Sildenafil Mylan 100 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
G04BE03
Medikamio Hero Image

Mylan

Stof Verdovend Psychotrope
Sildenafil Nee Nee
Farmacologische groep Urologische

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Sildenafil Mylan behoort tot een groep geneesmiddelen, die type 5-fosfodiësteraseremmers worden genoemd. Het werkt door de bloedvaten in uw penis te ontspannen zodat er bloed in uw penis meer kan stromen als u seksueel opgewonden raakt. Sildenafil Mylan zal u alleen helpen om een erectie te krijgen als u seksueel gestimuleerd wordt. U mag Sildenafil Mylan niet innemen als u geen erectiestoornissen heeft.

U mag Sildenafil Mylan niet innemen als u een vrouw bent.

Sildenafil Mylan is een behandeling voor mannen met erectiestoornissen, soms impotentie genaamd. Dat is als de penis niet voldoende hard kan worden of blijven voor seksuele activiteit.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U neemt geneesmiddelen in die nitraten heten, omdat de combinatie een mogelijk gevaarlijke daling van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts als u een van deze geneesmiddelen inneemt die vaak worden gegeven om angina pectoris (of "pijn in de borstkas") te verlichten. Als u het niet zeker weet, vraag dan uw arts of apotheker.
 • U gebruikt geneesmiddelen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat de combinatie een mogelijk gevaarlijke daling van uw bloeddruk kan veroorzaken.
 • U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft een ernstig hart- of leverprobleem.
 • U heeft onlangs een hersenberoerte of hartaanval gehad of u hebt een lage bloeddruk.

BIJSLUITER

Sildenafil Mylan 25, 50, 100 mg RVG 105751, 53-54 Versie: februari 2013

 • U heeft bepaalde zeldzame erfelijke oogziekten (zoals retinitis pigmentosa).
 • U heeft ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad door voorste ischemische optische neuropathie (NAION) die niet werd veroorzaakt door atheromatose.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vertel uw arts

 • als u sikkelcelanemie heeft (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (kanker van witte bloedcellen), multipel myeloom (beenmergkanker);
 • als u een misvorming van uw penis of de ziekte van Peyronie heeft;
 • als u problemen heeft met uw hart. Uw arts moet dan zorgvuldig controleren of uw hart de extra belasting van het vrijen aankan;
 • als u momenteel een maagzweer of een bloedingsprobleem (zoals hemofilie) heeft;
 • als u een plotselinge achteruitgang van het gezichtsvermogen of een plotseling gezichtsverlies vertoont, moet u de inname van Sildenafil Mylan onmiddellijk stopzetten en contact opnemen met uw arts.

U mag Sildenafil Mylan niet gebruiken met een andere orale of lokale behandeling voor erectiestoornissen.

Speciale opmerkingen voor kinderen en adolescenten

Sildenafil Mylan mag niet worden gegeven aan personen jonger dan 18 jaar.

Speciale opmerkingen voor patiënten met nier- of leverproblemen

U moet uw arts inlichten als u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan dan beslissen om u een lagere dosering te geven.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Sildenafil Mylan nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, voor vitamines en voor kruidenproducten.

Sildenafil Mylan tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, vooral geneesmiddelen die worden gebruikt om pijn in de borstkas te behandelen. Bij een medische urgentie moet u de behandelende arts of het verpleegkundig personeel zeggen dat u Sildenafil Mylan heeft ingenomen en wanneer u dat heeft gedaan. Neem Sildenafil Mylan niet in met andere geneesmiddelen tenzij uw arts u zegt dat het mag.

U mag Sildenafil Mylan niet innemen als u geneesmiddelen inneemt die nitraten worden genoemd, omdat de combinatie van deze producten een mogelijk gevaarlijke daling van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts of apotheker altijd als u een van deze geneesmiddelen neemt, die vaak worden gebruikt om de pijn bij angina pectoris (“pijn in de borst”) te verlichten.

U mag Sildenafil Mylan niet innemen als u geneesmiddelen inneemt die stiksotfmonoxiden afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat die combinatie ook kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke daling van uw bloeddruk.

Als u proteaseremmers inneemt zoals voor de behandeling van hiv, kan uw arts beginnen met de laagste dosering (25 mg) van Sildenafil Mylan.

Sommige patiënten die alfablokkers innemen voor de behandeling van hoge bloeddruk of vergroting van de prostaat, kunnen duizeligheid of ijlhoofdigheid ervaren als gevolg van een lage bloeddruk bij

BIJSLUITER

Sildenafil Mylan 25, 50, 100 mg RVG 105751, 53-54 Versie: februari 2013

snel overeind gaan zitten of gaan staan. Sommige patiënten hebben die symptomen vertoond na inname van sildenafil met alfablokkers. Dat zal zich vooral voordoen binnen 4 uur na inname van Sildenafil Mylan. Om de kans op optreden van die symptomen te verkleinen, moet uw dagelijkse dosis van uw alfablokker constant zijn voordat u start met Sildenafil Mylan. Uw arts kan beginnen met een lagere dosering (25 mg) van Sildenafil Mylan.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Sildenafil Mylan kan worden ingenomen met of zonder voedsel. Maar het zou kunnen dat het langer duurt voor Sildenafil Mylan begint te werken als u het inneemt tijdens een zware maaltijd.

Het drinken van alcohol kan uw vermogen om een erectie te krijgen tijdelijk verstoren. Om het maximale effect van uw geneesmiddel te verkrijgen, raden we u aan niet te veel alcohol te drinken voor u Sildenafil Mylan inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Sildenafil Mylan is niet geïndiceerd voor gebruik bij vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sildenafil Mylan kan duizeligheid veroorzaken en invloed uitoefenen op het zien. U moet weten hoe u reageert op Sildenafil Mylan voordat u rijdt of machines gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke startdosering is 50 mg.

U mag Sildenafil Mylan niet meer dan eenmaal per dag innemen.

U moet Sildenafil Mylan ongeveer een uur voor u van plan bent om seks te hebben, innemen. Slik de tablet in zijn geheel in met een glas water.

Als u de indruk heeft dat het effect van Sildenafil Mylan te sterk of te zwak is, spreek dan met uw arts of apotheker. Sildenafil Mylan zal u alleen helpen om een erectie te krijgen als u seksueel gestimuleerd wordt. Hoelang het duurt voor Sildenafil Mylan begint te werken, verschilt van de ene persoon tot de andere, maar het duurt doorgaans een halfuur tot een uur. Het zou kunnen dat het langer duurt voordat Sildenafil Mylan begint te werken als u de tablet inneemt tijdens een zware maaltijd.

Als Sildenafil Mylan u niet helpt om een erectie te krijgen of als uw erectie niet lang genoeg duurt voor volledige geslachtsbetrekkingen, moet u dat melden aan uw arts.

U mag Sildenafil Mylan niet meer dan eenmaal per dag gebruiken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

U zou meer bijwerkingen kunnen vertonen en de bijwerkingen kunnen ernstiger zijn. Doses van meer dan 100 mg verhogen de doeltreffendheid niet.

U mag niet meer tabletten innemen dan uw arts u zegt.

BIJSLUITER

Sildenafil Mylan 25, 50, 100 mg RVG 105751, 53-54 Versie: februari 2013

Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Sildenafil Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen die werden gerapporteerd bij gebruik van sildenafil, zijn gewoonlijk mild tot matig en van korte duur.

Als u pijn in de borstkas krijgt tijdens of na betrekkingen:

 • Ga in halfzittende houding zitten en probeer te ontspannen.
 • Gebruik geen nitraten om de pijn in de borstkas te behandelen.
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Alle geneesmiddelen, ook Sildenafil Mylan, kunnen allergische reacties veroorzaken. U moet onmiddellijk contact opnemen met uw arts als u een van de volgende symptomen vertoont na inname van Sildenafil Mylan:

 • plotselinge piepende ademhaling;
 • ademhalingsmoeilijkheden of duizeligheid;
 • zwelling van de oogleden, het gelaat, de lippen of de keel.

Er zijn langdurige en soms pijnlijke erecties gerapporteerd na inname van Sildenafil Mylan. Als u een erectie heeft die langer duurt dan 4 uur, moet u onmiddellijk contact opnemen met een arts.

Als u een plotselinge achteruitgang of verlies van het gezichtsvermogen vertoont, moet u de inname van Sildenafil Mylan stopzetten en onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Bijwerkingen die zeer vaak optreden (treden op bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • hoofdpijn.

Bijwerkingen die vaak optreden (treden op bij 1 tot 10 patiënten op de 100):

 • rood worden van het gezicht, indigestie, effecten op het zien (waaronder kleurentinten in het zicht, overgevoeligheid voor licht, wazig zicht of minder scherp zicht), verstopte neus en duizeligheid.

Bijwerkingen die soms optreden (treden op bij 1 tot 10 patiënten op de 1.000):

 • braken, huiduitslag, bloeding in de achterkant van het oog, bloeddoorlopen ogen/rode ogen, pijn aan de ogen, dubbelzien, abnormaal gevoel in het oog, onregelmatige of snelle hartslag, spierpijn, zich slaperig voelen, verminderde tastzin, draaierig gevoel, oorsuizen, misselijkheid, droge mond, pijn in de borstkas en vermoeidheid.

Bijwerkingen die zelden optreden (treden op bij 1 tot 10 patiënten op de 10.000):

 • hoge bloeddruk, lage bloeddruk, flauwvallen, beroerte, neusbloeden en plotselinge gehoordaling of plotseling verlies van gehoor.

Andere bijwerkingen die zijn gerapporteerd in de postmarketingfase, zijn: kloppende hartslag, pijn in de borstkas, plotselinge dood, hartaanval of tijdelijke daling van de bloedstroom naar delen van de hersenen. Het merendeel van deze mannen had hartproblemen voor inname van het geneesmiddel. Het is niet mogelijk uit te maken of die problemen direct te wijten waren aan sildenafil. Er zijn ook gevallen gerapporteerd van toevallen of stuipen en ernstige huidreacties gekenmerkt door uitslag, blaren, afschilferen van de huid en pijn, waarvoor onmiddellijk een arts moet worden geraadpleegd.

BIJSLUITER

Sildenafil Mylan 25, 50, 100 mg RVG 105751, 53-54 Versie: februari 2013

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en de blisterfolie. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is sildenafil. Elke tablet bevat 25 mg, 50 mg of 100 mg sildenafil (als sildenafilcitraat)
 • De andere stoffen in dit middel zijn:
  • Kern van de tablet - microkristallijne cellulose, calciumwaterstoffosfaat watervrij, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat
  • Filmomhulling - hypromellose (E464), titaandioxide (E171), indigotine (E132), triacetine

Hoe ziet Sildenafil Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten van 25 mg zijn blauwe, filmomhulde ronde, bolle tabletten gemerkt met ‘M’ aan één kant en ‘SL over 25’ aan de andere kant.

De tabletten van 50 mg zijn blauwe, filmomhulde ronde, bolle tabletten gemerkt met ‘M’ aan één kant en ‘SL over 50’ aan de andere kant.

De tabletten van 100 mg zijn blauwe, filmomhulde ronde, bolle tabletten gemerkt met ‘M’ aan één kant en ‘SL over 100’ aan de andere kant.

De tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen met 1, 2, 4, 8 of 12 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Ingeschreven onder RVG 105751 (25 mg), RVG 105753 (50 mg), RVG 105754 (100 mg).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

BIJSLUITER

Sildenafil Mylan 25, 50, 100 mg RVG 105751, 53-54 Versie: februari 2013

Fabrikant

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road Dublin 13 Ierland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:

Sildenafil Mylan in:

België, Bulgarije, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Denemarken, Finland, Slovenië, Slowakije.

In Duitsland: Duraviril 25 mg, 50 mg, and 100 mg Filmtabletten

In Oostenrijk: Sildenafil Arcana 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmtabletten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.