Paracetamol caplet 500 mg HTP Huisapotheek, tabletten

ATC-Code
N02BE01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent HTP Huisapotheek
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Analgetika
Farmacologische groep Andere analgetika und antipyretika
Chemische groep Anilide
Stof Paracetamol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

HTP Huisapotheek

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelgroep

Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Toepassing van het geneesmiddel

Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek kan worden toegepast bij:

 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • koorts en pijn na vaccinatie
 • hoofdpijn
 • kiespijn
 • zenuwpijn
 • spit
 • spierpijn
 • menstruatiepijn

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor paracetamol of een van de andere bestanddelen van Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek

Wees extra voorzichtig met Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek

 • Als u lijdt aan lever- of nierfunctiestoornissen. Het in éénmaal innemen van enkele keren de maximale dagdosis kan de lever ernstig beschadigen, bewusteloosheid treedt daarbij niet op. In dat geval onmiddellijk medische hulp inroepen.
 • Als u veel alcohol drinkt. Voorzichtigheid is geboden bij alcoholverslaving, de dagdosering

dient dan de 2 gram niet te overschrijden.

Paracetamol niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. Indien uw klachten aanhouden of terugkeren is het beter uw arts te raadplegen.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • zidovudine
 • chlooramfenicol (= antibioticum)
 • alcohol
 • barbituraten (= geneesmiddel bij epilepsie)

Wanneer u zulke (genees)middelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Inname van Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek met voedsel en drank

Wees voorzichtig met inname van Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek en alcoholgebruik. De dagdosering dient dan de 2 gram niet te overschrijden.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Tijdens de zwangerschap of borstvoeding alleen gebruiken op advies van de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar: Neem 1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per dag (= 24 uur).

Kinderen van 12-15 jaar: Neem 1 tablet per keer, 4 tot 6 tabletten per dag. Kinderen van 9-12 jaar: Neem 1 tablet per keer, 3 tot 4 tabletten per dag. Kinderen van 6-9 jaar: Neem 1/2 tablet per keer, 4 tot 6 maal per dag.

De tijd tussen twee doseringen dient minimaal 4 uur te bedragen. Wanneer de verschijnselen van koorts en pijn weer opkomen, mag de toediening dus pas na 4 uur worden herhaald. De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijds- categorie.

De tabletten doorslikken met een ruime hoeveelheid water.

Wat u moet doen als u meer van Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek heeft ingenomen dan u zou mogen:

Wanneer u meer dan de maximale dosis van paracetamol per dag heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek in te nemen:

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan paracetamol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

 • Allergische reacties zoals huiduitslag, koorts, netelroos of galbulten.
 • Leverbeschadiging, na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag.
 • Zelden zijn waargenomen: tekort aan witte bloedcellen of bloedplaatjes.
 • Enkele gevallen van een ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis) en afsterving van een deel van het nierweefsel (tubulaire necrose) zijn beschreven na langdurig gebruik van hoge doseringen paracetamol.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek tabletten niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na:" en op de strip na de letters "EXP" (expire: engels voor vervallen, niet te gebruiken na). Dit geldt uitsluitend indien bovengenoemde wijze van bewaren wordt aangehouden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek

Het werkzame bestanddeel van het geneesmiddel is paracetamol. Eén tablet bevat 500 mg paracetamol.

De andere bestanddelen van het geneesmiddel (de hulpstoffen) zijn: polyvidon (E1201), maïszetmeel, stearinezuur (E1412) en natriumzetmeelglycolaat.

Hoe ziet Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek is een geneesmiddel in de vorm van tabletten. Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek wordt geleverd in doordrukstrips van 12 tabletten in een kartonnen verpakking met 1, 2, 3 of 4 strips; of in doordrukstrips van 10 tabletten in een kartonnen verpakking met 2, 3 of 5 strips.

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven op de markt te worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek, tabletten RVG 27501
Administrative information
500 mg paracetamol per tablet   and prescribing information
1.3.1.3 Summary of product characteristics, labelling & 1.3.1.3-14

PIL

Registratiehouder:

HTP Huisapotheek B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

Fabrikant:

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

Postbus 289

4870 AG Etten-Leur

Paracetamol Caplet 500 mg HTP Huisapotheek is in Nederland ingeschreven onder RVG 27501.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2009.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.