Paracetamol HTP caplet 500 mg, tabletten

ATC-Code
N02BE01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Healthypharm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Analgetika
Farmacologische groep Andere analgetika und antipyretika
Chemische groep Anilide
Stof Paracetamol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Healthypharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

Paracetamol HTP caplet 500 mg is een geneesmiddel in de vorm van tabletten. Paracetamol HTP caplet 500 mg wordt geleverd in doordrukstrips van 12 tabletten in een kartonnen verpakking met 1, 2, 3 of 4 strips; of in doordrukstrips van 10 tabletten in een kartonnen verpakking met 2, 3 of 5 strips.

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven op de markt te worden gebracht.

Geneesmiddelgroep

Paracetamol HTP caplet 500 mg behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Toepassing van het geneesmiddel

Paracetamol HTP caplet 500 mg kan worden toegepast bij:

 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • koorts en pijn na vaccinatie
 • hoofdpijn
 • kiespijn
 • zenuwpijn
 • spit
 • spierpijn
 • menstruatiepijn

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U moet Paracetamol HTP caplet 500 mg niet gebruiken in het volgende geval:
 • Bij overgevoeligheid voor paracetamol of een van de andere bestanddelen van het geneesmiddel.
Er zijn situaties die extra aandacht vragen bij het gebruik van paracetamol:
 • Paracetamol niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. Indien uw klachten aanhouden of terugkeren is het beter uw arts te raadplegen.
 • Voorzichtigheid is geboden bij lever- en/of nierfunctiestoornissen.
 • Het in éénmaal innemen van enkele keren de maximale dagdosis kan de lever ernstig beschadigen, bewusteloosheid treedt daarbij niet op. In dat geval onmiddellijk medische hulp inroepen.
 • Voorzichtigheid is geboden bij alcoholverslaving, de dagdosering dient dan de 2 gram niet te overschrijden.
Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken op advies van de arts.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Tijdens de borstvoeding alleen gebruiken op advies van de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Gebruik van paracetamol met andere middelen

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • zidovudine
 • chlooramfenicol (= antibioticum)
 • alcohol
 • barbituraten (= geneesmiddel bij epilepsie)

Wanneer u zulke (genees)middelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar: Neem 1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per dag (= 24 uur).

Kinderen van 12-15 jaar: Neem 1 tablet per keer, 4 tot 6 tabletten per dag. Kinderen van 9-12 jaar: Neem 1 tablet per keer, 3 tot 4 tabletten per dag. Kinderen van 6-9 jaar: Neem 1/2 tablet per keer, 4 tot 6 maal per dag.

De tijd tussen twee doseringen dient minimaal 4 uur te bedragen. Wanneer de verschijnselen van koorts en pijn weer opkomen, mag de toediening dus pas na 4 uur worden herhaald. De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie.

De tabletten doorslikken met een ruime hoeveelheid water.

Wat u moet doen wanneer u te veel van paracetamol heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de maximale dosis van paracetamol per dag heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten paracetamol in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van paracetamol tabletten om zo de vergeten dosis in te halen.

Neem de vergeten dosis zo snel als mogelijk is in en vervolg de medicatie zoals gebruikelijk is. Indien men het pas ontdekt op het moment dat de volgende dosis moet worden ingenomen, dient men gewoon door te gaan en de vergeten dosis niet extra in te nemen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan paracetamol bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

 • Allergische reacties zoals huiduitslag, koorts, netelroos of galbulten.
 • Leverbeschadiging, na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag.
 • Zelden zijn waargenomen: tekort aan witte bloedcellen of bloedplaatjes.
 • Enkele gevallen van een ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis) en afsterving van een deel van het nierweefsel (tubulaire necrose) zijn beschreven na langdurig gebruik van hoge doseringen paracetamol.

Indien er een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Paracetamol HTP caplet 500 mg tabletten niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na:" en op de strip na de letters "EXP" (expire: engels voor vervallen, niet te gebruiken na). Dit geldt uitsluitend indien bovengenoemde wijze van bewaren wordt aangehouden.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in november 2012

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.