Advertentie

Auteur: Marel


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Paracetamol behoort tot de groep geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Gebruiken bij

Milde tot matige pijn en koorts

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
  • als u vaker grote hoeveelheden alcohol gebruikt; u mag niet meer dan 2 gram paracetamol (4 tabletten van 500 mg) per dag gebruiken
  • wanneer uw lever of nieren niet goed werken
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast paracetamol nog onderstaande of andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

  • Zidovudine (geneesmiddel bij de behandeling van AIDS); bij langdurig gebruik kan een bepaalde bloedafwijking (neutropenie) vaker optreden
  • Chlooramfenicol (een antibioticum); de werking van chlooramfenicol kan toenemen
  • Barbituraten (bepaalde slaapmiddelen); er kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol
Waarop moet u letten met eten en drinken?

Wees voorzichtig met het gebruik van paracetamol als u vaker grote hoeveelheden alcohol gebruikt. U mag dan niet meer dan 2 gram paracetamol (4 tabletten van 500 mg) per dag gebruiken.

MAREL BV      
Kruidvat Paracetamol Ovaal 500 mg   Date: 2013_04
Tablets      
paracetamol 500 mg per tablet RVG 23420    
Module 1 – ADMINISTRATIVE INFORMATION . . . Page: 1.3.1.3 - 2 of 4
Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Onderzoek toont aan dat paracetamol geen ongewenste invloed heeft op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, zijn er geen ongewenste effecten gemeld bij kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol kortdurend worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar

1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per 24 uur

Kinderen van 12-15 jaar

1 tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur

Kinderen van 9-12 jaar

1 tablet per keer, 3 tot 4 maal per 24 uur

Het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep. Na het innemen van uw dosis paracetamol moet u minimaal 4 uur wachten met het nemen van een volgende dosis, ook wanneer de klachten eerder terugkomen.

De tabletten doorslikken met een ruime hoeveelheid water, of de tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken. Wanneer u merkt dat paracetamol te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel paracetamol heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in één maal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Bij te laat ingrijpen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in, tenzij het al weer bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem dan de vergeten dosis niet meer in en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

MAREL BV      
Kruidvat Paracetamol Ovaal 500 mg   Date: 2013_04
Tablets      
paracetamol 500 mg per tablet RVG 23420    
Module 1 – ADMINISTRATIVE INFORMATION . . . Page: 1.3.1.3 - 3 of 4

Zoals elk geneesmiddel kan paracetamol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen na het gebruik van paracetamol voorkomen:

Soms (bij meer dan 1 op de 1000 gebruikers en minder dan 1 op de 100 gebruikers)

  • Allergische reacties zoals: huiduitslag, galbulten en koorts

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 gebruikers en minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

  • Bepaalde bloedafwijkingen (hemolytische anemie en onverklaarbare bloeduitstortingen (trombocytopenische purpura))
  • Na langdurig gebruik kan in zeldzame gevallen een zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond voorkomen (agranulocytose).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

  • Na langdurig gebruik van hoge doseringen kunt u last krijgen van een nierontsteking.

Hoeveelheden van 7,5 gram paracetamol per dag kunnen uw lever beschadigen. Ook als u langdurig 3-4 gram paracetamol per dag gebruikt is het mogelijk dat uw lever wordt beschadigd.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en ze komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is paracetamol; elke tablet bevat 500 mg paracetamol - De andere stoffen in dit middel zijn povidon K-30 (E1201), gepregelatineerd maiszetmeel, natriumzetmeel-glycolaat en stearinezuur (E570)

Hoe ziet Kruidvat Paracetamol Ovaal 500 mg, tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Kruidvat Paracetamol Ovaal 500 mg, tabletten zijn witte, capsulevormige tabletten met 500 op de ene kant en glad aan de andere kant.

De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 20, 24, 32, 40, 48, 50, 60 en 100 tabletten Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Marel BV Archimedesweg 2 2333 CN Leiden

MAREL BV      
Kruidvat Paracetamol Ovaal 500 mg   Date: 2013_04
Tablets      
paracetamol 500 mg per tablet RVG 23420    
Module 1 – ADMINISTRATIVE INFORMATION . . . Page: 1.3.1.3 - 4 of 4

Nederland

Fabrikant:

Apotex Nederland BV

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nederland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen

Nederland: Kruidvat Paracetamol Ovaal 500 mg, tabletten, RVG 23420

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK