Advertentie

Auteur: GlaxoSmithKline


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Panadol Zetpillen 1000 mg zijn witte, torpedovormige zetpillen.
 • De zetpillen zijn verpakt in strips van elk 5 stuks. Een doosje bevat één of twee strips.
 • Panadol Zetpillen 1000 mg behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.
 • Panadol Zetpillen 1000 mg wordt gebruikt bij:
  • hoofdpijn
  • kiespijn
  • spierpijn
  • spit
  • zenuwpijn
  • menstruatiepijn
  • koorts en pijn bij griep en verkoudheid
  • koorts en pijn na inenting

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Panadol Zetpillen 1000 mg niet

 • Wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van de zetpil.

Wees extra voorzichtig met Panadol Zetpillen 1000 mg

In geval van:

 • Lever- of nierfunctiestoornissen
 • Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren)
 • Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever)
 • Syndroom van Gilbert
 • Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie
 • Hemolytische anemie
 • Uitdroging
 • Chronische ondervoeding
 • Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur)

Bij overmatig, langdurig alcoholgebruik (chronisch alcoholisme) dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden (dit komt overeen met 2 zetpillen Panadol Zetpillen 1000 mg).

________________________________________________________________________

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd gebruikt worden door vrouwen die borstvoeding geven. Er is geen ervaring met langdurig gebruik tijdens de borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Panadol Zetpillen 1000 mg heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Gebruik van Panadol Zetpillen 1000 mg in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. De werkzame stof in Panadol Zetpillen 1000 mg is paracetamol.

Neem contact op met u arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, in het geval dat u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen)
 • Bepaalde antidepressiva
 • Probenecide (geneesmiddel tegen jicht)
 • Chlooramfenicol (een antibioticum)
 • Metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken)
 • Colestyramine (cholesterolverlagend middel)
 • Warfarine en andere coumarines (bloedverdunners)
 • Zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij behandeling van aids)
 • Salicylamide (een pijnstiller)
 • Isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)
 • Lamotrigine (geneesmiddel tegen epilepsie)

Paracetamol kan de testresultaten van verschillende laboratoriumtesten beïnvloeden.

________________________________________________________________________

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Als uw arts niet anders voorschrijft is de dosering als volgt:

leeftijd lichaams- dosis aantal doses
  gewicht (kg)   per dag
12 tot 15 jaar 40 tot 55 1 zetpil 2-3
Volwassenen > 55 1 zetpil 4

Het minst aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.

Breng de zetpil met de punt naar voren in de anus. Bevochtigen van de zetpil vergemakkelijkt het naar binnen glijden.

 • Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Tussen twee toedieningen dient minstens 6 uur te liggen.
 • Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
 • De aangegeven dosering niet overschrijden.
 • Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema.
 • Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger, of als er zich andere verschijnselen voordoen, stop dan het gebruik van Hedex Bruis en raadpleeg een arts.

De dagelijkse dosis mag niet meer zijn dan 60 mg per kg lichaamsgewicht per dag, met een maximum van 2 gram per dag, in de volgende situaties:

 • volwassenen die minder dan 50 kg wegen
 • milde tot matige leverinsufficiëntie (minder goed werkende lever)
 • syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht)
 • uitdroging
 • chronische ondervoeding

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat Panadol Zetpillen 1000 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

________________________________________________________________________

Wat u moet doen wanneer u te veel van Panadol Zetpillen 1000 mg heeft toegediend: Wanneer u teveel van Panadol Zetpillen 1000 mg heeft toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij toediening van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in éénmaal toedienen van enkele malen de dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Panadol Zetpillen 1000 mg toe te dienen:

Dien nooit twee zetpillen van Panadol Zetpillen 1000 mg toe om zo de vergeten dosis in te halen. Ga gewoon verder met het aangegeven doseringsschema.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Panadol Zetpillen 1000 mg wordt gestopt:

Het gebruik van Panadol Zetpillen 1000 mg kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Panadol Zetpillen 1000 mg bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Zelden (1 op 10 000 tot 1 op 1000 gebruikers):

 • Verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose, trombopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie en hemolytische anemie
 • Allergieën (exclusief angio-oedeem)
 • Afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht
 • Jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria)
 • Overdosering en vergiftiging
 • Depressie, verwardheid en hallicunaties
 • Tremor en hoofdpijn
 • Wazig zien
 • Oedeem
 • Bloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken
 • Duizeligheid, koorts en slaperigheid

Zeer zelden (minder dan 1 op 10 000 gebruikers):

 • Pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen)

________________________________________________________________________

 • Overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, waaronder angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock en anafylaxie.
 • Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID’s (groep van pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking).
 • Leververgiftiging
 • Huiduitslag (exantheem)
 • Hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel)
 • Donkere urine (steriele pyurie) en nierreacties

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis, toxische necrolyse, geneesmiddelgeïnduceerde dermatose en Stevens-Johnson-syndroom.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Panadol Zetpillen 1000 mg buiten bereik van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25 C, in de originele verpakking op een droge plaats.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Panadol Zetpillen 1000 mg niet meer na de datum op de verpakking (op het doosje achter “Niet te gebruiken na”).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juli 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK