Advertentie

Auteur: Bluefish


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Olanzapin Bluefish behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica genoemd wordt en wordt gebruikt voor de behandeling van de volgende verschijnselen: .

 • Schizofrenie, een ziekte met verschijnselen als: het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn, waangedachten, ongewone achterdocht en teruggetrokken gedrag. Mensen met deze ziekte kunnen zich ook neerslachtig, angstig of gespannen voelen.
 • Matige tot ernstige manische episoden, een toestand met verschijnselen van opwinding of euforie.

Gebleken is dat Olanzapin Bluefish herhaling van deze verschijnselen voorkomt bij patiënten met een dipolaire stoornis van wie de manische episode reageerde op behandeling met olanzapine.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor Olanzapine of voor één van de andere bestanddelen van Olanzapin Bluefish. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Een allergische reactie kan herkend worden aan huiduitslag, jeuk, een gezwollen gezicht, gezwollen lippen of kortademigheid. Als dit bij u het geval is, vertel dit dan aan uw arts;
 • Indien voorheen reeds oogproblemen zoals bepaalde vormen van glaucoom (verhoogde druk in het oog) bij u werd vastgesteld.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Olanzapin Bluefish gebruikt.
 • Het gebruik van Olanzapine Bluefish door oudere patiënten met dementie wordt niet aanbevolen aangezien er ernstige bijwerkingen kunnen optreden.
 • Geneesmiddelen van dit type kunnen abnormale bewegingen van met name het gezicht of de tong veroorzaken. Als dit optreedt terwijl u Olanzapin Bluefish gebruikt, moet u dit aan uw arts vertellen.
 • In zeer zeldzame gevallen kunnen geneesmiddelen van dit type een combinatie van koorts, een snellere ademhaling, transpiratie, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid veroorzaken. Als dit optreedt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Bij patiënten die Olanzapin Bluefish gebruiken, is gewichtstoename geconstateerd. U en uw arts moeten regelmatig uw gewicht controleren.
 • Bij patiënten die Olanzapin Bluefish gebruiken, is een hoog bloedsuikergehalte en een hoog vetgehalte (triglyceriden en cholesterol) geconstateerd. Voordat u begint met het gebruik van Olanzapin Bluefish, en regelmatig tijdens de behandeling, moet uw arts bloedtesten doen om uw bloedsuiker en bepaalde vetgehalten te controleren.
 • Vertel het uw arts als u of iemand in uw familie bloedstolsels heeft gehad, omdat

geneesmiddelen als deze in verband zijn gebracht met de vorming van bloedstolsels. Als u een van de volgende ziektes heeft, vertel dit dan zo snel mogelijk aan uw arts:

 • beroerte of “mini” beroerte (tijdelijke verschijnselen van een beroerte)
 • ziekte van Parkinson
 • prostaatklachten
 • belemmerde darmpassage (paralytische ileus)
 • lever- of nierziekte
 • bloedstoornissen
 • hartaandoeningen
 • diabetes (suikerziekte)
 • toevallen

Als u dementie heeft, dient u of uw verzorger/familie aan uw arts te vertellen of u ooit een beroerte of “mini” beroerte heeft gehad.

Als u ouder dan 65 jaar bent, kan uw arts als voorzorgsmaatregel regelmatig uw bloeddruk controleren.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Olanzapin Bluefish is niet bestemd voor patiënten die jonger zijn dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruik alleen andere geneesmiddelen indien u Olanzapine Bluefish gebruikt als uw arts zegt dat dit kan. U kunt zich slaperig voelen als u Olanzapine Bluefish samen gebruikt met geneesmiddelen tegen depressie of geneesmiddelen tegen angst of slaapmiddelen (tranquillizers).

;

Gebruikt u naast Olanzapine Bluefish nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts.

Vertel het met name aan uw arts wanneer u:

 • geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson gebruikt
 • carbamazepine (gebruikt bij epilepsie en om de stemming in evenwicht te houden), fluvoxamine (een geneesmiddel tegen depressie) of ciprofloxacine (een antibioticum) gebruikt; het kan nodig zijn om uw dosis Olanzapin Bluefish aan te passen.

Waarop moet u letten met alcohol?

Drink geen alcohol als u Olanzapin Bluefish gebruikt, omdat Olanzapin Bluefish in combinatie met alcohol u slaperig kunnen maken.

Zwangerschap borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Men dient dit geneesmiddel niet aan u voor te schrijven indien u borstvoeding geeft, aangezien kleine hoeveelheden Olanzapine Bluefish in de moedermelk terecht kunnen komen.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die Olanzapin Bluefish in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er bestaat een risico op slaperigheid als u Olanzapin Bluefish gebruikt. Als dit bij u het geval is, dient u geen voertuigen te besturen of gereedschappen of machines te bedienen. Raadpleeg uw arts.

Olanzapin Bluefish bevat lactose

Olanzapin Bluefish bevat lactose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Olanzapin Bluefish bevat aspartaam, een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor patiënten met fenylketonurie.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u vertellen hoeveel Olanzapin Bluefish tabletten u dient in te nemen en voor hoelang. De dagelijkse dosis Olanzapin Bluefish ligt tussen de 5 en 20 mg. Raadpleeg uw arts indien de symptomen terugkeren maar stop niet met het innemen van Olanzapin Bluefish tenzij uw arts u vertelt dat te doen.

Olanzapin Bluefish tabletten dienen éénmaal daags te worden ingenomen volgens advies van de arts. Probeer uw tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Het maakt niet uit of u dit met of zonder voedsel doet. Olanzapin Bluefish orodispergeerbare tabletten zijn voor oraal gebruik.

Olanzapin Bluefish orodispergeerbare tabletten vallen makkelijk uit elkaar en dienen voorzichtig behandeld te worden. De tabletten niet met natte handen aanraken omdat de tabletten dan uit elkaar kunnen vallen.

 1. Houd de stripverpakking bij de hoeken vast. Haal een blistereenheid van de strip af door de blistereenheid voorzichtig langs de perforatierand los te scheuren.
 2. Trek voorzichtig de achterkant los.
 3. Druk de tablet er voorzichtig uit.
 4. Doe de tablet in uw mond. Hij zal onmiddellijk in uw mond oplossen zodat u het gemakkelijk kan doorslikken.

U kunt de tablet ook oplossen in een vol glas of kopje water, sinaasappelsap, appelsap, melk of koffie, en roeren. Bij sommige dranken kan het mengsel van kleur veranderen en mogelijk troebel worden. Drink het direct op.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Patiënten die meer Olanzapin Bluefish hebben ingenomen dan voorgeschreven, hebben de volgende symptomen ervaren: versnelde hartslag, agitatie (opwinding)/agressie, problemen met spraak, ongewone bewegingen (met name van gezicht of tong) en een verminderd bewustzijn. Andere symptomen kunnen zijn: acute verwardheid, toevallen (epilepsie), coma, een combinatie van koorts, versnelde ademhaling, transpireren, spierstijfheid en een suf gevoel of slaperigheid, vertraging van de ademhaling, zich verslikken, hoge bloeddruk of lage bloeddruk, abnormale hartritmes. Neem direct contact op met uw arts of het ziekenhuis als u een van bovenstaande symptomen heeft. Laat de arts uw verpakking met tabletten zien.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem uw tabletten zodra u eraan denkt. Neem niet 2 doses in op een dag.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van uw tabletten alleen omdat u zich beter voelt. Het is van belang dat u ze blijft gebruiken zolang als uw arts dit aangeeft.

Als u plotseling stopt met het gebruik van Olanzapin Bluefish, kunnen verschijnselen als transpireren, slapeloosheid, beven (tremor), angst, misselijkheid en braken optreden.

Uw arts kan u aanraden de dosis geleidelijk te verminderen voordat gestopt wordt met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan het gebruik van Olanzapin Bluefish bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Informeer uw arts meteen als u een van de volgende verschijnselen heeft:

 • ongebruikelijke bewegingen vooral van gezicht en tong (een vaak voorkomende bijwerking die kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen);
 • bloedstolsels in de aderen (een soms voorkomende bijwerking die kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen), met name in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodkleuring van het been), die zich door de bloedvaten kunnen verplaatsen naar de longen, waardoor ze pijn op de borst en moeilijkheden bij het ademen kunnen veroorzaken. Als u een van deze verschijnselen constateert, win dan onmiddellijk medisch advies in;
 • een combinatie van koorts, sneller ademen, zweten, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid (hoe vaak deze bijwerking voorkomt, is op basis van de beschikbare gegevens niet te berekenen)

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (die kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen) zijn onder andere: • Gewichtstoename

 • Slaperigheid.
 • Toename van de prolactinespiegel in het bloed.

Vaak voorkomende bijwerkingen (die kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen) zijn onder andere :

 • veranderingen in de concentraties van sommige bloedcellen en circulerende vetten in het bloed.
 • verhogingen in de suikerspiegel in het bloed en de urine.
 • meer hongergevoel.
 • Duizeligheid.
 • Rusteloosheid.
 • Beven.
 • spierstijfheid of spasmen (met inbegrip van oogbewegingen)
 • problemen met praten
 • verstopping
 • droge mond
 • huiduitslag
 • krachtsverlies
 • extreme vermoeidheidvasthouden van vocht wat leidt tot zwelling van de handen, enkels of voeten
 • seksueel disfunctioneren zoals afgenomen libido bij mannen en vrouwen of erectiestoornis bij mannen.
 • In de vroege stadia van de behandeling kunnen sommige mensen zich duizelig voelen of
 • flauwvallen (met een trage hartslag), vooral wanneer men overeind komt vanuit een liggende of zittende positie. Dit gaat gewoonlijk vanzelf over maar indien dit niet het geval is, raadpleeg uw arts.

Soms voorkomende bijwerkingen: (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen) zijn: • Langzame hartslag.

 • Gevoelig zijn voor zonlicht.
 • Urine-incontinentie.
 • Niet kunnen plassen
 • Haaruitval.
 • Afwezigheid of afname van menstruele perioden.
 • Veranderingen in de borsten bij mannen en vrouwen zoals een abnormale productie van moedermelk of abnormale groei.

Overige bijkomende bijwerkingen, waarvan op basis van de beschikbare gegevens niet kan worden geschat hoe vaak ze voorkomen, zijn onder meer: • Allergische reactie (bijvoorbeeld zwelling in de mond en keel, jeuk, huiduitslag).

 • Diabetes of verergering van diabetes, soms geassocieerd met ketoacidose (ketonen in het bloed en urine) of coma.
 • Verlaging van de normale lichaamstemperatuur.
 • Toevallen, gewoonlijk geassocieerd met een voorgeschiedenis van toevallen (epilepsie).
 • Spasmen van de oogspieren welke een rollende beweging van het oog veroorzaakt.
 • Afwijkende hartritmes.
 • Plotselinge onverklaarbare dood.
 • Ontsteking van de alvleesklier welke ernstige maagpijn, koorts en een ziek gevoel kan veroorzaken.
 • Leveraandoening die tot uiting komt als het geel worden van de huid en van de witte gedeelten in de ogen.
 • Spierziekte die tot uiting komt als onverklaarde pijnen.
 • Langdurige en/of pijnlijke erectie.

Tijdens olanzapine-behandeling kunnen oudere patiënten met dementie last krijgen van een beroerte, longontsteking, urine-incontinentie, vallen, extreme vermoeidheid, dingen zien die er niet zijn, verhoging van de lichaamstemperatuur, roodheid van de huid en moeilijkheden met lopen. Er zijn enkele fatale gevallen gemeld bij deze specifieke patiëntengroep.

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson kan Olanzapin Bluefish de symptomen verergeren.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • Het werkzame bestanddeel is olanzapine.
 • Elke orodispergeerbare tablet bevat respectievelijk 5 mg, 10 mg, 15 mg of 20 mg olanzapine.
 • De andere bestanddelen zijn: calciumcarbonaat, gepregelatiseerd maïszetmeel, maïszetmeel, lactose monohydraat, crospovidon, aspartaam (E951) en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Olanzapin Bluefish eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

5 mg: geel tot lichtgeel, ronde, biconvexe tabletten met een diameter van 6,4 mm en bedrukt met “5” op één zijde.

10 mg: geel tot lichtgeel, ronde, biconvexe tabletten met een diameter van 9,1 mm en bedrukt met “10” op één zijde.

15 mg: geel tot lichtgeel, ronde, biconvexe tabletten met een diameter van 10,4 mm en bedrukt met “15” op één zijde.

20 mg: geel tot lichtgeel, ronde, biconvexe tabletten met een diameter van 12,1 mm en bedrukt met “20” op één zijde.

Olanzapin Bluefish is beschikbaar in Aluminium/Aluminium blisterverpakkingen.

Verpakkingsgroottes:

5 mg, 15 mg en 20 mg: 14 of 28 orodispergeerbare tabletten 10 mg: 14, 28 of 56 orodispergeerbare tabletten.

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Bluefish Pharmaceuticals AB Torsgatan 11

111 23 Stockholm Zweden

In het register ingeschreven onder:

RVG 107195 (5 mg)

RVG 107197 (10 mg)

RVG 107198 (15 mg)

RVG 107199 (20 mg)

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Naam van de   Naam van het geneesmiddel  
Lidstaat    
  6  
Oostenrijk Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg Schmelztabletten
Tsjechië Olanzapin Bluefish 5mg/10mg tablety dispergovatelné v ústech
Denemarken Olanzapin Bluefish
Spanje Olanzapin Bluefish 5mg/10mg comprimidos bucodispersables EFG
Finland Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg tabletti, suussa hajoava
Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg munsönderfallande tabletter
Frankrijk OLANZAPIN BLUEFISH 5mg/10mg comprimé orodispersible
Hongarije Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg szájban diszpergálódó tabletta
Italië Olanzapin Bluefish 5mg/10mg compresse orodispersibili
Nederland Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg orodispergeerbare tabletten
Polen Olanzapin Bluefish
Portugal Olanzapin Bluefish
Roemenië Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg orodispersibile pastile
Zweden Olanzapin Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg munsönderfallande tabletter
Slowakije Olanzapin Bluefish 5mg/10mg orodispergovateľné tablety

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK