Auteur: GlaxoSmithKline


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Augmentin is een antibioticum, dat werkt door het doden van de bacteriën, die de infectie veroorzaken. Het bevat een combinatie van twee werkzame bestanddelen, namelijk amoxicilline en clavulaanzuur. Amoxicilline behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd 'penicillines', die soms onwerkzaam (inactief) gemaakt kunnen worden. Het andere werkzame bestanddeel (clavulaanzuur) zorgt ervoor dat dit niet gebeurt.

Augmentin wordt gebruikt bij baby’s en kinderen om de volgende infecties te behandelen:

 • middenoor- en sinusinfecties
 • ademhalingsorgaaninfecties
 • urineweginfecties
 • huid en weke delen infecties met inbegrip van tandinfecties
 • infecties van botten en gewrichten
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag uw kind dit middel niet gebruiken?

 • uw kind is allergisch voor amoxicilline, clavulaanzuur of een andere stof één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • uw kind heeft ooit een allergische reactie (overgevoeligheid) gehad op een (ander) antibioticum. Dit kan ook huiduitslag of zwelling in gezicht of nek zijn geweest
 • uw kind heeft ooit leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid) gehad nadat het een antibioticum heeft ingenomen
 • Gebruik geen Augmentin als één van de bovenstaande situaties op uw kind van toepassing is. Als u het niet zeker weet, overleg dan met uw arts of apotheker voordat uw kind Augmentin inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat uw kind dit geneesmiddel inneemt als:

 • hij/zij lijdt aan de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts)
 • hij/zij wordt behandeld voor problemen aan lever of nieren
 • hij/zij niet regelmatig kan plassen

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande situaties op uw kind van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Augmentin aan uw kind toedient.

In voorkomende gevallen kan uw arts laten bepalen welk type bacterie de infectie veroorzaakt. Afhankelijk van de resultaten kan uw kind een andere sterkte Augmentin voorgeschreven krijgen of een ander geneesmiddel.

Let op de volgende signalen

Augmentin kan sommige bestaande ziekteverschijnselen verergeren, of ernstige bijwerkingen veroorzaken. Dit omvat onder meer allergische (overgevoeligheids)reacties, toevallen (convulsies) en ontstekingen van de dikke darm. Als uw kind Augmentin gebruikt moet u opletten op het optreden van bepaalde signalen, om zo het risico op complicaties te verminderen (zie rubriek 4 “Signalen om op te letten zijn onder andere:”).

Bloed- en urinetesten

Als er bloed wordt afgenomen (zoals bij het testen van de status van de rode bloedcellen of bij leverfunctietesten) of als urine wordt onderzocht (op glucose), vertel dan uw arts of verpleegkundige dat uw kind Augmentin gebruikt. Het is belangrijk dat zij dit weten omdat Augmentin de resultaten van dit soort testen kan beïnvloeden.

Gebruikt uw kind nog andere geneesmiddelen?

Neemt uw kind naast Augmentin nog andere geneesmiddelen in of heeft uw kind dat kort geleden gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit geldt eveneens voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en kruidenpreparaten.

Als uw kind samen met Augmentin ook allopurinol (middel tegen jicht) gebruikt, dan is de kans groter dat uw kind een allergische huidreactie krijgt.

Als uw kind probenecid (middel tegen jicht) gebruikt, dan kan uw arts besluiten de dosering Augmentin aan te passen.

Als uw kind samen met Augmentin ook geneesmiddelen gebruikt om bloedstolsels te voorkomen (bloedverdunners, zoals warfarine) kan het nodig zijn dat het bloed extra wordt gecontroleerd.

Augmentin kan de werking van methotrexaat (een geneesmiddel om kanker of reumatische aandoeningen te behandelen) beïnvloeden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Is uw kind zwanger is of denkt uw kind zwanger te zijn, wil uw kind zwanger worden of geeft uw kind borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De bijwerkingen en de symptomen van Augmentin kunnen de rijvaardigheid en het gebruik van machines beïnvloeden.

Rijd niet met een voertuig of bestuur geen machines, als u zich niet goed voelt.

Augmentin bevat aspartaam en maltodextrine

 • Aspartaam (E951), een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor patiënten met een toestand genaamd 'fenylketonurie'.
 • Maltodextrine (glucose). Als uw arts u verteld heeft dat uw kind een intolerantie voor sommige suikers heeft, neem dan contact op met uw arts voordat uw kind dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Geef uw kind dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen die 40 kg of meer wegen

 • Deze orale suspensies worden gewoonlijk niet aanbevolen voor volwassenen en kinderen die 40 kg of meer wegen. Vraag uw arts of apotheker om advies.

Kinderen die minder dan 40 kg wegen

Alle doseringen zijn berekend gebaseerd op het lichaamsgewicht van het kind in kilogrammen.

 • Uw arts zal u vertellen hoe veel Augmentin u uw baby of kind moet toedienen.

De bij dit product geleverde speciale doseerpipet is uitsluitend voor het gebruik bij de Augmentin 100 mg/12,5 mg/ml, poeder voor orale suspensie. Deze pipet heeft als eenheid kilogram (bijvoorbeeld bij een kind met een lichaamsgewicht van 4 kg dient de tot het 4 kg maatstreepje opgetrokken doseerpipet 3 maal per dag te worden toegediend). Gebaseerd op een dagdosis van 40 mg/5 mg/kg/dag verdeeld over 3 doseringen, komt elk maatstreepje overeen met 0,133 ml (of 13,3 mg amoxicilline). U moet de dosering toedienen die u arts of apotheker u heeft aangeraden.

100 mg/12,5 mg/ ml poeder voor orale suspensie

 • Het kan zijn dat u een plastic maatlepel of een doseerpipet meekrijgt. Deze moet gebruikt worden om de correcte dosis aan uw baby of kind te geven.
 • Aanbevolen dosering – 40 mg/5 mg tot 80 mg/10 mg voor elke kilogram lichaamsgewicht per dag, toegediend in 3 deeldoseringen.

Patiënten met lever- en nierproblemen

 • als uw kind nierproblemen heeft is het mogelijk dat de dosering moet worden verminderd. Een andere sterkte of een ander geneesmiddel kan bepaald worden door uw arts.
 • als uw kind leverproblemen heeft kan het nodig zijn vaker bloedonderzoek uit te voeren om te controleren of de lever goed werkt

Hoe wordt Augmentin ingenomen

 • schud de fles altijd goed voor gebruik
 • geef het mengsel vlak voor of aan het begin van een maaltijd aan uw kind
 • het mengsel aan het begin of vlak voor een maaltijd innemen
 • verdeel de doseringen gelijk over de dag, met ten minste 4 uur ertussen. Geef geen 2 doseringen in 1 uur
 • geef uw kind niet langer dan 2 weken Augmentin. Als uw kind zich dan nog steeds niet goed voelt, ga dan terug naar uw arts

Heeft uw kind te veel van dit middel ingenomen?

Tekenen die optreden als uw kind te veel Augmentin heeft ingenomen zijn onder andere maagproblemen (zoals misselijkheid, braken of diarree) of convulsies (toevallen). Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Neem het doosje Augmentin mee naar uw arts.

Bent u vergeten dit middel toe te dienen?

Als u vergeten bent een dosis toe te dienen aan uw kind, geef deze dan in zodra u eraan denkt. Geef uw kind de volgende dosis niet te snel, maar wacht ongeveer 4 uur voordat u een volgende dosis geeft.

Als uw kind stopt met het innemen van dit middel

Blijf Augmentin aan uw kind geven totdat de behandeling is afgelopen, zelfs als uw kind zich beter voelt. Uw kind heeft elke dosering nodig om de infectie te bestrijden. Mochten er bacteriën niet gedood zijn, dan kunnen die ervoor zorgen dat de infectie terugkomt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Signalen om op te letten zijn onder andere:

Allergische reacties

 • huiduitslag
 • ontsteking van een bloedvat (vasculitis), die zichtbaar kan zijn als rode of paarse verdikte vlekken in de huid, maar die ook op andere delen van het lichaam kan voorkomen
 • koorts, gewrichtspijn, gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies
 • zwelling, soms van gezicht of mond (angioedeem), die ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken
 • flauwvallen
 • Neem onmiddellijk contact op met een arts als uw kind een van deze problemen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van Augmentin.

Ontsteking van de dikke darm

Onsteking van de dikke darm, waardoor een waterige diarree wordt veroorzaakt, die vaak gepaard gaat met bloed en slijm, maagpijn en/of koorts.

 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts voor advies als uw kind een van deze symptomen krijgt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

 • diarree (bij volwassenen)

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers

 • spruw (candida - een gistinfectie in de vagina, mond of huidplooien)
 • misselijkheid, vooral bij hoge doseringen
 • Geef, als uw kind hiervan last heeft, Augmentin vóór een maaltijd
 • braken
 • diarree (bij kinderen)

Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers

 • huiduitslag, jeuk
 • jeukerige verhoogde bultjes/uitslag (galbulten)
 • stoornis in de spijsvertering (indigestie)
 • duizeligheid
 • hoofdpijn

Soms voorkomende bijwerkingen die via bloedonderzoeken kunnen worden aangetoond:

 • toename in enkele door de lever geproduceerde stoffen (enzymen)

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 gebruikers

 • huiduitslag, met blaarvorming en roodheid die lijkt op speldenpuntjes (donkere vlekken in het midden omgeven door een lichtere ring en een donkere buitenring) - erythema multiforme)
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts als uw kind een van deze symptomen krijgt.

Zelden voorkomende bijwerkingen die via bloedonderzoeken kunnen worden aangetoond:

 • een laag aantal bloedcellen betrokken bij de bloedstolling
 • een laag aantal witte bloedcellen

Andere bijwerkingen

Andere bijwerkingen die bij een zeer klein aantal mensen zijn opgetreden maar waarvan de exacte frequentie niet bekend is:

 • allergische reacties (zie hierboven)
 • ontsteking van de dikke darm (zie hierboven)
 • ernstige huidreacties
 1. een wijd verbreide huiduitslag met blaarvorming en vervelling, vooral rond de mond, neus, ogen en geslachtsdelen (Stevens-Johnson syndroom) en een ernstiger vorm, die een uitgebreide vervelling van de huid kan veroorzaken (meer dan 30% van het

lichaamsoppervlak - toxische epidermale necrolyse)

 1. een wijd verbreide rode huiduitslag met kleine, met pus gevulde blaren (bulleuze exfoliatieve dermatitis)
 1. een rode, schubachtige huiduitslag met verdikkingen onder de huid en blaren (puistig exantheem)
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts als uw kind een van deze symptomen krijgt.
  • ontsteking van de lever (hepatitis)
  • geelzucht, veroorzaakt door toename in het bloed van bilirubine (een stof geproduceerd in de lever) die de huid en oogwitten geel kan laten lijken
  • ontsteking van de nierbuisjes
  • bloed doet er langer over om te stollen
  • hyperactiviteit
  • toevallen/convulsies (bij personen die hoge doseringen Augmentin gebruiken of die nierproblemen hebben)
  • een zwartharige tong
  • vlekken op de tanden (bij kinderen), die meestal verdwijnen bij tanden poetsen

  Bijwerkingen die via bloed- of urine-onderzoeken kunnen worden aangetoond:

  • een ernstige afname in het aantal witte bloedcellen
  • een laag aantal rode bloedcellen (hemolytische anemie)
  • kristallen in de urine

  Het melden van bijwerkingen

  Krijgt uw kind last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  Droge poeder

  Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

  Bewaren beneden 25 °C.

  Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.

  Die is te vinden op de doos na EXP:. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

  Vloeibare suspensie

  Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C).

  Niet in de vriezer bewaren.

  Bereide suspensies moeten gedurende maximaal 7 dagen bewaard worden .

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

  Anvullende Informatie

  Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stoffen in dit middel zijn amoxicilline en clavulaanzuur. Elke ml suspensie bevat amoxicillinetrihydraat gelijk aan 100 mg amoxicillin en kaliumclavunaat gelijk aan 12,5 mg clavulaanzuur.
  • De andere stoffen in dit middel zijn magnesiumstearaat, aspartaam (E951), crospovidon, xanthaangom, silicumdioxide, colloïdaal watervrij silicumdioxide, natriumbenzoaat, natriumcarboxymethylcellulose, aardbei smaakstof (bevat maltodextrin).
  • Zie eveneens: Belangrijke informatie over sommige bestanddelen in Augmentin in sectie 2

  Hoe ziet Augmentin er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

  Augmentin 100 mg/12,5 mg/ ml poeder voor orale suspensie is een gebroken wit poeder geleverd in heldere, glazen flessen van 45, 107 of 147 ml, met een aluminium roll-on pilfer proof (ROPP) dop met

  een interne verlakte en polyvinylchloride (PVC) of polyolefin binnenkant. Na oplossing bevat de fles een 30 ml, 40 ml, 60 ml of 120 ml gebroken wit vloeibaar mengsel, ook wel suspensie genoemd.

  Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Registratiehouder

  GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST

  030 6938100 nlinfo@gsk.com

  Fabrikant

  SmithKline Beecham Pharmaceuticals

  Clarendon Road

  Worthing

  West Sussex BN14 8QH

  Verenigd Koninkrijk

  Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

  RVG 14740 - Augmentin 100 mg/12,5 mg/ml, poeder voor orale suspensie

  Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

  Frankrijk – Augmentin

  Duitsland – Augmentan

  Nederland – Augmentin

  Spanje - Augmentine

  Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013

  Advies/ medische informatie

  Antibiotica worden gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties. Ze hebben geen enkel effect bij virale infecties.

  Soms reageert een bacteriële infectie niet op een antibioticakuur. Een van de meest voorkomende oorzaken is omdat de bacterie, die de infectie veroorzaakt, resistent is tegen het gebruikte antibioticum.

  Dit betekent dat de bacterie, ondanks het antibioticagebruik, overleeft en zich zelfs kan vermenigvuldigen.

  Bacteriën kunnen om veel redenen resistent worden tegen antibiotica. Een zorgvuldig gebruik van antibiotica kan de kans op het optreden van resistentie van bacteriën verkleinen.

  Wanneer uw arts u een antibioticakuur voorschrijft is dat alleen bedoeld om uw huidige ziekte te behandelen. Aandacht voor het hieronder gegeven advies zal helpen voorkomen, dat resistente bacteriën ontstaan, waardoor de antibiotica onwerkzaam worden.

  1. Het is zeer belangrijk dat u het antibioticum inneemt in de juiste dosering, met de juiste frequentie en het juiste aantal dagen (kuur afmaken). Lees het etiket en de bijsluiter en als u iets niet begrijpt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
  2. U hoort alleen antibiotica in te nemen als die specifiek aan u zijn voorgeschreven en u mag dit alleen innemen voor de infectie waarvoor het is voorgeschreven.
  3. U mag nooit antibiotica gebruiken die werden voorgeschreven aan een ander, zelfs niet als u dezelfde infectie denkt te hebben.
  4. U mag nooit antibiotica, die aan u werden voorgeschreven, doorgeven aan een ander.
  5. Als u na het afmaken van de door uw arts aan u voorgeschreven kuur nog antibiotica over heeft, breng deze dan terug naar uw apotheek ter vernietiging.

  Gebruiksaanwijzing voor het maken van een oplossing

  100 mg/12,5 mg/ml suspensie

  Controleer vóór gebruik of de verzegeling van de dop intact is. Schud de fles om het poeder goed los te kloppen. Voeg de hoeveelheid water toe (zoals hieronder aangegeven). Sluit de fles, draai de fles om en schud deze goed.

  Als alternatief kunt u de fles schudden om het poeder goed los te kloppen, de fles met water vullen tot vlak onder het in de fles gemarkeerde punt op de fles of het etiket. Sluit de fles, draai de fles om en schud deze goed, daarna met water precies tot het maatstreepje aanvullen. Sluit de fles, draai de fles om en schud deze opnieuw goed.

  Sterkte Toe te voegen volume water ter Eindvolume van
    reconstitutie (ml) gereconstitueerde volume
      orale suspensie (ml)
  100 mg/12,5 mg/ml 26 30
    34 40
    52 60
    103 120

  De fles met de bereide suspensie vóór gebruik steeds goed schudden.

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK