Olazax Disperzi 20 mg orale smelttabletten

Illustratie van Olazax Disperzi 20 mg orale smelttabletten
Stof(fen) Olanzapine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Glenmark Pharmaceuticals
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH03
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Glenmark Pharmaceuticals

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Olazax Disperzi behoort tot een groep geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd en wordt gebruikt voor het behandelen van de volgende aandoeningen:

 • Schizofrenie, een ziekte met verschijnselen als het horen, zien of waarnemen van dingen die er niet zijn, waangedachten, ongewone achterdocht en in zichzelf gekeerd raken. Mensen met deze ziekte kunnen zich ook depressief, angstig of gespannen voelen.
 • Matige tot ernstige manische episoden, een aandoening met verschijnselen van opwinding of euforie.

Gebleken is dat Olazax Disperzi herhaling van deze verschijnselen voorkomt bij patiënten met bipolaire stoornis bij wie de manische episode reageerde op behandeling met olanzapine.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.. Een allergische reactie is te herkennen als een uitslag, jeuk, een gezwollen gezicht, gezwollen lippen of kortademigheid. Als dit u is overkomen, informeer uw arts.
 • Er zijn bij u oogproblemen zoals bepaalde vormen van glaucoom (verhoogde druk in het oog) vastgesteld.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Het gebruik van Olazax Disperzi door oudere patiënten met dementie wordt niet aanbevolen aangezien er ernstige bijwerkingen kunnen optreden.
 • Geneesmiddelen van dit type kunnen ongebruikelijke bewegingen van voornamelijk het gezicht of de tong veroorzaken. Informeer uw arts wanneer dit gebeurt nadat men u Olazax Disperzi heeft gegeven.
 • Geneesmiddelen van dit type veroorzaken zeer zelden een combinatie van koorts, snellere ademhaling, zweten, spierstijfheid en doezeligheid of slaperigheid. Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer dit gebeurt.
 • Vertel het uw arts als u of iemand in uw familie bloedstolsels heeft gehad, omdat geneesmiddelen als deze in verband zijn gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Als u lijdt aan een van de volgende ziekten, vertel dit dan zo snel mogelijk aan uw arts:

 • beroerte of “kleine” beroerte (tijdelijke symptomen van beroerte)
 • ziekte van Parkinson
 • prostaatklachten
 • belemmerde darmpassage (paralytische ileus)
 • lever- of nierziekte
 • bloedstoornissen
 • hartaandoening
 • diabetes
 • toevallen

Wanneer u lijdt aan dementie, dient u of uw verzorger/verwante uw arts te vertellen dat u ooit een beroerte of “mini”-beroerte heeft gehad.

Als routinevoorzorg kan, wanneer u ouder bent dan 65 jaar, uw bloeddruk worden gecontroleerd door uw arts.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Olazax Disperzi is niet bestemd voor patiënten die jonger zijn dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruik alleen andere geneesmiddelen indien u Olazax Disperzi gebruikt als uw arts zegt dat dit kan. U kunt zich slaperig voelen als u Olazax Disperzi samen gebruikt met geneesmiddelen tegen depressie of geneesmiddelen tegen angst of slaapmiddelen (tranquillizers).

Gebruikt u naast Olazax Disperzi nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts.

Vertel het met name aan uw arts wanneer u:

 • geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson gebruikt
 • carbamazepine (gebruikt bij epilepsie en om de stemming in evenwicht te houden), fluvoxamine (een geneesmiddel tegen depressie) of ciprofloxacine (een antibioticum) gebruikt; het kan nodig zijn om uw dosis Olazax Disperzi aan te passen.

Waarop moet u letten met alcohol?

Drink geen alcohol als men u Olazax Disperzi heeft gegeven daar Olazax Disperzi en alcohol samen u doezelig kunnen maken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Men dient u dit geneesmiddel niet te geven wanneer u borstvoeding geeft, daar kleine hoeveelheden Olazax Disperzi in de borstvoeding kunnen passeren.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die Olazax Disperzi in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is mogelijk dat u zich doezelig voelt wanneer men u Olazax Disperzi geeft. Rijd niet en gebruik geen gereedschap of gebruik geen machines wanneer dit gebeurt. Vertel uw arts.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Olazax Disperzi

Olazax Disperzi bevat een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat verteld heeft. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u vertellen hoeveel tabletten Olazax Disperzi u moet innemen en hoe lang u ze moet blijven innemen. De dagelijkse dosis Olazax Disperzi ligt tussen de 5 en 20 mg. Raadpleeg uw arts wanneer uw symptomen terugkomen maar stop niet met het innemen van Olazax Disperzi tenzij uw arts u zegt dat u dat moet doen.

U dient uw tabletten Olazax Disperzi eenmaal daags te nemen volgens het advies van uw arts. Probeer uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Het maakt niet uit of u ze met of zonder voedsel inneemt. Tabletten Olazax Disperzi zijn voor oraal gebruik. Stop de tablet in uw mond. Hij zal meteen in uw mond uiteen vallen, zodat hij gemakkelijk doorgeslikt kan worden. U kunt de tablet ook oplossen in een vol glas of kopje water of een ander geschikt drankje (zoals sinaasappelsap, appelsap, melk of koffie) en roeren. Drink het direct op.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Patiënten die meer van Olazax Disperzi hebben genomen dan zij zouden mogen, hebben de volgende symptomen ondervonden: snel kloppen van het hart, agitatie/agressiviteit, problemen met praten, ongewone bewegingen (met name van het gezicht of de tong) en een verminderd bewustzijnsniveau. Andere symptomen kunnen zijn: acute verwardheid, aanvallen (epilepsie), coma, een combinatie van koorts, sneller ademhalen, zweten, spierstijfheid en doezeligheid of slaperigheid, vertraging van de snelheid van de ademhaling, aspiratie, hoge bloeddruk of lage bloeddruk, hartritmestoornissen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of het ziekenhuis als u een van bovenstaande verschijnselen krijgt. Toon de arts uw verpakking tabletten.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem uw tabletten zodra u eraan denkt. Neem geen twee doses op één dag.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van uw tabletten alleen omdat u zich beter voelt. Het is belangrijk dat u doorgaat met het innemen van Olazax Disperzi zolang uw arts u dat vertelt.

Wanneer u plotseling stopt met het innemen van Olazax Disperzi, kunnen symptomen zoals zweten, niet kunnen slapen, tremor, angst of misselijkheid en braken optreden. Uw arts kan u voorstellen de dosis geleidelijk te verlagen alvorens te stoppen met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken

Informeer uw arts meteen als u een van de volgende verschijnselen heeft:

 • ongebruikelijke bewegingen vooral van gezicht en tong (een vaak voorkomende bijwerking die kan voorkomen bij 1 op de 10 mensen);
 • bloedstolsels in de aderen (een soms voorkomende bijwerking die kan voorkomen bij 1 op de 100 mensen), met name in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodkleuring van het been), die zich door de bloedvaten kunnen verplaatsen naar de longen, waardoor ze pijn op de borst en moeilijkheden bij het ademen kunnen veroorzaken. Als u een van deze verschijnselen constateert, win dan onmiddellijk medisch advies in;
 • een combinatie van koorts, sneller ademen, zweten, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid (hoe vaak deze bijwerking voorkomt, is op basis van de beschikbare gegevens niet te berekenen)

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen) zijn onder andere gewichtstoename, slaperigheid en toename van de prolactinespiegel in het bloed.

Vaak gemelde bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen) zijn veranderingen in de concentraties van sommige bloedcellen en circulerende vetten in het bloed, verhogingen in de suikerspiegel in het bloed en de urine, meer hongergevoel, duizeligheid, rusteloosheid, beven, spierstijfheid of spasmen (met inbegrip van oogbewegingen), problemen met praten, verstopping, droge mond, huiduitslag, krachtsverlies, extreme vermoeidheid, vasthouden van vocht wat leidt tot zwelling van de handen, enkels of voeten, en seksueel disfunctioneren zoals afgenomen libido bij mannen en vrouwen of erectiestoornis bij mannen.

In de vroege stadia van de behandeling kunnen sommige mensen zich duizelig voelen of flauwvallen (met een trage hartslag), vooral wanneer men overeind komt vanuit een liggende of zittende positie. Dit gaat gewoonlijk vanzelf over, maar indien dit niet het geval is, raadpleeg uw arts.

Soms voorkomende bijwerkingen (die kunnen voorkomen bijmaximaal 1 op de 100 mensen) zijn langzame hartslag, gevoelig zijn voor zonlicht, urine-incontinentie, niet kunnen plassen, haaruitval, afwezigheid of afname van menstruele perioden, en veranderingen in de borsten bij mannen en vrouwen zoals een abnormale productie van melk of abnormale groei.

Overige bijkomende bijwerkingen, waarvan op basis van de beschikbare gegevens niet kan worden geschat hoe vaak ze voorkomen, zijn onder meer allergische reactie (bijvoorbeeld zwelling in de mond en keel, jeuk, huiduitslag), diabetes of verergering van diabetes, soms geassocieerd met ketoacidose (ketonen in het bloed en urine) of coma, verlaging van de normale lichaamstemperatuur, toevallen, gewoonlijk geassocieerd met een voorgeschiedenis van toevallen (epilepsie), spasmen van de oogspieren welke een rollende beweging van het oog veroorzaken, afwijkende hartritmes, plotselinge onverklaarbare dood, ontsteking van de alvleesklier die ernstige buikpijn, koorts en ziekte kan veroorzaken, leveraandoening die tot uiting komt als geel worden van de huid en van de witte gedeelten in de ogen, spierziekte tot uiting komend als onverklaarbare pijn, en langdurige en/of pijnlijke erectie.

Tijdens het innemen van olanzapine kunnen oudere patiënten met dementie een beroerte, longontsteking, urine-incontinentie, vallen, extreme vermoeidheid, visuele hallucinaties, een verhoging van lichaamstemperatuur, roodheid van de huid en problemen met wandelen ondervinden. In die specifieke patiëntengroep zijn sommige fatale gevallen gerapporteerd.

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson kan Olazax Disperzi de symptomen verergeren.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden

Gebruik Olazax Disperzi niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos verpakking na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 30 °C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • Het werkzame bestanddeel is olanzapine:
 • Elke Olazax Disperzi orale smelttablet bevat 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg olanzapine
 • De andere bestanddelen zijn mannitol (E 421), microkristallijne cellulose, aspartaam (E 951), crospovidon, magnesiumstearaat

Hoe ziet Olazax Disperzi eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Olazax Disperzi 5 mg wordt geleverd als :

geel gekleurde platte ronde orale smelttabletten met schuine rand met aan één kant ‘2’ ingeperst. Olazax Disperzi 7,5 mg:

geel gekleurde platte ronde orale smelttabletten met schuine rand met aan één kant ‘3’ ingeperst. Olazax Disperzi 10 mg:

geel gekleurde platte ronde orale smelttabletten met schuine rand met aan de ene kant ‘OL’ ingeperst en ‘4’ aan de andere kant ingeperst.

Olazax Disperzi 15 mg:

geel gekleurde platte ronde orale smelttabletten met schuine rand met aan de ene kant ‘OL’ ingeperst en ‘5’ aan de andere kant ingeperst.

Olazax Disperzi 20 mg:

geel gekleurde platte ronde orale smelttabletten met schuine rand met aan de ene kant ‘OL’ ingeperst en ‘6’ aan de andere kant ingeperst.

Olazax Disperzi 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg en 20 mg zijn verkrijgbaar in aluminiumfoliedoordrukverpakkingen van 28 orale smelttabletten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praag 4

Tsjechië

Fabrikant

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praag 4

Tsjechië

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelen bureau (EMA) http://www.ema.europa.eu

Advertentie

Stof(fen) Olanzapine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Glenmark Pharmaceuticals
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH03
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.