Auteur: Pfizer


Lange informatie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voor oraal gebruik.

Uitsluitend voor kortdurend gebruik.

De laagste effectieve dosering dient gedurende een zo kort mogelijke periode gebruikt te worden om de symptomen te verlichten.

Ouderen en patiënten met een nier- of leverfunctiestoornis dienen altijd met de laagste effectieve dosis te worden behandeld.

Als de verschijnselen bij pijn langer dan 5 dagen aanhouden of bij koorts langer dan 3 dagen, of als ze verergeren, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Dosering: volwassenen, ouderen en jongeren vanaf 12 jaar en zwaarder dan 30 kg:

Neem één of twee bruistabletten (200-400 mg ibuprofen) zo nodig elke 4 – 6 uur. De bruistablet moet worden opgelost in een glas water en de oplossing moet onmiddellijk worden opgedronken. Slik bruistabletten niet in zijn geheel (onopgelost) in. Neem niet meer in dan nodig om de verschijnselen te verlichten en wacht ten minste 4 uur voordat u een nieuwe dosis inneemt.

Neem niet meer dan zes bruistabletten (1200 mg ibuprofen) in binnen een periode van 24 uur. Niet aan kinderen jonger dan 12 jaar geven.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Raadpleeg onmiddellijk een arts of ziekenhuis als u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen. Neem de resterende tabletten mee om ze te laten zien. De verschijnselen van het innemen van veel meer tabletten dan de aangegeven dosis (overdosis) zijn onder meer: misselijkheid, maagpijn, braken met bloed of bruin gruis (gelijkend op koffiedik) in het braaksel, diarree, oorsuizen, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, verwardheid, desoriëntatie en, in zeldzame gevallen, bewusteloosheid.

AdvilBruis200/PIL/OCT12 v1.0

Bijsluiter Advil Bruis

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen

Neem niet meer tabletten in dan de aanbevolen dosis.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4 MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn zeer zeldzaam (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 personen), maar als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt, STOP dan onmiddellijk met het gebruik van dit geneesmiddel en neem contact op met uw arts of apotheker:

 • Maagzweer of maagperforatie. Verschijnselen zijn onder meer buikpijn, bloedbraken (of braken van vloeistof met iets wat lijkt op koffiedik), bloed in de ontlasting of zwarte teerachtige ontlasting.
 • Ontsteking van het hersenvlies. Verschijnselen zijn onder meer een stijve nek, hoofdpijn, zich misselijk voelen, overgeven, koorts, zich gedesoriënteerd voelen.
 • Ernstige allergische reacties. Verschijnselen zijn onder andere flauwvallen, een versnelde hartslag, zwelling van het gezicht, de tong en de keel.
 • Verergering van astma en een piepende ademhaling of moeite met ademhalen.

Andere mogelijke bijwerkingen

Tussen de 1 op de 100 en 1 op de 1.000 personen kunnen soms de volgende bijwerkingen krijgen:

 • Allergische reacties, zoals netelroos, huiduitslag en jeuk (of systemische lupus erythematodes).
 • Buikpijn, maag- en darmproblemen, zuurbranden en zich misselijk voelen.
 • Hoofdpijn.

Tussen de 1 op de 1.000 en 1 op de 10.000 personen kunnen de volgende zeldzame bijwerkingen krijgen:

 • Diarree, winderigheid, obstipatie of misselijkheid.

Minder dan 1 op de 10.000 personen kunnen de volgende zeer zeldzame bijwerkingen krijgen:

 • Verlaagd aantal bloedcellen, waardoor de huid bleek of geel kan worden, en waardoor koorts, keelpijn, lichte mondzweren, griepachtige verschijnselen, uitputting of zwakte, gemakkelijk bloeduitstortingen of huid- of neusbloedingen kunnen ontstaan.
 • Hoge bloeddruk.
 • Hartfalen.
 • Zenuwachtigheid, gezichtsstoornissen, oorsuizen en duizeligheid.
 • Leverproblemen. Verschijnselen zijn onder meer het geel worden van de huid of het oogwit.
 • Nierproblemen. Verschijnselen zijn onder meer het opzwellen van de enkels.
 • Ernstige huidreacties. Verschijnselen zijn onder meer blaarvorming.

Overige bijwerkingen (onbekend frequentie): pijn op de borst

Geneesmiddelen als dit middel kunnen gepaard gaan met een licht verhoogd risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte.

De kans op bijwerkingen neemt toe bij gebruik van hoge doses en bij langdurige behandeling. Overschrijd de aanbevolen dosis of behandelingsduur (5 dagen bij pijn of 3 dagen bij koorts) niet.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

AdvilBruis200/PIL/OCT12 v1.0

Bijsluiter Advil Bruis
Inhoudsopgave
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren beneden 30C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is ibuprofen.

Elke bruistablet bevat 200 mg ibuprofen.

De andere stoffen in dit middel zijn: kaliumcarbonaat (E501), watervrij natriumcarbonaat (E500), watervrij citroenzuur (E330), mononatriumcitraat (E331), natriumwaterstofcarbonaat (E500), hypromellose (E464), sacharinenatrium (E954), sacharosepalmitaat (bevat sucrose), mentholsmaak, grapefruitsmaak en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Advil bruis met citrussmaak eruit en hoeveel zit er in de verpakking?

Advil bruis met citrussmaak 200 mg bruistabletten zijn ronde, witte tabletten met platte vlakken aan beide zijden. Ze zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16 en 20 bruistabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen is:

Pfizer B.V.

Rivium Westlaan 142

2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL

Fabrikant:

Losan Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse 13, 79395 Neuenburg, Duitsland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Advil bruis met citrussmaak 200 mg, bruistabletten: RVG 109250

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:

België- Advil 200, 200 mg bruistabletten; Ierland-Advil 200 mg Effervescent Tablets; Malta-Anadin Liquifast 200 mg Effervescent Tablets; Luxemburg- Advil 200, 200 mg bruistabletten; Netherlands- Advil bruis met citrussmaak 200 mg, bruistabletten; Portugal- Anadin EFE 200 mg, Comprimidos Efervescentes; United Kingdom- Anadin Liquifast 200 mg Effervescent Tablets; Italië- ADVILDOL 200 mg compresse effervescenti

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: september 2012

AdvilBruis200/PIL/OCT12 v1.0

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK