Olanzapine Sanovel 5 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
N05AH03
Olanzapine Sanovel 5 mg, filmomhulde tabletten

Sanovel

Stof(fen)
Olanzapine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antipsychotica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sanovel

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Olanzapine Sanovel behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica wordt genoemd.

Olanzapine Sanovel wordt gebruikt ter behandeling van een ziekte met verschijnselen zoals het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn; waangedachten, ongebruikelijke achterdocht en teruggetrokken gedrag. Mensen met deze ziekte kunnen zich ook depressief, angstig of gespannen voelen.

Olanzapine Sanovel wordt gebruikt voor de behandeling van een toestand die zich uit in zich “high” voelen, overmatig veel energie hebben, veel minder slaap nodig hebben dan normaal, heel snel praten met rondjagende gedachten en soms ernstige geïrriteerdheid. Het is ook een stemmingsstabilisator die verdere invaliderende pieken en dalen (depressie) in de stemming, die in verband staan met deze aandoening, voorkómt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken:

-Als u allergisch (overgevoelig) bent voor olanzapine of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen vindt u in rubriek 6.. Een allergische reactie kan herkend worden aan huiduitslag, jeuk, een gezwollen gezicht, gezwollen lippen of kortademigheid. Als dit op u van toepassing is, vertel dit dan aan uw arts.

-Indien voorheen reeds oogproblemen zoals bepaalde vormen van glaucoom (verhoogde druk in het oog) bij u werd vastgesteld.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel:

-Geneesmiddelen van dit type kunnen abnormale bewegingen van met name het gezicht of de tong veroorzaken. Als dit optreedt terwijl u dit middel gebruikt, moet u dit aan uw arts vertellen.

-In zeer zeldzame gevallen kunnen geneesmiddelen van dit type een combinatie van koorts, een snellere ademhaling, transpiratie, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid veroorzaken. Indien dit voorkomt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

-Het gebruik van dit middel bij oudere patiënten met dementie wordt niet aanbevolen aangezien er ernstige bijwerkingen kunnen optreden.

Als u lijdt aan een van de volgende ziekten, vertel dit dan zo snel mogelijk aan uw arts:

 • diabetes
 • hartaandoening
 • lever- of nierziekte
 • ziekte van Parkinson
 • epilepsie
 • prostaatklachten
 • belemmerde darmpassage (paralytische ileus)
 • bloedstoornissen
 • beroerte of “kleine” beroerte (tijdelijke symptomen van beroerte)

Indien u lijdt aan dementie, dient u of uw verzorger/familie aan uw arts te vertellen of u ooit een beroerte of “kleine” beroerte hebt gehad.

Indien u ouder dan 65 jaar bent, kan als voorzorgsmaatregel regelmatig uw bloeddruk door uw arts gecontroleerd worden.

Dit middel is niet bestemd voor patiënten die jonger zijn dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruik u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

U kunt zich slaperig voelen als u dit middel samen gebruikt met geneesmiddelen tegen depressie of geneesmiddelen tegen angst of slaapmiddelen (tranquillizers).

U moet uw arts vertellen indien u fluvoxamine (een geneesmiddel tegen depressie) of ciprofloxacine (een antibioticum) gebruikt, omdat het nodig kan zijn om uw dosis dit middel aan te passen.

Licht uw arts of apotheker in wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Vertel met name uw arts wanneer u geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Drink geen alcohol als u dit middel gebruikt omdat dit middel en alcohol samen u slaperig kunnen maken.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel uw arts zo snel mogelijk indien u zwanger bent of indien u denkt dat u zwanger kunt zijn. U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens de zwangerschap, tenzij u dit heeft overlegd met uw arts.

Men dient dit geneesmiddel niet aan u voor te schrijven indien u borstvoeding geeft, aangezien kleine hoeveelheden dit middel in de moedermelk terecht kunnen komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er bestaat een risico op slaperigheid als u dit middel gebruikt. Als dit optreedt dient u geen voertuigen te besturen of gereedschappen of machines te bedienen. Vertel dit aan uw arts.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden. Dit middel bevat lactose. Indien uw arts u verteld heeft dat u een intolerantie voor bepaalde suikers heeft, neem dan contact met uw arts op voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE NEEMT U OLANZAPINE SANOVEL IN?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u vertellen hoeveel dit middel tabletten u dient in te nemen, en voor hoelang. De dagelijkse dosis dit middel is tussen 5 en 20 mg. Raadpleeg uw arts indien de symptomen terugkeren maar stop niet met het innemen van dit middel tenzij uw arts u vertelt dat te doen.

Dit middel dient éénmaal daags te worden ingenomen volgens advies van de arts. Probeer uw tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Het maakt niet uit of u dit met of zonder voedsel doet. Dit middel is voor oraal gebruik. U moet de tabletten in hun geheel met water doorslikken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Patiënten die meer dit middel hebben ingenomen dan voorgeschreven hebben de volgende symptomen ervaren: versneld kloppen van het hart, agitatie/agressie, problemen met spraak, ongewone bewegingen (met name van gezicht of tong) en een verminderd bewustzijn. Andere symptomen kunnen zijn: acute verwardheid, convulsies (epilepsie), coma, een combinatie van koorts, versnelde ademhaling, transpireren, verstijfde spieren en een suf gevoel of slaperigheid, vertraging van de ademhaling, zich verslikken, hoge bloeddruk of lage bloeddruk, abnormale hartritmes. Neem direct contact op met uw arts of het ziekenhuis. Laat de arts uw verpakking met tabletten zien.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem uw tabletten zodra u dat opmerkt. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem geen 2 doses in op een dag.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van deze tabletten alleen omdat u zich beter voelt. Het is van belang dat u ze blijft gebruiken voor zolang als uw arts dit aangeeft.

Indien u plotseling stopt met het gebruik van dit middel kunnen symptomen optreden zoals zweten, niet kunnen slapen, tremor, angst of misselijkheid en overgeven. Uw arts kan u adviseren om geleidelijk de dosis te verminderen voordat u stopt met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen: komt voor bij 1 op de 10 gebruikers

 • Gewichtstoename.
 • Slaperigheid.
 • Toename van de prolactinespiegel in het bloed.

Vaak voorkomende bijwerkingen: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

 • Veranderingen in de concentraties van sommige bloedcellen en circulerende vetten in het bloed.
 • Verhogingen in de suikerspiegels in het bloed en de urine.
 • Meer honger gevoel.
 • Duizeligheid.
 • Rusteloosheid.
 • Beven.
 • Spierstijfheid of spasmen (met inbegrip van oogbewegingen).
 • Problemen met praten.
 • Ongebruikelijke bewegingen (vooral van gezicht en tong).
 • Verstopping.
 • Droge mond.
 • Huiduitslag.
 • Krachtsverlies.
 • Extreme moeheid.
 • Vast houden van vocht wat leidt tot zwelling van de handen, enkels of voeten.
 • In de vroege stadia van de behandeling kunnen sommige mensen zich duizelig voelen of flauwvallen (met een trage hartslag), vooral wanneer men overeind komt vanuit een liggende of zittende positie. Dit gaat gewoonlijk vanzelf over maar indien dit niet het geval is, raadpleeg uw arts.
 • Seksueel disfunctioneren zoals afgenomen libido bij mannen en vrouwen of erectiestoornis bij mannen.

Soms voorkomende bijwerkingen: komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers

 • Langzame hartslag.
 • Gevoelig zijn voor zonlicht.
 • Urine-incontinentie.
 • Haaruitval.
 • Afwezigheid of afname van menstruele perioden.
 • Veranderingen in de borsten bij mannen en vrouwen zoals een abnormale productie van borstmelk of abnormale groei.

Andere mogelijke bijwerkingen: frequentie kan niet geschat worden uit beschikbare gegevens

 • Allergische reactie (bijvoorbeeld zwelling in de mond en keel, jeuk, huiduitslag).
 • Diabetes of verergering van diabetes, soms geassocieerd met ketoacidose (ketonen in het bloed en urine) of coma.
 • Verlaging van de normale lichaamstemperatuur.
 • Toevallen, gewoonlijk geassocieerd met een voorgeschiedenis van toevallen (epilepsie).
 • Combinatie van koorts, sneller ademen, zweten, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid.
 • Spasmen van de oogspieren welke een rollende beweging van het oog veroorzaakt.
 • Afwijkende hartritmes.
 • Plotselinge onverklaarbare dood.
 • Bloedpropjes zoals diepveneuze trombose van het been of een bloedprop in de long.
 • Ontsteking van de alvleesklier welke ernstige maagpijn, koorts en een ziek gevoel kan veroorzaken.
 • Leveraandoening die tot uiting komt als het geel worden van de huid en van de witte gedeelten in de ogen.
 • Spierziekte die tot uiting komt als onverklaarde pijnen.
 • Moeilijkheden met plassen.
 • Langdurige en pijnlijke erectie.

Tijdens olanzapinebehandeling, hebben oudere patiënten met dementie een verhoogde kans op een beroerte, longontsteking, urine-incontinentie, extreme vermoeidheid, dingen zien die er niet zijn, verhoging van de lichaamstemperatuur, roodheid van de huid en kunnen ze vallen en problemen ondervinden met lopen. Er zijn enkele fatale gevallen gemeld bij deze specifieke patiëntengroep.

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson kan dit middel de symptomen verergeren.

Zelden hebben geneesmiddelen van dit type na langdurig gebruik bij vrouwen melkafscheiding, een uitblijven van hun menstruatie of onregelmatigheden in de menstruele cyclus veroorzaakt. Als dit aanhoudt, vertel dit aan uw arts. Zeer zelden kunnen baby’s van moeders die dit middel namen in het laatste trimester van de zwangerschap (3e trimester) bevingen hebben of slaperig of suf zijn.

Krijgt u veel last van een bijwerkingen? Of heeft u én bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum..

Dit middel dient in zijn oorspronkelijke verpakking te worden bewaard ter bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel

 • Het werkzame bestanddeel is olanzapine. Elke tablet bevat 5 mg, 7,5 mg of 10 mg actief bestanddeel. De exacte hoeveelheid wordt op uw dit middel verpakking weergegeven.
 • De andere bestanddelen zijn:

Tabletkern

Lactosemonohydraat, Microkristallijne cellulose, Crospovidon (Type A), Hydroxypropyl cellulose, Magnesiumstearaat

Filmomhulling

Polyvinylalcohol, Titaniumdioxide (E171), Talk, Macrogol 3000

Hoe ziet Olanzapine Sanovel eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?

–Olanzapine Sanovel 5 mg, filmomhulde tabletten zijn rond en wit en hebben aan één kant een breuklijn. De tablet kan in twee gelijke helften worden gebroken.

–Olanzapine Sanovel 7,5 mg, filmomhulde tabletten zijn rond en wit. –Olanzapine Sanovel 10 mg, filmomhulde tabletten zijn rond en wit.

OPA/AL/PVC-Al blisterverpakking in karton

Verpakkingsgrootte van 28, 35, 56 of 70 filmomhulde tabletten

Niet alle verpakkingsgroottes worden op de markt gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sanovel Holding B.V.

Kruisdonk 66

NL 6222, Maastricht

Fabrikant

Sanovel GmbH

Wall 39

42103 Wuppertal

Is in het register ingeschreven onder:  
Olanzapine Sanovel 5 mg, Filmomhulde tabletten RVG 105686
Olanzapine Sanovel 7,5 mg, Filmomhulde tabletten RVG 105687
Olanzapine Sanovel 10 mg, Filmomhulde tabletten RVG 105688

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

DE/H/2550/001/DC

Duitsland: Olanzapine Sanovel 5 mg Film-coated tablets Bulgarije: Olanzapine Sanovel 5 mg филмирани таблетки Frankrijk: Olanzapine Sanovel 5 mg Comprimés pelliculés Nederland: Olanzapine Sanovel 5 mg, Filmomhulde tabletten Polen: Olanzapine Sanovel

Spanje: Olanzapina Sanovel 5 mg Comprimidos recubiertos

DE/H/2550/002/DC

Duitsland: Olanzapine Sanovel 7,5 mg Film-coated tablets Bulgarije: Olanzapine Sanovel 7,5 mg филмирани таблетки Frankrijk: Olanzapine Sanovel 7,5 mg Comprimés pelliculés Nederland: Olanzapine Sanovel 7,5 mg, Filmomhulde tabletten Polen: Olanzapine Sanovel

Spanje: Olanzapina Sanovel 7,5 mg Comprimidos recubiertos

DE/H/2550/003/DC

Duitsland: Olanzapine Sanovel 10 mg Film-coated tablets Bulgarije: Olanzapine Sanovel 10 mg филмирани таблетки Frankrijk: Olanzapine Sanovel 10 mg Comprimés pelliculés Nederland: Olanzapine Sanovel 10 mg, Filmomhulde tabletten Polen: Olanzapine Sanovel

Spanje: Olanzapina Sanovel 10 mg Comprimidos recubiertos

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2011.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.