Ibuprofen 400 mg Kring, omhulde tabletten

Illustratie van Ibuprofen 400 mg Kring, omhulde tabletten
Stof(fen) Ibuprofen
Toelating Nederland
Producent Kring-Apotheek
Verdovend Nee
ATC-Code M01AE01
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Vergunninghouder

Kring-Apotheek

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Ibuprofen is een pijnstiller die ook ontstekingsremmend en koortsveriagend werkt.

Gebruiken

 • Bij reumatische pijn
 • Bij kiespijn
 • Bij spierpijn
 • Bij spit
 • Bij menstruatiepijn
 • Bij hoofdpijn
 • Bij koorts en pijn bij griep en veri<oudheid
 • Bij koorts en pijn na vaccinatie

Gebruik Ibuprofen kring niet

 • Als U allergisch(overgevoelig) bent voor Ibuprofen of voor een van de andere bestanddelen van Ibuprofen Knng (zie de rubnek "wat bevat Ibuprofen Kring")
 • Wanneer u last heeft van astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties (b v huiduitslag) na eerder gebruik van Ibuprofen of andere pijnstillers, zoals b v. acetylsalicylzuur
 • Als U last hebt gehad van een maagzweer of een bloeding in de maag of dunne darm

(duodenum) na eerder gebruik van geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen (NSAlD's)

 • Wanneer u lijdt aan colitis ulcerosa (ontsteking van de dikke darm)
 • Als U een actieve bloeding hebt (ook in de hersenen)
 • Wanneer bij u sprake is van een ernstige stoornis m de werking van uw lever en/of nieren

KRINGAAPOTHEEK

 • BiJ ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart)

Wees extra voorzichtig met Ibuprofen kring

Raadpleeg uw arts als een van de onderstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest

Ibuprofen Knng moet voorzichtig gebruikt worden wanneer u

 • Op hoge leeftijd bent
 • Bloedstollingstoornissen hebt
 • Lever- of nierstoornissen hebt
 • Eerder een maagzweer hebt gehad
 • Als U een chronische darmontsteking hebt, bv een ontsteking van de dikke darm met zweren (ulceratieve colitis), een ontsteking van het spijsvertenngskanaai (ziekte van Crohn) of andere maag- of darmaandoeningen

Wanneer u een bloeding heeft in het maag- of darmkanaal krijgt moet u stoppen met het gebruik van Ibuprofen Knng Wanneer u last heeft van een zwarte, zeer onwel nekende ontlasting kan dit duiden Op bioedveriies uit het maagdarmkanaal Neem in dit geval contact op met uw arts

Ouderen

Als U al wat ouder bent hebt u sneller last van bijwerkingen, vooral bloeding en perforatie in het spijsvertenngskanaai, die fataal kunnen zijn

Zweren, perforatie en bloeding in de maag of darm

Als U eerder een maag- of darmzweer hebt gehad vooral als hierbij ook perforatie en bloedingen optraden, moet u bedacht zijn op alle ongewone symptomen die met uw buik te maken hebben, en deze onmiddellijk aan uw arts melden, vooral als deze symptomen aan het begin van de behandeling optreden De reden hiervoor is dat in een dergelijk geval de kans op bloeding en zweren in het spijsvertenngskanaai groter is, vooral bij oudere patiënten Als er bloedingen of zweren in het spijsvertenngskanaai optreden moet de behandeling worden gestaakt Bloedingen zweervorming of perforatie in de maag of darmen kunnen zonder waarschuwing vooraf ontstaan, ook bij pattenten die hier nooit eerder last van hebben gehad Ze kunnen ook fataal zijn De kans op zweren, perforatie of bloedingen in de maag of darm neemt meestal toe naarmate de dosis Ibuprofen hoger is De kans neemt ook toe als tegelijk met Ibuprofen nog andere geneesmiddelen worden gebruikt (zie "inname met andere geneesmiddelen", hieronder)

Door de ontstekingsremmende werking van Ibuprofen Knng kunnen typische infectieverschijnselen zoals pijn, zwelling Koorts en roodheid worden onderdrukt zodat een infectie minder snel opvalt Wees hierop attent

Wanneer laboratonumuitsiagen wijzen op bloedbeeldafwijkingen of leverfunctiestoornissen moet us toppen met het gebruik van Ibuprofen knng Wanneer u lijdt aan nierfunctiestoorntssen wordt de dosenng aangepast

Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAlD's) die tijdens het gebruik de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen

KRl NCAA POTHEEK

Indien gebruik gemaakt wordt van de laagste effectieve dosenng, gedurende een zo kort mogelijke penode die nodig is om de pijn te bestrijden, is de kans op bijwerkingen het kleinst

Wanneer u een hoge bloeddruk of hartaandoeningen heeft moet u voorzichtig zijn in verband met het mogelijk optreden van vochtophopingen (zie ook de rubnek "mogelijke bijwerkingen")

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Knng kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte Het nsico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en met langer dan de aanbevolen duur van behandeling (14 dagen) Het nsico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt

Waneer u hartproblemen hebt, een vernauwing hebt van de penfere slagaders (meestal in de benen), een beroerte gehad hebt of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een nsicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, suikerziekte, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet U dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt

Huidreacties

U moet stoppen met het gebruik van Ibuprofen bij de eerste tekenen van huiduitslag, aangetaste slijmvliezen of andere tekenen van een allergie, aangezien dit de eerste symptomen kunnen zijn van ernstige huidreacties (exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom, syndroom van Lyeli), die soms fataal zijn De kans op deze reacties is het grootst tijdens de eerste behandelmaand

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschnñ kunt knjgen

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik eikaars werking en/of bijwerking beïnvloeden Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met

 • Plasmiddelen
 • Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld acetylsalicytzuur/Aspmne of acenocoumarol)
 • Bepaalde middelen uit de groep bloeddrukveriagende middelen(li-blokkers)
 • Andere ontstekingsremmende middelen ( corticosteroiden)
 • Digoxine (middel tegen hartfalen)
 • Fenytoine (middel gebruikt bij epilepsie)
 • Lithium (middel gebruikt bij depressies)
 • Methotrexaat (middel gebruikt bij reuma, psonasis en kanker)
 • Ontkroezende haarmiddelen Het haar kan afbreken
 • Middelen die de samenklontenng van de bloedplaatjes remmen (tegen bloedstolling) zoals ticlopidine of Clopidogrel
 • SSRl's (geneesmiddelen tegen depressie) zoals paroxetine, sertraline, Citalopram

Inname van Ibuprofen Kring met voedsel en drank

KRl NCAA POTHEEK

Wanneer u regelmatig alcohol dnnkt en langdung Ibuprofen gebruikt, heeft u een verhoogd nsico op slokdarm- en maagbloedingen

Zwangerschap en borstvoeding

Over de effecten van Ibuprofen Knng tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen Gebruik tijdens de zwangerschap wordt afgeraden

Ibuprofen komt in kleine hoeveelheden terecht in de moedermelk Het is met waarschijnlijk dat deze hoeveelheden effect zullen hebben op de zuigeling Overleg met uw arts als u borstvoeding wilt geven tijdens het gebruik van Ibuprofen Knng

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Ibuprofen Knng kan soms duizeligheid tot gevolg hebben (zie'mogelijke bijwerkingen") Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van ibuprofen Kring

Dit geneesmiddel bevat sacharose (suiker) Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers met verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

Dosenng voor volwassenen en kinderen vanaf 12 ¡aar

De eerste dosis is 400 mg (1 tablet van 400 mg of 2 tabletten van 200 mg), zo nodig gevolgd door 200-400 mg per keer met een maximum van 1200 mg per dag (=24 uur)

Als U merkt dat Ibuprofen Kring te sterk ofjuist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Wat moet u doen als u meer van Ibuprofen kring heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Ibuprofen knng heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker Verschijnselen die kunnen optreden bij inname van een te hoge dosenng zijn misselijkheid, maagpijn, braken (eventueel met bloed), diarree (eventueel met bloed), duizeligheid, oogbevingen, dubbelzien, hoofdpijn en oorsuizen In ernstige gevallen kunnen optreden vergiftiging van de lever (hepatotoxiciteit), nierfunctiestoornissen, veriaagde bloeddruk en coma In ernstige gevallen zal uw arts u laten braken en eventueel een maagspoeling uitvoeren

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten ibuprofen kring in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale dosenngsschema Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als U stopt met het innemen/gebruik van Ibuprofen Kring

Als U stopt met dit middel kunnen de klachten terugkomen

Als U nog vragen heen over het innemen van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

KRINCAA PO THEEK

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ibuprofen Knng bijwerkingen veroorzaken, hoewel met iedereen deze bijwerkingen krijgt

De kans op bijwerkingen ís groter bij hogere dosenngen en een langere behandelduur

Geneesmiddelen zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval ('hartinfarct") of beroerte Bij gebruik van NSAlD's zijn vasthouden van vocht (oedeem), hoge bloeddruk en hartfalen gemeld.

Bijwerkingen kunnen

 • Zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
 • Vaak voorkomen: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
 • Soms voorkomen: bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
 • Zelden voorkomen bij 1 tot 10 op de 10000 gebruikers
 • Zeer zelden voorkomen, bij minder dan 1 op de 10000 gebruikers
 • Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

De onderstaande bijwerkingen zijn ernstig, en als u ze krijgt is onmiddellijk ingrijpen nodig. Stop met het gebruik van Ibuprofen Kring en raadpleeg onmiddellijk uw arts als de volgende bijwerkingen optreden:

Vaak:

 • Zwarte, teerachtige ontlasting of braaksel met bloed (zweer in het maagdarmkanaal met bloeding)

Zeer zelden:

 • Zwelling van het gezicht, de tong of de keel (larynx) die grote ademhalingsproblemen kan veroorzaken (angio-oedeem), en een snelle hartslag, snelle bloeddrukdaling of levensbedreigende shock
 • Een plotselinge allergische reactie met kortademigheid, piepende ademhaling en bloeddrukdaiing
 • Ernstige huiduitslag met blaren op de huid, vooral op de benen armen, handen en voeten, maar soms ook op het gezicht en de lippen (erythema multiforme, stevens-Johnson- syndroom) Deze aandoening kan zelfs nog erger worden, waarbij de blaren groter worden en zich verspreiden, en delen van de huid kunnen loslaten (syndroom van Lyell) Er kan ook een ernstige infectie optreden waarbij de huid, het onderhuids bmdweefsel en het spierweesel afsterven (necrose)

Stop met het innemen van het geneesmiddel en raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als u een van de volgende bijwerkingen krijgt:

Zeer vaak:

 • Brandend maagzuur, buikpijn, indigestie

Soms:

 • Wazig zien of andere oogproblemen, zoals overgevoeligheid voor licht

KRI NCAA PO THEEK

 • Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk, astma-aanvallen (soms met lage bloeddruk)

Ze/c/en

 • Veriles van gezichtsvermogen

Zeer zelden:

 • Plotseling vollopen van de longen met vocht, waardoor ademhalingsproblemen, hoge bloeddruk, vasthouden van vocht en gewichtstoename ontstaan

Andere mogelijke biiwerkingen van ibuprofen ziin.

Zeer vaak.

 • Aandoeningen van het spijsvertenngsstelsel, zoals diarree, misselijkheid braken, windengheid, obstipatie

Vaak:

 • Zweren in het spijsverteringsstelsel met of zonder perforatie
 • Darmontsteking en verergenng van een ontsteking van de dikke darm (colitis) en het spijsverteringsstelsel (ziekte van chrohn) en complicaties van ultstulpingen van de dikke darm (perforatie of fistel)
 • Microscopisch kleine bloeding van de ingewanden, die kan leiden tot bloedarmoede
 • Zweertjes en ontstekingen in de mond
 • Hoofdpijn, slaperigheid, draaiengheid, duizeligheid, vermoeidheid, opwinding, slapeloosheid en pnkkelbaarheid

Soms:

 • Ontsteking van de binnenbekleding van de maag
 • Nierproblemen, inclusief het ontstaan van oedeem, nierontsteking en neirfalen
 • Loopneus
 • Moeite met ademen (bronchospasme)

Zelden:

 • Depressie, verwardheid, hallucinaties
 • Lupus erythematosus
 • Verhoging van bloedureumstikstof en andere leverenzymen, veriaging van hemoglobine- en hematocrietwaarden, remming van de samenklontering van de bloedplaatjes en verlengde bloedingstijd, verlaging van de hoeveelheid calcium in het serum en verhoging van de hoeveelheid urinezuur in het serum.

Zeer zelden.

 • Onaangename bewustheid van de hartslag, hartfalen, hartaanval of hoge bloeddruk
 • Stoornissen van de bloedcelvorming (met symptomen zoals, koorts, keelpijn, mondzweertjes, op griep lijkende symptomen, ernstige vermoeidheid, neus- en huidbloeding)
 • Oorsuizen of zoemend geluid in de oren
 • Ontsteking van de slokdarm of alvleesklier

KRINCAA PO THEEK

 • Vernauwing van de darm
 • Acute leverontsteking, gelige verkleunng van de huid of het oogwit, leverfunctiestoornis, leverbeschadiging of leverfalen
 • Hersenvliesontsteking (zonder bactenele infectie)
 • Beschadiging van het nierweefsel
 • Haaruitval
 • Stoornissen in de menstruatiecyclus

Ibuprofen kan een veriaging van het aantal witte bloedcellen veroorzaken, en uw weerstand tegen infecties kan verminderd zijn Als u een infectie krijgt met symptomen zoals koorts en een ernstige verslechtenng van uw algehele conditie, of koorts met plaatselijke infectiesymptomen zoals een zere keel/keelholte/mond of problemen met unneren, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen Men zal bloedonderzoek doen om te controleren of het aantal witte bloedcellen is verminderd (agranulocytose) Het is belangrijk dat u uw arts inlicht over uw medicijngebruik

Tijdens de behandeling met ibuprofen zijn enkele gevallen van hersenvliesontsteking gemeld (met symptomen zoals een stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of desonentatie) bij patiënten met bestaande auto-immuunstoornissen zoals systemische lupus erythematosus of gemengde bmdweefselaandoening

Wanneer een van de bijwerkingen emstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die met in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden

Bewaren beneden 25°C

Gebruik Ibuprofen Knng met meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "EXP" De vervaldatum ven/vijst naar de laatste dag van die maand

Geneesmiddelen dienen met weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Ibuprofen Kring

 • Het werkzame bestanddeel is Ibuprofen, respectievelijk 200 mg en 400 mg per omhulde tablet
 • De andere bestanddelen zijn maiszetmeel, gepregelatiniseerd zetmeel colloidaal siliciumdioxide (E551), steannezuur (e570), talk (E553b), calciumcarbonaat (E170), titaandioxide (E171), erytrosine (E127), camaubawas (E903), sacharose, polyethyleenglycol povidon (E1201), aardappelzetmeel (geoxideerd en geacetyleerd) en polysorbaat 80 (E433)

KRINCAA PO THEEK

Hoe ziet Ibuprofen Kring er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De omhulde tabletten zijn rond en roze

ibuprofen Knng is verpakt in een pot á 20. 30, 50, 250, 400 of 500 tabletten, in een kindveilige verpakking á 20 tabletten, in een stripverpakking á 10, 20, 30 of 50 tabletten of in eenheidsafleververpakkingen á 50 (50x1) tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Houder van de vergunning voor het In de handel brengen en fabrikant

Knng-apotheek BV Postbus 210

5201 AE 's-Hertogenbosch Nederiand

In het register ingeschreven onder

RVG 24975=09589

RVG 24976=09590

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2010

Advertentie

Stof(fen) Ibuprofen
Toelating Nederland
Producent Kring-Apotheek
Verdovend Nee
ATC-Code M01AE01
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.