Olanzapine Nyzol 10 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Olanzapine Nyzol 10 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Olanzapine
Toelating Nederland
Producent Aspen Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH03
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Aspen Pharma

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Olazax Disperzi 20 mg orale smelttabletten Olanzapine Glenmark Pharmaceuticals
Olazax 10 mg tabletten Olanzapine Glenmark Pharmaceuticals
Olasyn 5 mg, tabletten Olanzapine Synthon
OLANZAPINE MYLAN 15 mg filmomhulde tabletten Olanzapine Generics
Lansyn 7,5 mg, tabletten Olanzapine Synthon

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

OLANZAPINE NYZOL behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica wordt genoemd en wordt gebruikt ter behandeling van de volgende aandoeningen:

 • Schizofrenie, een ziekte met verschijnselen als het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn; waangedachten; ongebruikelijke achterdocht en teruggetrokken gedrag. Mensen met deze ziekte kunnen zich ook depressief, angstig of gespannen voelen.
 • Matige tot ernstige manische episoden, een aandoening met verschijnselen van opwinding of euforie.

Gebleken is dat OLANZAPINE NYZOL herhaling van deze verschijnselen voorkomt bij patiënten met bipolaire stoornis bij wie de manische episode reageerde op behandeling met olanzapine.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Een allergische reactie kan herkend worden aan huiduitslag, jeuk, een gezwollen gezicht, gezwollen lippen of kortademigheid. Als dit op u van toepassing is, vertel dit dan de arts.
 • Er zijn bij u oogproblemen zoals bepaalde vormen van glaucoom (verhoogde druk in het oog) vastgesteld.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Het gebruik van OLANZAPINE NYZOL door oudere patiënten met dementie wordt niet aanbevolen aangezien er ernstige bijwerkingen kunnen optreden.
 • Geneesmiddelen van dit type kunnen abnormale bewegingen van met name het gezicht of de tong veroorzaken. Als dit optreedt terwijl u OLANZAPINE NYZOL gebruikt, moet u dit aan uw arts vertellen.
 • In zeer zeldzame gevallen kunnen geneesmiddelen van dit type een combinatie van koorts, een snellere ademhaling, transpiratie, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid veroorzaken. Indien dit voorkomt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Bij patiënten die OLANZAPINE NYZOL gebruiken, is gewichtstoename geconstateerd. U en uw arts moeten regelmatig uw gewicht controleren.
 • Bij patiënten die OLANZAPINE NYZOL gebruiken, is een hoog bloedsuikergehalte en een hoog vetgehalte (triglyceriden en cholesterol) geconstateerd. Voordat u begint met het gebruik van OLANZAPINE NYZOL, en regelmatig tijdens de behandeling, moet uw arts bloedtesten doen om uw bloedsuiker en bepaalde vetgehalten te controleren.
 • Vertel het uw arts als u of iemand in uw familie bloedstolsels heeft gehad, omdat geneesmiddelen als deze in verband zijn gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Als u lijdt aan een van de volgende ziekten, vertel dit dan zo snel mogelijk aan uw arts:

 • beroerte of "kleine" beroerte (tijdelijke symptomen van een beroerte)
 • ziekte van Parkinson
 • prostaatklachten
 • belemmerde darmpassage (paralytische ileus)
 • lever- of nierziekte
 • bloedstoornissen
 • hartaandoening
 • diabetes
 • toevallen

Indien u lijdt aan dementie, dient u of uw verzorger/familie aan uw arts te vertellen of u ooit een beroerte of "kleine" beroerte hebt gehad.

Indien u ouder dan 65 jaar bent, kan als voorzorgsmaatregel regelmatig uw bloeddruk door uw arts gecontroleerd worden.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

OLANZAPINE NYZOL is niet bestemd voor patiënten die jonger zijn dan 18 jaar.

Gebruik alleen andere geneesmiddelen samen met OLANZAPINE NYZOL als uw arts zegt dat dit kan. U kunt zich slaperig voelen als u OLANZAPINE NYZOL samen gebruikt met geneesmiddelen tegen depressie of geneesmiddelen tegen angst of slaapmiddelen (tranquillizers).

Gebruikt u naast OLANZAPINE NYZOL nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts.

Vertel het met name aan uw arts wanneer u:

 • geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson gebruikt
 • carbamazepine (gebruikt bij epilepsie en om de stemming in evenwicht te houden), fluvoxamine (een geneesmiddel tegen depressie) of ciprofloxacine (een antibioticum) gebruikt, het nodig kan zijn om uw dosis OLANZAPINE NYZOL aan te passen.

Drink geen alcohol als u OLANZAPINE NYZOL gebruikt omdat OLANZAPINE NYZOL en alcohol samen u slaperig kunnen maken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Men dient dit geneesmiddel niet aan u voor te schrijven indien u borstvoeding geeft, aangezien kleine hoeveelheden OLANZAPINE NYZOL in de moedermelk terecht kunnen komen.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die OLANZAPINE NYZOL in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er bestaat een risico van slaperigheid als u OLANZAPINE NYZOL gebruikt. Als dit optreedt dient u geen voertuigen te besturen of gereedschappen of machines te bedienen. Vertel dit aan uw arts.

OLANZAPINE NYZOL bevat lactose.

Indien uw arts u verteld heeft dat u een intolerantie voor bepaalde suikers heeft, neem dan contact met uw arts op voordat u dit geneesmiddel inneemt.

OLANZAPINE NYZOL bevat sojalecithine.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor pinda’s of soja.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat verteld heeft. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u vertellen hoeveel OLANZAPINE NYZOL tabletten u dient in te nemen, en voor hoelang. De dagelijkse dosis OLANZAPINE NYZOL ligt tussen 5 en 20 mg. Raadpleeg uw arts indien de symptomen terugkeren maar stop niet met het innemen van OLANZAPINE NYZOL tenzij uw arts u vertelt dat te doen.

OLANZAPINE NYZOL tabletten dienen éénmaal daags te worden ingenomen volgens advies van de arts. Probeer uw tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Het maakt niet uit of u dit met of zonder voedsel doet. OLANZAPINE NYZOL filmomhulde tabletten zijn voor oraal gebruik. U moet de tabletten heel met water doorslikken.

Patiënten die meer OLANZAPINE NYZOL hebben ingenomen dan voorgeschreven, hebben de volgende symptomen ervaren: versneld kloppen van het hart, agitatie/agressie, spraakproblemen, ongewone bewegingen (met name van gezicht of tong) en een verminderd bewustzijn.

Andere symptomen kunnen zijn: acute verwardheid, convulsies (epilepsie), coma, een combinatie van koorts, versnelde ademhaling, transpireren, verstijfde spieren en een suf gevoel of slaperigheid, vertraging van de ademhaling, zich verslikken, hoge bloeddruk of lage bloeddruk, abnormale hartritmes. Neem direct contact op met uw arts of het ziekenhuis als u een van bovenstaande verschijnselen krijgt. Laat de arts uw verpakking met tabletten zien.

Neem uw tabletten zodra u dat opmerkt. Neem geen 2 doses in op een dag.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van deze tabletten alleen omdat u zich beter voelt. Het is van belang dat u ze blijft gebruiken voor zolang als uw arts dit aangeeft.

Indien u plotseling stopt met het gebruik van OLANZAPINE NYZOL kunnen symptomen optreden zoals zweten, niet kunnen slapen, tremor , angst of misselijkheid en overgeven. Uw arts kan u adviseren om geleidelijk de dosis te verminderen voordat u stopt met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Informeer uw arts meteen als u een van de volgende verschijnselen heeft:

 • ongebruikelijke bewegingen vooral van gezicht en tong (een vaak voorkomende bijwerking die kan voorkomen bij 1 op de 10 mensen);
 • bloedstolsels in de aderen (een soms voorkomende bijwerking die kan voorkomen bij 1 op de 100 mensen), met name in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodkleuring van het been), die zich door de bloedvaten kunnen verplaatsen naar de longen, waardoor ze pijn op de borst en moeilijkheden bij het ademen kunnen veroorzaken. Als u een van deze verschijnselen constateert, win dan onmiddellijk medisch advies in;
 • een combinatie van koorts, sneller ademen, zweten, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid (hoe vaak deze bijwerking voorkomt, is op basis van de beschikbare gegevens niet te berekenen)

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen) zijn onder andere gewichtstoename, slaperigheid en toename van de prolactinespiegel in het bloed.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen) zijn veranderingen in de concentraties van sommige bloedcellen en circulerende vetten in het bloed, verhogingen in de suikerspiegel in het bloed en de urine, meer hongergevoel, duizeligheid, rusteloosheid, beven, spierstijfheid of spasmen (met inbegrip van oogbewegingen), problemen met praten, verstopping, droge mond, huiduitslag, krachtverlies, extreme vermoeidheid, vasthouden van vocht wat leidt tot zwelling van de handen, enkels of voeten, en seksueel disfunctioneren zoals afgenomen libido bij mannen en vrouwen of erectiestoornis bij mannen.

In de vroege stadia van de behandeling kunnen sommige mensen zich duizelig of flauwvallen (met een trage hartslag), vooral wanneer men overeind komt vanuit een liggende of zittende positie. Dit gaat gewoonlijk vanzelf over, maar indien dit niet het geval is, raadpleeg uw arts.

Soms voorkomende bijwerkingen (die kunnen voorkomen bijmaximaal 1 op de 100 mensen) zijn langzame hartslag, gevoelig zijn voor zonlicht, urine-incontinentie, niet kunnen plassen, haaruitval, afwezigheid of afname van menstruele perioden, en veranderingen in de borsten bij mannen en vrouwen, zoals een abnormale productie van borstmelk of abnormale groei.

Overige bijkomende bijwerkingen, waarvan op basis van de beschikbare gegevens niet kan worden geschat hoe vaak ze voorkomen, zijn onder meer allergische reactie (bijvoorbeeld zwelling in de

mond en keel, jeuk, huiduitslag), diabetes of verergering van diabetes, soms geassocieerd met ketoacidose (ketonen in het bloed en urine) of coma, verlaging van de normale lichaamstemperatuur, toevallen, gewoonlijk geassocieerd met een voorgeschiedenis van toevallen (epilepsie), spasmen van de oogspieren welke een rollende beweging van het oog veroorzaken, afwijkende hartritmes, plotselinge onverklaarbare dood, ontsteking van de alvleesklier die ernstige buikpijn, koorts en ziekte kan veroorzaken, leveraandoening die tot uiting komt als geel worden van de huid en van de witte gedeelten in de ogen, spierziekte tot uiting komend als onverklaarbare pijn, en langdurige en/of pijnlijke erectie.

Tijdens olanzapinebehandeling hebben oudere patiënten met dementie een verhoogde kans op een beroerte, longontsteking, urine-incontinentie, extreme vermoeidheid, dingen zien die er niet zijn, verhoging van de lichaamstemperatuur, roodheid van de huid en kunnen ze vallen en problemen ondervinden met lopen. Er zijn enkele fatale gevallen gemeld bij deze specifieke patiëntengroep.

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson kan OLANZAPINE NYZOL de symptomen verergeren.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag vandie maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame stof is olanzapine. Elke OLANZAPINE NYZOL-tablet bevat 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg of 20 mg olanzapine.

De andere stoffen in dit middel zijn: <voor Olanzapine 2,5/5/7,5/10 mg>

Kern: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, (E-460), laag gesubstitueerd hydroxypropylcellulose (E-463), crospovidon, colloïdaal watervrij silica, magnesiumstearaat (E- 470). Omhulling: polyvinylalcohol, titaniumdioxide (E-171), talk, sojalecithine (E-322) en xanthaangom (E-415).

<voor Olanzapine 15 mg> Kern: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E-460), laag gesubstitueerd hydroxypropylcellulose (E-463), crospovidon, colloïdaal watervrij silica, magnesiumstearaat (E-470). Omhulling: polyvinylalcohol, titaniumdioxide (E-171), talk, sojalecithine (E-322), xanthaangom (E-415) en indigokarmijn (E-132)..

<voor Olanzapine 20 mg> Kern: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E-460), laag gesubstitueerd hydroxypropylcellulose (E-463), crospovidon, colloïdaal watervrij silica, magnesiumstearaat (E-470). Omhulling: polyvinylalcohol, titaniumdioxide (E-171), talk, sojalecithine (E-322), xanthaangom (E-415) en ijzeroxide rood (E-172).

OLANZAPINE NYZOL 2,5 mg filmomhulde tabletten zijn ronde, witte, bolronde tabletten. De tabletten hebben een diameter van 6,00 – 6,30 mm.

OLANZAPINE NYZOL 2,5 mg tabletten zijn verkrijgbaar in een blisterverpakking met 28, 35, 56 en een met 70 tabletten.

OLANZAPINE NYZOL 5 mg filmomhulde tabletten zijn ronde, witte, bolronde tabletten met aan één zijde het inscriptie “5”. De tabletten hebben een diameter van 7,50 – 7,80 mm.

OLANZAPINE NYZOL 5 mg tabletten zijn verkrijgbaar in een blisterverpakking met 28, 35, 56 en een met 70 tabletten.

OLANZAPINE NYZOL 7,5 mg filmomhulde tabletten zijn ronde, witte, bolronde tabletten met aan

één zijde het inscriptie “7,5”. De tabletten hebben een diameter van 9,00 – 9,30 mm. OLANZAPINE NYZOL 7,5 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in een blisterverpakking met 28, 35, 56 en een met 70 tabletten.

OLANZAPINE NYZOL 10 mg filmomhulde tabletten zijn ronde, witte, bolronde tabletten met aan

één zijde het inscriptie “10”. De tabletten hebben een diameter van 10,00 – 10,30 mm. OLANZAPINE NYZOL 10 mg tabletten zijn verkrijgbaar in een blisterverpakking met 7, 28, 35, 56 en 70 tabletten.

OLANZAPINE NYZOL 15 mg filmomhulde tabletten zijn rechthoekige, blauwe, bolronde tabletten met aan één zijde het inscriptie “15”. De tabletten hebben een maximale diameter van 14,9 – 17,1 mm en een minimale diameter van 6,5 – 7,5 mm.

OLANZAPINE NYZOL 15 mg tabletten zijn verkrijgbaar in een blisterverpakking met 28, 35, 56 en 70 tabletten.

OLANZAPINE NYZOL 20 mg filmomhulde tabletten zijn rechthoekige, roze, bolronde tabletten met aan één zijde het inscriptie “20”. De tabletten hebben een maximale diameter van 15,8 – 18,2 mm en een minimale diameter van 7,9 – 9,1 mm.

OLANZAPINE NYZOL 20 mg tabletten zijn verkrijgbaar in een blisterverpakking met 28, 35, 56 en 70 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Andere sterkten:

OLANZAPINE NYZOL 2,5 mg filmomhulde tabletten

OLANZAPINE NYZOL 5 mg filmomhulde tabletten

OLANZAPINE NYZOL 7,5 mg filmomhulde tabletten

OLANZAPINE NYZOL 10 mg filmomhulde tabletten

OLANZAPINE NYZOL 15 mg filmomhulde tabletten

OLANZAPINE NYZOL 20 mg filmomhulde tabletten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aspen Pharma Trading Limited 12/13 Exchange Place

Custom House Dock I.F.S.C, Dublin 1 Ierland

Fabrikant:

Laboratorios Lesvi, S.L.

Avda. Barcelona 69

08970, Sant Joan Despi (Barcelona)

Spanje

<voor Olanzapine 2,5/5/7,5/10 mg> en

P.N.G. Gerolymatos S.A. – Plant B 4 Asklepiou Str.

145 68 kryonery, Athene Griekenland

Registratienummer:

OLANZAPINE NYZOL 2,5 mg, filmomhulde tabletten: RVG 35012

OLANZAPINE NYZOL 5 mg, filmomhulde tabletten: RVG 35013

OLANZAPINE NYZOL 7,5 mg, filmomhulde tabletten: RVG 35014

OLANZAPINE NYZOL 10 mg, filmomhulde tabletten: RVG 35015

OLANZAPINE NYZOL 15 mg, filmomhulde tabletten: RVG 103398

OLANZAPINE NYZOL 20 mg, filmomhulde tabletten: RVG 103399

Dit geneesmiddel is goedgekeurd in de lidstaten van de EEA onder de volgende benamingen:

Finland OLANZAPIN NYZOL 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen
  OLANZAPIN NYZOL 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen
  OLANZAPIN NYZOL 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen
  OLANZAPIN NYZOL 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Duitsland OLANZAPIN Hennig 2.5 mg Filmtabletten
  OLANZAPIN Hennig 5 mg Filmtabletten
  OLANZAPIN Hennig 7.5 mg Filmtabletten
  OLANZAPIN Hennig 10 mg Filmtabletten
  OLANZAPIN Hennig 15 mg Filmtabletten
  OLANZAPIN Hennig 20 mg Filmtabletten
Griekenland NYZOL 2.5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
  NYZOL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
  NYZOL 7.5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
  NYZOL 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
  NYZOL 15 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
  NYZOL 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Noorwegen NYZOL 2.5 mg tablett, filmdrasjerte
  NYZOL 5 mg tablett, filmdrasjerte
  NYZOL 7.5 mg tablett, filmdrasjerte
  NYZOL 10 mg tablett, filmdrasjerte
Nederland OLANZAPINE NYZOL 2,5 mg filmomhulde tabletten
  OLANZAPINE NYZOL 5 mg filmomhulde tabletten
  OLANZAPINE NYZOL 7,5 mg filmomhulde tabletten
  OLANZAPINE NYZOL 10 mg filmomhulde tabletten
  OLANZAPINE NYZOL 15 mg filmomhulde tabletten
  OLANZAPINE NYZOL 20 mg filmomhulde tabletten
Verenigd Koninkrijk OLANZAPINE 2.5 mg film-coated tablets
  OLANZAPINE 5 mg film-coated tablets

OLANZAPINE 7.5 mg film-coated tablets

OLANZAPINE 10 mg film-coated tablets

OLANZAPINE 15 mg film-coated tablets

OLANZAPINE 20 mg film-coated tablets

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2013.

Advertentie

Stof(fen) Olanzapine
Toelating Nederland
Producent Aspen Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH03
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.