Kinderparacetamol zetpil 240 mg, zetpillen

Illustratie van Kinderparacetamol zetpil 240 mg, zetpillen
Stof(fen) Paracetamol
Toelating Nederland
Producent DA Retailgroep
Verdovend Nee
ATC-Code N02BE01
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Vergunninghouder

DA Retailgroep

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Paracetamol behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Toepassing van het geneesmiddel

Paracetamol wordt gebruikt bij: koorts en pijn bij griep en verkoudheid; koorts en pijn na inenting; hoofdpijn; kiespijn; spit; spierpijn; menstruatiepijn; zenuwpijn.

Dosering

De algemene dosering geldt slechts als richtlijn en is als volgt:

De tijd tussen de verschillende toedieningen moet tenminste 6 uur bedragen.

Het lagere aantal doseringen is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de betreffende leeftijdsgroep.

Bij kinderen jonger dan 4 jaar wordt gebruik over een periode langer dan 2 dagen ontraden. Bij kinderen van 4 tot 6 jaar niet langer dan enkele dagen zonder doktersadvies gebruiken.

Afhankelijk van het weer opkomen van de verschijnselen zoals koorts en pijn kunt u weer een zetpil gebruiken of geven.

Volwassenen

500 mg of 1000 mg, meerdere keren per dag bij het weer opkomen van de verschijnselen (koorts of pijn). De dagdosering is maximaal 4000 mg per dag (4 zetpillen à 1000 mg).

De tijd tussen de verschillende toedieningen moet tenminste 6 uur bedragen.

Bij volwassenen niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder overleg met uw arts.

Afhankelijk van het weer opkomen van de verschijnselen zoals koorts en pijn kunt u weer een zetpil gebruiken of geven.

Toediening

De zetpil met de punt naar voren in de anus brengen. Indien u de punt van de zetpil bevochtigt met wat water vergemakkelijkt dit het naar binnen brengen van de zetpil.

Als u merkt of denkt dat paracetamol te sterk werkt, of juist te weinig, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van (Kinder)Paracetamol zetpil heeft gebruikt dan u zou mogen:

Bij een overdosering treden de volgende verschijnselen op:

 • gebrek aan eetlust
 • misselijkheid
 • braken

Wanneer u te veel paracetamol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat uw arts of apotheker altijd de verpakking of patiëntenbijsluiter zien, die zal u dan op de juiste manier behandelen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten (Kinder)Paracetamol zetpil te gebruiken:

Indien u vergeten bent uw zetpil paracetamol te gebruiken dan dient u bij weer opkomen van de verschijnselen (koorts of pijn) dit alsnog te doen. Neem nooit een dubbele dosis van paracetamol om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik (Kinder)Paracetamol zetpil niet :

als u overgevoelig (allergisch) bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van de zetpillen.

Wees extra voorzichtig met (Kinder)Paracetamol zetpil:

 • Langdurig of veelvuldig gebruik van deze zetpillen wordt ontraden. Indien de klachten aanhouden of terugkeren dient u een arts te raadplegen.
 • Het in éénmaal inbrengen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij echter niet op. Indien u zo’n hoge dosering vermoedt of bemerkt dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen.
 • Indien u stoornissen in de werking van de lever en/of nieren heeft, dient u deze zetpillen met voorzichtigheid te gebruiken. Dit geldt ook voor alcoholverslaving.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Geneesmiddelen kunnen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerkingen beïnvloeden. Voor paracetamol is een wisselwerking bekend met:

 • chlooramfenicol
 • zidovudine
 • geneesmiddelen bij epilepsie (barbituraten)
 • alcohol

Zwangerschap en borstvoeding

U mag deze zetpillen tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts. Paracetamol wordt uitgescheiden in moedermelk. U mag deze zetpillen tijdens het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Paracetamol heeft voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid, het reactievermogen of het vermogen om machines te bedienen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan (Kinder)Paracetamol zetpil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Hieronder volgt een lijst van mogelijke bijwerkingen:

 • overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, galbulten en koorts
 • leverbeschadiging, na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag.

Zelden zijn waargenomen:

 • bloedbeeldafwijkingen (na langdurig gebruik), bloeduitstortingen, bloedarmoede.

Enkele gevallen zijn beschreven van:

 • een ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), na langdurig gebruik van hoge doseringen paracetamol
 • afsterving van een deel van het nierweefsel (tubulaire necrose), na langdurig gebruik van hoge doseringen paracetamol.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker..

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar de zetpillen in de originele verpakking, niet boven 25 °C. Op deze manier bewaard kan het geneesmiddel tot de op de verpakking vermelde datum worden gebruikt.

Bewaar (Kinder)Paracetamol zetpil altijd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik (Kinder)Paracetamol zetpil niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na

Niet te gebruiken na of Exp.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat (Kinder)Paracetamol zetpil

Het werkzame bestanddeel is paracetamol. Eén zetpil bevat respectievelijk 120, 240, 500 of 1000 mg paracetamol.

De overige bestanddelen (de hulpstoffen) zijn: colloïdaal watervrij siliciumdioxide, hard vet (Witepsol H 15). Paracetamol zetpil 1000 mg bevat tevens soja lecithine.

Hoe ziet (Kinder)Paracetamol zetpil er uit en de inhoud van de verpakking

Paracetamol zetpil is een geneesmiddel in de vorm van zetpillen. Het wordt geleverd in doosjes met meervouden van 5 zetpillen in een PVC/PE zetpilstrip.

Vergunninghouder en fabrikant

Vergunninghouder: DA Retailgroep B.V., Benjamin Franklinstraat 2, 8013 NC Zwolle, Nederland.

Fabrikant:

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in augustus 2012.

Advertentie

Stof(fen) Paracetamol
Toelating Nederland
Producent DA Retailgroep
Verdovend Nee
ATC-Code N02BE01
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.