Simvastatine ratiopharm 40 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
C10AA01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent ratiopharm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Kardiovaskuläres system
Therapeutische groep Mittel, die den lipidstoffwechsel beeinflussen
Farmacologische groep Mittel, die den lipidstoffwechsel beeinflussen, rein
Chemische groep Hmg-coa-reduktasehemmer
Stof Simvastatin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

ratiopharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Simvastatine ratiopharm is een geneesmiddel voor verlaging van de concentraties van het totale cholesterol, het ‘slechte’ cholesterol (LDL-cholesterol) en vettige stoffen die triglyceriden worden genoemd, in het bloed. Simvastatine ratiopharm verhoogt de concentratie van het ‘goede’ cholesterol

(HDL-cholesterol). Bij gebruik van dit geneesmiddel moet u uw cholesterolverlagend dieet voortzetten. Simvastatine ratiopharm behoort tot de groep geneesmiddelen die statinen wordt genoemd.

Simvastatine ratiopharmwordt naast een dieet gebruikt als u:

 • een verhoogde concentratie cholesterol in uw bloed heeft (primaire hypercholesterolemie) of een te hoog vetgehalte in uw bloed heeft (gemengde hyperlipidemie)
 • een erfelijke aandoening heeft (homozygote familiaire hypercholesterolemie), die de concentratie cholesterol in uw bloed verhoogt. U mag ook andere behandelingen krijgen.
 • coronaire hartziekten (CHZ) heeft of kans loopt die te krijgen (omdat u diabetes (suikerziekte) heeft of een beroerte of een andere aandoening aan de bloedvaten heeft gehad). Simvastatine

SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 80 MG filmomhulde tabletten

ratiopharm kan uw leven verlengen door de kans op hart- en vaatcomplicaties te verminderen, ongeacht de hoeveelheid cholesterol in uw bloed.

Bij de meeste mensen zijn er geen directe verschijnselen van een hoog cholesterol. Uw arts kan uw cholesterol meten door middel van een eenvoudig bloedonderzoek. Ga geregeld naar uw arts, houd uw cholesterolwaarden bij en bespreek de streefwaarden met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor simvastatine of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u een actieve leverziekte heeft
 • als u zwanger bent of borstvoeding geeft
 • als u gelijktijdig een of meer van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
  • itraconazol, ketoconazol of posaconazol (antischimmelmiddelen)
  • erytromycine, claritromycine of telitromycine (antibiotica om infecties te behandelen)
  • hiv-proteaseremmers, zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir en saquinavir (gebruikt bij hiv-infecties)
  • nefazodon (een middel bij neerslachtigheid).

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

 • Vertel uw arts over alle aandoeningen die u heeft, ook allergieën.
 • Vertel het uw arts als u grote hoeveelheden alcohol drinkt.
 • Vertel het uw arts als u ooit een leverziekte heeft gehad. Simvastatine ratiopharm is mogelijk niet geschikt voor u.
 • Vertel het uw arts wanneer u een operatie moet ondergaan. Het kan nodig zijn Simvastatine ratiopharm een korte tijd niet in te nemen.
 • Uw arts moet uw bloed onderzoeken voordat u met het gebruik van Simvastatine ratiopharm start. Dit wordt gedaan om na te gaan of uw lever goed werkt.
 • Uw arts kan ook bloedonderzoek doen nadat u gestart bent met Simvastatine ratiopharm om de werking van uw lever na te gaan.
 • Vertel het uw arts als u ernstige ademhalingsproblemen heeft.

Als u na gebruik van Simvastatine ratiopharm om onverklaarbare redenen last krijgt van pijn, gevoeligheid of zwakte van de spieren, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Dat is omdat in zeldzame gevallen spierproblemen ernstig kunnen zijn, waaronder afbraak van spieren wat tot nierbeschadiging leidt; in zeer zeldzame gevallen zijn er sterfgevallen geweest.

SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 80 MG filmomhulde tabletten

De kans op spierafbraak is groter bij hogere doses Simvastatine ratiopharm en is ook groter bij bepaalde patiënten. Als een van de volgende punten op u van toepassing is, moet u dat uw arts zeggen:

 • u drinkt grote hoeveelheden alcohol
 • u heeft problemen met de nieren
 • u heeft problemen met de schildklier
 • u bent 65 jaar of ouder
 • u bent een vrouw
 • u heeft ooit tijdens behandeling met cholesterolverlagende geneesmiddelen, die ‘statinen’ of fibraten genoemd worden, spierproblemen gehad
 • u of een naast familielid heeft een erfelijke spierziekte.

Als u diabetes heeft of kans heeft diabetes te krijgen, zal uw arts u nauwlettend controleren terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. U heeft waarschijnlijk kans op diabetes als u veel suikers en vetten in uw bloed heeft, te zwaar bent en een hoge bloeddruk heeft.

Gebruikt u naast Simvastatine ratiopharm nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Met name als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, is het belangrijk om dat aan uw arts te zeggen. Gebruik van Simvastatine ratiopharm, samen met één van deze geneesmiddelen kan de kans op spierproblemen vergroten (sommige daarvan zijn ook al genoemd in de paragraaf hierboven, ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’).

 • ciclosporine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan)
 • danazol (een kunstmatig hormoon voor de behandeling van endometriose)
 • geneesmiddelen zoals itraconazol, ketoconazol, fluconazol of posaconazol (antischimmelmiddelen)
 • fibraten zoals gemfibrozil en bezafibraat (geneesmiddelen die het cholesterol in het bloed verlagen)
 • erytromycine, claritromycine, telitromycine, of fusidinezuur (antibiotica om bacteriële infecties te behandelen)
 • hiv-proteaseremmers zoals indinavir, nelfinavir, ritonavir en saquinavir (geneesmiddelen voor de behandeling van AIDS)
 • nefazodon (een geneesmiddel bij neerslachtigheid)
 • amiodaron (een geneesmiddel voor de behandeling van onregelmatige hartslag)
 • verapamil, diltiazem of amlodipine (geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, pijn op de borst bij hartziekte of andere hartaandoeningen)
 • colchicine (een geneesmiddel voor de behandeling van jicht).

SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 80 MG filmomhulde tabletten

Net als bij bovenstaande geneesmiddelen, moet u het uw arts of apotheker vertellen als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen. U moet met name het gebruik van een van de volgende geneesmiddelen aan uw arts melden:

 • geneesmiddelen die bloedstolsels voorkomen, zoals warfarine, fenprocoumon of acenocoumarol (antistollingsmiddelen)
 • fenofibraat (een ander geneesmiddel om het cholesterol in het bloed te verlagen)
 • niacine (een ander geneesmiddel om het cholesterol in het bloed te verlagen)
 • rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van tuberculose).

Als u niacine (nicotinezuur) gebruikt of een product dat niacine bevat en Chinees bent, moet u dat ook aan uw arts vertellen.

Grapefruitsap bevat één of meer componenten die de verwerking van bepaalde geneesmiddelen door het lichaam beïnvloeden, zoals Simvastatine ratiopharm. Het drinken van grapefruitsap moet vermeden worden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Als u zwanger bent of denkt te zijn, of als u zwanger wilt worden, mag u geen Simvastatine ratiopharm gebruiken. Als u zwanger wordt terwijl u Simvastatine ratiopharm gebruikt, dient u onmiddellijk met het innemen te stoppen en uw arts te waarschuwen. Gebruik geen Simvastatine ratiopharm als u borstvoeding geeft, want het is niet bekend of Simvastatine ratiopharm in de borstvoeding wordt uitgescheiden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Gebruik bij kinderen

De veiligheid en werkzaamheid zijn onderzocht bij jongens van 10-17 jaar en meisjes van dezelfde leeftijd bij wie de menstruatie minstens een jaar daarvoor was begonnen (zie “Hoe gebruikt u dit middel?”). Simvastatine ratiopharm is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 10 jaar. Raadpleeg uw arts voor meer informatie.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Simvastatine ratiopharm heeft naar verwachting geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. U dient er echter rekening mee te houden dat sommige mensen duizelig werden na gebruik van Simvastatine ratiopharm.

Simvastatine ratiopharm bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 80 MG filmomhulde tabletten

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U dient uw cholesterolverlagende dieet te blijven volgen terwijl u Simvastatine ratiopharm gebruikt.

De dosering is 1 tablet Simvastatine ratiopharm van 10 mg, 20 mg, 40 mg of 80 mg eenmaal daags via de mond (oraal) in te nemen.

Gebruik bij kinderen

Bij kinderen (10-17 jaar) is de gebruikelijke aanbevolen startdosering 10 mg eenmaal daags, in de avond in te nemen. De maximale aanbevolen dosering is 40 mg eenmaal daags.

De dosis 80 mg wordt alleen aanbevolen bij volwassen patiënten met een ernstig verhoogd cholesterolgehalte in het bloed en een hoog risico op hart- en vaatcomplicaties die op lagere doses hun cholesterolstreefwaarden niet hebben bereikt.

Uw arts bepaalt de juiste tabletsterkte voor u, afhankelijk van uw conditie, huidige behandeling en uw persoonlijk risico.

Neem Simvastatine ratiopharm ’s avonds in. U kunt het met of zonder voedsel innemen. De gebruikelijke startdosering is 10, 20 of in sommige gevallen 40 mg per dag. Uw arts kan de dosis na minimaal 4 weken aanpassen naar maximaal 80 mg per dag. Neem niet meer dan 80 mg per dag in. Uw arts kan ook lagere doses voorschrijven, met name als u één van bovengenoemde geneesmiddelen gebruikt of als u nierproblemen heeft. Blijf Simvastatine ratiopharm innemen tenzij uw arts u vertelt te stoppen.

Als uw arts Simvastatine ratiopharm heeft voorgeschreven samen met een galzuurbindend hars (geneesmiddel dat het cholesterol in het bloed verlaagt), dient Simvastatine ratiopharm tenminste 2 uur vóór of 4 uur na toediening van het galzuurbindende hars te worden ingenomen.

Neem contact op met uw arts of apotheker.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen, maar neem de normale hoeveelheid op de gebruikelijke tijd de volgende dag in.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Uw cholesterol kan weer stijgen.

SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 80 MG filmomhulde tabletten

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zoals alle andere geneesmiddelen kan Simvastatine ratiopharm bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende termen worden gebruikt om te beschrijven hoe vaak bijwerkingen werden gemeld:

 • Zelden (bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten)
 • Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
 • Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

De volgende zeldzame ernstige bijwerkingen zijn gemeld:

Als één van deze bijwerkingen optreedt, stop dan met het gebruik van het geneesmiddel en overleg direct met uw arts of ga naar de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

 • pijn, gevoeligheid, zwakte of kramp in de spieren. In zeldzame gevallen kunnen deze spierproblemen ernstig zijn, waaronder afbraak van spieren wat tot nierbeschadiging leidt; en in zeer zeldzame gevallen zijn er sterfgevallen geweest.
 • overgevoeligheidsreacties (allergische reacties), waaronder:
  • zwelling van gezicht, tong en keel, wat moeilijk ademen kan veroorzaken
  • ernstige spierpijn met name in de schouders en heupen
  • uitslag met zwakte van de ledematen en nekspieren
  • pijn of ontsteking van de gewrichten
  • ontsteking van de bloedvaten
  • blauwe plekken, huiduitslag en -zwelling, galbulten; gevoeligheid van de huid voor de zon, koorts, roodheid van het gezicht
  • kortademigheid en gevoel van onwel zijn
  • lupusachtig beeld (waaronder uitslag, gewrichtsklachten en effecten op de bloedcellen)
 • leverontsteking met gele verkleuring van de huid en ogen, jeuk, donkergekleurde urine of lichtgekleurde ontlasting, leverfalen (zeer zelden)
 • ontsteking van de alvleesklier, vaak met hevige buikpijn.

Tevens zijn de volgende bijwerkingen zelden gemeld:

 • laag aantal rode bloedcellen (anemie)
 • gevoelloosheid of zwakte in de armen en benen
 • hoofdpijn, waarnemen van tintelingen, duizeligheid

SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 80 MG filmomhulde tabletten

 • gestoorde spijsvertering (buikpijn, verstopping, winderigheid, opgeblazen gevoel, diarree, misselijkheid, braken)
 • uitslag, jeuk, haarverlies
 • zwakte
 • moeilijk slapen (zeer zelden)
 • slecht geheugen (zeer zelden).

De volgende bijwerkingen zijn tevens gemeld, maar de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald (frequentie niet bekend):

 • erectiestoornis
 • depressie
 • ontsteking van de longen met ademhalingsproblemen, waaronder aanhoudend hoesten en/of kortademigheid of koorts.

Met sommige statinen zijn daarnaast de volgende bijwerkingen gemeld:

 • slaapstoornissen, waaronder nachtmerries
 • geheugenverlies
 • seksuele problemen
 • diabetes (suikerziekte). Dit komt eerder voor als u veel suikers en vetten in uw bloed heeft, te zwaar bent en een hoge bloeddruk heeft. Uw arts zal u controleren terwijl u dit middel gebruikt.

Laboratoriumwaarden

Bij sommige laboratorium-bloedonderzoeken voor de leverfunctie en een spierenzym (creatine kinase) zijn verhogingen waargenomen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 80 MG filmomhulde tabletten

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is simvastatine. Elke tablet bevat 10, 20, 40 of 80 mg

simvastatine.

De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, gepregelatineerd maïszetmeel, gebutyleerd hydroxyanisol (E320), magnesiumstearaat, ascorbinezuur en citroenzuurmonohydraat, hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol (PEG 3350), triacetaat (E1518), rood ijzeroxide (E172), 10 mg, 20 mg en 80 mg: geel ijzeroxide (E172) en 80 mg: zwart ijzeroxide (E172).

Simvastatine ratiopharm 10 mg, filmomhulde tabletten zijn lichtroze ovale filmomhulde tabletten met aan één kant een breukstreep.

Simvastatine ratiopharm 20 mg, filmomhulde tabletten zijn lichtbruine ovale filmomhulde tabletten met aan één kant een breukstreep.

Simvastatine ratiopharm 40 mg, filmomhulde tabletten zijn roze ovale filmomhulde tabletten met aan één kant een breukstreep.

Simvastatine ratiopharm 80 mg, filmomhulde tabletten zijn bruinrode ovale filmomhulde tabletten met aan één kant een breukstreep.

Simvastatine ratiopharm 10 mg, filmomhulde tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen à 20, 28, 30, 50, 60, 90 en 100 filmomhulde tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) filmomhulde tabletten.

Simvastatine ratiopharm 20 mg, filmomhulde tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen à 10, 28, 30, 50, 60, 90 en 100 filmomhulde tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) filmomhulde tabletten.

Simvastatine ratiopharm 40 mg, filmomhulde tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen à 10, 28, 30, 50, 60, 90 en 100 filmomhulde tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) filmomhulde tabletten.

Simvastatine ratiopharm 80 mg, filmomhulde tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen à 28, 30, 50, 60, 90 en 100 filmomhulde tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 80 MG filmomhulde tabletten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen ratiopharm Nederland B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305

747 70 Opava, Komárov Tsjechië

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi ùt 13

4042 Debrecen Hongarije

TEVA Santé

Rue Bellocier

89100 Sens

Frankrijk

TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 107344, 10 mg

SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 MG SIMVASTATINE RATIOPHARM 80 MG filmomhulde tabletten

RVG 107348, 20 mg

RVG 107349, 40 mg

RVG 107350, 80 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Frankrijk Simvastatine ratio 10 mg, comprimé pelliculé
  Simvastatine ratio 20 mg, comprimé pelliculé
  Simvastatine ratio 40 mg, comprimé pelliculé
  Simvastatine ratio 80 mg, comprimé pelliculé
Duitsland  
  Simvastatin AbZ 10 mg Filmtabletten
  Simvastatin AbZ 20 mg Filmtabletten
  Simvastatin AbZ 40 mg Filmtabletten
  Simvastatin AbZ 80 mg Filmtabletten
Italië  
  Simvastatina Teva Italia 10mg, compresse rivestite con film
  Simvastatina Teva Italia 20mg, compresse rivestite con film
  Simvastatina Teva Italia 40mg, compresse rivestite con film
  Simvastatina Teva Italia 80mg, compresse rivestite con film
Nederland Simvastatine ratiopharm 10 mg, filmomhulde tabletten
  Simvastatine ratiopharm 20 mg, filmomhulde tabletten
  Simvastatine ratiopharm 40 mg, filmomhulde tabletten
  Simvastatine ratiopharm 80 mg, filmomhulde tabletten
Polen Simvastatin Teva (10, 20, 40 & 80 mg)
Verenigd Simvastatin 10 mg Film-Coated Tablets
Koninkrijk Simvastatin 20 mg Film-Coated Tablets
  Simvastatin 40 mg Film-Coated Tablets
  Simvastatin 80 mg Film-Coated Tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013.

0413.1v.AV

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.