Recivit 133 microgram, tabletten voor sublinguaal gebruik

Illustratie van Recivit 133 microgram, tabletten voor sublinguaal gebruik
Stof(fen) Fentanyl
Toelating Nederland
Producent Grünenthal
Verdovend Nee
ATC-Code N02AB03
Farmacologische groep Opioïden

Vergunninghouder

Grünenthal

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Recivit bevat de werkzame stof fentanyl, die behoort tot een groep van sterke pijnstillers die opioïden worden genoemd.

Recivit is een behandeling voor doorbraakpijn bij volwassen patiënten met kanker die al een ander opioïde gebruiken tegen hun aanhoudende (24 uur per dag) kankerpijn.

Doorbraakpijn is een extra, plotseling opkomende pijn die optreedt ondanks het feit dat u uw gebruikelijke pijnstillende opioïden heeft ingenomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet innemen?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft ernstige ademhalingsproblemen of een ernstige longaandoening.
 • U gebruikt momenteel een monoamineoxidaseremmer (MAO-remmer) voor ernstige depressie (of heeft deze in de afgelopen 2 weken gebruikt).

Voordat u begint met de behandeling met dit middel, moet u al regelmatig (gedurende ten minste één week) een voorgeschreven sterke pijnstiller, een zogeheten opioïde, hebben gebruikt om uw aanhoudende pijn onder controle te houden. Zo niet, dan zou dit geneesmiddel ernstige ademhalingsmoeilijkheden kunnen veroorzaken (zie rubriek 4, ‘Mogelijke bijwerkingen’). Neem in geval van twijfel contact op met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Dit middel bevat een werkzame stof in een hoeveelheid die voor een kind dodelijk kan zijn; bewaar daarom alle tabletten altijd uit het zicht en bereik van kinderen en niet-patiënten.

Bewaar de tabletten op een afgesloten plaats en bewaar de tabletten niet buiten de blisterverpakking.

Neem contact op met uw arts of apotheker voor u dit middel inneemt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u een van de volgende punten op u van toepassing is of kort geleden is geweest. Uw arts moet hier rekening mee houden bij het voorschrijven van uw dosis:

 • uw andere opioïde pijnstiller die u inneemt voor uw aanhoudende (24 uur per dag) kankerpijn, is nog niet ingesteld;
 • u heeft een aandoening die van invloed is op uw ademhaling (zoals astma, piepende ademhaling of kortademigheid);
 • u heeft hoofdletsel opgelopen;
 • u heeft een uitzonderlijke lage hartslag, een onregelmatige hartslag, een klein bloedvolume of een lage bloeddruk;
 • u heeft lever- of nierproblemen, aangezien deze organen effect hebben op de wijze waarop uw lichaam het geneesmiddel afbreekt.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit middel mag niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Recivit nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt met name voor:

 • monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers; gebruikt voor ernstige depressie), zie ‘Wanneer mag u dit middel niet innemen?’ hierboven. Vertel het uw arts als u dergelijke geneesmiddelen de afgelopen twee weken heeft gebruikt;
 • slaappillen, middelen die angst tegengaan, middelen tegen allergische reacties (antihistaminica), kalmeringsmiddelen, bepaalde spierverslappers of geneesmiddelen waarvan u gewoonlijk slaperig wordt (die een kalmerend effect hebben);
 • geneesmiddelen die van invloed kunnen zijn op het effect van Recivit (door hun effect op de wijze waarop uw lichaam Recivit afbreekt), zoals: o geneesmiddelen die helpen hiv-infectie onder controle te houden (zoals ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir); o geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties (zoals ketoconazol, itraconazol of fluconazol); o geneesmiddelen voor de behandeling van bacteriële infecties (zoals claritromycine, erytromycine, telitromycine), waaronder ook tuberculose (zoals rifabutine, rifampine); o geneesmiddelen gebruikt tegen hevige misselijkheid (zoals aprepitant, dronabinol); o geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk of hartziekten (zoals diltiazem en verapamil); o geneesmiddelen gebruikt tegen depressie (zoals fluoxetine of sint-janskruid); o geneesmiddelen gebruikt tegen zuurbranden en maag-darmproblemen (zoals cimetidine); o slaappillen of kalmeringsmiddelen (zoals fenobarbital); o geneesmiddelen gebruikt om epileptische trekkingen/aanvallen onder controle te houden (zoals carbamazepine, fenytoïne, oxcarbazepine); o geneesmiddelen tegen virusinfecties (zoals efavirenz, nevirapine); o ontstekingsremmende of afweeronderdrukkende geneesmiddelen (zoals glucocorticosteroïden); o geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes (zoals pioglitazon); o stimulerende middelen die inwerken op de hersenen (zoals modafinil);
 • andere typen sterke pijnstillers (zoals buprenorfine, pentazocine of nalbufine). Deze middelen kunnen het effect van Recivit verminderen of ongedaan maken.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
 • Dit middel mag voor of na, maar niet tijdens de maaltijd worden ingenomen. Voor u dit middel inneemt, kunt u wat water drinken om uw mond wat vochtig te maken, maar u mag niets eten of drinken terwijl u het middel inneemt.
 • Drink geen grapefruitsap gedurende de behandeling met dit middel omdat dit van invloed kan zijn op de wijze waarop uw lichaam dit middel afbreekt.
 • Drink geen alcohol gedurende de behandeling met dit middel. Dit kan het risico van gevaarlijke bijwerkingen verhogen.
Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit middel mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt tenzij u dit met uw arts heeft besproken. Gebruik dit middel niet tijdens de bevalling, omdat fentanyl ademhalingsproblemen en ontwenningsverschijnselen bij het ongeboren kind of de pasgeborene kan veroorzaken.

Fentanyl wordt uitgescheiden in de moedermelk en kan bijwerkingen veroorzaken bij de zuigeling die borstvoeding krijgt. Gebruik dit middel niet als u borstvoeding geeft. De borstvoeding mag pas 48 uur na toediening van de laatste dosis van dit middel worden hervat.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Overleg met uw arts of het veilig is om een voertuig te besturen of machines te bedienen na inname van dit middel. Bestuur geen voertuig of bedien geen machines als u zich slaperig of duizelig voelt, wazig of dubbel ziet of concentratieproblemen heeft. Het is belangrijk dat u weet hoe u reageert op dit middel voor u gaat een voertuig gaat besturen of machines bedienen.

Dit middel bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat 0,651 mg natrium per tablet. Hiermee moet rekening worden gehouden door patiënten die een natriumbeperkt dieet volgen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dit geneesmiddel moet worden ingenomen door het onder uw tong te leggen (sublinguaal gebruik).

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als uw arts u voor de behandeling van doorbraakpijn eerder een middel met fentanyl heeft voorgeschreven en u nu op dit middel overstapt, mag u beide middelen niet tegelijk gebruiken. Gooi het eerder gebruikte geneesmiddel weg. De opioïde pijnstiller die u inneemt voor de aanhoudende (24 uur per dag) kankerpijn, moet u tijdens de behandeling met dit middel echter blijven gebruiken.

Starten van de behandeling – De geschiktste dosis vinden

Voor een goede werking van dit middel moet uw arts de geschiktste dosis voor de behandeling van één enkele episode van doorbraakpijn vaststellen. Recivit tabletten voor sublinguaal gebruik zijn in diverse sterkten beschikbaar. Om de geschiktste dosis te vinden moet u mogelijk tijdens een aantal episoden van doorbraakpijn verschillende sterkten van dit middel proberen. Uw arts zal u hierbij helpen en samen met u de beste dosis vinden om te gebruiken.

Als met één dosis onvoldoende pijnverlichting wordt bereikt, kan uw arts tegen u zeggen dat u twee tabletten moet gebruiken om een episode van doorbraakpijn te behandelen. Neem alleen een tweede tablet als uw arts u dat voorschrijft, aangezien dit in een overdosis kan resulteren. Uw arts adviseert u welke sterkte van de tablet u moet gebruiken.

Gebruik altijd de dosis van dit middel die uw arts aan u heeft voorgeschreven – dit kan een andere dosis zijn dan die u heeft gebruikt voor andere geneesmiddelen voor doorbraakpijn.

Voortzetten van de behandeling – Zodra u de geschiktste dosis heeft gevonden

Zodra u samen met uw arts de geschiktste dosis van dit middel voor het onderdrukken van uw doorbraakpijn heeft gevonden, mag u deze dosis niet meer dan viermaal per dag innemen. Een dosis

Recivit kan bestaan uit meer dan één tablet.

Als u vindt dat de dosis van dit middel die u gebruikt, uw doorbraakpijn niet voldoende onderdrukt, vertel dit dan aan uw arts. Misschien moet hij dan uw dosis aanpassen.

Verander uw dosis van dit middel niet zelf, tenzij in opdracht van uw arts.

Inname van het geneesmiddel

Dit middel is bedoeld voor sublinguaal gebruik. Dat wil zeggen dat de tablet onder de tong moet worden gelegd, waar deze snel oplost. Hierdoor kan fentanyl snel via het mondslijmvlies in het bloed worden opgenomen.

Wanneer u een episode van doorbraakpijn heeft, neem dan de door uw arts geadviseerde dosis als volgt in:

 • Als u een droge mond heeft, neem dan een slokje water om de mond te bevochtigen. Spuug het water uit of slik het door.
 • Neem de tablet(ten) vlak voor gebruik uit de blisterverpakking.
 • Trek het lipje van de afsluitende folie laag van één blister los en neem de tablet voorzichtig uit de verpakking. Probeer de tabletten Recivit voor sublinguaal gebruik niet door de bovenste folie laag te drukken.
 • Plaats de tablet zo ver mogelijk onder de tong en laat de tablet volledig oplossen.
 • Dit middel lost onder de tong snel op en wordt in het bloed opgenomen om de pijn te verlichten. Daarom is het belangrijk dat u niet zuigt of kauwt op de tablet, en deze niet doorslikt.
 • Als er na 30 minuten nog resten van de tablet aanwezig zijn, mogen deze worden doorgeslikt.
 • Totdat de tablet onder uw tong volledig is opgelost, mag u niets eten of drinken.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
 • Neem eventuele overgebleven tabletten uit uw mond.
 • Zeg tegen uw verzorger of iemand anders wat er is gebeurd.
 • Uzelf of uw verzorger moet onmiddellijk contact opnemen met uw arts, apotheker of het plaatselijke ziekenhuis om te bespreken wat er moet worden gedaan.

Verschijnselen van een overdosis zijn onder andere veranderde geestelijke toestand, bewustzijnsverlies, extreme slaperigheid, langzame en oppervlakkige ademhaling. Zoek onmiddellijk spoedeisende medische hulp als deze verschijnselen optreden.

Opmerking voor verzorgers

In afwachting van de komst van de arts:

 • Houd de persoon wakker door tegen hem/haar te praten of hem/haar zo nu en dan zachtjes heen en weer te schudden;
 • Zorg ervoor dat de luchtweg bij de persoon vrij is en dat hij/zij ademt.

Zoek onmiddellijk spoedeisende medische hulp als u denkt dat iemand per ongeluk dit middel heeft ingenomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U mag Recivit niet meer gebruiken wanneer u het niet langer nodig heeft. Ga door met uw gebruikelijke opioïde geneesmiddel ter behandeling van uw aanhoudende pijn; mogelijk moet u contact opnemen met uw arts om de juiste dosis ervan te bevestigen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De ernstigste bijwerkingen zijn

 • oppervlakkige en langzame ademhaling (soms; komt voor bij minder dan 1 op de 100 mensen);
 • lage of extreem lage bloeddruk en shock.

Als u erg slaperig wordt en/of last krijgt van de bovengenoemde bijwerkingen, mag u dit middel niet meer innemen en moet u of uw verzorger onmiddellijk contact opnemen met uw arts en vragen om spoedeisende hulp.

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • misselijkheid
 • obstipatie (verstopping)
 • slaperigheid
 • kalmering (sedatie)
 • duizeligheid

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • verwardheid, angstgevoelens, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), abnormaal denken
 • zwakte (asthenie)
 • hoofdpijn, spiertrekkingen, gevoel van duizeligheid of 'ronddraaien', bewustzijnsverlies
 • droge mond, verandering van de smaakzin
 • lage bloeddruk
 • braken, buikpijn, maag-darmproblemen
 • zweten, jeukende huid
 • ongevalsletsel (bijvoorbeeld valincidenten)

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 mensen):

 • verminderde eetlust, winderigheid, opgezette buik, tandbederf, darmafsluiting (ileus)
 • zich niet goed voelen
 • tintelingen of gevoelloosheid, ongecoördineerde bewegingen, toevallen, coma
 • abnormale dromen, zelfvervreemding, depressie, stemmingswisselingen, zich ongewoon goed voelen
 • kortademigheid
 • wazig of dubbel zien
 • huiduitslag, verhoogde of veranderde gevoeligheid voor aanraking
 • plasproblemen

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • terugtrekkend tandvlees, uitvallen van tanden of kiezen.
Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

De pijnstillende stof in dit middel is erg sterk en kan levensbedreigend zijn als een kind het middel per ongeluk inneemt. Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke blisterverpakking ter bescherming tegen licht.

Bewaar dit middel op een afgesloten plaats.

De tablet niet buiten de blisterverpakking bewaren.

Spoel ongebruikte of gedeeltelijk gebruikte geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze zo mogelijk terug naar uw apotheek. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is fentanyl.

 • Elke tablet voor sublinguaal gebruik bevat 67, 133, 267, 400, 533 of 800 microgram fentanyl (als citraat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: calciumwaterstoffosfaat (watervrij), microkristallijne cellulose, dinatriumfosfaat (watervrij), hypromellose, macrogol, magnesiumstearaat, maltodextrine, titaandioxide (E171), triacetine, drukinkt (schellak, zwart ijzeroxide (E172)).
Hoe ziet Recivit eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
 • Recivit 67 microgram is een witte, bolle, driehoekige tablet met een dikte van 5,6 mm, aan één zijde bedrukt met ‘0’ in zwarte inkt.
 • Recivit 133 microgram is een witte, bolle, driehoekige tablet met een dikte van 5,6 mm, aan één zijde bedrukt met ‘1’ in zwarte inkt.
 • Recivit 267 microgram is een witte, bolle, driehoekige tablet met een dikte van 5,6 mm, aan één zijde bedrukt met ‘2’ in zwarte inkt.
 • Recivit 400 microgram is een witte, bolle, driehoekige tablet met een dikte van 5,6 mm, aan één zijde bedrukt met ‘4’ in zwarte inkt.
 • Recivit 533 microgram is een witte, bolle, driehoekige tablet met een dikte van 5,6 mm, aan één zijde bedrukt met ‘5’ in zwarte inkt.
 • Recivit 800 microgram is een witte, bolle, driehoekige tablet met een dikte van 5,6 mm, aan één zijde bedrukt met ‘8’ in zwarte inkt.

Recivit tabletten voor sublinguaal gebruik zijn beschikbaar in een afpelbare, kindvertragende blisterverpakking, met verpakkingsgrootten van 3, 4, 15 of 30 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van vergunning voor het in de handel brengen

Grünenthal B.V.

De Corridor 21K 3621 ZA Breukelen

Voor inlichtingen en vragen: 0800-GRUNENTHAL (0800-4786368) of info.nl@grunenthal.com

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Zweden: Fentanyl Grünenthal 67 mikrogram / 133 mikrogram / 267 mikrogram / 400 mikrogram / 533 mikrogram / 800 mikrogram sublinguala resoribletter

België: Recivit 67 microgram / 133 microgram / 267 microgram / 400 microgram / 533 microgram / 800 microgram, tabletten voor sublinguaal gebruik

Nederland: Recivit 67 microgram / 133 microgram / 267 microgram / 400 microgram / 533 microgram / 800 microgram, tabletten voor sublinguaal gebruik

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2013.

Advertentie

Stof(fen) Fentanyl
Toelating Nederland
Producent Grünenthal
Verdovend Nee
ATC-Code N02AB03
Farmacologische groep Opioïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.