Ibuprofen Actavis 400 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
M01AE01
Ibuprofen Actavis 400 mg, filmomhulde tabletten

Actavis

Stof(fen)
Ibuprofen
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Actavis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ibuprofen Actavis behoort tot een groep geneesmiddelen die NSAID's worden genoemd (niet- steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen) die de pijn, ontsteking en koorts verminderen.

Ibuprofen Actavis wordt gebruikt om lichte tot matige pijn te verlichten, zoals hoofdpijn, inclusief migraine hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn en koorts, bij bijv. verkoudheid en griep. Als u ouder bent dan 12 jaar kan uw arts dit middel, eventueel in hogere doseringen, voorschrijven voor de behandeling van reumatoïde artritis, osteoartritis of andere aandoeningen waarbij de gewrichten ontstoken of pijnlijk zijn, evenals voor ontstekingen en pijn van weke delen zoals spieren.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen van Ibuprofen Actavis. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u allergische reacties hebt gehad zoals astma, een loopneus, jeukende huiduitslag of zwelling van de lippen, het gezicht, de tong of de keel nadat u geneesmiddelen hebt gebruikt die acetylsalicylzuur bevatten (zoals aspirine) of andere geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen (NSAID's)
 • als u last hebt gehad van een maagzweer of een bloeding in de maag of dunne darm (duodenum) na eerder gebruik van geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen (NSAID's).
 • als u last hebt van een maagzweer of bloeding in de maag of dunne darm (duodenum) of als u hier in het verleden vaker dan twee maal last van hebt gehad
 • als u lijdt aan ernstige lever- nier- of hartproblemen (inclusief coronaire hartziekte)
 • als u in de laatste 3 maanden van de zwangerschap bent
 • als u lijdt aan een aanzienlijke uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende drinken)
 • als u een actieve bloeding hebt (ook in de hersenen)
 • als u lijdt aan een aandoening van onbekende oorsprong die leidt tot een abnormale vorming van bloedcellen
 • geef Ibuprofen Actavis niet aan kinderen jonger dan 6 jaar

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u systemische lupus erythematosus (SLE) of andere auto-immuunziekten hebt
 • als u een erfelijke stoornis van de kleurstof hemoglobine in de rode bloedcellen hebt (porfyrie)
 • als u een chronische darmontsteking hebt, bijv. een ontsteking van de dikke darm met zweren (ulceratieve colitis), een ontsteking van het spijsverteringskanaal (ziekte van Crohn) of andere maag- of darmaandoeningen.
 • als de vorming van bloedcellen bij u is verstoord
 • als u problemen hebt met de normale bloedstolling
 • als u lijdt aan allergieën, hooikoorts, astma, chronische zwelling van het neusslijmvlies, de voorhoofdsholten en de amandelen, of chronische obstructieve aandoeningen van de luchtwegen, aangezien de kans op een vernauwing van de luchtwegen met ademhalingsproblemen (bronchospasme) dan groter is
 • als u problemen met de bloedsomloop in de slagaders van uw armen of benen hebt
 • als u lever- nier- of hartproblemen of een hoge bloeddruk hebt
 • als u onlangs een zware operatie hebt ondergaan
 • gedurende de eerste zes maanden van de zwangerschap
 • als u borstvoeding geeft.

Ouderen

Als u al wat ouder bent hebt u sneller last van bijwerkingen, vooral bloeding en perforatie van het spijsverteringskanaal, die fataal kunnen zijn.

Zweren, perforatie en bloeding in de maag of darm

Als u eerder een maag- of darmzweer hebt gehad, vooral als hierbij ook perforatie en bloedingen optraden, moet u bedacht zijn op alle ongewone symptomen die met uw buik te maken hebben, en deze onmiddellijk aan uw arts melden, vooral als deze symptomen aan het begin van de

behandeling optreden. De reden hiervoor is dat in een dergelijk geval de kans op bloeding en zweren in het spijsverteringskanaal groter is, vooral bij oudere patiënten. Als er bloedingen of zweren in het spijsverteringskanaal optreden moet de behandeling worden gestaakt.

Bloedingen, zweervorming of perforatie in de maag of darmen kunnen zonder waarschuwing vooraf ontstaan, ook bij patiënten die hier nooit eerder last van hebben gehad. Ze kunnen ook fataal zijn.

De kans op zweren, perforatie of bloedingen in de maag of darm neemt meestal toe naarmate de dosis ibuprofen hoger is. De kans neemt ook toe als tegelijk met ibuprofen nog andere geneesmiddelen worden gebruikt (zie “Gebruik met andere geneesmiddelen”, hieronder).

Huidreacties

U moet stoppen met het gebruik van ibuprofen bij de eerste tekenen van huiduitslag, aangetaste slijmvliezen of andere tekenen van een allergie, aangezien dit de eerste symptomen kunnen zijn van ernstige huidreacties (exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson- syndroom, syndroom van Lyell), die soms fataal zijn. De kans op deze reacties is het grootst tijdens de eerste behandelmaand.

Effecten op het hart en de hersenen

Geneesmiddelen zoals ibuprofen gaan soms gepaard met een licht verhoogd risico van een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte. De risico’s zijn groter bij hoge doseringen en langdurige behandeling. U mag de aanbevolen dosering of de behandelduur (7 dagen achter elkaar) niet overschrijden.

Als u hartproblemen hebt, een beroerte hebt gehad of denkt dat u deze aandoeningen kunt krijgen (bv. als u een hoge bloeddruk, suikerziekte of een te hoog cholesterolgehalte hebt of als u rookt), bespreek de behandeling dan met uw arts of apotheker.

Effecten op de nieren

Ibuprofen kan problemen met de nierfunctie veroorzaken, ook bij patiënten die nooit eerder nierproblemen hebben gehad. Dit kan leiden tot zwelling van de benen en zelfs tot hartfalen of hoge bloeddruk bij mensen die hier gevoelig voor zijn.

Ibuprofen kan nierbeschadiging veroorzaken, vooral bij patiënten die al nier-, hart- of leverproblemen hebben, of bij patiënten die plaspillen of ACE-remmers gebruiken, en bij ouderen. Als de behandeling met ibuprofen wordt gestaakt leidt dit meestal tot herstel.

Andere voorzorgen

Tijdens langdurig gebruik met hoge doseringen pijnstillers kan hoofdpijn ontstaan, die niet met hoge doseringen van ditzelfde geneesmiddel behandeld mag worden. Veelvuldig gebruik van pijnstillers kan blijvende nierbeschadiging veroorzaken met de kans op nierfalen.

Ibuprofen kan de tekenen of symptomen van een infectie maskeren (koorts, pijn en zwelling) en de bloedingstijd tijdelijk verlengen.

Ibuprofen kan de kans op een zwangerschap verminderen. Licht uw arts in als u van plan bent zwanger te worden of als u moeilijk zwanger kunt worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ibuprofen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De bijwerkingen van Ibuprofen kunnen toenemen als tegelijk bepaalde andere geneesmiddelen worden ingenomen. Omgekeerd kan Ibuprofen het effect van andere geneesmiddelen versterken of verminderen, of hun bijwerkingen versterken bij gelijktijdig gebruik.

Licht uw arts of apotheker vooral in als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere NSAID’s
 • acetylsalicylzuur (aspirine)
 • anticoagulantia (tegen bloedstolling) zoals warfarine of heparine
 • middelen die de samenklontering van de bloedplaatjes remmen (tegen bloedstolling) zoals ticlopidine of clopidogrel
 • methotrexaat (voor de behandeling van kanker en auto-immuunziekten)
 • digoxine (voor de behandeling van diverse hartaandoeningen)
 • fenytoïne (ter voorkoming van epileptische aanvallen)
 • lithium (voor de behandeling van een depressie en manie)
 • diuretica (plastabletten), inclusief kaliumsparende diuretica
 • antihypertensiva (voor de behandeling van hoge bloeddruk) zoals:

o ACE-remmers, bv. captopril o bètablokkers

 1. angiotensine-II-antagonisten
cholestyramine (bij de behandeling van een hoog cholesterolgehalte) aminoglycosiden (geneesmiddelen tegen bepaalde soorten bacteriën) SSRI’s (geneesmiddelen tegen depressie) zoals paroxetine, sertraline, citalopram moclobemide (RIMA, een geneesmiddel voor de behandelingen van depressieve ziekten of sociale fobieën ciclosporine, tacrolimus (voor onderdrukking van het immuunsysteem na een orgaantransplantatie) zidovudine of ritonavir (voor de behandeling van HIV) mifepriston probenecide of sulfinpyrazon (voor de behandeling van jicht) quinolon-antibiotica sulfonylureumpreparaten (voor de behandeling van type 2 diabetes) corticosteroïden (tegen ontstekingen) bisfosfonaten (bij osteoporose, de ziekte van Paget en voor de verlaging van hoge calciumconcentraties in het bloed) pentoxifylline ((oxpentifylline) voor de behandeling van stoornissen in de bloedsomloop van de slagaders van de benen of armen) baclofen (een spierverslapper)

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U moet Ibuprofen Actavis innemen met een glas water, tijdens of na de maaltijd.

Vermijd alcohol, omdat dit de bijwerkingen van ibuprofen kan versterken, vooral die op de maag, darmen of hersenen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Ibuprofen mag niet worden gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, omdat het bij het ongeboren kind ernstige hart-, long- en nieraandoeningen kan veroorzaken. Als het middel aan het eind van de zwangerschap wordt gebruikt kan het bloedingsneigingen veroorzaken bij moeder en kind, en de kracht van de weeën verminderen, waardoor de geboorte wordt vertraagd.

Uw arts schrijft de behandeling tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap alleen voor als dit strikt noodzakelijk is.

Het gebruik van ibuprofen kan het zwanger worden bemoeilijken. Vertel het uw arts als u van plan bent zwanger te worden of als u moeilijk zwanger kunt worden.

Ibuprofen gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk, en bij een kortdurende behandeling hoeft het geven van borstvoeding meestal niet gestopt te worden. Als echter een langere behandelduur wordt voorschreven, dient tijdig staken van de borstvoeding overwogen te worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ibuprofen heeft meestal geen nadelige invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Aangezien er echter bij hoge doseringen bijwerkingen kunnen optreden zoals vermoeidheid, slaperigheid, draaierigheid (vaak gemeld) en gezichtsstoornissen (soms gemeld), kan in individuele gevallen de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen verminderd zijn. Dit effect wordt versterkt door gelijktijdig gebruik van alcohol.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De bijwerkingen kunnen verminderd worden door gebruik gedurende een zo kort mogelijke tijd van de laagste nog effectieve dosis die nodig is om de symptomen te bestrijden.

De dosis ibuprofen hangt af van de leeftijd en het lichaamsgewicht van de patiënt. De maximale enkelvoudige dagelijkse dosis voor volwassenen mag niet hoger zijn dan 800 mg ibuprofen (2 tabletten van 400 mg).

De gebruikelijke dosering is:

Lichte tot matige pijn en koorts (alleen Ibuprofen Actavis 400 mg)

Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar ( 40 kg):

0,5-1 tablet van 400 mg als enkelvoudige dosis of 3-4 maal per dag met tussenpozen van 4-6 uur. De dosering bij migraine moet zijn: 1 tablet van 400 mg als enkelvoudige dosis, zonodig 1 tablet van 400 mg met tussenpozen van 4-6 uur. De maximale dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 3 tabletten van 400 mg (totaal 1200 mg).

Kinderen van 6-12 jaar (> 20 kg)

Kinderen van 6-9 jaar (20-29 kg): een halve tablet van 400 mg 1-3 maal per dag met tussenpozen van 4-6 uur naar behoefte. Het maximale aantal tabletten per dag mag niet hoger zijn dan 3 halve tabletten van 400 mg (600 mg).

Kinderen van 10-12 jaar (30-40 kg): een halve tablet van 400 mg 1-4 maal per dag met tussenpozen van 4-6 uur naar behoefte. Het maximale aantal tabletten per dag mag niet hoger zijn dan 2 tabletten van 400 mg.

Menstruatiepijn (alleen Ibuprofen Actavis 400 mg)

Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar:

0,5-1 tablet van 400 mg 1-3 maal per dag met tussenpozen van 4-6 uur naar behoefte. De maximale dagelijkse dosering mag niet hoger zijn dan 3 tabletten van 400 mg (totaal 1200 mg).

Reumatische aandoeningen

Volwassenen:

De gebruikelijke dosis is 400 tot 600 mg driemaal daags (dit komt overeen met 1-1,5 tablet van 400 mg of 1 tablet van 600 mg, driemaal daags). Mogelijk schrijft uw arts lagere doseringen voor. Vanwege de aard en ernst van uw aandoening kan de arts uw medicatie verhogen tot maximaal 2400 mg per dag verdeeld ver 3 of 4 doseringen (dit komt overeen met 6 tabletten van 400 mg of 4 tabletten van 600 mg per dag, verdeeld over 3 of 4 aparte doseringen).

Jongeren ouder dan 12 jaar:

De aanbevolen dosis is 20 mg/kg tot maximaal 40 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 3-4 aparte doseringen.

De tablet dient met een glas water te worden ingenomen, tijdens of na de maaltijd. Om de tabletten gemakkelijker te kunnen innemen of om de dosis aan te passen kunnen de tabletten in gelijke helften worden verdeeld.

Ouderen

Als u al wat ouder bent hebt u sneller last van bijwerkingen, vooral bloedingen en perforatie van het spijsverteringskanaal, die fataal kunnen zijn. Uw arts zal u hierover adviseren.

Verminderde nier- of leverfunctie

Als u lijdt aan een verminderde nier- of leverfunctie zal uw arts hier rekening mee houden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer van Ibuprofen Actavis heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan contact op met een arts, de spoedeisende hulp of een apotheek.

De symptomen van een overdosis kunnen zijn: misselijkheid, braken en buikpijn of diarree. Een zoemend geluid in de oren, hoofdpijn, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en maag- of darmbloedingen kunnen ook optreden. In ernstiger gevallen van overdosering kunnen slaperigheid, opwinding, desoriëntatie, coma, toevallen, kramp (vooral bij kinderen), wazig zien en andere oogproblemen, nierfalen, leverbeschadiging, lage bloeddruk, verminderde ademhaling, blauwachtige verkleuring van de lippen, tong en vingers, en een verhoogde bloedingsneiging voorkomen. Ook kan de astma bij astmapatiënten verergeren.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan alsnog zo snel mogelijk in, behalve als de volgende dosis binnen vier uur ingenomen moet worden.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De kans op bijwerkingen is groter bij hogere doseringen en een langere behandelduur.

Geneesmiddelen zoals ibuprofen kunnen gepaard gaan met een licht verhoogd risico van een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte. Bij gebruik van NSAID’s zijn vasthouden van vocht (oedeem), hoge bloeddruk en hartfalen gemeld.

De bijwerkingen staan hieronder vermeld, ingedeeld naar de frequentie waarin ze voorkomen. De volgende conventie is gebruikt:

Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

De onderstaande bijwerkingen zijn ernstig, en als u ze krijgt is onmiddellijk ingrijpen nodig. Stop met het gebruik van Ibuprofen Actavis en raadpleeg onmiddellijk uw arts als de volgende bijwerkingen optreden:

Vaak:

 • zwarte, teerachtige ontlasting of braaksel met bloed (zweer in het maagdarmkanaal met bloedingen)

Zeer zelden:

 • zwelling van het gezicht, de tong of de keel (larynx) die grote ademhalingsproblemen kan veroorzaken (angio-oedeem), en een snelle hartslag, snelle bloeddrukdaling of levensbedreigende shock
 • een plotselinge allergische reactie met kortademigheid, piepende ademhaling en bloeddrukdaling
 • ernstige huiduitslag met blaren op de huid, vooral op de benen, armen, handen en voeten, maar soms ook op het gezicht en de lippen (erythema multiforme, Stevens-Johnson- syndroom). Deze aandoening kan zelfs nog erger worden, waarbij de blaren groter worden en zich verspreiden, en delen van de huid kunnen loslaten (syndroom van Lyell). Er kan ook een ernstige infectie optreden waarbij de huid, het onderhuids bindweefsel en het spierweefsel afsterven (necrose).

Stop met het innemen van het geneesmiddel en raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als u een van de volgende bijwerkingen krijgt:

Zeer vaak:

 • brandend maagzuur, buikpijn, indigestie

Soms:

 • wazig zien of andere oogproblemen, zoals overgevoeligheid voor licht
 • overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk, astma-aanvallen (soms met lage bloeddruk)

Zelden:

 • verlies van gezichtsvermogen

Zeer zelden:

 • plotseling vollopen van de longen met vocht, waardoor ademhalingsproblemen, hoge bloeddruk, vasthouden van vocht en gewichtstoename ontstaan

Andere mogelijke bijwerkingen van ibuprofen zijn:

Zeer vaak:

 • aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, zoals diarree, misselijkheid, braken, winderigheid, obstipatie

Vaak:

 • zweren in het spijsverteringsstelsel met of zonder perforatie
 • darmontsteking en verergering van een ontsteking van de dikke darm (colitis) en het spijsverteringsstelsel (ziekte van Crohn) en complicaties van uitstulpingen van de dikke darm (perforatie of fistel)
 • microscopisch kleine bloeding van de ingewanden, die kan leiden tot bloedarmoede
 • zweertjes en ontstekingen in de mond
 • hoofdpijn, slaperigheid, draaierigheid, duizeligheid, vermoeidheid, opwinding, slapeloosheid en prikkelbaarheid

Soms:

 • ontsteking van de binnenbekleding van de maag
 • nierproblemen, inclusief het ontstaan van oedeem, nierontsteking en nierfalen
 • loopneus
 • moeite met ademhalen (bronchospasme)

Zelden:

 • depressie, verwardheid, hallucinaties
 • lupus erythematosus
 • verhoging van bloedureumstikstof en andere leverenzymen, verlaging van hemoglobine- en hematocrietwaarden, remming van de samenklontering van de bloedplaatjes en verlengde bloedingstijd, verlaging van de hoeveelheid calcium in het bloed en verhoging van de hoeveelheid urinezuur in het bloed.

Zeer zelden:

 • onaangename bewustheid van de hartslag, hartfalen, hartaanval of hoge bloeddruk
 • stoornissen van de bloedcelvorming (met symptomen zoals koorts, keelpijn, mondzweertjes, op griep lijkende symptomen, ernstige vermoeidheid, neus- en huidbloedingen)
 • oorsuizen of zoemend geluid in de oren
 • ontsteking van de slokdarm of alvleesklier
 • vernauwing van de darm
 • acute leverontsteking, gelige verkleuring van de huid of het oogwit, leverfunctiestoornis, leverbeschadiging of leverfalen
 • hersenvliesontsteking (zonder bacteriële infectie)
 • beschadiging van het nierweefsel
 • haaruitval

Ibuprofen kan een verlaging van het aantal witte bloedcellen veroorzaken, en uw weerstand tegen infecties kan verminderd zijn. Als u een infectie krijgt met symptomen zoals koorts en een ernstige verslechtering van uw algehele conditie, of koorts met plaatselijke infectiesymptomen zoals een zere keel/keelholte/mond of problemen met urineren, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. Men zal bloedonderzoek doen om te controleren of het aantal witte bloedcellen is verminderd (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts inlicht over uw medicijngebruik.

Tijdens de behandeling met ibuprofen zijn enkele gevallen van hersenvliesontsteking gemeld (met symptomen zoals een stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of desoriëntatie) bij patiënten met bestaande auto-immuunstoornissen zoals systemische lupus erythematosus of gemengde bindweefselaandoening.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Ibuprofen Actavis niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is ibuprofen.

Elke filmomhulde tablet bevat 400 of 600 mg ibuprofen.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij silicium, hydroxypropylcellulose, natriumlaurylsulfaat, croscarmellose natrium, talk

Filmomhulling (Opadry (wit) 06B28499): hypromellose, macrogol 400, titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet Ibuprofen Actavis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Filmomhulde tabletten.

Witte, ovale, biconvexe filmomhulde tabletten met aan één kant een breukstreep.

De tabletten kunnen in twee gelijke helften worden verdeeld.

Verpakkingsgrootten:

Doordrukstrips: 6, 10, 12, 20, 24, 30, 50, 60, 90, 100 en 250 filmomhulde tabletten. Tabletflacons (alleen de 400 en 600 mg tabletten): 10, 20, 30, 50, 100 en 250 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220-Hafnarjfordur Iceland

Fabrikant

Alchemia UK Limited

Whiddon Valley

Barnstaple

North Devon

EX32, 8NS, Verenigd Koninkrijk

Balkanpharma – Dupnitsa AD

3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Bulgarije

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Ibuprofen Actavis 400 mg, filmomhulde tablet: RVG 101816

Ibuprofen Actavis 600 mg, filmomhulde tablet: RVG 101817

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

 • Malta, Bulgarije, Denemarken, Griekenland, IJsland, Noorwegen, Polen, Zweden: Ibuprofen Actavis
 • Oostenrijk: Ibuprofen Actavis 400, 600 mg Filmtabletten
 • België, Nederland: Ibuprofen Actavis 400, 600 mg, filmomhulde tabletten
 • Tsjechië, Estland, Slowakije: Ibuprofen Actavis 400, 600 mg
 • Finland: Ibuprofen Actavis 400, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen
 • Ierland: Ibuprofen Actavis 400, 600 mg film coated tablets
 • Italië: Ibuprofene Actavis 600 mg compresse rivestite con film
 • Litouwen: Ibuprofen Actavis 400, 600 mg plėvele dengtos tabletės
 • Letland: Ibuprofen Actavis 400, 600 mg apvalkotās tabletes
 • Portugal: Ibuprofeno
 • Roemenië: Ibuprofen Actavis 400, 600 mg comprimate filmate

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2013.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.