Simvastatine Apotex 40 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
C10AA01
Medikamio Hero Image

Apotex

Stof Verdovend Psychotrope
Simvastatine Nee Nee
Farmacologische groep Lipide modificerende middelen, gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Apotex

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Simvastatine behoort tot een groep van geneesmiddelen genaamd statines. Deze middelen verlagen het cholesterol en bepaalde bloedvetten genaamd triglyceriden in uw bloed.

Simvastatine Apotex wordt gebruikt:

 • om de hoeveelheid cholesterol en triglyceriden in het bloed te verlagen, als een dieet en andere maatregelen (zoals lichaamsbeweging, afvallen) alleen niet voldoende zijn.
 • om een erfelijk verhoogd cholesterolgehalte in het bloed te verlagen (homozygote familiare hypercholesterolemie), als aanvulling op een dieet en andere behandelingen (bijv. LDL-aferese), of als deze behandelingen niet passend zijn.
 • om hart- en vaatziekten te voorkomen als u slagaderverkalking (atherosclerose) of suikerziekte heeft, zelfs bij een normaal cholesterolgehalte in het bloed, als aanvulling op een dieet en andere behandelingen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.als u een actieve leverziekte heeft
 • bij zwangerschap en het geven van borstvoeding
 • bij gelijktijdig gebruik met een of meer van de volgende geneesmiddelen:
 • itraconazol, ketoconazol, posaconazol (antischimmelmiddelen)
 • erytromycine, claritromycine of telitromycine (antibiotica om infecties te behandelen)
 • HIV-proteaseremmers, zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir en saquinavir (gebruikt bij HIV- infecties)
 • nefazodon (middel bij neerslachtigheid).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?Neem contact op met uw arts, of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • over alle aandoeningen die u heeft, ook allergieën.
 • als u grote hoeveelheden alcohol drinkt.
 • wanneer u ooit een leverziekte heeft gehad. Simvastatine is mogelijk niet geschikt voor u.
 • wanneer u een operatie moet ondergaan. Het kan nodig zijn simvastatine een korte tijd niet in te nemen.
 • als u ernstige ademhalingsproblemen heeft.
 • Uw arts moet uw bloed onderzoeken voor u met het gebruik met simvastatine start. Dit wordt gedaan om na te gaan of uw lever goed werkt.
 • Uw arts kan ook bloedonderzoek doen nadat u gestart bent met simvastatine om de werking van uw lever na te gaan.

Gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt, zal uw arts nauwlettend controleren of u suikerziekte heeft, of dat u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van diabetes. U heeft mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft.

Als u na het gebruik van simvastatine om onverklaarbare redenen last krijgt van pijn, gevoeligheid of zwakte van de spieren, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Dat is omdat in zeldzame gevallen spierproblemen ernstig kunnen zijn, waaronder afbraak van spieren wat tot nierbeschadiging leidt; in zeer zeldzame gevallen zijn er sterfgevallen geweest.

De kans op spierafbraak is groter bij hogere doses simvastatine en is ook groter bij bepaalde patiënten. Als een van de volgende punten op u van toepassing is, moet u dat uw arts zeggen:

 • U drinkt grote hoeveelheden alcohol
 • U heeft problemen met de nieren
 • U heeft problemen met de schildklier
 • U bent ouder dan 65 jaar
 • U bent een vrouw
 • U heeft ooit tijdens behandeling met cholesterolverlagende medicijnen, die ‘statines’ of fibraten genoemd worden, spierproblemen gehad.
 • U of een naast familielid heeft een erfelijke spierziekte.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Simvastatine Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Met name als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, is het belangrijk om dat aan uw arts te zeggen. Gebruik van simvastatine samen met één van deze geneesmiddelen kan de kans op spierproblemen vergroten (sommige zijn al eerder genoemd in de rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”):

 • Ciclosporine (een middel dat wordt gebruikt bij patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan)
 • Danazol (een kunstmatig hormoon voor de behandeling van endometriose)
 • Geneesmiddelen zoals itraconazol, ketoconazol, fluconazol of posaconazol (antischimmelmiddelen)
 • Fibraten zoals gemfibrozil en bezafibraat (middelen die het cholesterol in het bloed verlagen)
 • Erytromycine, claritromycine, telitromycine of fusidinezuur (antibiotica om bacteriële infecties te behandelen)
 • HIV-proteaseremmers zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir en saquinavir (middelen voor de behandeling van AIDS)
 • Nefazodon (een middel bij neerslagtigheid)
 • Amiodaron (een geneesmiddel voor de behandeling van onregelmatige hartslag)
 • Verapamil, diltiazem of amlodipine (geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, pijn op de borst bij hartziekte of andere hartaandoeningen)
 • Colchicine (een geneesmiddel voor de behandeling van jicht).

Net als bij bovenstaande geneesmiddelen, moet u het uw arts of apotheker vertellen als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen. U moet met name het gebruik van een van de volgende geneesmiddelen aan uw arts melden:

 • Middelen die bloedstolsels voorkomen, zoals warfarine, fenprocoumon of acenocoumarol (antistollingsmiddelen)
 • Fenofibraat (een ander geneesmiddel om het cholesterol in het bloed te verlagen)
 • Niacine (een ander geneesmiddel om het cholesterol in het bloed te verlagen)
 • Rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van tuberculose).

Als u niacine (nicotinezuur) gebruikt of een product dat niacine bevat en van Chineese afkomst bent, moet u dat ook aan uw arts vertellen.

Vertel elke arts die u een nieuw geneesmiddel voorschrijft, dat u simvastatine gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en, drinken en alcohol?

Grapefruitsap bevat één of meer componenten die de verwerking van bepaalde geneesmiddelen door het lichaam beïnvloeden, zoals simvastatine. Het drinken van grapefruitsap moet worden vermeden.

Zwangerschap en borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u zwanger bent of denkt te zijn, of als u zwanger wilt worden, mag u geen simvastatine gebruiken. Als u zwanger wordt terwijl u simvastatine gebruikt, dient u onmiddellijk met het innemen te stoppen en uw arts te waarschuwen.

Gebruik geen simvastatine als u borstvoeding geeft, want het is niet bekend of simvastatine in de borstvoeding wordt uitgescheiden.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De veiligheid en effectiviteit zijn onderzocht bij jongens van 10-17 jaar en meisjes van dezelfde leeftijd bij wie de menstruatie minstens een jaar daarvoor was begonnen (zie ‘Hoe wordt Simvastatine Apotex ingenomen?’). Simvastatine is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 10 jaar.

Raadpleeg uw arts voor meer informatie.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Simvastatine heeft naar verwachting geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. U dient er echter rekening mee te houden dat sommige mensen duizelig werden na gebruik van simvastatine.

Simvastatine Apotex bevat lactose

Simvastatine Apotex tabletten bevatten als hulpstof ondermeer lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U dient uw cholesterolverlagende dieet te blijven volgen terwijl u simvastatine gebruikt.

De aanbevolen dosering is 1 tablet simvastatine of een dosis van 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg of 80 mg eenmaal daags via de mond (oraal) in te nemen.

De dosis 80 mg wordt alleen aanbevolen bij volwassen patiënten met een sterk verhoogd cholesterolgehalte in het bloed en een hoog risico op hart- en vaatcomplicaties die op lagere doses hun cholesterolstreefwaarden niet hebben bereikt.

Uw arts bepaalt de juiste tabletsterkte voor u, afhankelijk van uw conditie, huidige behandeling en uw persoonlijke risico.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Bij kinderen (10-17 jaar) is de gebruikelijke aanbevolen startdosering 10 mg eenmaal daags, in de avond in te nemen. De maximale aanbevolen dosering is 40 mg eenmaal daags.

Neem simvastatine ’s avonds in. U kunt het met of zonder voedsel innemen.

De gebruikelijke aanvangsdosering is 10, 20 of in sommige gevallen 40 mg per dag. Uw arts kan de dosis na minimaal 4 weken aanpassen naar maximaal 80 mg per dag. Neem niet meer dan 80 mg per dag in.

Uw arts kan ook lagere doses voorschrijven, met name als u één van bovengenoemde geneesmiddelen gebruikt of als u nierproblemen heeft.

Blijf simvastatine innemen tenzij uw arts u vertelt te stoppen.

Als uw dokter een galzuurbindend hars (een ander medicijn om uw cholesterol te verlagen, zoals colestyramine) heeft voorgeschreven in combinatie met simvastatine, dient u simvastatine minstens 2 uur vóór of 4 uur ná het galzuurbindende hars, in te nemen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Wanneer u bij vergissing teveel tabletten heeft ingenomen, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken ? Wanneer u vergeten bent een dosis in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met inname van dit middel

Wanneer u plotseling stopt met de inname van dit geneesmiddel, kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Stop nooit zelf de behandeling, zelfs niet als u klachten heeft. Overleg eerst met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat het beste kunt doen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende termen worden gebruikt om te beschrijven hoe vaak bijwerkingen worden gemeld:

 • Zelden (bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten)
 • Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
 • Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Zelden (bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten) Als één van deze bijwerkingen optreedt, staak dan het gebruik van het geneesmiddel en overleg direct met uw arts of ga naar de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

 • Pijn, gevoeligheid, zwakte of kramp in de spieren. In zeldzame gevallen kunnen deze spierproblemen ernstig zijn, waaronder afbraak van spieren wat tot nierbeschadiging leidt; en in zeer zeldzame gevallen zijn er sterfgevallen geweest.
 • Overgevoeligheidsreacties (allergische reacties), waaronder:
  • Zwelling van gezicht, tong en keel, wat moeilijk ademen kan veroorzaken
  • Ernstige spierpijn met name in de schouders en heupen
  • Uitslag met zwakte van de ledematen en nekspieren
  • Pijn of ontsteking van de gewrichten
  • Ontsteking van bloedvaten
  • Blauwe plekken, huiduitslag en –zwelling, galbulten; gevoeligheid van de huid voor de zon, koorts, roodheid van het gezicht
  • Kortademigheid en gevoel van onwel zijn
  • Lupusachtig beeld (waaronder uitslag, gewrichtsklachten en effecten op de bloedcellen)
 • Leverontsteking met gele verkleuring van de huid en ogen, jeuk, donkergekleurde urine of lichtgekleurde ontlasting, leverfalen (zeer zelden)
 • Ontsteking van de alvleesklier, vaak met hevige buikpijn.

Tevens zijn de volgende bijwerkingen zelden gemeld:

 • Laag aantal rode bloedcellen (anemie)
 • Gevoelloosheid of zwakte in de armen en benen
 • Hoofdpijn, waarnemen van tintelingen, duizeligheid
 • Gestoorde spijsvertering (buikpijn, verstopping, winderigheid, opgeblazen gevoel, diarree, misselijkheid, braken)
 • Uitslag, jeuk, haarverlies
 • Zwakte
 • Moeilijk slapen (zeer zelden)
 • Slecht geheugen (zeer zelden)
 • Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
 • Erectiestoornis
 • Depressie
 • Ontsteking van de longen met ademhalingsproblemen, waaronder aanhoudend hoesten en/of kortademigheid of koorts
 • Peesproblemen, soms gecompliceerd door het scheuren van de pees.

Met sommige statinen zijn daarnaast de volgende bijwerkingen gemeld:

 • Slaapstoornissen, waaronder nachtmerries
 • Geheugenverlies
 • Seksuele problemen
 • Diabetes. Hierop heeft u een groter risico als u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, als u overgewicht heeft en als u een verhoogde bloeddruk heeft. Uw arts zal u controleren, gedurende de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Laboratoriumwaarden

Bij sommige laboratorium-bloedonderzoeken voor de leverfunctie en een spierenzym (creatine kinase) zijn verhogingen waargenomen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands bijwerkingen centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar de tabletten in de originele verpakking, niet boven 25°C.

Buiten het zicht en het bereik van kinderen houden.

Gebruik de tabletten niet meer na de houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket, en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC <en gooi ze niet in de vuilnisbak>. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • - De werkzame stof in dit middel is: simvastatine, respectievelijk 10, 20 en 40 mg per tablet. - De andere hulpstoffen in dit middel zijn
 • tablet kern: lactose monohydraat microkristallijne cellulose (E460) voorverstijfseld maïszetmeel butylhydroxyanisol (E320) ascorbinezuur (E300) citroenzuur (E330) colloïdaal silica anh. (E551) talk (E553b) magnesiumstearaat (E470b)
 • film coating: hypromellose (E464) ijzeroxide rood (E172) ijzeroxide geel (E172) triethylcitraat (E1505) titaandioxide (E171) talk (E553b) povidon (E1201)
Hoe ziet Simvastatine Apotex eruit en hoeveel zit er in de verpakking

Simvastatine Apotex 10 mg is een licht-oranje, ovale, biconvexe, filmomhulde tablet, met een breukstreep aan één kant. De 10 mg tablet kan in gelijke delen worden gedeeld. Simvastatine Apotex 20 mg is een beige, ovale, biconvexe, filmomhulde tablet.

Simvastatine Apotex 40 mg is een rode, ovale, biconvexe, filmomhulde tablet.

De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips in een kartonnen doosje, 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 of 250 stuks per verpakking. Niet alle verpakgroottes zijn in de handel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder

Apotex Europe BV

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Nederland

Fabrikant

Apotex Nederland BV

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nederland

Of

Corden Pharma GmbH

Otto-Hahn-Straβe

68723 Plankstadt

Baden-Wϋrttembuerg

Duitsland

Of

Polpharma S.A. Pharmaceutical Works

83-200 Starogard Gdański

19, Pelplińska Street

Polen

Voor informatie: Apotex Nederland BV Postbus 408

2300 AK Leiden Nederland

Tel.nr.: 071 524 3100

In het register ingeschreven onder:
RVG 27556 Simvastatine Apotex 10 mg, filmomhulde tabletten
RVG 27557 Simvastatine Apotex 20 mg, filmomhulde tabletten
RVG 27558 Simvastatine Apotex 40 mg, filmomhulde tabletten
Dit geneesmiddel is ingeschreven in de Lidstaten van de EU onder de volgende namen:
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.