Ibuprofen Apotex 600 mg, omhulde tabletten | Nederland

Ibuprofen Apotex 600 mg, omhulde tabletten

Producent: Apotex

Stof(fen)
Ibuprofen
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Alles om te weten

Vergunninghouder

Apotex

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Ibuprofen behoort tot de groep van de zogenaamde prostaglandinesynthetaseremmers.

Het heeft een pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende werking.

Toepassing van het geneesmiddel

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met:

 • menstruatiepijn;
 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na inenting;
 • kiespijn;
 • hoofdpijn;
 • spierpijn;
 • reumatische pijn;
 • pijn en ontsteking bij acuut en chronisch gewrichtsreuma;
 • verschillende ontstekingen van gewrichtskapsels of –banden, spieren, pezen en slijmbeurzen;
 • andere gewrichtsaandoeningen (artrose);
 • pijn na operaties, tandheelkundige of mondchirurgische ingrepen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Ibuprofen Apotex niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen van Ibuprofen Apotex
 • als u astma-aanvallen of andere overgevoeligheidsreacties heeft gehad na eerder gebruik van soortgelijke geneesmiddelen (zoals acetylsalicylzuur)
 • als u een maagdarmzweer (bestaand of steeds terugkerend), maagdarmbloedingen of andere bloedingen zoals hersenbloedingen heeft
 • als u een ontsteking heeft van de dikke darm die met zweervorming gepaard gaat (colitis ulcerosa);
 • als u ernstige lever- of nierfunctiestoornissen heeft
 • als het hart onvoldoende pompkracht heeft (ernstig hartfalen)
 • gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap

Ook mag u ibuprofen niet gebruiken wanneer u snel last heeft van bloedingen of met bloedverdunnende middelen wordt behandeld.

Wees extra voorzichtig met Ibuprofen Apotex

Als de klachten langer aanhouden dan 14 dagen moet u een arts raadplegen.

Hartaandoeningen

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Apotex kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebuikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of een hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Maagdarmstelselaandoeningen

Maagdarmbloedingen, zweren en perforatie, welke fataal kunnen zijn, zijn gemeld bij het gebruik van ibuprofen.

Ibuprofen moet voorzichtig worden toegediend aan patiënten met een maagdarmzweer (nu of in het verleden), patiënten met stollingsstoornissen en lever- en nierfunctiestoornissen. Wanneer de werking van uw nieren verslechtert, zal de dosering van ibuprofen moeten worden aangepast.

Doordat ibuprofen ontstekingen remt, valt een eventuele infectie minder snel op. Wees hierop bedacht.

Bij het optreden van een maagdarmbloeding, bloedbeeldafwijkingen (bijvoorbeeld te herkennen aan spontaan optredende blauwe plekken op de huid en slijmvliezen of hardnekkige keelpijn) of aanzienlijke leverfunctiestoornissen (bijvoorbeeld te herkennen aan een gele verkleuring van de huid of oogleden) moet u stoppen met het gebruik van ibuprofen.

Huidreacties

Ernstige huidreacties, waarvan sommige fataal, zijn zeer zelden gemeld in samenhang met het gebruik van ibuprofen (zie rubriek 4). Patiënten lijken het grootste risico te lopen op deze reacties bij het begin van de behandeling: in de meerderheid van de gevallen begon de reactie binnen de eerste maand van de behandeling. Behandeling met ibuprofen dient gestopt te worden bij de eerste signalen van overgevoeligheid (bijvoorbeeld huiduitslag).

Vruchtbaarheid

Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAIDs) die tijdens het gebruik de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen.

Ouderen

Ouderen hebben een verhoogd risico op bijwerkingen.

Het gelijktijdig gebruik van ibuprofen met een bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAIDs, inclusief selectieve COX-2 remmers) dient te worden vermeden.

De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste effectieve dosering te gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijd.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt? Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers b.v. captopril, ß-blokkers, angiotensine II-

antagonisten) en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt.

Andere medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van ibuprofen kunnen beïnvloeden of waarvan ibuprofen de werking kan beïnvloeden, zijn:

 • thiazidediuretica (bepaalde plasmiddelen). Bij gelijktijdig gebruik kan de werkzaamheid van deze middelen worden verminderd.
 • corticosteroïden (bijnierschorshormonen). De bijwerkingen op het maagdarmkanaal kunnen versterkt worden.
 • methotrexaat (middel bij reuma). De hoeveelheid methotrexaat in het bloed kan toenemen.
 • digoxine (hartmiddel), fenytoïne (middel tegen epilepsie) en lithium (middel bij bepaalde vorm van ernstige neerslachtigheid). De werking van deze middelen kan versterkt worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAIDs) die tijdens het gebruik de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen. Het verdient de aanbeveling om een arts te raadplegen indien u zwanger wilt worden. Vermijd het gebruik van ibuprofen gedurende de eerste 6 maanden van de zwangerschap, tenzij dit duidelijk noodzakelijk is. De dosering dient zo laag mogelijk en de behandeling zo kort mogelijk te zijn.

Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap mag ibuprofen niet gebruikt worden (zie onder “Gebruik Ibuprofen Apotex niet:”).

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Ibuprofen gaat over in de moedermelk. Tijdens de periode van borstvoeding moet u dit middel uitsluitend op advies van uw arts gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ibuprofen kan als bijwerking duizeligheid veroorzaken. Indien duizeligheid optreedt wordt deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines afgeraden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van ibuprofen nauwgezet het advies van uw arts, als die het middel heeft voorgeschreven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De tabletten kunnen het beste in hun geheel ingenomen worden met een ruime hoeveelheid water (half glas). Reumapatiënten die last hebben van ochtendstijfheid, kunnen de eerste dosis eventueel direct na het ontwaken op de nuchtere maag met wat thee of een andere drank innemen. Omdat dit op de nuchtere maag gebeurt, wordt het middel snel opgenomen en treedt snel verlichting van de pijn en ochtendstijfheid op. De volgende doses kunnen na de maaltijd met een ruime hoeveelheid water ingenomen worden.

Dosering

In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat:

Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische pijn:

Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar is de eerste dosis 400 mg zonodig gevolgd door 200- 400 mg per keer. Maximaal 1200 mg per 24 uur.

VOLWASSENEN:

Gewrichtsaandoeningen (acuut en chronisch gewrichtsreuma, artrose):

De dosering moet worden aangepast aan de ernst van de aandoening en de klachten van de patiënt. Het is aan te raden een zo laag mogelijke dosering te gebruiken.

De aanbevolen dosering voor de omhulde tabletten is 1200 tot 1600 mg per dag verdeeld over 3-4 keer. In ernstige gevallen kan het nodig zijn de dosis tijdelijk (3-4 weken) te verhogen tot een maximum van 2400 mg per dag, verdeeld over 4 keer, tot de acute fase onder controle is gebracht.

Pijn na operaties, menstruatiepijn, verschillende ontstekingen van gewrichtskapsels of –banden, spieren, pezen en slijmbeurzen:

Begindosering: 1200 mg per dag, verdeeld over 3-4 keer. In ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot 1600 mg (eveneens verdeeld over 3-4 keer) tot de acute fase onder controle is gebracht. Bij tandheelkundige ingrepen is het aan te raden de eerste dosis voor de ingreep te geven.

Niet alle (aanvangs)doseringen zijn uitvoerbaar met Ibuprofen Apotex 600 mg, hiervoor dienen andere producten gebruikt te worden.

Wanneer u ibuprofen langdurig gebruikt is het niet aan te raden zelf de dosering te wijzigen of zelf de behandeling te stoppen, ook niet als u klachten heeft. Overleg eerst met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat het beste kunt doen.

Wat u moet doen als u meer van Ibuprofen Apotex heeft gebruikt dan u zou mogen

Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: misselijkheid, maagpijn, braken (eventueel met bloed), diarree (eventueel met bloed), duizeligheid, onwillekeurige bewegingen van de ogen, dubbelzien, hoofdpijn en oorsuizen. Bij een ernstige overdosering kunnen optreden: nierfunctiestoornis, verlaagde bloeddruk (te herkennen aan een licht gevoel in het hoofd) en coma. Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten een Ibuprofen Apotex te gebruiken

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, dan kunt u deze gewoon overslaan.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ibuprofen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten)

Soms (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten)

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten), inclusief incidentele meldingen

Afweersysteem

Soms

Overgevoeligheidsreacties (huiduitslag, jeuk, koorts, buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, braken, slaapzucht, beschadiging van de lever of het hersenvlies),

Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen

Astma-aanvallen bij hiervoor gevoelige personen.

Hart

Onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen).

Geneesmiddelen zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

Bloed

Met name na langdurig gebruik van hoge doses kunnen bloedbeeldafwijkingen optreden (bijvoorbeeld te herkennen aan spontaan optredende blauwe plekken op de huid en slijmvliezen of hardnekkige keelpijn, of bloedarmoede).

Bij gebruik van meer dan 1000 mg ibuprofen per dag kan de bloedingstijd verlengd worden.

Bloedvaten

Vochtophoping en verhoogde bloeddruk (hypertensie).

Zenuwstelsel

Hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, slapeloosheid, waanbeelden, ernstige neerslachtigheid.

Ogen

Verzwakt gezichtsvermogen, wazig zien, verandering in het waarnemen van kleuren.

Maag- en darmstelsel

Vaak

Irritatie van maag en/of darmen, gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, bloedbraken, zuurbranden, verstopping, onprettig gevoel in de buik, winderigheid, diarree, bloed in de ontlasting, verergering van darmontstekingen en ziekte van Crohn (een terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering).

Maagzweren en maagdarmbloedingen kunnen met name bij ouderen voorkomen.

Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen

Ontsteking van het mondslijmvlies.

Lever of gal

Beschadiging van de lever, leverfunctiestoornissen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaar de tabletten in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen vocht.

Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer het geneesmiddel gebruikt kan worden (maand en jaar).

Op de blisterverpakking staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na).

U kunt eventueel niet gebruikte geneesmiddelen bij uw apotheek inleveren ter vernietiging.

Anvullende Informatie

Wat bevat Ibuprofen Apotex 600 mg

 • Het werkzame bestanddeel is ibuprofen. Iedere omhulde tablet bevat 600 mg ibuprofen.
 • De andere bestanddelen zijn maïszetmeel, magnesiumstearaat (E470b), natriumcarboxymethylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose (E464), polyethyleenglycol (E490), titaandioxide (E171), erythrosine (E127).

Hoe ziet Ibuprofen Apotex er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt:

De 600 mg tabletten zijn langwerpig en roze van kleur.

De 600 mg tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 30 stuks.

Niet alle verpakkingsgroottes zijn in de handel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Fabrikant:
Apotex Europe BV Apotex Nederland BV
Darwinweg 20 Archimedesweg 2
2333 CR Leiden. 2333 CN Leiden
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.