Zocor 80 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
C10AA01
Zocor 80 mg, filmomhulde tabletten

Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Lipide modificerende middelen, gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

ZOCOR is een geneesmiddel voor verlaging van de concentraties in het bloed van het totaalcholesterol, het ‘slechte’ cholesterol (LDL-cholesterol) en vettige stoffen die triglyceriden worden genoemd. ZOCOR verhoogt de concentratie van het ‘goede’ cholesterol (HDL- cholesterol). ZOCOR behoort tot de groep geneesmiddelen die statines wordt genoemd.

Cholesterol is een van meerdere vettige stoffen die in de bloedbaan aanwezig zijn. Uw totaalcholesterol is opgebouwd uit voornamelijk LDL- en HDL-cholesterol.

LDL-cholesterol wordt vaak ‘slecht’ cholesterol genoemd, omdat het kan opstapelen in de wanden van uw bloedvaten, waardoor ‘plak’ ontstaat. Uiteindelijk kan deze ‘plak’ groeien en leiden tot een vernauwing van de bloedvaten. Deze vernauwing kan het bloed naar vitale organen, zoals naar het hart of de hersenen, afremmen of blokkeren. Deze blokkade van de bloedstroom kan leiden tot een hartaanval of een beroerte.

HDL-cholesterol wordt vaak ‘goed’ cholesterol genoemd, omdat het bijdraagt aan het voorkomen van het opstapelen van slecht cholesterol in de bloedvaten en zo beschermt tegen hart- en vaatziekten.

Triglyceriden zijn een andere vorm van vet in uw bloedvaten die de kans op hart- en vaatziekten verhogen.

Variatie WS-032, versie 19 april 2013

Bij gebruik van dit geneesmiddel moet u uw cholesterolverlagend dieet voortzetten.

ZOCOR wordt naast uw cholesterolverlagend dieet gebruikt als u:

 • een verhoogde concentratie cholesterol in uw bloed heeft (primaire hypercholesterolemie) of een te hoog vetgehalte in uw bloed heeft (gemengde hyperlipidemie)
 • een erfelijke aandoening heeft (homozygote familiaire hypercholesterolemie), die de concentratie cholesterol in uw bloed verhoogt. U kunt ook andere behandelingen krijgen.
 • coronaire hartziekten (CHZ) heeft of kans loopt die te krijgen (omdat u diabetes (suikerziekte) heeft, een beroerte of een andere aandoening aan de bloedvaten heeft gehad). ZOCOR kan uw leven verlengen door de kans op hart- en vaatcomplicaties te verminderen, ongeacht de hoeveelheid cholesterol in uw bloed.

Bij de meeste mensen zijn er geen directe verschijnselen van een hoog cholesterol. Uw arts kan uw cholesterol meten door middel van een eenvoudig bloedonderzoek. Ga geregeld naar uw arts, houd uw cholesterolwaarden bij en bespreek de streefwaarden met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U heeft een actieve leverziekte
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding
 • U gebruikt geneesmiddelen met één of meer van de volgende werkzame stoffen: o itraconazol, ketoconazol, posaconazol of voriconazol (antischimmelmiddelen) o erytromycine, claritromycine of telitromycine (antibiotica) o hiv-proteaseremmers, zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir en saquinavir (gebruikt bij hiv-infecties) o boceprevir of telaprevir (gebruikt tegen hepatitis C-virusinfecties) o nefazodon (gebruikt bij de behandeling vandepressie) o gemfibrozil (gebruikt om cholesterol te verlagen)

o ciclosporine (gebruikt bij patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan)

 1. danazol (een kunstmatig hormoon voor de behandeling van endometriose, een aandoening waarbij baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder voorkomt).
 • Als u op dit moment, of in de laatste 7 dagen, een geneesmiddel (heeft) gebruikt of heeft gekregen dat fusidinezuur heet (gebruikt tegen infecties met bacteriën).
 • Als u niet zeker weet of u een van bovenstaande geneesmiddelen gebruikt, vraag dit dan aan uw arts.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  Vertel uw arts:

  • over alle aandoeningen die u heeft, waaronder overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (allergieën).
  • als u grote hoeveelheden alcohol drinkt.
  • als u ooit een leverziekte heeft gehad. Dit middel is mogelijk niet geschikt voor u.

  Variatie WS-032, versie 19 april 2013

  • als u een operatie moet ondergaan. Het kan nodig zijn dit middel een korte tijd niet in te nemen.

  Uw arts moet uw bloed onderzoeken voordat u met het gebruik van dit middel start en als u tijdens gebruik van dit middel verschijnselen van leverproblemen heeft. Dit wordt gedaan om na te gaan of uw lever goed werkt.

  Uw arts kan ook bloedonderzoek doen nadat u gestart bent met dit middel om de werking van uw lever na te gaan.

  Als u diabetes heeft of kans heeft diabetes te krijgen, zal uw arts u nauwlettend controleren terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. U heeft waarschijnlijk kans op diabetes als u veel suikers en vetten in uw bloed heeft, te zwaar bent en een hoge bloeddruk heeft.

  Vertel het uw arts als u een ernstige longziekte heeft.

  Als u na gebruik van dit middel om onverklaarbare redenen last krijgt van pijn, gevoeligheid of zwakte van de spieren, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Dat is omdat in zeldzame gevallen spierproblemen ernstig kunnen zijn, waaronder afbraak van spieren wat tot nierbeschadiging leidt; in zeer zeldzame gevallen zijn er sterfgevallen geweest.

  De kans op spierafbraak is groter bij hogere doses van dit middel, vooral in de dosering van 80 mg. Het risico op spierafbraak is ook groter bij bepaalde patiënten. Als een van de volgende punten op u van toepassing is, moet u dat uw arts zeggen:

  • u drinkt grote hoeveelheden alcohol
  • u heeft problemen met de nieren
  • u heeft problemen met de schildklier
  • u bent 65 jaar of ouder
  • u bent een vrouw
  • u heeft ooit tijdens behandeling met cholesterolverlagende geneesmiddelen, die ‘statines’ of fibraten genoemd worden, spierproblemen gehad
  • u of een naast familielid heeft een erfelijke spierziekte.
  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

  Gebruikt u naast ZOCOR nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

  Met name als u geneesmiddel(en) gebruikt met de volgende werkzame stoffen, is het belangrijk om dat aan uw arts te vertellen. Gebruik van ZOCOR samen met één van deze geneesmiddelen kan de kans op spierproblemen vergroten (sommige daarvan zijn ook al genoemd in de rubriek hierboven, Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?).

  • ciclosporine (vaak gebruikt bij patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan)
  • danazol (een kunstmatig hormoon voor de behandeling van endometriose, een aandoening waarbij baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder voorkomt)
  • geneesmiddelen met een werkzame stof zoals itraconazol, ketoconazol, fluconazol, posaconazol of voriconazol (antischimmelmiddelen)

  Variatie WS-032, versie 19 april 2013

  • fibraten met een werkzame stof zoals gemfibrozil en bezafibraat (gebruikt om het cholesterol in het bloed te verlagen)
  • erytromycine, claritromycine, telitromycine of fusidinezuur (antibiotica). Tijdens gebruik van dit geneesmiddel mag u geen fusidinezuur gebruiken. Zie ook rubriek 4 van deze bijsluiter
  • hiv-proteaseremmers zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir en saquinavir (voor de behandeling van AIDS)
  • boceprevir of telaprevir (gebruikt tegen hepatitis C-virusinfecties)
  • nefazodon (gebruikt bij de behandeling van depressie)
  • amiodaron (gebruikt voor de behandeling van een onregelmatige hartslag)
  • verapamil, diltiazem of amlodipine (gebruikt tegen hoge bloeddruk, pijn op de borst bij hartziekte of andere hartaandoeningen)
  • colchicine (gebruikt voor de behandeling van jicht).

  Net als bij bovenstaande geneesmiddelen, moet u het uw arts of apotheker vertellen als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen. U moet met name het gebruik van geneesmiddelen met de volgende werkzame stoffen aan uw arts melden:

  • geneesmiddelen met een werkzame stof die bloedstolsels voorkomen, zoals warfarine, fenprocoumon of acenocoumarol (antistollingsmiddelen)
  • fenofibraat (ook gebruikt om het cholesterol in het bloed te verlagen)
  • niacine (ook gebruikt om het cholesterol in het bloed te verlagen)
  • rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose).

  Als u niacine (nicotinezuur) gebruikt of een product dat niacine bevat en van Chinese afkomst bent, moet u dat ook aan uw arts vertellen.

  Vertel elke arts die u een nieuw geneesmiddel voorschrijft dat u ZOCOR gebruikt.

  Waarop moet u letten met eten en drinken?

  Grapefruitsap bevat één of meer componenten die de verwerking van bepaalde geneesmiddelen door het lichaam beïnvloeden, zoals ZOCOR. Het drinken van grapefruitsap moet vermeden worden.

  Zwangerschap en borstvoeding

  Als u zwanger bent of denkt te zijn, of als u zwanger wilt worden, mag u dit middel niet gebruiken. Als u zwanger wordt terwijl u dit middel gebruikt, moet u onmiddellijk met het innemen stoppen en uw arts waarschuwen. Gebruik dit middel niet als u borstvoeding geeft, want het is niet bekend of dit middel in de borstvoeding terechtkomt.

  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

  Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

  Kinderen en jongeren tot 18 jaar

  De veiligheid en werkzaamheid van dit middel zijn onderzocht bij jongens van 10-17 jaar en meisjes van dezelfde leeftijd bij wie de menstruatie minstens een jaar daarvoor was begonnen (zie rubriek 3 Hoe gebruikt u dit middel?). Dit middel is niet onderzocht bij kinderen jonger dan

  10 jaar. Raadpleeg uw arts voor meer informatie.

  Variatie WS-032, versie 19 april 2013

  Rijvaardigheid en het gebruik van machines

  Dit middel heeft naar verwachting geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. U dient er echter rekening mee te houden dat sommige mensen duizelig werden na gebruik van dit middel.

  ZOCOR bevat lactose

  Dit middel bevat een suiker die lactose wordt genoemd. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

  Hoe gebruikt u dit middel?

  Uw arts bepaalt de juiste tabletsterkte voor u, afhankelijk van uw huidige behandeling en uw persoonlijk risico.

  Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  U moet uw cholesterolverlagende dieet blijven volgen terwijl u dit middel gebruikt.

  Dosering:

  Het doseringsbereik is 1 tablet ZOCOR van 5mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg of 80 mg eenmaal daags via de mond (oraal) in te nemen. De 5 mg ZOCOR tablet is in Nederland niet verkrijgbaar.

  De aanbevolen dosering is 1 tablet ZOCOR van 10 mg, 20 mg, 40 mg of 80 mg eenmaal daags via de mond (oraal) in te nemen.

  Volwassenen:

  De aanbevolen startdosering is 10, 20 of, in sommige gevallen, 40 mg per dag. Uw arts kan de dosis na minimaal 4 weken aanpassen naar maximaal 80 mg per dag. Neem niet meer dan 80 mg per dag in.

  Uw arts kan lagere doses voorschrijven, vooral als u één van bovengenoemde geneesmiddelen gebruikt of als u nierproblemen heeft.

  De dosis 80 mg wordt alleen aanbevolen bij volwassen patiënten met een ernstig verhoogd cholesterolgehalte in het bloed en een hoog risico op hart- en vaatcomplicaties die op lagere doses hun cholesterolstreefwaarden niet hebben bereikt.

  Kinderen:

  Bij kinderen (10-17 jaar) is de gebruikelijke aanbevolen startdosering 10 mg eenmaal daags, in de avond in te nemen. De maximale aanbevolen dosering is 40 mg eenmaal daags.

  Wijze van toediening en duur van de behandeling:

  Neem dit middel ’s avonds in. U kunt het met of zonder voedsel innemen. Blijf dit middel innemen tenzij uw arts u vertelt te stoppen.

  Als uw arts ZOCOR heeft voorgeschreven samen met een ander geneesmiddel om het cholesterol te verlagen dat een galzuurbindend hars bevat, moet u ZOCOR ten minste 2 uur vóór of 4 uur na toediening van het galzuurbindende hars innemen.

  Met opmaak: Lettertype: Niet Cursief

  Variatie WS-032, versie 19 april 2013

  Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
  • Neem contact op met uw arts of apotheker.
  Bent u vergeten dit middel in te nemen?
  • Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen, maar neem de normale hoeveelheid op de gebruikelijke tijd de volgende dag in.
  Als u stopt met het innemen van dit middel
  • Neem contact op met uw arts of apotheker omdat uw cholesterol weer kan gaan stijgen.

  Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Mogelijke bijwerkingen?

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  De volgende termen worden gebruikt om te beschrijven hoe vaak bijwerkingen werden gemeld:

  • Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)
  • Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)
  • Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

  De volgende zeldzame ernstige bijwerkingen zijn gemeld:

  Als één van deze bijwerkingen optreedt, stop dan met het gebruik van het geneesmiddel en overleg direct met uw arts of ga naar de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
  • pijn, gevoeligheid, zwakte of kramp in de spieren. In zeldzame gevallen kunnen deze spierproblemen ernstig zijn, waaronder afbraak van spieren wat tot nierbeschadiging leidt; en in zeer zeldzame gevallen zijn er sterfgevallen geweest.
  • overgevoeligheidsreacties (allergische reacties), waaronder:
   • zwelling van gezicht, tong en keel, wat moeilijk ademen kan veroorzaken
   • ernstige spierpijn met name in de schouders en heupen
   • uitslag met zwakte van de ledematen en nekspieren
   • pijn of ontsteking van de gewrichten (spierreuma)
   • ontsteking van de bloedvaten (vasculitis)
   • ongebruikelijke blauwe plekken, huiduitslag en -zwelling (dermatomyositis), netelroos (galbulten); gevoeligheid van de huid voor de zon, koorts, roodheid van het gezicht
   • kortademigheid (dyspneu) en zich onwel voelen
   • lupusachtig beeld (waaronder uitslag, gewrichtsklachten en effecten op de bloedcellen)
  • leverontsteking met de volgende verschijnselen: gele verkleuring van de huid en ogen, jeuk, donkergekleurde urine of lichtgekleurde ontlasting, zich moe of zwak voelen, verlies van eetlust, leverfalen (zeer zelden)
  • ontsteking van de alvleesklier, vaak met hevige buikpijn.

  Ook zelden zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

  • laag aantal rode bloedcellen (anemie)

  Variatie WS-032, versie 19 april 2013

  • gevoelloosheid of zwakte in de armen en benen
  • hoofdpijn, waarnemen van tintelingen, duizeligheid
  • gestoorde spijsvertering (buikpijn, verstopping, winderigheid, opgeblazen gevoel, diarree, misselijkheid, braken)
  • uitslag, jeuk, haaruitval
  • zwakte
  • moeilijk slapen (zeer zelden)
  • slecht geheugen (zeer zelden), geheugenverlies, verwarring.

  De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld, maar de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald (frequentie niet bekend):

  • erectiestoornis
  • depressie
  • ontsteking van de longen met ademhalingsproblemen, waaronder aanhoudend hoesten en/of kortademigheid of koorts
  • peesproblemen, soms gecompliceerd door het scheuren van de pees.

  Met sommige statines zijn daarnaast de volgende bijwerkingen gemeld:

  • slaapstoornissen, waaronder nachtmerries
  • seksuele problemen
  • diabetes. Dit komt eerder voor als u veel suikers en vetten in uw bloed heeft, te zwaar bent en een hoge bloeddruk heeft. Uw arts zal u controleren terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

  Laboratoriumwaarden

  Bij sommige laboratoriumbloedonderzoeken voor de leverfunctie en een spierenzym (creatine kinase) zijn verhogingen waargenomen.

  Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  Bewaren beneden 30 °C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

  Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

  Anvullende Informatie

  Welke stoffen zitten er in dit middel?

  De werkzame stof in dit middel is simvastatine (10, 20, 40 of 80 mg).

  Variatie WS-032, versie 19 april 2013

  De overige stoffen in dit middel zijn: gebutyleerd hydroxyanisol (E320), ascorbinezuur (E300), citroenzuur (E330), microkristallijne cellulose (E460), gepregelatineerd zetmeel, magnesiumstearaat (E572), lactosemonohydraat. Het omhulsel van de tablet bevat: hypromellose (E464), hydroxypropylcellulose (E463), titaandioxide (E171) en talk (E553b). De 10 en de 20 mg tabletten bevatten ook geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172). De 40 en 80 mg tabletten bevatten ook rood ijzeroxide (E172).

  Hoe ziet ZOCOR eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

  10-mg omhulde tabletten bevatten 10 mg simvastatine, zijn ovaal van vorm, perzikkleurig, met de code 'MSD 735' aan de ene kant en niets aan de andere kant. Verpakking: blisterverpakkingen van 1, 4, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98 of 100 tabletten.

  Flesjes in verpakkingen van 30, 50 of 100 tabletten.

  Eenheidsblisterverpakkingen (EAV) van 49 of 500 tabletten.

  20-mg omhulde tabletten bevatten 20 mg simvastatine, zijn ovaal van vorm, geelbruin, met de code 'ZOCOR 20' en bevatten een breukgleuf. Verpakking: blisterverpakkingen van 1, 4, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 of 168 tabletten.

  Flesjes in verpakkingen van 30, 50 of 100 tabletten.

  Eenheidsblisterverpakkingen (EAV) van 28, 49, 84, 98 of 500 tabletten.

  40-mg omhulde tabletten bevatten 40 mg simvastatine, zijn ovaal van vorm, steenrood, met de code 'MSD 749' aan de ene kant en niets aan de andere kant. Verpakking: blisterverpakkingen van 1, 4, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 of 168 tabletten.

  Flesjes in verpakkingen van 30, 50 of 100 tabletten.

  Eenheidsblisterverpakkingen (EAV) van 28, 49, 98 of 100 tabletten.

  80-mg omhulde tabletten bevatten 80 mg simvastatine, zijn capsule-vormig, steenrood, met de code '543' aan de ene kant en '80' aan de andere kant. Verpakking: blisterverpakkingen van 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 98 of 100 tabletten.

  Flesjes in verpakkingen van 100 tabletten.

  Eenheidsblisterverpakkingen (EAV) van 28, 49, 56 of 98 tabletten.

  Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

  In het register ingeschreven onder  
  ZOCOR 10 mg, filmomhulde tabletten RVG 13193
  ZOCOR 20 mg, filmomhulde tabletten RVG 13194
  ZOCOR 40 mg, filmomhulde tabletten RVG 13195
  ZOCOR 80 mg, filmomhulde tabletten RVG 23457

  Variatie WS-032, versie 19 april 2013

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

  Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39

  2031 BN Haarlem Nederland

  Tel. 0800 9999000

  e-mail: medicalinfo.nl@merck.com

  Fabrikant:
  ZOCOR 10 en 20 mg:

  Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39

  2031 BN Haarlem Nederland

  Merck Sharp & Dohme Italia SPA

  Via Emilia 21

  27100 Pavia (PV)

  Italië

  Merck Sharp & Dohme Ltd.

  Shotton Lane, CRAMLINGTON

  Northumberland NE23 3JU

  Verenigd Koninkrijk

  Laboratoires Merck Sharp & Dohme – Chibret Route de Marsat-Riom

  63963 Clermont-Ferrand cedex 9 Frankrijk

  Neopharmed SPA

  Bia Pordoi 18

  20021 Bollate (MI)

  Italië

  Vianex S.A.

  Plant B: 15th km Marathonos Ave. 153 51 Palilini Attiki Griekenland

  ZOCOR 40 mg:

  Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39

  2031 BN Haarlem Nederland

  Variatie WS-032, versie 19 april 2013

  Merck Sharp & Dohme Italia SPA

  Via Emilia 21

  27100 Pavia (PV)

  Italië

  Merck Sharp & Dohme Ltd.

  Shotton Lane, CRAMLINGTON

  Northumberland NE23 3JU

  Verenigd Koninkrijk

  Neopharmed SPA

  Bia Pordoi 18

  20021 Bollate (MI)

  Italië

  Vianex S.A.

  Plant B: 15th km Marathonos Ave. 153 51 Palilini Attiki Griekenland

  ZOCOR 80 mg:

  Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39

  2031 BN, Haarlem Nederland

  Merck Sharp & Dohme Ltd.

  Shotton Lane, CRAMLINGTON

  Northumberland NE23 3JU

  Verenigd Koninkrijk

  Vianex S.A.

  Plant B: 15th km Marathonos Ave. 153 51 Palilini Attiki Griekenland

  Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

  België ZOCOR Denemarken ZOCOR

  Duitsland ZOCOR 5 mg Filmtabletten; ZOCOR 10 mg Filmtabletten; ZOCOR 20 mg Filmtabletten; ZOCOR FORTE 40 mg Filmtabletten; ZOCOR FORTE XL 80 mg Filmtabletten Finland ZOCOR

  Frankrijk ZOCOR Griekenland ZOCOR Ierland ZOCOR IJsland ZOCOR Italië SINVACOR Luxemburg ZOCOR Nederland ZOCOR Noorwegen ZOCOR Oostenrijk ZOCORD

  Variatie WS-032, versie 19 april 2013

  Portugal ZOCOR

  Spanje ZOCOR; ZOCOR FORTE (voor de 40 mg tabletten)

  Verenigd Koninkrijk ZOCOR

  Zweden ZOCORD

  Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.

  Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

  Uw persoonlijke medicijn-assistent

  Medicijnen

  Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

  Stoffen

  Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

  Ziekten

  Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

  De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

  This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.