Airathon 5 mg, kauwtabletten

ATC-Code
R03DC03
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Mittel bei obstruktiven atemwegserkrankungen
Farmacologische groep Andere mittel bei obstruktiven atemwegserkrankungen zur systemischen anwendung
Chemische groep Leukotrienrezeptorantagonisten
Stof Montelukast

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

AIRATHON is een leukotrieenreceptorantagonist die bepaalde stoffen, leukotriënen genoemd, blokkeert. Leukotriënen veroorzaken ontsteking (zwelling) en vernauwing van de luchtwegen in de longen. Door de leukotriënen te blokkeren, vermindert AIRATHON astmaverschijnselen en houdt het de astma onder controle.

Uw arts heeft AIRATHON voorgeschreven voor de behandeling van uw astma en om astmaverschijnselen overdag en ’s nachts te voorkomen.

 • AIRATHON wordt gebruikt voor de behandeling bij patiënten van wie de astma onvoldoende onder controle is met hun medicatie en bij wie aanvullende therapie nodig is.
 • AIRATHON kan ook worden gebruikt als alternatieve behandeling voor inhalatiecorticosteroïden bij patiënten van 6 t/m 14 jaar die onlangs geen orale corticosteroïden voor astma hebben gebruikt en bij wie aangetoond is dat ze niet in staat zijn inhalatiecorticosteroïden te gebruiken.
 • AIRATHON helpt ook door inspanning opgewekte vernauwing van de luchtwegen te voorkomen.

Afhankelijk van de verschijnselen en de ernst van uw astma of de astma van uw kind zal uw arts bepalen hoe AIRATHON gebruikt moet worden.

Astma is een chronische ziekte. Astma omvat:

 • ademhalingsproblemen als gevolg van vernauwde luchtwegen. Deze vernauwing kan afhankelijk van omstandigheden verergeren of verbeteren.
 • gevoelige luchtwegen die reageren op verschillende prikkels, zoals sigarettenrook, pollen, koude lucht of inspanning.
 • gezwollen (ontstoken) wand van de luchtwegen.

AIRATHON WS-09, juni 2013

Verschijnselen van astma zijn onder andere: hoesten, piepende ademhaling en een beklemmend gevoel op de borst.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Vertel uw arts over medische problemen of allergieën die u of uw kind heeft of heeft gehad.

 • U of uw kind is allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u of uw kind dit middel gebruikt.

 • Als de verschijnselen van astma verergeren bij u of uw kind, moet u direct contact opnemen met uw arts.
 • AIRATHON kauwtabletten zijn niet bedoeld voor de behandeling van acute astma-aanvallen. Bij een aanval moet u de instructies opvolgen die uw arts u of uw kind voor dergelijke situaties heeft gegeven. Zorg ervoor dat u altijd het inhalatienoodgeneesmiddel tegen astma-aanvallen bij u heeft.
 • Het is belangrijk dat u of uw kind alle door uw arts voorgeschreven astmamedicatie blijft innemen. AIRATHON dient niet de andere astmamedicatie te vervangen die door uw arts voor u of uw kind is voorgeschreven.
 • Elke patiënt die geneesmiddelen tegen astma gebruikt, moet zich ervan bewust zijn dat het noodzakelijk is om zijn/haar arts te raadplegen als er een combinatie van verschijnselen optreedt, waaronder een griepachtige aandoening, tintelend gevoel of gevoelloosheid in de armen of benen, verergering van longklachten en/of uitslag.
 • U of uw kind mag geen acetylsalicylzuur (aspirine) of ontstekingsremmende geneesmiddelen (ook bekend als niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, NSAID’s) innemen wanneer deze de astma verergeren.

Gebruik bij kinderen

Voor kinderen van 2 t/m 5 jaar zijn AIRATHON 4 mg kauwtabletten en AIRATHON 4 mg granulaat beschikbaar.

Voor kinderen van 6 t/m 14 jaar zijn AIRATHON 5 mg kauwtabletten beschikbaar.

Sommige geneesmiddelen kunnen van invloed zijn op de manier waarop AIRATHON werkt en AIRATHON kan van invloed zijn op de werking van andere geneesmiddelen.

Gebruikt u of uw kind naast AIRATHON nog andere geneesmiddelen, heeft u of uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u of uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel het aan uw arts als u of uw kind de volgende geneesmiddelen gebruikt voordat u of uw kind start met AIRATHON:

 • fenobarbital (gebruikt voor de behandeling van epilepsie)
 • fenytoïne (gebruikt voor de behandeling van epilepsie)
 • rifampicine (gebruikt tegen tuberculose en andere infecties).

Neem AIRATHON 5 mg kauwtabletten niet in met voedsel. Neem de kauwtabletten ten minste 1 uur vóór of 2 uur na gebruik van voedsel in.

AIRATHON WS-09, juni 2013

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik tijdens de zwangerschap

Als u zwanger bent of zwanger wilt worden, moet u uw arts raadplegen voordat u AIRATHON inneemt. Uw arts zal beoordelen of u tijdens deze periode AIRATHON mag innemen.

Gebruik tijdens het geven van borstvoeding

Het is niet bekend of AIRATHON in de moedermelk terechtkomt. Als u borstvoeding geeft of wilt geven, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u AIRATHON inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Naar verwachting zal AIRATHON geen invloed hebben op uw vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken. De reactie op het geneesmiddel kan echter van persoon tot persoon verschillen. Bepaalde bijwerkingen (zoals duizeligheid en sufheid) die zeer zelden werden gemeld bij het gebruik van AIRATHON kunnen bij sommige patiënten van invloed zijn op de rijvaardigheid of het vermogen machines te gebruiken.

AIRATHON bevat aspartaam

AIRATHON kauwtabletten bevatten aspartaam, waarin fenylalanine voorkomt. Als u of uw kind de aandoening fenylketonurie (een zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekte) heeft, houd er dan rekening mee dat elke kauwtablet van 5 mg fenylalanine bevat (oftewel 0,842 mg fenylalanine per kauwtablet van 5 mg).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

 • Zoals voorgeschreven door uw arts mag u of uw kind slechts één tablet AIRATHON per dag innemen.
 • Zelfs als u of uw kind geen verschijnselen heeft of als u of uw kind een acute astma-

aanval heeft, moet u of uw kind de tablet innemen.

 • Volg bij het gebruik van AIRATHON nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
 • U of uw kind moet de tablet oraal (via de mond) innemen.

Dosering voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar:

Eén 5 mg kauwtablet eenmaal per dag ’s avonds innemen. Neem AIRATHON 5 mg kauwtabletten niet in met voedsel; de kauwtabletten dienen ten minste 1 uur vóór of 2 uur na gebruik van voedsel te worden ingenomen.

Als u of uw kind AIRATHON gebruikt, moet u zeker weten dat u of uw kind geen andere geneesmiddelen inneemt die dezelfde werkzame stof (montelukast) bevatten.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts voor advies.

Bij de meeste gevallen van overdosering werden er geen bijwerkingen gemeld. De verschijnselen die bij overdosering bij volwassenen en kinderen het meest voorkwamen, waren buikpijn, slaperigheid, dorst, hoofdpijn, braken en hyperactiviteit.

AIRATHON WS-09, juni 2013

Probeer AIRATHON volgens het behandelingsvoorschrift in te nemen. Als u of uw kind echter een dosis vergeet, ga dan gewoon met het gebruikelijke schema van één tablet per dag verder.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u of uw kind stopt met het gebruik van dit middel

AIRATHON is alleen werkzaam tegen astma als u of uw kind het blijft innemen.

Het is van belang dat u of uw kind AIRATHON inneemt zolang uw arts dit voorschrijft. Zo blijft de astma onder controle.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Tijdens klinische onderzoeken met AIRATHON 5 mg kauwtabletten kwamen de volgende bijwerkingen die waarschijnlijk verband houden met AIRATHON, het meest voor (bij 1 tot 10 op de 100 behandelde patiënten):

 • hoofdpijn.

Daarnaast werd de onderstaande bijwerking gemeld tijdens klinische onderzoeken met AIRATHON 10 mg filmomhulde tabletten:

 • buikpijn.

Deze bijwerkingen waren in het algemeen licht van aard en kwamen vaker voor bij patiënten die werden behandeld met AIRATHON dan bij patiënten die werden behandeld met een placebo (een pil zonder werkzame stof).

De frequentie van mogelijke bijwerkingen, die hieronder zijn weergegeven, is als volgt gedefinieerd: Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

Vaak (bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers) Soms (bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers) Zelden (bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers)

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers).

Bovendien zijn sinds de introductie van het geneesmiddel de volgende bijwerkingen gemeld:

 • bovensteluchtweginfectie (zeer vaak)
 • toegenomen neiging tot bloeden (zelden)
 • allergische reacties waaronder zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel waardoor ademen of slikken moeilijk kan worden (soms)
 • veranderingen in gedrag en stemming [abnormaal dromen, waaronder nachtmerries, moeilijk in slaap kunnen komen, slaapwandelen, prikkelbaarheid, angst, rusteloosheid, opgewonden waaronder agressief gedrag of vijandigheid, depressie (soms); onwillekeurige bewegingen (beven), aandachtsstoornis, geheugenverslechtering (zelden); hallucinaties, desoriëntatie, zelfmoordgedachten of zelfmoordpogingen (zeer zelden]
 • duizeligheid, sufheid, tintelingen/verminderde gevoeligheid, toevallen (soms)
 • hartkloppingen (zelden)
 • bloedneus (soms)
 • diarree, misselijkheid, overgeven (vaak); droge mond, stoornis in de spijsvertering (indigestie) (soms)
 • leverontsteking (hepatitis) (zeer zelden)

AIRATHON WS-09, juni 2013

 • uitslag (vaak); blauwe plekken, jeuk, netelroos (soms); pijnlijke, rode knobbels onder de huid, vooral op de schenen (erythema nodosum), ernstige huidreactie (erythema multiforme) kan zonder waarschuwing optreden (zeer zelden)
 • pijn in gewrichten of spieren, spierkrampen (soms)
 • koorts (vaak); zwakte/vermoeidheid, zich niet goed voelen, vochtophoping (oedeem) (soms).

Bij astmapatiënten die worden behandeld met montelukast is een zeer zeldzame combinatie gemeld van verschijnselen waaronder griepachtige klachten, tintelend of verminderd gevoel in de armen en benen, verergering van longklachten en/of huiduitslag (syndroom van Churg-Strauss). Waarschuw onmiddellijk uw arts als u of uw kind één of meerdere van deze verschijnselen krijgt.

Krijgt u of uw kind veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u of uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u of uw kind niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof is montelukast. Elke tablet bevat natriummontelukast overeenkomend met 5 mg montelukast.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: mannitol, microkristallijne cellulose (E 460a), hyprolose (E 463), rood ijzeroxide (E 172), natriumcroscarmellose, kersensmaakstof, aspartaam (E 951) en magnesiumstearaat.

AIRATHON 5 mg kauwtabletten zijn roze tabletten, rond, gebold aan beide kanten, met een gladde kant en aan de andere kant '275’.

In verpakkingen van 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140 en 200 tabletten. Blisterverpakkingen voor eenmalig gebruik van 49, 50 en 56 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39

2031 BN Haarlem, Nederland tel. 0800 99 99 000

e-mail: medicalinfo.nl@merck.com

Fabrikant:

AIRATHON WS-09, juni 2013

Merck Sharp & Dohme Ltd., Shotton Lane, Cramlington, Northumberland NE23 9JU, Verenigd Koninkrijk of

Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nederland

In het register ingeschreven onder RVG 104361.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Finland: AIRATHON, Montelukast MSD en Imvlo

België, Luxemburg, Spanje: AIRATHON en Montelukast MSD

Griekenland, Nederland: AIRATHON

Oostenrijk en Polen: Montelukast MSD

Portugal: Montelucaste Fontelabor

Frankrijk: Montelukast Zentiva Lab

Tsjechië: XAIRA

Hongarije, Roemanië: JEPAFEX

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013.

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.