Kinderparacetamol zetpil 60 mg HTP Huismerk, zetpillen

ATC-Code
N02BE01
Kinderparacetamol zetpil 60 mg HTP Huismerk, zetpillen

Healthypharm

Stof(fen)
Paracetamol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Healthypharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Paracetamol behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende wer- king.

Toepassing van het geneesmiddel

Paracetamol wordt gebruikt bij: koorts en pijn bij griep en verkoudheid; koorts en pijn na inenting; hoofd- pijn; kiespijn; spit; spierpijn; menstruatiepijn; zenuwpijn.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Kinderparacetamol zetpil 60 mg HTP Huismerk niet :
 • als u overgevoelig (allergisch) bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van de zetpillen.
Wees extra voorzichtig met Kinderparacetamol zetpil 60 mg HTP Huismerk:
 • Langdurig of veelvuldig gebruik van deze zetpillen wordt ontraden. Indien de klachten aanhouden of terugkeren dient u een arts te raadplegen.
 • Het in éénmaal inbrengen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever ernstig beschadi- gen; bewusteloosheid treedt daarbij echter niet op. Indien u zo’n hoge dosering vermoedt of bemerkt dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen.
 • Indien u stoornissen in de werking van de lever en/of nieren heeft, dient u deze zetpillen met voor- zichtigheid te gebruiken. Dit geldt ook voor alcoholverslaving.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Geneesmiddelen kunnen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerkingen beïnvloeden. Voor paracetamol is een wisselwerking bekend met:

 • chlooramfenicol
 • zidovudine
 • geneesmiddelen bij epilepsie (barbituraten)
 • alcohol
Zwangerschap en borstvoeding

U mag deze zetpillen tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts. Paracetamol wordt uitgescheiden in moedermelk. U mag deze zetpillen tijdens het geven van borstvoeding alleen ge- bruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Paracetamol heeft voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid, het reactievermogen of het ver- mogen om machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

De algemene dosering geldt slechts als richtlijn en is als volgt:

Kinderen      
leeftijd gewicht dosis (zetpil) aantal zetpillen
      per dag
3 maanden - 1 jaar 3.0 – 10 kg 60 mg 2 – 6

De tijd tussen de verschillende toedieningen moet tenminste 6 uur bedragen.

Het lagere aantal doseringen is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de betreffende leeftijds- groep.

Bij kinderen jonger dan 4 jaar wordt gebruik over een periode langer dan 2 dagen ontraden.

Afhankelijk van het weer opkomen van de verschijnselen zoals koorts en pijn kunt u weer een zetpil ge- bruiken of geven.

Toediening

De zetpil met de punt naar voren in de anus brengen. Indien u de punt van de zetpil bevochtigt met wat water vergemakkelijkt dit het naar binnen brengen van de zetpil.

Als u merkt of denkt dat paracetamol te sterk werkt, of juist te weinig, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Kinderparacetamol zetpil 60 mg HTP Huismerk heeft gebruikt dan u zou mogen:

Bij een overdosering treden de volgende verschijnselen op:

 • gebrek aan eetlust
 • misselijkheid
 • braken

Wanneer u te veel paracetamol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apothe- ker. Laat uw arts of apotheker altijd de verpakking of patiëntenbijsluiter zien, die zal u dan op de juiste manier behandelen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Kinderparacetamol zetpil 60 mg HTP Huismerk te ge- bruiken:

Indien u vergeten bent uw zetpil paracetamol te gebruiken dan dient u bij weer opkomen van de ver- schijnselen (koorts of pijn) dit alsnog te doen. Neem nooit een dubbele dosis van paracetamol om zo de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Kinderparacetamol zetpil 60 mg HTP Huismerk bijwerkingen veroorza- ken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Hieronder volgt een lijst van mogelijke bijwerkingen:

 • overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, galbulten en koorts
 • leverbeschadiging, na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag.

Zelden zijn waargenomen:

 • bloedbeeldafwijkingen (na langdurig gebruik), bloeduitstortingen, bloedarmoede.

Enkele gevallen zijn beschreven van:

 • een ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (in- terstitiële nefritis), na langdurig gebruik van hoge doseringen paracetamol
 • afsterving van een deel van het nierweefsel (tubulaire necrose), na langdurig gebruik van hoge dose- ringen paracetamol.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in de- ze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar de zetpillen in de originele verpakking, niet boven 25 °C. Op deze manier bewaard kan het ge- neesmiddel tot de op de verpakking vermelde datum worden gebruikt.

Bewaar Kinderparacetamol zetpil 60 mg HTP Huismerk altijd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Kinderparacetamol zetpil 60 mg HTP Huismerk niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na Niet te gebruiken na of Exp.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Kinderparacetamol zetpil 60 mg HTP Huismerk

Het werkzame bestanddeel is paracetamol. Eén zetpil bevat 60 mg paracetamol.

De overige bestanddelen (de hulpstoffen) zijn: colloïdaal watervrij siliciumdioxide, hard vet (Witepsol H 15).

Hoe ziet Kinderparacetamol zetpil 60 mg HTP Huismerk er uit en de inhoud van de verpakking

Kinderparacetamol zetpil 60 mg HTP Huismerk is een geneesmiddel in de vorm van zetpillen. Het wordt geleverd in doosjes met meervouden van 5 zetpillen in een PVC/PE zetpilstrip.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder:

Healthypharm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant:

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Centrafarm Pharmaceuticals B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Dit geneesmiddel is in het register ingeschreven onder

RVG 101672, Kinderparacetamol zetpil 60 mg HTP Huismerk, zetpillen

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in juni 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.