Lansyn 10 mg, tabletten

Illustratie van Lansyn 10 mg, tabletten
Stof(fen) Olanzapine
Toelating Nederland
Producent Synthon
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH03
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Synthon

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lansyn behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica wordt genoemd.

Lansyn wordt gebruikt ter behandeling van een ziekte met verschijnselen zoals het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn; waangedachten; ongebruikelijke achterdocht en teruggetrokken gedrag. Mensen met deze ziekte kunnen zich ook depressief, angstig of gespannen voelen.

Lansyn wordt gebruikt voor de behandeling van een toestand die zich uit in zich “high” voelen, overmatig veel energie hebben, veel minder slaap nodig hebben dan normaal, heel snel praten met rondjagende gedachten en soms ernstige geïrriteerdheid. Het is ook een stemmingsstabilisator die verdere invaliderende pieken en dalen (depressie) in de stemming, die in verband staan met deze aandoening, voorkómt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Lansyn niet in:

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor olanzapine of voor één van de andere bestanddelen van Lansyn.
Datum: 30-01-2012 pagina 1 / 7 M131_03.OPN.bza.tab. 006.11.NL.969.01

Een allergische reactie kan herkend worden aan huiduitslag, jeuk, een gezwollen gezicht, gezwollen lippen, of kortademigheid. Als dit op u van toepassing is, vertel dit dan de arts.

 • Indien voorheen reeds oogproblemen zoals bepaalde vormen van glaucoom (verhoogde druk in het oog) bij u werd vastgesteld.

Wees extra voorzichtig met Lansyn

 • Geneesmiddelen van dit type kunnen abnormale bewegingen van met name het gezicht of de tong veroorzaken. Als dit optreedt terwijl u Lansyn gebruikt, moet u dit aan uw arts vertellen.
 • In zeer zeldzame gevallen kunnen geneesmiddelen van dit type een combinatie van koorts, een snellere ademhaling, transpiratie, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid veroorzaken. Indien dit voorkomt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Bij patiënten die Lansyn gebruiken, is gewichtstoename geconstateerd. U en uw arts moeten regelmatig uw gewicht controleren.
 • Bij patiënten die Lansyn gebruiken, is een hoog bloedsuikergehalte en een hoog vetgehalte (triglyceriden en cholesterol) geconstateerd. Voordat u begint met het gebruik van Lansyn, en regelmatig tijdens de behandeling, moet uw arts bloedtesten doen om uw bloedsuiker en bepaalde vetgehalten te controleren.
 • Het gebruik van Lansyn bij oudere patiënten met dementie wordt niet aanbevolen aangezien er ernstige bijwerkingen kunnen optreden.
 • Als u of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Als u lijdt aan een van de volgende ziekten, vertel dit dan zo snel mogelijk aan uw arts:

 • diabetes
 • hartaandoening
 • lever- of nierziekte
 • ziekte van Parkinson
 • epilepsie
 • prostaatklachten
 • belemmerde darmpassage (paralytische ileus)
 • bloedstoornissen
 • beroerte of “kleine” beroerte (tijdelijke symptomen van beroerte)

Indien u lijdt aan dementie, dient u of uw verzorger/familie aan uw arts te vertellen of u ooit een beroerte of “kleine” beroerte hebt gehad.

Indien u ouder dan 65 jaar bent, kan als voorzorgsmaatregel regelmatig uw bloeddruk door uw arts gecontroleerd worden.

Lansyn is niet bestemd voor patiënten die jonger zijn dan 18 jaar.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen

Gebruik alleen andere geneesmiddelen indien u Lansyn gebruikt als uw arts zegt dat dit kan. U kunt zich slaperig voelen als u Lansyn samen gebruikt met geneesmiddelen tegen depressie of geneesmiddelen tegen angst of slaapmiddelen (tranquillizers).

Datum: 30-01-2012 pagina 2 / 7 M131_03.OPN.bza.tab. 006.11.NL.969.01

U moet uw arts vertellen indien u fluvoxamine (een geneesmiddel tegen depressie), of ciprofloxacine(een antibioticum) gebruikt, omdat het nodig kan zijn om uw dosis Lansyn aan te passen.

Licht uw arts of apotheker in wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Vertel met name uw arts wanneer u geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson gebruikt.

Inname van Lansyn met voedsel en drank

Het maakt niet uit of u de tabletten met of zonder voedsel inneemt.

Drink geen alcohol als u Lansyn gebruikt omdat Lansyn en alcohol samen u slaperig kunnen maken.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel uw arts zo snel mogelijk indien u zwanger bent of indien u denkt dat u zwanger kunt zijn. U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens de zwangerschap, tenzij u dit heeft overlegd met uw arts. Men dient dit geneesmiddel niet aan u voor te schrijven indien u borstvoeding geeft, aangezien kleine hoeveelheden Lansyn in de moedermelk terecht kunnen komen.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die Lansyn in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er bestaat een risico op slaperigheid als u Lansyn gebruikt. Als dit optreedt dient u geen voertuigen te besturen of gereedschappen of machines te bedienen. Vertel dit aan uw arts.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Lansyn altijd precies zoals uw arts u dat verteld heeft. Indien u niet zeker bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u vertellen hoeveel Lansyn tabletten u dient in te nemen, en voor hoelang. De dagelijkse dosis Lansyn is tussen 5 en 20 mg. Raadpleeg uw arts indien de symptomen terugkeren maar stop niet met het innemen van Lansyn tenzij uw arts u vertelt dat te doen.

Lansyn tabletten dienen éénmaal daags te worden ingenomen volgens advies van de arts. Probeer uw tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Het maakt niet uit of u dit met of zonder voedsel doet. Lansyn tabletten zijn voor oraal gebruik. U moet de tabletten in hun geheel met water doorslikken.

Wat u moet doen als u meer van Lansyn heeft gebruikt dan u zou mogen:

Patiënten die meer Lansyn hebben ingenomen dan voorgeschreven hebben de volgende symptomen ervaren: versneld kloppen van het hart, agitatie/agressie, problemen met spraak, ongewone bewegingen (met name van gezicht of tong) en een verminderd bewustzijn. Andere symptomen kunnen zijn: acute verwardheid, convulsies (epilepsie), coma, een combinatie van

Datum: 30-01-2012 pagina 3 / 7 M131_03.OPN.bza.tab. 006.11.NL.969.01

koorts, versnelde ademhaling, transpireren, verstijfde spieren en een suf gevoel of slaperigheid, vertraging van de ademhaling, zich verslikken, hoge bloeddruk of lage bloeddruk, abnormale hartritmes. Neem direct contact op met uw arts of het ziekenhuis. Laat de arts uw verpakking met tabletten zien.

Wat u moet doen als u Lansyn vergeet te gebruiken:

Neem uw tabletten zodra u dat opmerkt. Neem niet 2 doses in op een dag.

Wanneer u stopt met het gebruik van Lansyn

Stop niet met het innemen van deze tabletten alleen omdat u zich beter voelt. Het is van belang dat u ze blijft gebruiken voor zolang als uw arts dit aangeeft.

Indien u plotseling stopt met het gebruik van Lansyn kunnen symptomen optreden zoals zweten, niet kunnen slapen, tremor, angst of misselijkheid en overgeven. Uw arts kan u adviseren om geleidelijk de dosis te verminderen voordat u stopt met de behandeling.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Lansyn bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Gewichtstoename.
 • Slaperigheid.
 • Toename van de prolactinespiegel in het bloed.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • Veranderingen in de concentraties van sommige bloedcellen en circulerende vetten in het bloed.
 • Verhogingen in de suikerspiegels in het bloed en de urine.
 • Meer honger gevoel.
 • Duizeligheid.
 • Rusteloosheid.
 • Beven.
 • Spierstijfheid of spasmen (met inbegrip van oogbewegingen).
 • Problemen met praten.
 • Ongebruikelijke bewegingen (vooral van gezicht en tong).
 • Verstopping.
 • Droge mond.
 • Huiduitslag.
 • Krachtsverlies.
 • Extreme moeheid.
 • Vast houden van vocht wat leidt tot zwelling van de handen, enkels of voeten.
 • In de vroege stadia van de behandeling kunnen sommige mensen zich duizelig voelen of flauwvallen (met een trage hartslag), vooral wanneer men overeind komt vanuit een liggende of zittende positie. Dit gaat gewoonlijk vanzelf over maar indien dit niet het geval is, raadpleeg uw arts.
Datum: 30-01-2012 pagina 4 / 7 M131_03.OPN.bza.tab. 006.11.NL.969.01
 • Seksueel disfunctioneren zoals afgenomen libido bij mannen en vrouwen of erectiestoornis bij mannen.

Soms voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)

 • Langzame hartslag.
 • Gevoelig zijn voor zonlicht.
 • Urine-incontinentie.
 • Haaruitval.
 • Afwezigheid of afname van menstruele perioden.
 • Veranderingen in de borsten bij mannen en vrouwen zoals een abnormale productie van borstmelk of abnormale groei.
 • Bloedstolsels in de aderen, met name in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodkleuring van het been), die zich door de bloedvaten kunnen verplaatsen naar de longen, waardoor ze pijn op de borst en moeilijkheden bij het ademen kunnen veroorzaken. Als u een van deze verschijnselen constateert, win dan onmiddellijk medisch advies in.

Andere mogelijke bijwerkingen (frequentie kan niet geschat worden uit beschikbare gegevens)

 • Allergische reactie (bijvoorbeeld zwelling in de mond en keel, jeuk, huiduitslag).
 • Diabetes of verergering van diabetes, soms geassocieerd met ketoacidose (ketonen in het bloed en urine) of coma.
 • Verlaging van de normale lichaamstemperatuur.
 • Toevallen, gewoonlijk geassocieerd met een voorgeschiedenis van toevallen (epilepsie).
 • Combinatie van koorts, sneller ademen, zweten, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid.
 • Spasmen van de oogspieren welke een rollende beweging van het oog veroorzaakt.
 • Afwijkende hartritmes.
 • Plotselinge onverklaarbare dood.
 • Ontsteking van de alvleesklier welke ernstige maagpijn, koorts en een ziek gevoel kan veroorzaken.
 • Leveraandoening die tot uiting komt als het geel worden van de huid en van de witte gedeelten in de ogen.
 • Spierziekte die tot uiting komt als onverklaarde pijnen.
 • Moeilijkheden met plassen.
 • Langdurige en pijnlijke erectie.

Tijdens olanzapinebehandeling, hebben oudere patiënten met dementie een verhoogde kans op een beroerte, longontsteking, urine-incontinentie, extreme vermoeidheid, dingen zien die er niet zijn, verhoging van de lichaamstemperatuur, roodheid van de huid en kunnen ze vallen en problemen ondervinden met lopen. Er zijn enkele fatale gevallen gemeld bij deze specifieke patiëntengroep.

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson kan Lansyn de symptomen verergeren.

Zelden hebben geneesmiddelen van dit type na langdurig gebruik, bij vrouwen melkafscheiding, een uitblijven van hun menstruatie of onregelmatigheden in de menstruele cyclus veroorzaakt. Als dit aanhoudt, vertel dit aan uw arts. Zeer zelden kunnen baby’s van moeders die Lansyn namen in het laatste trimester van de zwangerschap (3e trimester) bevingen hebben of slaperig of suf zijn.

Datum: 30-01-2012 pagina 5 / 7 M131_03.OPN.bza.tab. 006.11.NL.969.01

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Gebruik Lansyn niet meer na de vervaldatum [EXP] die staat vermeld op de doos en op elke blisterverpakking. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste 4 cijfers het jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijke afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Lansyn

 • Het werkzame bestanddeel is olanzapine. Elke tablet bevat olanzapinebenzoaat overeenkomend met 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg of 10 mg olanzapine.
 • De andere bestanddelen zijn calciumwaterstoffosfaat (E341), microkristallijne
cellulose (E460), magnesiumstearaat (E470) en natrium zetmeelglycolaat (type
A).  

Hoe ziet Lansyn eruit en de inhoud van de verpakking

Lansyn tabletten zijn lichtgele, ronde, biconvexe tabletten.

De 2,5 mg tabletten hebben de inscriptie “OPN” en “2,5” aan de ene zijde en “bza” aan de andere zijde.

De 5 mg tabletten hebben de inscriptie “OPN” en “5” aan de ene zijde en “bza” aan de andere zijde.

De 7,5 mg tabletten hebben de inscriptie “OPN” en “7,5” aan de ene zijde en “bza” aan de andere zijde.

De 10 mg tabletten hebben de inscriptie “OPN” en “10” aan de ene zijde en “bza” aan de andere zijde.

Lansyn tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 40, 50 56, 60, 70, 80, 90, 100 en 200 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten van Lansyn worden in de handel gebracht.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder: Synthon BV, Microweg 22,

6545 CM Nijmegen,

Datum: 30-01-2012 pagina 6 / 7 M131_03.OPN.bza.tab. 006.11.NL.969.01

Nederland

Fabrikant:

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nederland

Synthon Hispania S.L. Castelló, 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat, Spanje

Registratienummer  
Lansyn 2,5 mg, tabletten RVG 34678
Lansyn 5 mg, tabletten RVG 34679
Lansyn 7,5 mg, tabletten RVG 34680
Lansyn 10 mg, tabletten RVG 34681

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2012.

Datum: 30-01-2012 pagina 7 / 7 M131_03.OPN.bza.tab. 006.11.NL.969.01

Advertentie

Stof(fen) Olanzapine
Toelating Nederland
Producent Synthon
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH03
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.