Ibuprofen CF 400 mg, omhulde tabletten

Illustratie van Ibuprofen CF 400 mg, omhulde tabletten
Stof(fen) Ibuprofen
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code M01AE01
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Vergunninghouder

Centrafarm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Ibuprofen behoort tot de groep NSAID’s/prostaglandinesynthetaseremmers en heeft in het lichaam een pijnstillende, koortswerende en ontstekingsonderdrukkende werking.

Toepassing van het geneesmiddel

Koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn bij inentingen, hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn, spierpijn en reumatische pijn.

Dosering

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: Startdosering: 1 tablet à 400 mg.

Onderhoudsdosering (zo nodig): 1 tablet à 200 mg of 400 mg per keer. (De dosering van 200 mg is niet mogelijk met de tabletten uit deze bijsluiter.)

Maximale dosering: U mag ten hoogste 3 tabletten à 400 mg per dag (= 24 uur) innemen.

Het is raadzaam de doseringen gelijkmatig over de dag te verdelen. Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, dient u alsnog een arts te raadplegen. Vertel de arts ook welke zelfzorggeneesmiddelen u gebruikt hebt en hoe lang.

Wijze van innemen

De tabletten in hun geheel doorslikken met een ruime hoeveelheid water.

Wat u moet doen wanneer u te veel Ibuprofen CF 400 mg heeft ingenomen

Bij inname van een te grote hoeveelheid tabletten kunnen o.a. misselijkheid, overgeven, maagpijn, hoofdpijn en duizeligheid optreden. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker en probeer te braken.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Ibuprofen CF 400 mg niet:

 • als u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel van het product, ibuprofen, of één van de hulpstoffen;
 • als u eerder last heeft gehad van benauwdheid, astma, galbulten of een loopneus na gebruik van acetylsalicylzuur of andere soortgelijke pijnstillers;
 • bij een bestaande maagdarmbloeding of andere bloedingen;
 • bij een bestaande maagzweer of als u al eens eerder een maagzweer gehad heeft;
 • bij ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen;
 • gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap.

Wees extra voorzichtig met Ibuprofen CF 400 mg:

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen CF 400 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van behandeling.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Benauwdheid kan optreden bij patiënten die lijden of hebben geleden aan astma of allergische aandoeningen.

Ouderen hebben een verhoogd risico op bijwerkingen. De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste effectieve dosering te gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijd.

Vruchtbaarheid

Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAID’s) die tijdens het gebruik de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen. Het verdient aanbeveling om een arts te raadplegen indien u zwanger wilt worden.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met:

 • systemische lupus erythematosus of gemengde bindweefselziekten (mixed connective tissue disease);
 • maagdarmaandoeningen en chronische darmontstekingen (maagdarmzweer, ziekte van Crohn);
 • hoge bloeddruk en/of hartproblemen;
 • nieraandoeningen;
 • leverfunctiestoornissen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAID’s) die tijdens het gebruik de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen. Het verdient de aanbeveling om een arts te raadplegen indien u zwanger wilt worden. Vermijd het gebruik van ibuprofen gedurende de eerste 6 maanden van de zwangerschap, tenzij dit duidelijk noodzakelijk is. De dosering dient zo laag mogelijk en de behandeling zo kort mogelijk te zijn.

Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap mag Ibuprofen CF 400 mg niet gebruikt worden (zie onder “Gebruik Ibuprofen CF 400 mg niet”).

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Ibuprofen komt in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht; overleg met uw arts of apotheker of u dit geneesmiddel mag gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens het gebruik van ibuprofen kan soms duizeligheid optreden (zie rubriek 4). Als u last heeft van deze bijwerking moet u geen voertuigen besturen of machines bedienen die oplettendheid vereisen.

Gebruik van ibuprofen met andere geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen en behandelingen kunnen een wisselwerking met elkaar aangaan, dat wil zeggen elkaars werking en bijwerkingen versterken of verzwakken. Wanneer u, naast ibuprofen, ook nog andere geneesmiddelen gebruikt of behandelingen ondergaat, moet u uw arts of apotheker waarschuwen. Dit geldt tevens voor geneesmiddelen die u maar af en toe gebruikt, voor geneesmiddelen die u kort geleden hebt gebruikt en voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen.

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt?

Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/Aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers, bijvoorbeeld captopril, ß-blokkers, angiotensine II- antagonisten), soortgelijke pijnstillers als ibuprofen, (gluco)corticosteroïden, plaspillen, lithium, methotrexaat, zidovudine (bij HIV) en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook Ibuprofen CF 400 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen CF 400 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Overige mogelijke bijwerkingen worden hieronder opgesomd.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Bloedbeeldafwijkingen zoals een tekort aan bloedplaatjes, gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie), bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie) en zelfs zeer ernstige bloedbeeldafwijkingen zoals een tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranuloctose) en onvoldoende aanmaak van bepaalde bloedlichaampjes (aplastische anemie). Deze verschijnselen kunnen in het bijzonder optreden na langdurig gebruik van hoge doses.

Zenuwstelselaandoeningen

Hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen en slapeloosheid. In enkele gevallen zijn waandenkbeelden en aanhoudende neerslachtigheid gemeld. Sommige reacties kunnen worden veroorzaakt door overgevoeligheid. Bijvoorbeeld verschijnselen zoals bij hersenvliesontsteking (koorts, hoofdpijn, nekstijfheid en verwardheid (meningisme)) en slaapzucht (lethargie).

Oogaandoeningen

Verminderd gezichtsvermogen, wazig zien en verandering van het waarnemen van kleuren. Deze bijwerkingen verdwijnen bij het stoppen van de medicatie.

Hartaandoeningen

Vochtophoping (oedeem), verhoogde bloeddruk (hypertensie) en hartfalen.

Maagdarmstelselaandoeningen

In het maagdarmkanaal komen de volgende bijwerkingen het meest voor: maagzweren of maagbloedingen met name bij ouderen (zie rubriek 2 “Wat u moet weten voordat u Ibuprofen CF 400 mg gebruikt”).

Misselijkheid, diarree, winderigheid, verstopping, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden, pijn in de bovenbuik, bloed in de ontlasting, bloedbraken, zweertjes in de mond, verergering van darmontstekingen en ziekte van Crohn (een terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering).

Ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis) is incidenteel gemeld.

Lever- en galaandoeningen

Vergiftigingen van de lever door ibuprofen zelf zijn tot nu toe niet gemeld, maar leverbeschadiging kan, zoals ook geldt voor de nieren en het centraal zenuwstelsel, optreden als overgevoeligheidsreactie. Leverfunctiestoornissen en geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) zijn gemeld.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Ook kunnen na het gebruik van ibuprofen overgevoeligheidsreacties voorkomen, zoals netelroos, roodheid van de huid of bloeduitstortingen, al dan niet met jeuk. Ook kunnen algemene overgevoeligheidsreacties met symptomen zoals koorts, huiduitslag, buik- en hoofdpijn, misselijkheid,

braken en verschijnselen die lijken op hersenvliesontsteking voorkomen. De kans op het optreden van deze algemene overgevoeligheidsreactie is groter bij patiënten die lijden aan systemische lupus erythematosus, een ziekte die zich uit als ontstekingen van het bindweefsel en de huid.

Bij patiënten die daar gevoelig voor zijn, kan benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) optreden.

Haaruitval is gemeld bij vrouwen van het negroïde ras.

Nier- en urinewegaandoeningen

Het vasthouden van zout en vocht komt voor. Diverse gradaties van nierfunctievermindering kunnen optreden, met name bij langdurig gebruik van hogere doses. Een acute daling van de nierfunctie kan ook te maken hebben met een overgevoeligheidsreactie. Verder zijn moeilijk of pijnlijk urineren en plotselinge ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (acute interstitiële nefritis) gemeld.

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Stoornissen in de menstruatiecyclus. Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAID’s) die tijdens het gebruik van de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het staken van de behandeling (zie rubriek 2 “Zwangerschap”).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar Ibuprofen CF 400 mg altijd buiten het zicht en het bereik van kinderen.

Bewaar Ibuprofen CF 400 mg beneden 25ºC. Op deze manier bewaard kan het geneesmiddel gebruikt worden tot en met de uiterste gebruiksdatum.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Ibuprofen CF 400 mg niet meer na de datum die op de verpakking gedrukt is achter de woorden Niet te gebruiken na of Exp.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Ibuprofen CF 400 mg

Het werkzame bestanddeel van het geneesmiddel is ibuprofen. Ibuprofen CF 400 mg, omhulde tabletten bevatten per omhulde tablet 400 mg ibuprofen.

De overige bestanddelen (de hulpstoffen) van Ibuprofen CF 400 mg, omhulde tabletten zijn: maïszetmeel, voorverstijfseld zetmeel, natriumzetmeelglycolaat type A, stearinezuur, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, talk, titaandioxide (E 171), hydroxypropylmethylcellulose type 2910 5cP, erythrosine (E 127) en polyethyleenglycol 6000.

Hoe ziet Ibuprofen CF 400 mg eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Ibuprofen CF 400 mg is een geneesmiddel in de vorm van omhulde tabletten.

PVC/aluminium blisterverpakking in kartonnen doos: 10 tabletten in een blister; 1 of meer blisters per verpakking.

PVC/aluminium eenheidsafleveringsverpakkingen (EAV) in kartonnen doos: 50 tabletten per verpakking.

Polypropyleen tablettencontainer voorzien van verzegelde polyethyleen dop: 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000, 2500 of 5000 tabletten per tablettencontainer.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Registratiehouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in Nederland onder

Ibuprofen CF 400 mg, omhulde tabletten, RVG 55548.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in juli 2012.

Advertentie

Stof(fen) Ibuprofen
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code M01AE01
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.