Setofilm 4 mg, orodispergeerbare folies

Illustratie van Setofilm 4 mg, orodispergeerbare folies
Stof(fen) Ondansetron
Toelating Nederland
Producent Norgine
Verdovend Nee
ATC-Code A04AA01
Farmacologische groep Anti-emetica en antinauseantia

Vergunninghouder

Norgine

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Setofilm bevat het geneesmiddel ondansetron. Dit behoort tot een categorie geneesmiddelen die anti-emetica worden genoemd.

Setofilm wordt gebruikt voor de behandeling en voorkoming van nausea (misselijkheidsgevoel) en braken als gevolg van chemotherapie of radiotherapie. Het middel kan ook na een operatie worden gebruikt ter voorkoming en behandeling van misselijkheid en braken.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u SETOFILM niet gebruiken?
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ondansetron of voor één van de andere stoffen die in Setofilm zitten (zie ook rubriek 4)
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere geneesmiddelen die behoren tot de categorie selectieve serotonine (5-HT3)-receptorantagonisten (bv. granisetron, dolasetron)
 • als u apomorfine gebruikt (ter behandeling van de ziekte van Parkinson).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met SETOFILM?

Neem contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker voordat u Setofilm inneemt als:

 • u ooit hartproblemen gehad heeft
 • u een onregelmatige hartslag heeft (aritmieën)
 • u leverproblemen heeft
 • als u een blokkering in uw maag-darmkanaal heeft of als u last heeft van ernstige constipatie
 • u problemen heeft met de zoutconcentraties in uw bloed, zoals kalium, natrium en magnesium
 • als uw tonsillen (amandelen) of adenoïden (neusamandelen) binnenkort worden verwijderd of kort geleden zijn verwijderd, omdat behandeling met Setofilm symptomen van inwendige bloeding kan verbergen
 • als het geneesmiddel werd voorgeschreven aan een kind jonger dan 2 jaar of met een lichaamsoppervlak van minder dan 0,6 m2 en/of met een gewicht van 10 kg of minder
januari 2013 Norgine B.V. 1/6

Bijsluiter

Als u een bloed- of urineonderzoek moet ondergaan, moet u de zorgverlener die de test uitvoert vertellen dat u Setofilm gebruikt.

Als u niet zeker bent of één van de hierboven vermelde zaken op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker voordat u Setofilm inneemt.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Setofilm kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden of andere geneesmiddelen kunnen de werking van Setofilm beïnvloeden.

Neemt u naast Setofilm nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts, verpleegkundige of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft.

In het bijzonder, moet u uw arts erover inlichten dat u Setofilm gebruikt wanneer hij/zij bij u een behandeling met de volgende geneesmiddelen wil beginnen:

 • Fenytoïne, carbamazepine (geneesmiddelen voor het behandelen van epilepsie),
 • Rifampicine (voor het behandelen van ernstige bacteriële infecties zoals TBC),
 • Tramadol (voor pijnbestrijding).
 • Anti-aritmica (gebruikt voor het behandelen van onregelmatige of te snelle hartslag)
 • Bètablokkers (gebruikt voor het behandelen van bepaalde hart- of oogproblemen, of angst of gebruikt ter voorkoming van migraine)

Als u een of meer van de volgende geneesmiddelen gebruikt, moet u uw arts daar ook over inlichten:

 • Geneesmiddelen die invloed kunnen hebben op het hart (zoals haloperidol of methadon)
 • Kankermedicatie (in het bijzonder anthracyclines en trastuzumab)

Uw arts kan het nodig vinden de dosering van enkele van uw geneesmiddelen te wijzigen als u tegelijk Setofilm gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U mag Setofilm met voedsel en drank innemen.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap:

Het is niet bekend of het gebruik van Setofilm tijdens de zwangerschap veilig is. Bespreek het met uw arts als u zwanger bent of misschien zwanger zult worden. U mag Setofilm alleen gebruiken als uw arts u dat heeft voorgeschreven.

Borstvoeding:

U mag geen borstvoeding geven in perioden waarin u Setofilm gebruikt, omdat het middel in de moedermelk kan overgaan.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, vroedvrouw of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Setofilm heeft weinig of geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Setofilm altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Setofilm is alleen bestemd voor oraal gebruik. Het kan aanbevolen zijn voor patiënten die moeite hebben met het innemen of doorslikken van tabletten, bijvoorbeeld kinderen of ouderen.

januari 2013 Norgine B.V. 2/6

Bijsluiter

 • Haal de Setofilm orodispergeerbare folie uit zijn afzonderlijke zakje en let er daarbij op dat u de folie niet beschadigt. Ga daarvoor als volgt te werk: Open het zakje enkel aan de afscheurstrip en scheur die er langzaam af. Knip of snijd niet in het zakje.
 • Controleer voor gebruik of de folie beschadigd is want u mag enkel onbeschadigde folie gebruiken.
 • Zorg dat uw mond leeg is (en uw vingers droog zijn) voordat u de Setofilm orodispergeerbare folie op uw tong legt.
 • De folie moet in enkele seconden, zonder water, uiteenvallen op de tong (in het speeksel dat daarna ingeslikt moet worden).
Voor behandeling en preventie van onwel zijn (misselijkheid en braken) bij patiënten die chemotherapie of radiotherapie ondergaan
Ouderen:

Setofilm wordt door oudere patiënten goed verdragen. Ouderen kunnen dezelfde dosering innemen als volwassenen (zie hieronder).

Volwassenen:

8 mg 1-2 uur voor aanvang van de chemotherapie of radiotherapie, vervolgens 8 mg per 12 uur, gedurende maximaal 5 dagen. Uw arts kan aanbevelen om uw eerste dosis als injectie toe te dienen.

Kinderen (6 maanden en ouder) en adolescenten (< 18 jaar):

Uw arts zal adviseren welke dosis ondansetron moet worden toegediend. De gepersonaliseerde dosis zal afhankelijk zijn van het gewicht en lichaamsoppervlak van het kind.

Preventie en behandeling van post-operatief onwel zijn (misselijkheid en braken)
Ouderen:

Ondansetron wordt door oudere patiënten goed verdragen. Ouderen kunnen dezelfde dosering innemen als volwassenen; zie hieronder.

Volwassenen:

Neem zoals voorgeschreven door uw arts ofwel 16 mg Setofilm 1 uur voordat u wordt geopereerd ofwel 8 mg één uur voordat u wordt geopereerd, gevolgd door nog twee extra dosissen van 8 mg met 8 uur ertussen.

Kinderen ouder dan 4 jaar en adolescenten:

Gebruik voor kinderen die 40 kg en meer wegen 4 mg Setofilm 1 uur vóór de operatie, gevolgd door nog een dosis van 4 mg 12 uur later.

Leverfunctiestoornis:

Neem niet meer dan 8 mg ondansetron per dag in als uw lever niet naar behoren werkt (matige tot ernstige leverklachten).

Heeft u te veel van SETOFILM ingenomen?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, of ga naar het ziekenhuis als u meer Setofilm hebt ingenomen dan in deze bijsluiter wordt geadviseerd, of meer dan door uw arts is voorgeschreven. Neem de verpakking mee.

Voor België: Wanneer u te veel van Setofilm heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker, of het Antigifcentrum (070/245 245).

Bent u vergeten SETOFILM in te nemen?

Als u Setofilm bent vergeten in te nemen en zich misselijk voelt of moet braken

 • Neem zo snel mogelijk een dosis Setofilm
 • Neem uw volgende dosis Setofilm op het gebruikelijke tijdstip
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Wanneer u een dosis bent vergeten maar u zich niet misselijk voelt en niet moet braken

 • Neem de volgende dosis.
 • Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.
januari 2013 Norgine B.V. 3/6

Bijsluiter

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Als u stopt met het innemen van SETOFILM

Breng uw arts of verpleegkundige zo snel mogelijk op de hoogte als u zich onwel voelt en als u stopt met het innemen van Setofilm.

Raadpleeg uw arts, verpleegkundige of apotheker als u nog vragen hebt over het gebruik van dit middel.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Setofilm bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Allergische reacties:

Als u last krijgt van een allergische reactie, moet u het gebruik van Setofilm staken en onmiddellijk contact met uw arts opnemen of naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan. Tekenen van een allergische reactie kunnen onder meer zijn:

 • Plotse piepende ademhaling en pijn op de borst of beklemd gevoel op de borst
 • Ernstige jeuk op de huid,
 • Huiduitslag, - rode puntjes of bobbeltjes onder de huid (netelroos) ergens op het lichaam
 • Gezwollen oogleden, keel, gezicht, lippen, tong of mond
 • Moeite met ademen of slikken.
 • Ineenzakken

Andere bijwerkingen zijn onder meer:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 personen) :
 • Hoofdpijn.
Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 personen) :
 • Warmte- of gloeigevoel,
 • Constipatie: Vertel uw arts als u last heeft van kramperige buikpijn of moeilijke stoelgang. U zult zorgvuldig geobserveerd moeten worden om te zien wat de behandeling met u doet.
Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 personen):
 • Hikken
 • Lage bloeddruk, waardoor u zich zwak of duizelig kan voelen
 • Hartkloppingen (de hartslag bewust voelen) of een onregelmatige of trage hartslag
 • Pijn op de borst
 • Toevallen (convulsies)
 • Ongewone, ongewilde bewegingen of trillen met ogen of lichaamsdelen
 • Afwijkende resultaten bij leverfunctieonderzoek (afwijkingen komen vaker voor als u ondansetron gebruikt samen met het geneesmiddel cisplatine)
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 personen):
 • Allergische reacties, soms ernstig, inclusief anafylaxie
 • Duizelig of licht gevoel in het hoofd [wanneer ondansetron intraveneus wordt toegediend (d.w.z. via een buisje in een ader)].
 • Wazig zicht of tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen, (voornamelijk wanneer ondansetron intraveneus wordt toegediend) wat normaal gezien binnen de 20 minuten herstelt.
 • Verstoord hartritme en afwijkende ECG, inclusief een bijzondere vorm van hartritmestoornis genaamd Torsade de Pointes (die soms leidt tot plotseling bewustzijnsverlies)
Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 personen):
 • Tijdelijke gezichtsstoornissen, bijvoorbeeld wazig zicht (voornamelijk wanneer ondansetron intraveneus wordt toegediend)
januari 2013 Norgine B.V. 4/6

Bijsluiter

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Het zakje zorgvuldig gesloten houden, ter bescherming tegen vocht.

Gebruik Setofilm niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik Setofilm niet als u bemerkt dat het product is beschadigd.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in SETOFILM?

Het werkzame stof in dit middel is ondansetron. Elke folie bevat 4 mg of 8 mg ondansetron.

De andere stoffen in dit middel zijn: polyvinylalcohol, macrogol 1000, acesulfaamkalium E950, glycerol E422, titaniumdioxide E171, rijstzetmeel, levomenthol en polysorbaat 80 E433.

Hoe ziet SETOFILM eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Setofilm 4 mg zijn witte, rechthoekige (3 cm2) orodispergeerbare folies

Setofilm 8 mg zijn witte, rechthoekige (6 cm2) orodispergeerbare folies

Setofilm 4 mg orodispergeerbare folie wordt in zakjes verpakt. Elk doosje bevat 2, 4, 6, 10, 30 of 50 zakjes. Setofilm 8 mg orodispergeerbare folie wordt in zakjes verpakt. Elk doosje bevat 2, 4, 6, 10, 30 of 50 zakjes.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Norgine B.V.

Hogehilweg 7

1101 CA Amsterdam ZO

Fabrikant:

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

Lohmannstrasse 2

D-56626 Andernach

DUITSLAND

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:

Voor Nederland:

Setofilm 4 mg, orodispergeerbare folies: RVG 104291

Setofilm 8 mg, orodispergeerbare folies: RVG 104293

Voor België:

Setofilm 4 mg, orodispergeerbare folies: BE371655

Setofilm 8 mg, orodispergeerbare folies: BE371664

Afleveringswijze

Voor Nederland: UR

Voor België: Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Setofilm: Frankrijk, Ierland, Verenigd Koninkrijk, België, Luxemburg, Portugal, Spanje, Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Oostenrijk, Italië, Duitsland.

Setofim: Noorwegen

januari 2013 Norgine B.V. 5/6

Bijsluiter

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013
januari 2013 Norgine B.V. 6/6

Advertentie

Stof(fen) Ondansetron
Toelating Nederland
Producent Norgine
Verdovend Nee
ATC-Code A04AA01
Farmacologische groep Anti-emetica en antinauseantia

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.