Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit is een pijnstillend en koortsverlagend middel (centraal zenuwstelsel).

Dit middel bevat paracetamol.

Het is geïndiceerd bij lichte tot matige pijn bij artrose van heup of knie.

Deze productvorm is alleen bedoeld voor volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar.

Lees punt 3, 'Hoe gebruikt u dit middel?' goed door.

Voor kinderen jonger dan 15 jaar zijn andere productvormen van paracetamol verkrijgbaar. Raadpleeg hiervoor uw arts of apotheker.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

 • wanneer u last heeft van aanhoudende, verergerde of terugkerende klachten; neem in deze gevallen contact op met uw arts;
 • wanneer u een lever- of nieraandoening heeft, moet u uw arts raadplegen voordat u paracetamol gaat gebruiken;
 • wanneer u het syndroom van Gilbert heeft (milde geelzucht);
 • wanneer u een abnormale afbraak van rode bloedlichaampjes heeft (hemolytische anemie);
 • wanneer u lijdt aan uitdroging of chronische ondervoeding;
 • wanneer u lijdt aan glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie (een enzymgebrek);
Paracetamol Mylan 1000 mg, tabletten RVG 105822
April 2013  

 wanneer u aan alcohol verslaafd bent. U dient dan extra voorzichtig te zijn met het gebruik van paracetamol. U mag niet meer dan 2 gram per dag gebruiken (2 tabletten Paracetamol Mylan 1000 mg).

Raadpleeg onmiddellijk uw arts bij overdosering of als u per ongeluk een te hoge dosis heeft ingenomen.

Dit middel bevat paracetamol. Er zijn ook andere geneesmiddelen die paracetamol bevatten.

Deze middelen niet combineren om te voorkomen dat de dagelijkse aanbevolen dosering niet wordt overschreden (zie punt 3, 'Hoe gebruikt u dit middel?')

Gebruikt u naast Paracetamol Mylan 1000 mg andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan? Vertel dit dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Paracetamol Mylan 1000 mg met:

 • zidovudine (een middel tegen AIDS): bij langdurig gebruik kan een bepaalde bloedafwijking (neutropenie) vaker optreden;
 • chlooramfenicol (een antibioticum): de werking van chlooramfenicol kan toenemen;
 • alcohol: er kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol;
 • barbituraten (een bepaald slaapmiddel of middel tegen epilepsie): er kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding Paracetamol 1000 mg alleen gebruiken op advies van de arts.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

LET OP: deze productvorm bevat 1 gram paracetamol per tablet: neem geen 2 tabletten tegelijk in.

De gebruikelijke dosering is een half tot 1 tablet van 1000 mg per keer, met tussenpozen van 6 tot 8 uur. Indien nodig mag, bij inname van een halve tablet, de inname na minimaal 4 uur worden herhaald.

 • NEEM NOOIT MEER DAN 4000 MG PARACETAMOL PER DAG IN (rekening houdend met alle geneesmiddelen die paracetamol bevatten).
 • Houd altijd een tussenpoos van 4 uur aan tussen de innamen.

Leverproblemen:

Als u leverproblemen heeft, moet u uw arts raadplegen. Uw arts kan besluiten om de dosis te verlagen.

Via de mond.

Paracetamol Mylan 1000 mg, tabletten RVG 105822
April 2013  

De tablet kan zonodig in tweeën worden gebroken of in zijn geheel worden ingenomen met wat water. Of de tablet in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen en na goed omroeren opdrinken.

Neem dan meteen contact op met uw arts of apotheker.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Paracetamol Mylan 1000 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 • Allergische reacties zoals: huidafwijkingen, huiduitslag, galbulten en koorts komen soms voor.
 • Zelden zijn bloedafwijkingen (bloedarmoede (hemolytische anemie) en onverklaarbare bloeduitstortingen (trombocytopenische purpura) voorgekomen.
 • Na langdurig gebruik kan in zeldzame gevallen een zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond voorkomen (agranulocytose).
 • Na zeer langdurig gebruik van hoge doseringen is een enkele maal een nierontsteking (interstitiële nefritis) opgetreden.

Hoeveelheden vanaf 6000 mg paracetamol per dag kunnen uw lever beschadigen. Ook als u langdurig 3000 tot 4000 mg per dag gebruikt is het mogelijk dat uw lever wordt beschadigd.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakkingen na

“Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in de middel is paracetamol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumzetmeelglycolaat (primogel), Povidon K30 (E1201), gepregelatineerd maïszetmeel en stearinezuur (E570).
Paracetamol Mylan 1000 mg, tabletten RVG 105822
April 2013  

Paracetamol Mylan 1000 mg zijn bijna witte tot witte, bolronde, langwerpige tabletten met een breukgleuf aan beide zijden.

Paracetamol Mylan 1000 mg is beschikbaar in een blisterverpakking van 30 of 50 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant voor vrijgifte

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

APL Swift Services

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia BBG 3000

Malta

Pharmacin B.V.

Molenvliet 103

3335 LH Zwijndrecht

Dit geneesmiddel is in het register ingeschreven onder

Paracetamol Mylan 1000 mg RVG 105822

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04-2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK