Advertentie

Auteur: Accord Healthcare


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ibuprofen is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd.

Het heeft in het lichaam een pijnstillende, koortswerende en ontstekingsonderdrukkende werking.

Toepassing van het geneesmiddel

 • Ontstekingachtige gewrichtsaandoeningen, zoals reuma.
 • Gewrichtsaandoeningen ten gevolge van afbraak van de gewrichten zoals artrose.
 • Andere gewrichtsaandoeningen.
 • Pijn na operaties en tandheelkundige ingrepen.
 • Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie.
 • Menstruatiepijn.

Volg bij het gebruik van ibuprofen nauwgezet het advies van uw arts, als die het middel heeft voorgeschreven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De tabletten kunnen het beste in hun geheel ingenomen worden met een ruime hoeveelheid water (half glas). Reumapatiënten die last hebben van ochtendstijfheid, kunnen de eerste dosis eventueel direct na het ontwaken op de nuchtere maag met wat thee of een andere drank innemen. Omdat dit op de nuchtere maag gebeurt, wordt het middel snel opgenomen en treedt snel verlichting van de pijn en ochtendstijfheid op. De volgende doses kunnen na de maaltijd met een ruime hoeveelheid water ingenomen worden.

Dosering

In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat:

Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische pijn:

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar

Eerst 2 tabletten à 200 mg of 1 tablet à 400 mg, zonodig gevolgd door 1 of 2 tabletten à 200 mg of 1 tablet à 400 mg per keer. U mag ten hoogste 6 tabletten à 200 mg of 3 tabletten à 400 mg per dag (= 24 uur) innemen. Het is raadzaam de doseringen gelijkmatig over de dag te verdelen.

Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, dient u alsnog een arts te raadplegen. Vertel de arts ook welke zelfzorggeneesmiddelen u gebruikt hebt en hoe lang.

Menstruatiepijn:

Beginnen met 1200 mg (6 tabletten à 200 mg of 3 tablet à 400 mg) per dag verdeeld over 3 – 4 keer. In ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot 1600 mg (8 tabletten à 200 mg of 4 tablet à 400 mg) per dag verdeeld over 3 - 4 keer.

Wat u moet doen wanneer u te veel ibuprofen heeft ingenomen:

Bij inname van een te grote hoeveelheid tabletten kunnen o.a. misselijkheid, overgeven, maagpijn, braken (eventueel met bloed), diarree (eventueel met bloed), onwillekeurige bewegingen van de ogen, dubbelzien, oorsuizen, hoofdpijn en duizeligheid optreden. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker en probeer de patiënt te laten braken. Bij een ernstige overdosering kunnen optreden: nierfunctiestoornis, verlaagde bloeddruk (te herkennen aan een licht gevoel in het hoofd) en coma.

Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten een Ibuprofen Accord 200/400 mg te gebruiken

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, dan kunt u deze gewoon overslaan.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Ibuprofen 200/400 mg niet:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel van het product, ibuprofen, of één van de hulpstoffen;
 • als u eerder last heeft gehad van benauwdheid, astma, galbulten of een loopneus na gebruik van acetylsalicylzuur of andere soortgelijke pijnstillers;
 • bij een bestaande maagdarmbloeding of andere bloedingen;
 • bij een bestaande maagzweer of als u al eens eerder een maagzweer gehad heeft;
 • bij ernstig leverfalen, ernstig nierfalen, vochtophoping (oedeem) of ernstig hartfalen;
 • gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap.

Wees extra voorzichtig met Ibuprofen 200 mg/400 mg in de onderstaande situaties:

Als de klachten langer aanhouden dan 14 dagen moet u een arts raadplegen.

Hartaandoeningen

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Accord 200 mg/400 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Maagdarmstelselaandoeningen

Maagdarmbloedingen, zweren en perforatie, welke fataal kunnen zijn, zijn gemeld bij het gebruik van ibuprofen.

Ibuprofen moet voorzichtig worden toegediend aan patiënten met een maagdarmzweer (nu of in het verleden), patiënten met stollingsstoornissen en lever- en nierfunctiestoornissen. Wanneer de werking van uw nieren verslechtert, zal de dosering van ibuprofen moeten worden aangepast.

Doordat ibuprofen ontstekingen remt, valt een eventuele infectie minder snel op. Wees hierop bedacht.

Bij het optreden van een maagdarmbloeding, bloedbeeldafwijkingen (bijvoorbeeld te herkennen aan spontaan optredende blauwe plekken op de huid en slijmvliezen of hardnekkige keelpijn) of aanzienlijke leverfunctiestoornissen (bijvoorbeeld te herkennen aan een gele verkleuring van de huid of oogleden) moet u stoppen met het gebruik van ibuprofen.

Huidreacties

Ernstige huidreacties, waarvan sommige fataal, zijn zeer zelden gemeld in samenhang met het gebruik van ibuprofen (zie rubriek 4). Patiënten lijken het grootste risico te lopen op deze reacties bij het begin van de behandeling: in de meerderheid van de gevallen begon de reactie binnen de eerste maand van de behandeling. Behandeling met ibuprofen dient gestopt te worden bij de eerste signalen van overgevoeligheid (bijvoorbeeld huiduitslag).

Benauwdheid kan optreden bij patiënten die lijden of hebben geleden aan astma of allergische aandoeningen.

Ouderen

Ouderen hebben een verhoogd risico op bijwerkingen. De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste effectieve dosering te gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijd.

Vruchtbaarheid

Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAIDs) die tijdens het gebruik de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen. Het verdient aanbeveling om een arts te raadplegen indien u zwanger wilt worden.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met:

een chronische autoimmuunziekte die verschillende organen van het lichaam kan aantasten, in het bijzonder de huid, de gewrichten, het bloed en de nieren (systemische lupus erythematosus) of gemengde bindweefsel ziekten (mixed connective tissue disease) of maagdarm aandoeningen en chronische darmontstekingen (maagdarmzweer, ziekte van Crohn) of hoge bloeddruk en/of hartproblemen – nieraandoeningen – leverfunctiestoornissen.

Ibuprofen Accord bevat natriumbenzoaat. Benzoaten kunnen de huid, ogen en slijmvliezen irriteren. Ook kan het het risico van geelzucht bij pasgeborenen verhogen.

Het gelijktijdig gebruik van ibuprofen met een bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAIDs, inclusief selectieve COX-2 remmers) dient te worden vermeden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAIDs) die tijdens het gebruik de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen. Het verdient de aanbeveling om een arts te raadplegen indien u zwanger wilt worden.

Vermijd het gebruik van ibuprofen gedurende de eerste 6 maanden van de zwangerschap, tenzij dit duidelijk noodzakelijk is. De dosering dient zo laag mogelijk en de behandeling zo kort mogelijk te zijn.

Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap mag Ibuprofen 200/400 mg niet gebruikt worden. (Zie onder “Gebruik Ibuprofen 200/400 mg niet:”).

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Ibuprofen komt in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht; overleg met uw arts of apotheker of u dit geneesmiddel mag gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens het gebruik van ibuprofen kan soms duizeligheid optreden (zie bijwerkingen). Als u last heeft van deze bijwerking moet u geen voertuigen besturen of machines bedienen die oplettendheid vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ibuprofen Accord 200 mg/400 mg

Dit geneesmiddel bevat 60 mg lactose per filmomhulde tablet. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van ibuprofen met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Sommige geneesmiddelen en behandelingen kunnen een wisselwerking met elkaar aangaan, dat wil zeggen elkaars werking en bijwerkingen versterken of verzwakken. Wanneer u, naast ibuprofen, ook nog andere geneesmiddelen gebruikt of behandelingen ondergaat, moet u uw arts of apotheker waarschuwen. Dit geldt tevens voor geneesmiddelen die u maar af en toe gebruikt, voor geneesmiddelen die u kort geleden hebt gebruikt en voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen.

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt?

Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/Aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep bloedrukverlagende middelen (ACE-remmers bijvoorbeeld captopril, ß-blokkers, angiotensine II-

antagonisten), soortgelijke pijnstillers als ibuprofen, lithium, zidovudine (bij HIV) en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt.

Andere medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van ibuprofen kunnen beïnvloeden of waarvan ibuprofen de werking kan beïnvloeden, zijn:

 • thiazidediuretica (bepaalde plasmiddelen). Bij gelijktijdig gebruik kan de werkzaamheid van deze middelen worden verminderd.
 • corticosteroïden (bijnierschorshormonen). De bijwerkingen op het maagdarmkanaal kunnen versterkt worden.
 • methotrexaat (middel bij reuma). De hoeveelheid methotrexaat in het bloed kan toenemen.
 • digoxine (hartmiddel), fenytoïne (middel tegen epilepsie) en lithium (middel bij bepaalde vorm van ernstige neerslachtigheid). De werking van deze middelen kan versterkt worden.

Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Accord 200 mg/400 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

Zoals alle geneesmiddelen kan ook ibuprofen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
 • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten);
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Bloedbeeldafwijkingen zoals een tekort aan bloedplaatjes, gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie), bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie) en zelfs zeer ernstige bloedbeeldafwijkingen zoals een tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranuloctose) en onvoldoende aanmaak van bepaalde bloedlichaampjes (aplastische anemie). Deze verschijnselen kunnen in het bijzonder optreden na langdurig gebruik van hoge doses.

Bij doseringen boven de 1000 mg per dag:

Verlengde bloedingstijd.

Immuunsysteemaandoeningen

Soms: Overgevoeligheidsreacties, zoals koorts met huiduitslag, vochtophoping, buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, braken, leverbeschadiging, stijve nek, slaperigheid.

Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen

Aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (asthma (bronchiale)).

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: Hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen en slapeloosheid.

Soms: Na gebruik van ibuprofen zijn ook depressie (ernstige neerslachtigheid) en psychotische reacties (ernstige stoornis van de geest) gemeld.

Oogaandoeningen

Soms: Verminderd gezichtsvermogen, wazig zien en verandering van het waarnemen van kleuren. Deze bijwerking verdwijnen bij het stoppen van de medicatie.

Hartaandoeningen

Vochtophoping (oedeem), verhoogde bloeddruk (hypertensie) en onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen). Geneesmiddelen zoals Ibuprofen 500 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: In het maag-darmkanaal komen de volgende bijwerkingen het meest voor: maagzweren of maagbloedingen met name bij ouderen (zie rubriek 2)

Misselijkheid, diarree, winderigheid, verstopping, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden, pijn in de bovenbuik, bloed in de ontlasting, bloedbraken, verergering van darmontstekingen en ziekte van Crohn (een terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering).

Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen: Ontsteking van het mondslijmvlies (blaasjes, stomatitis).

Lever- en galaandoeningen

Vergiftiging van de lever is gemeld bij patiënten met een verstoorde werking van de lever en bij overdosering.

Verminderde leverfunctie en geelzucht (icterus) zijn gemeld.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Er kunnen na het gebruik van ibuprofen overgevoeligheidsreacties voorkomen, zoals netelroos, roodheid van de huid of bloeduitstortingen, al dan niet met jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria). Ook kunnen algemene overgevoeligheidsreacties met symptomen zoals koorts, huiduitslag, buik- en hoofdpijn, misselijkheid, braken en verschijnselen die lijken op hersenvliesontsteking voorkomen. De kans op het optreden van deze algemene overgevoeligheidsreactie is groter bij patiënten die lijden aan systemische lupus erythematosus, een ziekte die zich uit als ontstekingen van het bindweefsel en de huid.

Bij patiënten, die daar gevoelig voor zijn kan benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) optreden.

Haaruitval (tijdelijke) is gemeld bij vrouwen van het negroïde ras.

Nier- en urinewegaandoeningen

Het vasthouden van zout en vocht komt voor. Diverse gradaties van nierfunctievermindering kunnen optreden, met name bij langdurig gebruik van hogere doses. Een acute daling van de nierfunctie kan ook te maken hebben met een overgevoeligheidsreactie. Verder zijn moeilijk of pijnlijk urineren en plotselinge ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (acute interstitiële nefritis) gemeld.

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen:

Stoornissen in de menstruatiecyclus. Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAIDs) die tijdens het gebruik van de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit is omkeerbaar door het staken van de behandeling (Zie ook rubriek Zwangerschap).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar Ibuprofen Accord 200 mg/400 mg altijd buiten het zicht en het bereik van kinderen. Bewaar Ibuprofen Accord 200 mg/400 mg beneden 25ºC, in de originele verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Ibuprofen Accord 200 mg/400 mg niet meer na de datum die op de verpakking gedrukt is achter de woorden Niet te gebruiken na of Exp.

Anvullende Informatie

Wat bevat Ibuprofen Accord 200 mg/400 mg

Het werkzame bestanddeel van het geneesmiddel is ibuprofen. Ibuprofen Accord 200 mg, filmomhulde tabletten bevat 200 mg ibuprofen en Ibuprofen Accord 400 mg, filmomhulde tabletten bevat per filmomhulde tablet 400 mg ibuprofen.

De overige bestanddelen (de hulpstoffen) van Ibuprofen Accord 200 mg/400 mg, filmomhulde tabletten zijn:

Lactose monohydraat

Maïszetmeel

Microkristallijne cellulose (E460)

Magnesiumstearaat (E470b)

Croscarmellose natrium(E468)

Colloiïdaal watervrij siliciumdioxide

Roze filmcoat:

Hydroxypropylmethylcellulose

Glyceryl triacetate (E1518)

Zuiver water EP (niet in het eindproduct)

Titanium Dioxide (E171)

Industriële (Methylated) Spiritus 74 OP

Erytrosine Aluminium Lak (E127)

Hoe ziet Ibuprofen Accord 200 mg/400 mg eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Voor 200 mg: Roze, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten met de inscriptie 'DJ' aan de ene kant en glad aan de andere kant.

Voor 400 mg: Roze, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten met de inscriptie 'DK' aan de ene kant en glad aan de andere kant.

De filmomhulde tabletten worden verpakt in HDPE-flacons met een LDPE-deksel, bevattende 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000, 2500 of 5000 tabletten in een flacon.

De filmomhulde tabletten verpakt in een PVC/AL-blister bevattende 6, 10, 12, 15, 20, 24, 28, 30, 50, 60, 90, 100 en 250 filmomhulde tabletten in een kartonnen doos.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Registratiehouder

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex HA1 4HF, Verenigd Koninkrijk www.accord-healthcare.com

Dit geneesmiddel is geregistreerd in Nederland onder:

Ibuprofen Accord 200 mg, filmomhulde tabletten: RVG 11759

Ibuprofen Accord 400 mg, filmomhulde tabletten: RVG 11760

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2012

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK