Paracetamol Accord 500 mg, bruistabletten

ATC-Code
N02BE01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Accord Healthcare
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Analgetika
Farmacologische groep Andere analgetika und antipyretika
Chemische groep Anilide
Stof Paracetamol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Accord Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Paracetamol Accord bevat paracetamol, een milde pijnstiller die bij koorts de lichaamstemperatuur verlaagt. De tabletten worden aanbevolen voor gebruik bij de behandeling van milde tot matige koorts en/of pijn.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Paracetamol Accord niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van Paracetamol Accord.

Wees extra voorzichtig met Paracetamol Accord

Informeer uw arts:

 • als u lijdt aan leverproblemen, inclusief leverproblemen als gevolg van overmatig alcoholgebruik
 • als u het syndroom van Gilbert heeft (milde geelzucht)
 • als u lijdt aan nierproblemen
 • als u lijdt aan uitdroging en chronische ondervoeding
 • als u langdurig wordt behandeld met hogere doses paracetamol
 • als u astmatisch bent en gevoelig bent voor aspirine
 • als u andere geneesmiddelen gebruikt die paracetamol bevatten
 • als u koorts heeft zelfs na de behandeling met paracetamol
 • als u glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie heeft (een enzymtekort)
 • als u hemolytische anemie heeft (een abnormale afbraak van rode bloedlichaampjes).

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Vertel uw arts vóór u Paracetamol Accord gebruikt als u de volgende middelen gebruikt:

 • geneesmiddelen die het bloed verdunnen (anticoagulantia, bijv. warfarine, andere cumarines)
 • geneesmiddelen tegen misselijkheid (bijv. metoclopramide, domperidon)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van een hoge cholesterolspiegel (cholestyramine)
 • probenecide (een geneesmiddel voor de behandeling van een hoge concentratie ureumzuur in het bloed (jicht))
 • geneesmiddelen voor de behandeling van koorts of milde pijn (aspirine, salicylamide)
 • barbituraten en tricyclische antidepressiva (voor de behandeling van depressie)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (lamotrigine)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van tuberculose (isoniazide).

Effecten van paracetamol op laboratoriumonderzoek

Dit middel kan invloed hebben op onderzoek van ureumzuur en de bloedsuikerspiegel.

Inname van Paracetamol Accord met voedsel en drank

Voedsel heeft geen belangrijke invloed op de absorptie van paracetamol.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Als u zwanger bent, raadpleeg dan uw arts voordat u Paracetamol Accord inneemt.

Paracetamol gaat over in de moedermelk. Therapeutische doses paracetamol mogen tijdens de borstvoeding worden toegediend.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Paracetamol heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Paracetamol Accord

Dit geneesmiddel bevat 503 mg natrium. Hiermee moet rekening worden gehouden bij patiënten met een natriumbeperkt dieet.

Dit geneesmiddel bevat sorbitol. Als uw arts u verteld heeft dat u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, dient u contact op te nemen met uw arts voor u dit medicijn inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Deze toedieningsvorm is alleen bestemd voor gebruik door volwassenen en adolescenten van 12 jaar of ouder.

Kinderen en adolescenten:

 • Kinderen jonger dan 12 jaar: Geef dit middel niet aan kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Bij adolescenten van 12 tot 15 jaar met een lichaamsgewicht van 41 tot 50 kg is de dosering één tablet per dosis, zonodig na 4-6 uur te herhalen, waarbij niet meer dan 4 tabletten per dag mogen worden genomen.
 • Adolescenten van 16 tot 18 jaar die meer wegen dan 50 kg: als bij volwassenen.

Volwassenen:

De gebruikelijke dosis voor volwassenen is één à twee tabletten van 500 mg, om de 4-6 uur te herhalen, tot maximaal 6 tabletten (3000 mg) in 24 uur.

Maximale dagdosering:

 • De maximale dagelijkse dosis paracetamol mag niet hoger zijn dan 3 g.
 • De maximale enkele dosis is 1 g (2 bruistabletten).

Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt, of erger wordt, of als er andere verschijnselen optreden, dient de behandeling te worden gestaakt en een arts te worden geraadpleegd.

Als de klachten aanhouden of verergeren, dient u medische hulp in te roepen.

Overschrijd de aanbevolen hoeveelheden niet. De dop bevat een droogmiddel. Eet dit niet op.

Paracetamol Accord mag met of zonder voedsel en drank worden ingenomen.

Wat u moet doen als u meer van Paracetamol Accord heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u of iemand anders per ongeluk meer dan de aanbevolen hoeveelheid heeft ingenomen (een overdosis), moet u onmiddellijk een arts raadplegen, ook als u zich goed voelt, vanwege het risico op vertraagde, ernstige leverbeschadiging.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Paracetamol Accord in te nemen

Als u heeft vergeten uw geneesmiddel in te nemen, neem het dan in zodra u dit bemerkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Denk eraan om minstens vier uur te wachten voor u de volgende dosis inneemt. Neem nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Paracetamol Accord bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Voor de frequenties wordt de volgende conventie gebruikt: vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 patiënten, soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten, zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten, zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Zelden: Oedeem (abnormale vochtophoping onder de huid), abnormaal zicht, simpele huiduitslag of galbulten (donkerrode uitslag op de huid), hemorragie (bloeding), buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, duizeligheid, koorts, sedatie, afwijkingen van de bloedplaatjes (problemen met de bloedstolling), afwijkingen van de stamcellen (afwijkingen in de cellen in het beenmerg die het bloed aanmaken), abnormale leverfunctie, leverfalen, levernecrose (afsterven van levercellen), geelzucht, overdosering en vergiftiging, beven, hoofdpijn, depressie, verwarring, hallucinaties, zweten, pruritus (jeuk), angio-oedeem (zwelling van het gezicht, de mond, de handen).

Zeer zelden: hepatotoxiciteit (schade aan de lever door chemicaliën), overgevoeligheidsreactie waardoor de behandeling stopgezet moet worden (onmiddellijke, ernstige allergische reactie), trombocytopenie (verminderd aantal bloedplaatjes), leukopenie (verminderd aantal witte bloedlichaampjes), neutropenie (verminderd aantal neutrofielen in het bloed), agranulocytose (verminderd aantal granulocyten in het bloed), hemolytische anemie (abnormale afbraak van rode bloedlichaampjes), hypoglykemie (lage glucosespiegels in het bloed), troebele urine en nierstoornissen.

Andere bijwerkingen van paracetamol waarvan de frequentie aan de hand van de beschikbare gegevens niet bepaald kan worden: toxische epidermale necrolyse (levensbedreigende huidaandoening), erythema multiforme (allergische reactie of ontsteking van de huid), Stevens- Johnson-syndroom (een ernstige, levensbedreigende huidaandoening), vochtophoping in de larynx, anafylactische shock (ernstige allergische reactie), anemie (verminderd aantal rode bloedlichaampjes), veranderingen in de nieren (ernstige nierfunctiestoornis, interstitiële nefritis (nieraandoening), hematurie (bloed in de urine), anuresis (niet kunnen plassen), effecten op het maag-darmstelsel

(maagzweren, maagbloeding) en onprettig gevoel. Er zijn gevallen geweest van moeilijkheden bij de ademhaling, piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid tijdens het gebruik van paracetamol, maar het optreden hiervan is waarschijnlijker bij astmapatiënten die gevoelig zijn voor aspirine of andere NSAID’s, zoals ibuprofen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

  • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
  • Gebruik Paracetamol Accord niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
  • Bewaar bij een temperatuur lager dan 30°C. Het buisje van polypropyleen goed gesloten bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen vocht en licht.
  • Gebruik het product niet als er zichtbare tekenen van verslechtering zijn, zoals bruine of zwarte vlekjes op de tabletten, uitpuilen of verkleuring van de tabletten.
  • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijke afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Paracetamol Accord

Het werkzame bestanddeel is paracetamol. Elke bruistablet bevat 500 mg paracetamol.

De andere bestanddelen zijn:

Watervrij citroenzuur, natriumwaterstofcarbonaat, Sorbitol E420, watervrij natriumcarbonaat, Povidon K 25 (E1201), simethicon, natriumsaccharinaat, citroensmaal (bevat maïs maltodextrine, acaciagom (E414), alfa-tocoferol (E307)), Macrogol 6000

Hoe ziet Paracetamol Accord eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Paracetamol Accord 500 mg bruistabletten zijn witte tot vaalwitte, ronde, platte tabletten met schuin aflopende randen, aan beide zijden onbedrukt.

Paracetamol Accord 500 mg bruistabletten zijn verpakt in een witte, opake, onbedrukte polypropyleen buis met witte, opake, beveiligde polyethyleen dop waarin een droogmiddel is opgenomen. Het buisje bevat 24 tabletten, 20 tabletten, 10 tabletten of 8 tabletten.

Verpakkingsgrootte: 60 (3 x 20) tabletten per doosje, 20 (1 x 20) tabletten per doosje, 10 (1 x 10) tabletten per doosje, 16 (2 x 8) tabletten per doosje, 24 (1 x 24) tabletten per doosje, 24 (3 x 8) tabletten per doosje, 30 (3 x 10) tabletten per doosje of 100 (5 x 20) tabletten per doosje

Verpakkingsgrootte(s), buizen: 10 tabletten in een buis en 20 tabletten in een buis

Alu-Alu blisterstrips: De blisterstrips zijn gemaakt van aluminium-aluminiumfolie.

Verpakkingsgrootte: 10 tabletten per doosje
  16 tabletten per doosje
  20 tabletten per doosje
  24 tabletten per doosje
  30 tabletten per doosje

60 tabletten per doosje

100 tabletten per doosje

'Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht’

LET OP: De dop bevat een droogmiddel. Eet dit niet op.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Verenigd Koninkrijk.

Registratienummer:

RVG 101604

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Naam van de lidstaat : Naam van het geneesmiddel
Tsjechië : Paracetamol Accord 500 mg šumivé tablety
Denemarken : Paracetamol Accord 500 mg brusetabletter
Finland : Paracetamol Accord 500 mg poretabletti/ brustabletter
Frankrijk : Paracetamol Accord Healthcare 500 mg comprimé effervescent
Duitsland : Paracetamol Accord 500 mg Brausetabletten
Hongarije : Paracetamol Accord 500 mg pezsgotabletta
Ierland : Paracetamol 500 mg Effervescent Tablets
Italië : Paracetamolo Accord Healthcare 500 mg compresse effervescenti
Polen : Paracetamol Accord, 500 mg, tabletki musujące
Portugal : Paracetamol Accord
Roemenië : Paracetamol Accord 500 mg, comprimate efervescente
Spanje : Paracetamol Accord 500 mg comprimidos effervescentes EFG
Zweden : Paracetamol Apofri 500 mg brustabletter
Nederland : Paracetamol Accord 500 mg bruistabletten
Verenigd Koninkrijk : Paracetamol 500 mg Effervescent Tablets

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.