Actiq 1200 microgram zuigtabletten met integrale applicator voor oromucosaal gebruik

ATC-Code
N02AB03
Actiq 1200 microgram zuigtabletten met integrale applicator voor oromucosaal gebruik

Teva

Stof(fen)
Fentanyl
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Opioïden

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Teva

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzame bestanddeel van Actiq is fentanyl. Fentanyl is een sterke pijnstiller uit de groep van de opioïden. Actiq wordt geleverd als een zuigtablet op een steel.

 • Actiq wordt gebruikt voor de behandeling van doorbraakpijn bij volwassen kankerpatiënten die al een ander opiaat tegen aanhoudende kankerpijn (24 uur per dag) gebruiken. Doorbraakpijn is een extra, plotseling opkomende pijn die optreedt ondanks het feit dat u uw gebruikelijke pijnstillende opioïden heeft ingenomen.
 • Gebruik Actiq niet als u niet al iedere dag en op regelmatige basis een voorgeschreven opiaat gebruikt voor de behandeling van aanhoudende (24 uur per dag) pijn gedurende ten minste één week. De reden hiervan is dat zonder gebruik van zo’n geneesmiddel, het gebruik van Actiq het risico kan verhogen op een gevaarlijk lage en/of oppervlakkige ademhaling, of zelfs ademstilstand.
 • Gebruik Actiq niet om pijn door letsel, operatie, hoofdpijn of migraine te behandelen.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gerenvooieerde versie

ACTIQ 200 – 400 – 600 – 800 – 1200 - 1600 MICROGRAM zuigtabletten met integrale applicator voor oromucosaal gebruik

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U gebruikt monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) bij ernstige depressie (of heeft deze in de afgelopen 2 weken gebruikt).
 • U heeft ernstige ademhalingsproblemen of ernstige longproblemen met een obstructie.

Gebruik Actiq niet indien één van bovenstaande op u van toepassing is. Indien u niet zeker bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Actiq gebruikt.

Blijf de opioïde pijnstillers gebruiken die u voor de aanhoudende kankerpijn (24 uur per dag) heeft, naast de behandeling met Actiq.

Actiq wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Als u één van volgende aandoeningen heeft, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Actiq begint te gebruiken:

 • Als uw andere opioïde pijnstillers voor behandeling van uw aanhoudende (24 uur per dag) kankerpijn nog niet is ingesteld.
 • Als u een aandoening heeft die effect heeft op de ademhaling (zoals astma, piepend ademhalen of kortademigheid).
 • Als u hoofdletsel heeft of bewusteloos bent geweest.
 • Als u een zeer, zeer trage hartslag heeft.
 • Als u lever- of nierproblemen heeft - dit zal effect hebben op hoe uw lichaam het geneesmiddel afbreekt.
 • Als u lage bloeddruk heeft als gevolg van een gering volume in uw bloedsomloop.
 • Als u suikerziekte (diabetes) heeft.
 • Als u ouder bent dan 65 jaar - u heeft dan misschien een lagere dosis nodig en iedere verhoging van de dosis zal zorgvuldig door de arts worden beoordeeld.

Gebruik dit geneesmiddel niet en vertel uw arts of apotheker indien u gebruikt:

 • Andere behandelingen met fentanyl die u in het verleden zijn voorgeschreven voor uw doorbraakpijn. Indien u deze fentanylbehandelingen nog thuis heeft, raadpleeg uw apotheker hoe deze weg te gooien.

Gebruikt u naast Actiq nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, waaronder ook kruidengeneesmiddelen. In het bijzonder, vertel het uw arts of apotheker indien u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Geneesmiddelen die u slaperig maken, zoals slaappillen, middelen die angst tegengaan, bepaalde middelen tegen allergische reacties (antihistaminica), of kalmeringsmiddelen.
 • Bepaalde spierverslappende middelen (zoals baclofen, diazepam).
 • Geneesmiddelen die kunnen beïnvloeden hoe uw lichaam Actiq afbreekt, zoals ritonavir of andere geneesmiddelen die een HIV-infectie helpen beheersen, andere zogenoemde “CYP3A4-remmers” zoals ketoconazol, itraconazol of fluconazol (gebruikt bij schimmelinfecties) en troleandomycine, clarithromycine of erythromycine (geneesmiddelen voor bacteriële infecties) en zogenaamde “CYP3A4 inducerende middelen”zoals rifampine of rifabutine (middelen voor bacteriële infecties), carbamazepine, fenobarbital of fenytoine (middelen om convulsies/toevallen te behandelen).

Gerenvooieerde versie

ACTIQ 200 – 400 – 600 – 800 – 1200 - 1600 MICROGRAM zuigtabletten met integrale applicator voor oromucosaal gebruik

 • Geneesmiddelen die het effect van Actiq kunnen tegenwerken of omdraaien (zoals naloxon, pentazocine, buprenorfine). Deze kunnen tot ontwenningsverschijnselen leiden.
 • Als u een operatie moet ondergaan waarbij algemene verdoving noodzakelijk is.

Gebruikt u naast Actiq nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Actiq mag vóór of na de maaltijd gebruikt worden. Gebruik Actiq echter niet tijdens de maaltijd.
 • U mag wat water drinken om uw mond vochtig te maken voordat u Actiq gebruikt. Echter u mag niets eten of drinken terwijl u Actiq gebruikt.
 • U mag geen grapefruitsap drinken tijdens het gebruik van Actiq. De reden is dat dit invloed kan hebben op de manier waarop uw lichaam Actiq afbreekt.
 • Drink geen alcohol tijdens het gebruik van Actiq. Het kan de kans op gevaarlijke bijwerkingen vergroten.

Zwangerschap en borstvoeding

U dient Actiq niet te gebruiken als u zwanger bent, tenzij u dit met uw arts heeft overlegd.

Gebruik Actiq niet tijdens de bevalling, omdat fentanyl ademhalingsproblemen kan veroorzaken bij de baby. Er bestaat ook een risico dat de pasgeborene ontwenningsverschijnselen ondervindt, als u Actiq gedurende lange tijd tijdens de zwangerschap heeft gebruikt.

Fentanyl kan overgaan in de moedermelk en bijwerkingen veroorzaken bij de zuigeling. Gebruik Actiq niet als u borstvoeding geeft, tenzij u dit met uw arts heeft besproken. Minimaal 48 uur na het laatste gebruik van Actiq mag u pas weer borstvoeding geven.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan invloed hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen. Overleg met uw arts of het de eerste paar uren na gebruik van Actiq veilig is om te rijden of om gereedschap of machines te gebruiken.

Rijd niet of gebruik geen gereedschap of machines als u zich slaperig of duizelig voelt, wazig of dubbel ziet, of moeite heeft om zich te concentreren. Het is belangrijk dat u weet hoe u op Actiq reageert voordat u rijdt of gereedschap of machines gebruikt.

Actiq bevat

 • Actiq bevat glucose en sucrose (bepaalde suikertypes). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt of verteert, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
 • Elke zuigtablet Actiq bevat ongeveer 2 gram glucose. Indien u diabetes heeft, dient u hier rekening mee houden.
 • De glucose in de tablet kan schadelijk zijn voor uw tanden. Zorg er altijd voor dat u regelmatig uw tanden poetst.

Openen van de verpakking – elke tablet Actiq is in een afzonderlijke blisterverpakking verpakt.

 • Open de verpakking pas vlak voordat u Actiq wilt gebruiken. Maak het niet van te voren open.
 • Houd de blisterverpakking met de bedrukte kant van u af gericht.

Gerenvooieerde versie

ACTIQ 200 – 400 – 600 – 800 – 1200 - 1600 MICROGRAM zuigtabletten met integrale applicator voor oromucosaal gebruik

 • Pak het korte lipje van de blisterverpakking vast.
 • Zet de schaar vlakbij het eind van de Actiq inhoud en knip het lange lipje er volledig af (zie afbeelding).
 • Trek het bedrukte gedeelte van de blisterverpakking volledig van de verpakking af.
 • Neem de tablet Actiq uit de blisterverpakking en leg de zuigtablet direct in uw mond.

Gebruik van de Actiq tablet

 • Leg de zuigtablet tussen wang en tandvlees.
 • Blijf de zuigtablet bewegen met de steel in de mondholte, met name langs de wangen. Draai de steel regelmatig.
 • U krijgt de meest effectieve verlichting als u de zuigtablet binnen 15 minuten volledig consumeert. Als u Actiq te snel consumeert, slikt u een groter gedeelte van het geneesmiddel door en krijgt u minder verlichting van uw doorbraakpijn.
 • Bijt, zuig of kauw niet op de zuigtablet. Dit zorgt er namelijk voor dat er minder van het middel in het bloed komt en de pijnverlichting lager is dan wanneer u het op de juiste manier gebruikt.
 • Als u om een of andere reden niet bij elke keer dat u doorbraakpijn ondervindt de gehele zuigtablet gebruikt, vertel het dan uw arts.

Hoe vaak u Actiq mag gebruiken

Zodra een dosis is vastgesteld die effectief uw pijn beheerst, mag u niet meer dan vier tabletten Actiq per dag gebruiken. Als u de indruk heeft dat u mogelijk meer dan vier tabletten Actiq per dag nodig heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Gerenvooieerde versie

ACTIQ 200 – 400 – 600 – 800 – 1200 - 1600 MICROGRAM zuigtabletten met integrale applicator voor oromucosaal gebruik

Hoeveel tabletten Actiq u mag gebruiken

Gebruik niet meer dan twee tabletten Actiq om één enkele episode van doorbraakpijn te bestrijden.

Bijwerkingen die het meest voorkomen bij te veel gebruik van Actiq zijn een slaperig gevoel, misselijkheid of duizeligheid.

 • Als u zich duizelig, misselijk of erg slaperig begint te voelen, voordat de zuigtablet helemaal is opgelost, neem deze dan uit uw mond en vraag iemand anders in huis om u te helpen.

Een ernstige bijwerking van Actiq is een langzame en/of oppervlakkige ademhaling. Dit kan gebeuren als de dosis Actiq te hoog is of als u te veel Actiq gebruikt.

 • Als dit gebeurt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Wat u moet doen als een kind of volwassene per ongeluk Actiq gebruikt

Als u de indruk heeft dat iemand per ongeluk Actiq heeft gebruikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Probeer de persoon wakker te houden (bijv. door zijn/haar naam te roepen en de arm of schouder te schudden), totdat de eerste hulp arriveert.

Als u nog steeds doorbraakpijn heeft, mag u Actiq gebruiken zoals voorgeschreven door uw arts. Als de doorbraakpijn gestopt is, mag u Actiq pas bij de volgende episode van doorbraakpijn gebruiken.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van Actiq zonder overleg met uw arts. Er zijn doorgaans geen merkbare effecten als u stopt met Actiq. Ga door met uw gebruikelijk opiaat ter behandeling van de chronische, aanhoudende (24 uur per dag) pijn zoals voorgeschreven door uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste

Gerenvooieerde versie

ACTIQ 200 – 400 – 600 – 800 – 1200 - 1600 MICROGRAM zuigtabletten met integrale applicator voor oromucosaal gebruik

gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u Actiq begint te gebruiken, zal uw arts samen met u bepalen welke dosis uw doorbraakpijn zal verlichten. Het is heel belangrijk dat u Actiq precies zo gebruikt als de arts u voorschrijft.

 • Verander de dosis Actiq of van uw andere pijnstillers niet op eigen initiatief. Veranderingen in de dosis dienen te worden voorgeschreven en gecontroleerd door uw arts.
 • Als u niet zeker bent over de juiste dosis of vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg uw arts.

Hoe komt het geneesmiddel in uw lichaam

Zodra u de zuigtablet in de mond heeft:

 • De zuigtablet lost op en het werkzaam bestanddeel komt vrij. Het duurt ongeveer 15 minuten tot dit heeft plaatsgevonden.
 • Het werkzame bestanddeel wordt door de binnenkant van de mond opgenomen en komt in de bloedbaan

terecht.

Het gebruik van het geneesmiddel op deze manier zorgt voor een snelle opname. Dit betekent dat het snel uw doorbraakpijn zal verlichten.

Terwijl de juiste dosis wordt gevonden

U zult snel enige verlichting merken, zodra u Actiq gebruikt. Echter, terwijl u en uw arts de dosis proberen vast te stellen die nodig is om uw doorbraakpijnen onder controle te houden, kunt u 30 minuten nadat u gestart bent met het gebruik van 1 Actiq tablet (dus 15 minuten na het beëindigen van de inname van de Actiq tablet) onvoldoende pijnverlichting ondervinden. Indien dit gebeurt, kan de arts u een tweede tablet Actiq laten innemen van dezelfde sterkte voor dezelfde episode van doorbraakpijn. Gebruik geen tweede tablet, tenzij uw arts u dat vertelt. Gebruik nooit meer dan twee tabletten om één enkele episode van doorbraakpijn te bestrijden.

Terwijl de juiste dosis wordt gevonden, kan het nodig zijn dat u meer dan 1 sterkte van Actiq zuigtabletten in huis heeft. Echter, bewaar thuis alleen de sterktes van Actiq zuigtabletten die u nodig heeft. Dit voorkomt mogelijke verwarring of overdosering. Raadpleeg uw apotheker hoe u Actiq zuigtabletten die u niet nodig heeft, kunt weggooien.

Hoeveel zuigtabletten te gebruiken

Wanneer de juiste dosis samen met uw arts is gevonden, gebruikt u 1 zuigtablet voor een episode van doorbraakpijn.

Raadpleeg uw arts indien uw juiste dosis Actiq gedurende een aantal achtereenvolgende episoden van doorbraakpijn geen verlichting geeft.

Uw arts zal beslissen of uw dosis gewijzigd moet worden.

Vertel het uw arts direct, als u vaker dan vier maal per dag Actiq gebruikt. De reden is dat uw arts mogelijk de medicatie voor uw aanhoudende (24 uur per dag) pijn wil veranderen. Wanneer dit is gedaan en uw chronische pijn weer onder controle is, kan het nodig zijn dat uw arts de dosis Actiq aanpast. Vertel uw arts daarom hoeveel pijn u heeft en hoe Actiq bij u werkt. Dat is nodig om zonodig de dosis aan te passen voor optimale pijnbestrijding.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Actiq bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Meld het uw arts als u één van deze bijwerkingen ondervindt. De meest ernstige bijwerkingen zijn oppervlakkige ademhaling, lage bloeddruk en shock.

U of uw verzorger dient de Actiq zuigtablet uit uw mond te VERWIJDEREN, uw arts direct te waarschuwen en eerste hulp in te roepen indien u één van de volgende ernstige bijwerkingen vertoont

 • u zou urgente medische hulp nodig kunnen hebben:
 • Indien u erg slaperig wordt of langzame of oppervlakkige ademhaling heeft
 • Moeilijkheden met ademhaling of duizeligheid, zwelling van de tong, lip of keel wat de eerste symptomen kunnen zijn van een ernstige allergische reactie.

Opmerking voor verzorgers:

Als u opmerkt dat de patiënt, die Actiq gebruikt, een langzame en/of oppervlakkige ademhaling heeft of als het u moeite kost de persoon wakker te maken, volg dan ONMIDDELLIJK de volgende stappen:

 • neem de Actiq zuigtablet aan de steel uit de mond van de patiënt en houd de tablet buiten bereik van kinderen of huisdieren, totdat u deze kunt weggooien

Gerenvooieerde versie

ACTIQ 200 – 400 – 600 – 800 – 1200 - 1600 MICROGRAM zuigtabletten met integrale applicator voor oromucosaal gebruik

 • ROEP ONMIDDELLIJK EERSTE HULP IN
 • terwijl u op hulp wacht en als de persoon langzaam ademhaalt, spoor hem dan aan iedere 5 – 10 seconden adem te halen.

Als u zich uitzonderlijk duizelig, slaperig, of niet lekker voelt terwijl u Actiq gebruikt, haal dan de tablet aan de steel uit uw mond en gooi het weg, zoals in deze bijsluiter is aangegeven (zie rubriek 5). Neem dan contact op met uw arts hoe u verder Actiq moet gebruiken.

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

 • Braken, misselijkheid / niet lekker voelen, verstopping, buik (abdominale) pijn
 • Asthenie (krachteloosheid), slaperigheid, hoofdpijn, duizeligheid
 • Kortademigheid

Bijwerkingen die vaak voorkomen (bij 1 tot 10 patiënten op de 100)

 • Verwardheid, angst, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), depressie, stemmingswisselingen
 • Zich niet lekker voelen
 • Stuipen, spiertrekkingen, gevoel van duizeligheid of draaierigheid, bewustzijnsverlies, sedatie, tintelingen of gevoelloosheid, moeite met coördineren van beweging, verhoogde of veranderde gevoeligheid voor aanraking
 • Droge mond, ontsteking in de mond, tong-aandoeningen (bijv. branderig gevoel of zweertjes), smaakverandering
 • Winderigheid, opgeblazen buik, verstoorde spijsvertering, verminderde eetlust, afgenomen gewicht
 • Wazig of dubbel zien
 • Zweten, huiduitslag, jeuk
 • Moeite met plassen
 • Ongevalletsel (bijv. vallen)

Bijwerkingen die soms voorkomen (bij 1 tot 10 patiënten op de 1000)

 • Tandbederf, verminderde darmwerking, mondzweertjes, tandvleesbloeding
 • Coma, met een dikke tong praten
 • Abnormale dromen, zelfvervreemding, abnormaal denken, overdreven opgewektheid
 • Verwijding van bloedvaten
 • Netelroos

De volgende bijwerkingen zijn tevens gemeld bij gebruik van de Actiq zuigtablet, maar het is niet bekend met welke frequentie ze voorkomen:

 • terugtrekkend tandvlees, ontsteking van het tandvlees, tandverlies

Tijdens gebruik van Actiq kunnen irritatie, pijn en zweren op de plaats van aanbrengen en bloedend tandvlees optreden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter is staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Actiq bevat een bijzonder sterke pijnstiller die bij onbedoelde inname door een kind, levensbedreigend

Gerenvooieerde versie

ACTIQ 200 – 400 – 600 – 800 – 1200 - 1600 MICROGRAM zuigtabletten met integrale applicator voor oromucosaal gebruik

kan zijn.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “niet te gebruiken na” of “exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren beneden 30 C.
 • Bewaar Actiq steeds in de blisterverpakking totdat u het wilt gebruiken. Gebruik het niet als de blisterverpakking is beschadigd of al open is.
 • Als u Actiq niet langer gebruikt, of als u ongebruikte Actiq tabletten in huis heeft, breng de ongebruikte verpakkingen dan terug naar uw arts of apotheker.

Hoe Actiq weg te gooien na gebruik

Een gedeeltelijk gebruikte tablet Actiq kan nog genoeg geneesmiddel bevatten om gevaarlijk of zelfs levensbedreigend voor kinderen te zijn.

Zelfs als er heel weinig of helemaal geen geneesmiddel meer op de steel aanwezig is, moet de steel zelf op de juiste wijze worden weggeworpen, namelijk als volgt:

 • als er helemaal geen geneesmiddel over is, werp de steel dan weg in een afvalbak die buiten het bereik van kinderen of huisdieren staat
 • als er nog geneesmiddel aan de steel zit, houd het geheel dan onder warm stromend water om het resterende geneesmiddel op te lossen en werp de steel dan weg in een afvalbak die buiten het bereik van kinderen of huisdieren staat
 • als u niet de volledige tablet Actiq heeft gebruikt en niet onmiddellijk het resterende deel kunt oplossen, bewaar de tablet Actiq dan buiten het bereik van kinderen en huisdieren totdat u de gedeeltelijk gebruikte tablet Actiq kunt verwijderen volgens de bovenstaande aanwijzingen
 • spoel gedeeltelijk gebruikte tabletten Actiq, de stelen of de blisterverpakkingen nooit door het toilet.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is fentanyl. Iedere tablet bevat ofwel:

 • 200 microgram fentanyl (als citraat)
 • 400 microgram fentanyl (als citraat)
 • 600 microgram fentanyl (als citraat)
 • 800 microgram fentanyl (als citraat)
 • 1200 microgram fentanyl (als citraat)
 • 1600 microgram fentanyl (als citraat)

De andere stoffen in dit middel zijn:

Zuigtablet:

Gehydrateerde dextraten (overeenkomend met ongeveer 2 gram glucose).

Citroenzuur, dinatriumfosfaat, kunstmatige bessensmaakstof (maltodextrine, propyleenglycol, kunstmatige smaakstoffen en triethylcitraat) en magnesiumstearaat.

Eetbare lijm, gebruikt om de tablet en de steel te verbinden:

Gemodificeerd zetmeel op maïsbasis geschikt voor voedingsmiddelen (E1450), banketbakkerssuiker (sucrose

Gerenvooieerde versie

ACTIQ 200 – 400 – 600 – 800 – 1200 - 1600 MICROGRAM zuigtabletten met integrale applicator voor oromucosaal gebruik

en maïszetmeel), water.

Drukinkt

Water, witte lak zonder was, propyleenglycol en briljantblauw E133.

Actiq bestaat uit een witte tot nagenoeg witte tablet bevestigd aan een steel voor toepassing in de mondholte. De tablet kan er enigszins gevlekt uitzien na bewaren. Dit komt door kleine veranderingen in de smaakstoffen van het product en heeft geen enkele invloed op de werkzaamheid van het product.

Actiq bestaat in 6 verschillende sterktes: 200, 400, 600, 800, 1200 of 1600 microgram. De sterkte staat vermeld op de witte tablet, op de steel, op de blisterverpakking en op de doos, om zeker te stellen dat u de juiste sterkte gebruikt. Iedere sterkte heeft een specifieke kleur.

Actiq tabletten worden per stuk verpakt in blisterverpakkingen.

De blisterverpakkingen worden geleverd in dozen met 3, 6, 15 of 30 individuele Actiq tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Teva Pharma BV

Computerweg 10

3542 DR Utrecht Nederland

Fabrikant

Teva Pharmaceutiacals Europe B.V

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

Nederland:

200 microgram: RVG 26571

400 microgram: RVG 26572

600 microgram: RVG 26573

800 microgram: RVG 26574

1200 microgram: RVG 26575

1600 microgram: RVG 26576

België: 5585 IE 1 F 3 – 5585 IE 6 F 3

Luxemburg: 1630/05060045 – 1630/05060050

Voor informatie

Nederland: Therabel Pharma Nederland BV Paardeweide 3g

4824 EH Breda

Gerenvooieerde versie

ACTIQ 200 – 400 – 600 – 800 – 1200 - 1600 MICROGRAM zuigtabletten met integrale applicator voor oromucosaal gebruik

België en Luxemburg: Therabel Pharma NV/SA Egide Van Ophemstraat 108 1180 Brussel

België

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013.

0613.3v.ES

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.