Fentanyl-Janssen oplossing voor injectie 0,05 mg/ml, oplossing voor injectie

ATC-Code
N01AH01
Fentanyl-Janssen oplossing voor injectie 0,05 mg/ml, oplossing voor injectie

Janssen-Cilag

Stof(fen)
Fentanyl
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anesthetica, algemeen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Janssen-Cilag

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fentanyl-Janssen oplossing voor injectie (hierna ook Fentanyl-Janssen genoemd) is een injectievloeistof. Fentanyl is een stof die pijn vermindert en die zorgt voor de werking van Fentanyl-Janssen. Fentanyl behoort tot de sterke, verdovende pijnstillers, die ook wel narcotische pijnstillers worden genoemd.

U krijgt Fentanyl-Janssen tijdens een operatie toegediend om ervoor te zorgen dat u geen pijn voelt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld jeuk, huiduitslag, een opgezwollen gezicht en/of benauwdheid. Als u hiervan last krijgt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Als u overgevoelig bent voor andere sterke (verdovende) pijnstillers, dan mag u Fentanyl-Janssen ook niet toegediend krijgen.
 • Uw longen werken niet goed.
 • U ondergaat een geplande operatie, terwijl u bepaalde geneesmiddelen tegen een depressieve stemming (de zogenaamde MAO-remmers) gebruikt, of deze minder dan 2 weken geleden nog heeft gebruikt.
 • Uw bloeddruk is te laag of u heeft te weinig bloed.
 • De druk in uw hersenen is verhoogd of u heeft een hersenbeschadiging.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Na toediening van Fentanyl-Janssen kan de ademhaling abnormaal langzaam of zwak worden. Het is belangrijk dat u de arts hiervan onmiddellijk op de hoogte stelt. Omdat dit ook nog enige tijd na de operatie kan gebeuren, zal men u na de operatie nog enige tijd blijven observeren.

13-07-2011

U moet extra voorzichtig zijn met dit middel

 • als uw lever, nieren of schildklier slecht werken;
 • als u een ziekte heeft van longen of luchtwegen;
 • als u alcohol of drugs gebruikt;
 • als u een bepaalde spieraandoening heeft (myasthenia gravis).
 • bij ouderen, verzwakte patiënten en kinderen (zie punt 3);
 • bij kinderen jonger dan 2 jaar. Er is nog geen ervaring met het gebruik van Fentanyl-Janssen bij kinderen jonger dan 2 jaar. Daarom kan Fentanyl-Janssen beter niet aan kinderen jonger dan 2 jaar worden toegediend.

Vertel het uw arts wanneer één van deze waarschuwingen voor u van toepassing is. Nauwkeuring medisch toezicht zou noodzakelijk kunnen zijn wanneer u Fentanyl-Janssen krijgt toegediend. Bovendien moet de dosering misschien worden aangepast.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Fentanyl-Janssen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

 • Bepaalde bijwerkingen van Fentanyl-Janssen kunnen optreden als u bepaalde geneesmiddelen tegen een depressieve stemming (zogenaamde MAO-remmers) gebruikt, of minder dan twee weken voor toediening van Fentanyl-Janssen nog heeft gebruikt. Daarom zal uw arts de behandeling met deze middelen, minimaal 2 weken voordat u Fentanyl-Janssen toegediend krijgt, stoppen.
 • Als u al lang sterke pijnstillers gebruikt.

Vertel het uw arts als u al lange tijd sterke (verdovende) pijnstillers gebruikt. Misschien moet de dosering van Fentanyl-Janssen worden aangepast.

- Als u medicijnen tegen psychosen of tegen de ziekte van Parkinson gebruikt.

Vertel het dan aan uw arts. Misschien moet de dosering van Fentanyl-Janssen worden aangepast of moet u zorgvuldiger worden gecontroleerd.

 • Bepaalde effecten van Fentanyl-Janssen kunnen worden versterkt door geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen (bijvoorbeeld slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, middelen tegen epilepsie, middelen tegen angst, middelen tegen bepaalde psychische aandoeningen) en door bepaalde middelen tegen schimmelinfecties. Ook beïnvloedt Fentanyl-Janssen bepaalde effecten van deze middelen. Neem deze middelen daarom alleen wanneer uw arts ze u voorschrijft. Misschien moet de dosering van Fentanyl-Janssen of van de andere middelen worden verlaagd, of moet u extra goed gecontroleerd worden.
 • Vertel het uw arts als u ritonavir (een geneesmiddel tegen hiv-infecties) gebruikt. Wanneer u eenmalig fentanyl krijgt toegediend, zal uw arts extra oplettend zijn. Bij langdurig gebruik krijgt u mogelijk een lagere dosering Fentanyl-Janssen voorgeschreven.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Vertel uw arts of apotheker als u alcohol of drugs gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.

Alcohol kan bepaalde effecten van Fentanyl-Janssen versterken. Ook beïnvloedt Fentanyl-Janssen de werking van alcohol. Drink daarom geen alcohol voordat u Fentanyl-Janssen toegediend krijgt of de dag nadat u Fentanyl-Janssen toegediend heeft gekregen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

13-07-2011

Zwangerschap

Of gebruik van Fentanyl-Janssen schadelijk is als u in verwachting bent, is onvoldoende bekend. Uit proeven met dieren zijn enkele aanwijzingen gevonden voor schadelijkheid van Fentanyl-Janssen voor het ongeboren kind. Bent u in verwachting? Overleg dan eerst met uw arts of u Fentanyl-Janssen toegediend mag krijgen.

Toediening van Fentanyl-Janssen tijdens de bevalling, bijvoorbeeld bij een keizersnede, wordt afgeraden omdat Fentanyl-Janssen ademhalingsproblemen bij het kind kan veroorzaken.

Borstvoeding

De stof die zorgt voor de werking van Fentanyl-Janssen komt in de moedermelk. Het is daarom het beste om de eerste 24 uur na de toediening van Fentanyl-Janssen geen borstvoeding te geven. Overleg hierover met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap, omdat Fentanyl-Janssen uw waakzaamheid en rijvaardigheid nadelig kan beïnvloeden. Daarom zal uw arts bepalen wanneer u weer auto mag rijden of gevaarlijke machines mag bedienen nadat u Fentanyl-Janssen toegediend heeft gekregen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat 9 mg natrium per ml. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Hoe gebruikt u dit middel?

Fentanyl-Janssen wordt met een injectie in een ader toegediend.

Dosering

Het is belangrijk dat u de juiste hoeveelheid Fentanyl-Janssen krijgt toegediend. Deze zal van persoon tot persoon verschillen. Uw arts zal bepalen hoeveel u nodig heeft.

De dosering is gewoonlijk als volgt:

 • Volwassenen Meestal wordt vlak voor de operatie 4 tot 12 ml (0,2 tot 0,6 mg) toegediend. Als de arts het nodig vindt, dan kan steeds na 30 tot 45 minuten nog 1 tot 4 ml (0,05 tot 0,2 mg) worden toegediend.
 • Ouderen en verzwakte patiënten De dosis die bij ouderen en verzwakte patiënten vlak voor een operatie wordt toegediend, is lager dan er wordt voorgeschreven voor andere volwassenen. Als de arts het nodig vindt, dan kan later nog een aanvullende dosis worden toegediend.
 • Kinderen vanaf 2 jaar De dosis die bij kinderen vlak voor een operatie wordt toegediend, is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind. Per 10 kg lichaamsgewicht wordt meestal 0,25 tot 0,5 ml toegediend. Als de arts het nodig vindt, dan kan steeds na 30 tot 45 minuten nog 0,25 ml per 10 kg lichaamsgewicht worden toegediend.
 • Kinderen jonger dan 2 jaar Er is nog geen ervaring met het gebruik van Fentanyl-Janssen bij kinderen jonger dan 2 jaar. Daarom kan Fentanyl-Janssen beter niet aan kinderen jonger dan 2 jaar worden toegediend.

Heeft u te veel van Fentanyl-Janssen toegediend gekregen?

13-07-2011

Het is belangrijk dat er in dat geval onmiddellijk een arts wordt geraadpleegd. De verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden, zijn: een zwakke of langzame ademhaling, of zelfs tijdelijk stoppen van de ademhaling.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Fentanyl-Janssen bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Van Fentanyl-Janssen zijn de onderstaande bijwerkingen bekend.

De volgende bijwerkingen komen zeer vaak voor (bij meer dan 1 van de 10 patiënten)

 • Maag-darmstelsel: misselijkheid, braken;
 • Botten en spieren: stijve spieren.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 tot 10 van de 100 patiënten)

 • Zenuwstelsel: onwillekeurige bewegingen (dyskinesie), slaperigheid (sedatie), duizeligheid;
 • Ogen: gestoord zicht;
 • Hart: vertraagde hartslag (bradycardie), versnelde hartslag (tachycardie), stoornissen in het hartritme (aritmieën);
 • Bloedvaten: verlaagde bloeddruk (hypotensie), verhoogde bloeddruk (hypertensie), pijn in de ader;
 • Luchtwegen: kramp van de stembanden, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), verzwakking of onderbreking van de ademhaling (apneu);
 • Huid: allergische huidontsteking
 • Letsel: verwardheid na een operatie, problemen met het zenuwstelsel door de narcose.

De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers):

 • Psychisch: opgewondenheid of opgewekte stemming;
 • Zenuwstelsel: hoofdpijn;
 • Bloedvaten: oppervlakkige ontstekingen in de aderen (flebitis), bloeddrukschommelingen;
 • Luchtwegen: hyperventilatie, hik;
 • Algemeen: rillingen, onderkoeling (hypothermie);
 • Letsel: problemen met de luchtwegen door de narcose, opgewondenheid na de operatie, complicaties als gevolg van de operatie.

De volgende bijwerkingen komen voor in onbekende frequentie (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld):

 • Afweersysteem: overgevoeligheid (waaronder: huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria); bij ernstige overgevoeligheid voor stoffen in het geneesmiddel kan een ernstige reactie optreden waarbij de bloedvaten plotseling zeer wijd worden, met als gevolg dat de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust, en klamme huid (anafylactische reactie). In extreme gevallen kan bewustzijnsverlies optreden (anafylactische shock));
 • Zenuwstelsel: toeval/stuip (convulsie), bewustzijnsverlies, plotselinge samentrekking van de spieren (myoclonus);

13-07-2011

 • Hart: hartstilstand;
 • Luchtwegen: verminderde kracht, diepte en frequentie van de ademhaling (ademhalingsdepressie);
 • Huid: jeuk (pruritus).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30 °C, in oorspronkelijke verpakking. Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en/of de ampul na niet te gebruiken na’ of ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is fentanyl. Dit is aanwezig in de vorm van fentanylcitraat, overeenkomend met 0,05 mg fentanyl per mililiter.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride en water. Fentanyl-Janssen bevat geen conserveermiddel.

Hoe ziet Fentanyl-Janssen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Fentanyl-Janssen is een steriele, heldere en kleurloze injectievloeistof.

Fentanyl-Janssen is verpakt in een doosje met 10 ampullen van 2 ml of in een doosje met 5 ampullen van 10 ml.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Janssen-Cilag B.V.

Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg

e-mail: janssen@jacnl.jnj.com

Fabrikant

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc. San Polo), 43056 Torrile

(PR), Italië.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 04748

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2011.

13-07-2011

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

[Volledige SmPC-tekst]

13-07-2011

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.