Nurofen 400 tablet Female, filmomhulde tabletten 400mg

ATC-Code
M01AE01
Medikamio Hero Image

Reckitt Benckiser

Stof
Ibuprofen
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Reckitt Benckiser

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Nurofen 400 tablet Female bevat 400 mg ibuprofen. Deze stof remt de vorming van bepaalde stoffen in het lichaam (prostaglandines geheten), die betrokken zijn bij pijn, koorts en ontstekingsreacties. Op deze manier vermindert ibuprofen pijn en koorts en remt het ontstekingen.

Verpakking

Nurofen 400 tablet Female is verkrijgbaar in verpakkingen van [aantal] tabletten.

Nurofen 400 tablet Female wordt gebruikt: voor de verlichting van menstruatiepijn

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 tablet innemen, hierna zonodig 1 tablet per keer innemen.

Neem niet meer dan 3 tabletten in per 24 uur; verspreid de momenten waarop u Nurofen 400 tablet Female inneemt zo gelijkmatig mogelijk over de dag en met een minimale tussenpose van 4 – 6 uur.

De tabletten in hun geheel doorslikken met een ruime hoeveelheid water. De tabletten niet kauwen. Mensen met een gevoelige maag wordt aangeraden iets te eten vóór het innemen van Nurofen 400 tablet Female.

In geval u bemerkt dat Nurofen 400 tablet Female te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat moet u doen als er teveel van Nurofen 400 tablet Female is toegediend?

Waarschuw direct een arts. De volgende verschijnselen kunnen optreden bij overdosering: misselijkheid, overgeven, maagpijn, hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, oogsiddering, wazig zien, oorsuizen. Zelden treedt op: lage bloeddruk en bewustzijnsverlies.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Nurofen 400 tablet Female niet:
  • als u overgevoelig bent voor ibuprofen, andere soortgelijke pijnstillers of andere bestanddelen van het product;
  • als u eerder last heeft gehad van benauwdheid, astma, galbulten of een loopneus na gebruik van acetylsalicylzuur of andere soortgelijke pijnstillers;
  • bij een bestaande maagdarmbloeding of maagzweer of als u al eens eerder een maagzweer gehad heeft;
  • bij ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen;
  • gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap.
Wees extra voorzichtig met Nurofen 400 tablet Female in de volgende gevallen

Het wordt ontraden Nurofen 400 tablet Female langdurig of veelvuldig te gebruiken, tenzij uw arts anders adviseert. Bij veelvuldig gebruik kunnen hoofdpijnen onstaan die niet moeten worden bestreden met hogere doses van dit product. Benauwdheid kan zich voordoen bij patiënten die lijden of hebben geleden aan astma of allergische aandoeningen. Maagdarmbloedingen of -zweren/doorbrekingen kunnen optreden en worden niet noodzakelijk voorafgegaan door waarschuwingssignalen en zijn niet voorbehouden aan patiënten met een historie van dergelijke aandoeningen. In het geval van maagdarmbloeding of -zweer moet de behandeling meteen worden stopgezet. Speciale medische supervisie is nodig bij gebruik bij patiënten onmiddellijk na een ingrijpende chirurgische ingreep. Ouderen hebben een verhoogd risico op bijwerkingen.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met: • gegeneraliseerde ontstekingachtige ziekte van de huid (SLE) of gemengde bindweefsel ziekten (mixed connective tissue disease) • maagdarm aandoeningen en chronische darmontstekingen (maagdarmzweer, ziekte van Crohn) • hoge bloeddruk en/of hartproblemen • nieraandoeningen • leverfunctiestoornissen • een zwangerschapswens.

Geneesmiddelen zoals Nurofen 400 tablet Female kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling ( 14 dagen). Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Vermijd het gebruik van ibuprofen tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap.

Gebruik ibuprofen niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Als u ibuprofen kortdurend gebruikt in de aangegeven dosering, dan kunt u het gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor kortdurend gebruik van Nurofen 400 tablet Female zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig.

Gebruik van Nurofen 400 tablet Female in combinatie met andere geneesmiddelen

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt?

Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/Aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep bloeddrukverlagende middelen ACE-remmers (Captopril), β-blokkers, angiotensine II-antagonisten… en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt.

Het gebruik van ibuprofen wordt ontraden in combinatie met: • acetylsalicylzuur of andere soortgelijke pijnstillers en glucocorticosteroïden omdat deze het risico op bijwerkingen in het maagdarmkanaal kunnen verhogen • geneesmiddelen die de bloedstolling tegengaan omdat ibuprofen het effect van deze geneesmiddelen mogelijk zou versterken waardoor er een verhoogde kans op bloedingen is.

Ibuprofen moet evenals andere soortgelijke pijnstillers met voorzichtigheid worden gebruikt in combinatie met: • geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk en plaspillen omdat ibuprofen het effect van deze geneesmiddelen kan verminderen en er een verhoogd risico op niereffecten is • lithium (bij psychische aandoeningen) omdat door ibuprofen het effect van lithium sterker kan zijn • methotrexaat (o.a. bij reuma) omdat door ibuprofen het effect van methotrexaat sterker kan zijn • tacrolimus (ter voorkoming van afstotingsreacties na orgaantransplantatie) omdat het risico op niervergiftiging dan verhoogd is • ciclosporine (o.a. bij reuma) omdat er beperkte aanwijzingen zijn voor een verhoogd risico op niervergiftiging.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Nurofen 400 tablet Female bijwerkingen veroorzaken.

Incidenteel (bij 0,1% - 1% van de gebruikers) kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen: • maagdarmklachten, zoals zuurbranden, maagpijn of misselijkheid • hoofdpijn • overgevoeligheidsreacties gepaard gaand met galbulten en jeuk. Zelden (bij 0,01% - 0,1% van de gebruikers) komen voor: • diarree • winderigheid • verstopping • overgeven.

Zeer zelden (bij minder dan 0,01% van de gebruikers) komen voor: • maagzweren • stoornissen bij de bloedvorming (eerste verschijnselen kunnen zijn koorts, keelpijn, oppervlakkige wondjes in de mond, griepachtige symptomen, oververmoeidheid, neus- en huidbloedingen) • huidreacties, zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming • symptomen van abacteriële hersenvliesontsteking bij patiënten met bestaande auto-immuun ziekten (verschijnselen kunnen zijn stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, koorts en desoriëntatie) • overgevoeligheidsreacties (verschijnselen kunnen zijn opgezwollen gezicht, tong en strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige shocktoestand) • verergering van astma * vasthouden van vocht (oedeem), hoge bloeddruk en hartfalen.

Geneesmiddelen zoals Nurofen 400 tablet Female kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Nurofen 400 tablet Female buiten bereik en zicht van kinderen houden. Nurofen 400 tablet Female bewaren beneden 25 °C in de originele verpakking.

De uiterste gebruiksdatum (maand/jaar) staat aangegeven op de verpakking bij ‘Niet te gebruiken na’ en op de rand van de strip. Gebruik Nurofen 400 tablet Female niet na deze datum.

Deze bijsluitertekst is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.