Olanzapine Accord 15 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten | Nederland

Olanzapine Accord 15 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten

Producent: Accord Healthcare

Stof(fen)
Olanzapine
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Antipsychotica

Alles om te weten

Vergunninghouder

Accord Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Olanzapine behoort tot de groep geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd en wordt gebruikt voor de behandeling van de volgende symptomen:

 • Schizofrenie, een ziekte met symptomen zoals het horen, zien of waarnemen van "dingen" die er niet zijn, foutieve veronderstellingen, ongewone achterdocht en toenemend teruggetrokken gedrag. Personen met deze aandoening voelen zich ook wel depressief, angstig of gespannen.
 • Matige tot ernstige manische episoden, een aandoening met verschijnselen van opwinding of euforie. Gebleken is dat olanzapine herhaling van deze verschijnselen voorkomt bij patiënten met bipolaire stoornis bij wie de manische episode reageerde op behandeling met olanzapine.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Een allergische reactie kan worden herkend aan huiduitslag, jeuk, een opgezwollen gezicht, gezwollen lippen of kortademigheid. Als zo'n verschijnsel zich bij u voordoet, stel dan uw arts op de hoogte.
 • Als in het verleden bij u een diagnose is gesteld voor oogproblemen zoals bepaalde types glaucoom (verhoogde oogdruk).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Het gebruik van olanzapine door oudere patiënten met dementie wordt niet aanbevolen aangezien er ernstige bijwerkingen kunnen optreden.
 • Dit type geneesmiddelen kan ongebruikelijke bewegingen veroorzaken, vooral in het gezicht of van de tong. Wanneer dit gebeurt nadat u olanzapine is toegediend, vertel dat dan aan uw arts.
 • Zeer zelden veroorzaakt dit type medicijnen een combinatie van koorts, versnelde ademhaling, zweten, spierstijfheid, en sufheid of slaperigheid. Als dit bij u gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.
 • Bij patiënten die Olanzapine Accord filmomhulde tabletten gebruiken, is gewichtstoename gezien. U en uw arts moeten uw gewicht regelmatig controleren.
 • Een hoge bloedsuikerspiegel en hoge vetgehaltes in het bloed (triglyceriden en cholesterol) is gezien bij patiënten die Olanzapine Accord filmomhulde tabletten gebruiken. Uw arts moet bloedproeven doen om uw bloedsuikerspiegel en bepaalde vetgehaltes in uw bloed te controleren voordat u start met het gebruik van olanzapine en met tussenpozen gedurende de behandeling.
 • Vertel het uw arts als u of iemand in uw familie bloedstolsels heeft gehad, omdat geneesmiddelen als deze in verband zijn gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Als u aan één van de volgende aandoeningen lijdt, moet u dat uw dokter zo snel mogelijk vertellen.

 • Beroerte of 'kleine' beroerte (tijdelijke symptomen van beroerte)
 • Ziekte van Parkinson
 • Prostaatklachten
 • Belemmerde darmpassage (paralytische ileus)
 • Lever- of nierziekte
 • Bloedstoornissen
 • Hartaandoening
 • Diabetes
 • Toevallen

Als u aan dementie lijdt, moet u of uw verzorger/verwant de dokter vertellen dat u ooit een beroerte of een "mini"beroerte hebt gehad.

Als routine voorzorgsmaatregel kan, als u ouder bent dan 65, de dokter uw bloeddruk controleren.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Olanzapine tabletten niet gebruiken voor patiënten die jonger zijn dan 18.

Gebruik alleen andere geneesmiddelen terwijl u olanzapine gebruikt als uw arts u heeft gezegd dat dit kan. U kunt zich suf voelen als u olanzapine gebruikt in combinatie met antidepressiva, geneesmiddelen tegen angst of slaapmiddelen (rustgevende middelen of tranquillizers).

Gebruikt u naast olanzapine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Vertel het vooral aan uw arts wanneer u:

 • geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson gebruikt
 • carbamazepine (gebruikt bij epilepsie en om de stemming in evenwicht te houden),
 • fluvoxamine (een geneesmiddel tegen depressie) of ciprofloxacine (een antibioticum) gebruikt; het kan nodig zijn om uw dosis olanzapine aan te passen.

Drink geen alcohol als u olanzapine gebruikt, omdat olanzapine en alcohol samen u slaperig kunnen maken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Dit geneesmiddel niet gebruiken als u zwanger bent, tenzij u dat met uw arts hebt besproken. Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken als u borstvoeding geeft, omdat kleine hoeveelheden olanzapine in de moedermelk kunnen overgaan.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die olanzapine in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap omdat het gevaar bestaat dat u zich suf voelt wanneer u olanzapine gebruikt.

Olanzapine bevat lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts schrijft u voor hoeveel tabletten olanzapine u moet innemen en hoe lang u door moet gaan met innemen. De dagelijkse dosis olanzapine ligt tussen 5 en 20 mg. Raadpleeg uw arts als uw symptomen terugkeren maar staak het innemen van olanzapine niet, totdat uw arts u zegt dat u dat moet doen.

U moet uw olanzapine tabletten eenmaal daags, volgens voorschrift van uw arts innemen Probeer om uw tabletten elke dag op dezelfde tijd in te nemen. Het maakt niet of u de tabletten met of zonder voedsel inneemt. Olanzapine filmomhulde tabletten zijn voor oraal gebruik. U moet de olanzapine tabletten in hun geheel en met water doorslikken.

Bij patiënten die te veel olanzapine hadden ingenomen zijn de volgende symptomen opgetreden: hartkloppingen, agitatie/agressiviteit, problemen met praten, ongebruikelijke bewegingen (vooral van het gezicht en de tong) en een verlaagd niveau van bewustzijn. Andere symptomen kunnen zijn: acute verwarring, toevallen (epilepsie), coma, een combinatie van koorts, versneld ademhalen, zweten, spierstijfheid, en sufheid of slaperigheid, vertraagde ademhaling, aspiratie, hoge bloeddruk of lage bloeddruk, hartritmestoornissen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of een ziekenhuis als u een van bovenstaande verschijnselen krijgt. Toon de arts de verpakking met tabletten.

Neem uw tabletten in zodra u er aan denkt. Neem geen twee doses op één dag.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van uw tabletten alleen omdat u zich beter voelt. Het is van belang dat u olanzapine blijft innemen zo lang uw arts zegt dat u dat moet doen.

Als u opeens stopt met het innemen van olanzapine tabletten kunnen symptomen optreden zoals zweten, slapeloosheid, tremor, angst of misselijkheid en overgeven. Uw arts kan voorstellen om de dosis geleidelijk te verlagen voordat de behandeling wordt beëindigd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Informeer uw arts meteen als u een van de volgende verschijnselen heeft:

 • ongebruikelijke bewegingen vooral van gezicht en tong (een vaak voorkomende bijwerking die kan voorkomen bij 1 op de 10 mensen);
 • bloedstolsels in de aderen (een soms voorkomende bijwerking die kan voorkomen bij 1 op de 100 mensen), met name in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodkleuring van het been), die zich door de bloedvaten kunnen verplaatsen naar de longen, waardoor ze pijn op de borst en moeilijkheden bij het ademen kunnen veroorzaken. Als u een van deze verschijnselen constateert, win dan onmiddellijk medisch advies in;
 • een combinatie van koorts, sneller ademen, zweten, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid (hoe vaak deze bijwerking voorkomt, is op basis van de beschikbare gegevens niet te berekenen)

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen) zijn onder andere gewichtstoename; slaperigheid; en verhogingen van de prolactinespiegel in het bloed.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen) zijn onder andere veranderingen in de aantallen van bepaalde bloedcellen en de hoeveelheid vetten in uw bloed; verhoging van de suikerspiegel in het bloed en de urine; vergrote eetlust; duizeligheid; rusteloosheid; tremor; spierstijfheid of -spasmes (met inbegrip van oogbewegingen); problemen met praten; constipatie; droge mond; huiduitslag; krachtverlies; extreme vermoeidheid; vochtretentie waardoor handen, enkels of voeten opzwellen; en seksueel disfunctioneren zoals afgenomen libido bij mannen en vrouwen of erectiestoornis bij mannen.

In het beginstadium van de behandeling kunnen sommigen zich duizelig of slap voelen (met een trage hartslag), vooral bij het overeind komen vanuit een zittende of liggende houding. Dit gaat gewoonlijk vanzelf over. Is dat niet het geval vertel het dan aan uw arts.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen) zijn trage hartslag; gevoelig worden voor zonlicht; urine-incontinentie; niet kunnen plassen; haaruitval; afwezigheid of afname van menstruatie; en veranderingen in de borsten bij mannen en vrouwen zoals een abnormale productie van borstmelk of abnormale groei.

Andere bijkomende bijwerkingen, waarvan op basis van de beschikbare gegevens niet kan worden geschat hoe vaak ze vorkomen, zijn onder andere allergische reactie (bijvoorbeeld zwelling in mond en keel, jeuk, huiduitslag); diabetes of ernstiger worden van diabetes, soms gepaard gaand met ketoacidose (ketonen in bloed en urine) of coma; verlaging van de normale lichaamstemperatuur; toevallen, meestal gerelateerd aan een voorgeschiedenis met toevallen (epilepsie); spasmes van de oogspieren die rollende oogbewegingen veroorzaken; hartritmestoornissen; plotselinge onverklaarbare dood; ontsteking van de alvleesklier die hevige buikpijn, koorts en misselijkheid veroorzaakt; leveraandoening zichtbaar als geel worden van de huid en het wit van de ogen; spierziekte die zich manifesteert als onverklaarbare pijn; en langdurige en/of pijnlijke erectie.

Bij oudere patiënten met dementie, die olanzapine gebruiken, kunnen beroerte, longontsteking, urine- incontinentie, valpartijen, extreme vermoeidheid, visuele hallucinaties, verhoging van de lichaamstemperatuur, rood worden van de huid en problemen bij het lopen optreden. Enkele fatale gevallen zijn gemeld voor deze specifieke patiëntengroep.

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson, kan olanzapine de symptomen verergeren.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doordrukverpakking evenals op de doos na ‘EXP’. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren beneden 30°C.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is olanzapine.

Elke filmomhuld tablet bevat ofwel 2,5 mg; 5 mg; 7,5 mg; 10 mg; 15 mg of 20 mg olanzapine.

De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, crospovidon, hydroxypropylcellulose, magnesiumstearaat.

De filmomhulling bevat: hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), macrogol 400, polysorbaat 80 (E433). Bovendien bevat de filmomhulling van de 15 mg tabletten ook indigokarmijnaluminiumlak (E132) en van de 20 mg tabletten rood ijzeroxide ( E172).

Olanzapine Accord 2,5 mg: witte tot gebroken witte, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten, aan beide zijden glad.

Olanzapine Accord 5 mg: witte tot gebroken witte, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten, met een gestanste ‘O1’ op de ene zijde en de andere zijde glad.

Olanzapine Accord 7,5 mg: witte tot gebroken witte, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten, met een gestanste ‘O2’ op de ene zijde en de andere zijde glad.

Olanzapine Accord 10 mg: witte tot gebroken witte, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten, met een gestanste ‘O3’ op de ene zijde en de andere zijde glad.

Olanzapine Accord 15 mg: lichtblauw gekleurde, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten aan beide zijden glad.

Olanzapine Accord 20 mg: lichtroze gekleurde, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten aan beide zijden glad.

De tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 28, 30, 35, 56 of 70 tabletten per doos. Mogelijk zijn niet alle formaten verpakkingen op de markt verkrijgbaar.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Verenigd Koninkrijk.

Fabrikant

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Verenigd

Koninkrijk.

CEMELOG- BRS Limited, 2040 Budaors, Vasut u.13. Hongarije

In het register ingeschreven onder

Olanzapine Accord 2,5 mg filmomhulde tabletten: RVG 102968

Olanzapine Accord 5 mg filmomhulde tabletten: RVG 102969

Olanzapine Accord 7,5 mg filmomhulde tabletten: RVG 102970

Olanzapine Accord 10 mg filmomhulde tabletten: RVG 102971

Olanzapine Accord 15 mg filmomhulde tabletten: RVG 102972

Olanzapine Accord 20 mg filmomhulde tabletten: RVG 102973

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2012.