletten tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor de baby. Vertel het aan uw arts als u zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden. Hij of zij zal dan beslissen of u Bisoprololfumaraat Mylan tabletten tijdens de zwangerschap kunt nemen.

Het is niet bekend of bisoprolol in de moedermelk terechtkomt. Daarom wordt het geven van borstvoeding niet aangeraden tijdens behandeling met Bisoprololfumaraat Mylan tabletten.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Afhankelijk van hoe goed u het geneesmiddel verdraagt kan uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen worden beïnvloed. Wees bijzonder voorzichtig aan het begin van de behandeling, wanneer de dosis wordt verhoogd of de medicatie wordt veranderd, en in combinatie met alcohol.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Bisoprololfumaraat Mylan tabletten bevatten melksuiker (lactose). Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suiker niet goed verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

3 HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik Bisoprololfumaraat Mylan tabletten altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u met Bisoprololfumaraat Mylan tabletten wordt behandeld moet u regelmatig door uw arts worden gecontroleerd. Dit is met name nodig aan het begin van de behandeling en tijdens verhoging van de dosis.

Neem de tablet ’s morgens met wat water in, met of zonder voedsel. Verpulver de tablet niet en kauw er niet op.

Behandeling met Bisoprololfumaraat Mylan tabletten is meestal langdurig.

Gebruik bij volwassenen inclusief ouderen

De behandeling met bisoprolol moet met een lage dosis worden begonnen die geleidelijk wordt verhoogd. Uw arts zal beslissen hoe de dosis wordt verhoogd en dit zal normaal gesproken als volgt gebeuren:

 • eenmaal daags 1,25mg bisoprolol gedurende een week
 • eenmaal daags 2,5mg bisoprolol gedurende een week
 • eenmaal daags 3,75mg bisoprolol gedurende een week
 • eenmaal daags 5 mg bisoprolol gedurende vier weken
 • eenmaal daags 7,5 mg bisoprolol gedurende vier weken
 • eenmaal daags 10 mg bisoprolol voor verdere behandeling (onderhoudstherapie).

De maximale aanbevolen dagelijkse dosis is 10 mg bisoprolol.

Afhankelijk van hoe goed u het geneesmiddel verdraagt, kan uw arts ook besluiten om de tijd tussen dosisverhogingen te verlengen. Als uw aandoening verergert of als u het geneesmiddel niet langer verdraagt, kan het nodig zijn om de dosis nogmaals te verlagen of de behandeling te onderbreken. Bij sommige

nl-pl-biso-transfer-0313clean

NL/H/1291/01-02-03/DC

patiënten kan een onderhoudsdosis van minder dan 10mg bisoprolol voldoende zijn. Uw arts zal u vertellen wat u moet doen.

Als u volledig met de behandeling moet stoppen, zal uw arts u meestal adviseren om de dosis geleidelijk te verlagen, omdat anders uw aandoening kan verergeren.

Gebruik bij kinderen

Bisoprololfumaraat Mylan wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u meer Bisoprololfumaraat Mylan tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen. Uw arts zal beslissen welke maatregelen nodig zijn.

Tot de symptomen van een overdosis behoren duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, vermoeidheid, kortademigheid en/of piepende ademhaling. Ook kan er sprake zijn van een verlaagde hartslag, verlaagde bloeddruk, onvoldoende hartwerking en een lage bloedglucoseconcentratie (met mogelijk hongergevoel, zweten en hartkloppingen).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw gebruikelijke dosis de volgende morgen in.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop nooit met het gebruik van Bisoprololfumaraat Mylan tabletten, tenzij uw arts dit adviseert. Anders kan uw aandoening veel erger worden.

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Bisoprololfumaraat Mylan tabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Om ernstige reacties te voorkomen dient u onmiddellijk met een arts te praten als een bijwerking ernstig is, plotseling op kwam zetten of snel erger wordt.

De ernstigste bijwerkingen hebben betrekking op de hartfunctie:

 • vertraging van de hartslag (treedt op bij meer dan 1 op de 10 personen);
 • verergering van hartfalen (treedt op bij minder dan 1 op de 10 personen);
 • langzame of onregelmatige hartslag (treedt op bij minder dan 1 op de 100 personen).

Als u zich duizelig of zwak voelt, of ademhalingsmoeilijkheden hebt, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts.

Verdere bijwerkingen zijn hieronder vermeld op basis van hoe vaak ze kunnen voorkomen.

Vaak: (treedt op bij minder dan 1 op de 10 personen)

 • vermoeidheid, gevoel van zwakte, duizeligheid, hoofdpijn;
 • koud of verdoofd gevoel in handen of voeten;
 • lage bloeddruk;
 • maag- of darmproblemen zoals misselijkheid, overgeven, diarree of verstopping (obstipatie).

Soms: (treedt op bij minder dan 1 op de 100 personen)

 • slaapstoornissen;
 • depressie;
 • ademhalingsproblemen bij patiënten met astma of chronische longziekte;

nl-pl-biso-transfer-0313clean

NL/H/1291/01-02-03/DC

 • spierzwakte, spierkrampen.

Zelden: (treedt op bij minder dan 1 op de 1.000 personen)

 • gehoorproblemen;
 • allergische loopneus;
 • droge ogen door verminderde traanproductie (kan lastig zijn als u contactlenzen gebruikt);
 • ontsteking van de lever (wat gele verkleuring van de huid of het oogwit kan veroorzaken);
 • allergie-achtige reacties zoals jeuk, plotselinge roodheid van gezicht en hals, uitslag;
 • verminderde seksuele prestaties (potentiestoornis);
 • nachtmerries, hallucinaties;
 • flauwvallen.

Zeer zelden: (treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 personen)

 • irritatie en roodheid van het oog (conjunctivitis);
 • haaruitval;
 • optreden of verergering van schilferige huiduitslag (psoriasis); psoriasisachtige uitslag.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar Bisoprolol tabletten beneden 30°C.

Gebruik Bisoprololfumaraat Mylan tabletten niet als u merkt dat uw tabletten verkleuren of andere tekenen van bederf vertonen en ga naar uw apotheker voor advies.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is bisoprololfumaraat. Elke 2,5 mg tablet bevat 2,5 mg bisoprololfumaraat. Elke 5 mg tablet bevat 5 mg bisoprololfumaraat. Elke 10 mg tablet bevat 10 mg bisoprololfumaraat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose [E460], magnesiumstearaat [E572] en crospovidon [E1202]. Elke 5mg tablet bevat tevens een gele kleurstof (die lactosemonohydraat en ijzeroxide geel [E172] bevat. Elke 10mg tablet bevat tevens een beige kleurstof (die lactosemonohydraat en ijzeroxide rood en geel [E172] bevat.

Hoe zien Bisoprololfumaraat Mylan tabletten eruit en hoeveel zitten er in een verpakking?

nl-pl-biso-transfer-0313clean

NL/H/1291/01-02-03/DC

De 2,5 mg tabletten zijn wit, langwerpig, niet omhuld en hebben een breuklijn aan zowel boven- als onderzijde. Aan beide zijden van de breuklijn aan de bovenzijde is ‘ BI’ en ‘ 2.5’ gegraveerd.

De 5 mg tabletten zijn lichtgeel gespikkeld, rond en convex, niet omhuld. Aan beide zijden van een breuklijn aan de bovenzijde is ‘ BI’ en ‘5’ gegraveerd, de onderzijde is blanco.

De 10 mg tabletten zijn beige gespikkeld, rond en convex, niet omhuld. Aan beide zijden van een breuklijn aan de bovenzijde is ‘BI’ en ‘10’ gegraveerd, de onderzijde is blanco.

De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips van uPVC/PVdC/aluminiumfolie in een kartonnen doos met opdruk.

Elke doos bevat 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 of 100 tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten.

Fabrikant:

Niche Generics Limited, Unit 5, 151 Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Ierland

Niche Generics Limited, 1 The Cam Centre, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, SG4 0TW, Verenigd Koninkrijk.

In het register ingeschreven onder:  
Bisoprololfumaraat 2,5 mg Mylan, tabletten: RVG 101999
Bisoprololfumaraat 5 mg Mylan, tabletten: RVG 102000
Bisoprololfumaraat 10 mg Mylan, tabletten: RVG 102001

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:

Nederland: Bisoprololfumaraat 2,5 mg/5 mg/10 mg Mylan, tabletten
Verenigd Koninkrijk: Bisoprolol Fumarate 2.5mg/5mg/10mg Tablets
Ierland: Bisoprolol Fumarate 2.5mg/5mg/10mg Tablets

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2013.

nl-pl-biso-transfer-0313clean

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.