Kinderparacetamol Mdq 100 mg, tabletten

Illustratie van Kinderparacetamol Mdq 100 mg, tabletten
Stof(fen) Paracetamol
Toelating Nederland
Producent Mediq Farma
Verdovend Nee
ATC-Code N02BE01
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Vergunninghouder

Mediq Farma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

Department of Regulatory Affairs &   Rev. 1.0
Development Date: 04-2009

(Kinder)paracetamol Mdq is een geneesmiddel in de vorm van tabletten. Iedere flacon (Kinder)paracetamol Mdq bevat 30, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 of 5000 tabletten en iedere doordrukstrip verpakking bevat meervouden van 10 of 12 tabletten.

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven op de markt te worden gebracht.

Geneesmiddelengroep

(Kinder)paracetamol Mdq behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Toepassing van het geneesmiddel

(Kinder)paracetamol Mdq wordt gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn.

Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden dient u alsnog een arts te raadplegen. Vertel hem ook welke zelfzorggeneesmiddelen u gebruikt heeft en hoe lang.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik (Kinder)paracetamol Mdq niet :

Als u overgevoelig bent voor paracetamol of voor overige bestanddelen van het preparaat.

Wees extra voorzichtig met (Kinder)paracetamol Mdq:

  • Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.
  • Als u een stoornis in de lever- en nierwerking heeft.
  • Als u in 1 keer enkele malen de maximale dagdosis (3 gram) inneemt. Dit kan de lever zeer ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op. De beschadiging van de lever is echter onomkeerbaar. Er dient onmiddellijk medische

hulp te worden ingeroepen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van (Kinder)paracetamol Mdq in combinatie met voedsel en drank

Voorzichtigheid is geboden bij chronisch gebruik van grote hoeveelheden alcohol, de dagdosering dient dan de 2 gram niet te overschrijden.

Zwangerschap

Over het gebruik van paracetamol in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Bij zwangerschap uitsluitend gebruiken op advies van de arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Paracetamol wordt uitgescheiden met de moedermelk, maar bij gebruikelijke doses is tot nu toe geen schadelijke invloed op het kind gevonden.

Gedurende de periode van borstvoeding uitsluitend gebruiken op advies van de arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Department of Regulatory Affairs &   Rev. 1.0
Development Date: 04-2009

Paracetamol heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Gebruik van (Kinder)paracetamol Mdq in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Paracetamol kan de uitscheiding van chlooramfenicol (geneesmiddel bij oppervlakkige ooginfecties) uit het lichaam doen afnemen.

Bij gelijktijdig langdurig gebruik van paracetamol en zidovudine (geneesmiddel tegen HIV- infecties) neemt de kans op een tekort aan witte bloedlichaampjes toe.

Bij chronisch alcoholmisbruik en gebruik van stoffen die de leverwerking beïnvloeden, zoals barbituraten (geneesmiddel bij epilepsie), kan een overdosering met paracetamol ernstiger verlopen door verhoogde en versnelde vorming van giftige stofwisselingsprodukten.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Volwassenen:

1-2 tabletten van 500 mg per keer, maximaal 6 tabletten van 500 mg per dag

Kinderen:

3 maanden - 1 jaar: ½ tablet van 100 mg per keer, maximaal 4-6 keer per dag 1 - 2 jaar: 1-1½ tablet van 100 mg per keer, maximaal 4-5 keer per dag

2 - 4 jaar: 1-2 tabletten van 100 mg per keer, maximaal 4-5 keer per dag 4 - 6 jaar: ½ tablet van 500 mg per keer, maximaal 3-4 keer per dag

6 - 9 jaar: ½ tablet van 500 mg per keer, maximaal 4-6 keer per dag 9 -12 jaar: 1 tablet van 500 mg per keer, maximaal 3-4 keer per dag 12-15 jaar: 1 tablet van 500 mg per keer, maximaal 4-6 keer per dag

Belangrijk: de maximale toedieningsfrequentie (dit is het maximaal aantal keren per dag dat een dosis mag worden ingenomen) varieert bij kinderen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Let er goed op dat u uw kind een dosis met de juiste frequentie geeft.

Het toedieningsinterval moet minstens 4 uur bedragen.

De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie.

Afhankelijk van het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) is herhaalde toediening toegestaan.

Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen ontraden, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Toediening

De tabletten met een ruime hoeveelheid water innemen.

In geval u bemerkt dat (Kinder)paracetamol Mdq te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Department of Regulatory Affairs &   Rev. 1.0
Development Date: 04-2009

Wat u moet doen wanneer u te veel (Kinder)paracetamol Mdq heeft ingenomen:

Verschijnselen

De eerste verschijnselen die worden waargenomen als gevolg van een overdosering met paracetamol zijn een gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Kenmerkend is dat in tegenstelling tot overdosering bij vele andere geneesmiddelen de patiënt het bewustzijn niet verliest. Uiteindelijk leidt overdosering tot onomkeerbare leverbeschadiging. Zeer hoge doseringen kunnen dan ook levensbedreigend zijn.

Behandeling

De belangrijkste punten in de behandeling van overdosering zijn: maagspoelen, het toedienen van actieve kool en een laxeermiddel (bij voorkeur natriumsulfaat). Indien u een overdosering vermoedt of bemerkt, dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen. Laat hem de verpakking of de patiëntenbijsluiter zien. Hij kan u dan verder op de juiste manier behandelen.

Wanneer u te veel van (Kinder)paracetamol Mdq heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan (Kinder)paracetamol Mdq bijwerkingen veroorzaken. In de gebruikelijke doseringen veroorzaakt paracetamol weinig bijwerkingen. Overgevoeligheidsreacties, voornamelijk huiduitslag, netelroos en koorts zijn echter gemeld. Zelden zijn ook waargenomen een zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) na langdurig gebruik, bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met bloeduitstortingen, blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenische purpura) en bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie).

Enkele gevallen van een ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis) en afsterving van een deel van het nierweefsel (tubulaire necrose) zijn beschreven na langdurig gebruik van hoge doseringen paracetamol.

Hoeveelheden van 6 gram paracetamol kunnen reeds beschadigingen van de lever geven, grotere hoeveelheden veroorzaken een onomkeerbare afsterving van leverweefsel (irreversibele levernecrose).

Leverbeschadiging na langdurig gebruik van 3-4 gram paracetamol per dag is gemeld.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 25°C. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming van licht. Bewaar (Kinder)paracetamol Mdq altijd buiten bereik en zicht van kinderen.

Uiterste gebruiksdatum

De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter "Niet te gebruiken na".

Algemene wenken

Het is raadzaam uw arts of apotheker te melden dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Department of Regulatory Affairs &   Rev. 1.0
Development Date: 04-2009

Indien de klachten binnen 14 dagen na het begin van het gebruik van dit geneesmiddel niet verdwijnen moet u alsnog een huisarts raadplegen. Hij kan u verder adviseren omtrent de behandeling van uw aandoening.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in september 2009.

Department of Regulatory Affairs &   Rev. 1.0
Development Date: 04-2009

Advertentie

Stof(fen) Paracetamol
Toelating Nederland
Producent Mediq Farma
Verdovend Nee
ATC-Code N02BE01
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.