Nurofen Fastine Liquid Caps 400 mg, capsule, zacht

ATC-Code
M01AE01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Reckitt Benckiser
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Muskel- und skelettsystem
Therapeutische groep Antiphlogistika und antirheumatika
Farmacologische groep Nichtsteroidale antiphlogistika und antirheumatika
Chemische groep Propionsäure-derivate
Stof Ibuprofen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Reckitt Benckiser

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) worden genoemd. Deze geneesmiddelen geven verlichting van de klachten, omdat ze de reactie van het lichaam op pijn en koorts veranderen.

Nurofen wordt gebruikt bij volwassenen en jongeren met een lichaamsgewicht van 40 kg of meer (12 jaar en ouder) voor symptomatische behandeling van:

 • matige tot gemiddelde pijn, zoals hoofdpijn, menstruatiepijn en kiespijn
 • koorts en pijn bij verkoudheid.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Nurofen niet in als u:

 • allergisch bent voor ibuprofen, ponceau 4R (E124) of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • ooit last gehad heeft van kortademigheid, astma, loopneus, zwelling of galbulten na het gebruik van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere, vergelijkbare pijnstillers (NSAID’s).
 • als u een zweer, perforatie of bloeding van de maag of de twaalfvingerige darm heeft, of minstens tweemaal gehad heeft.
 • een voorgeschiedenis heeft van een maag-darmbloeding of -perforatie bij eerder gebruik van NSAID’s (niet-steroïde ontstekingsremmers).
 • lijdt aan een onverklaarde stoornis van de bloedaanmaak
 • een verhoogde bloedingsneiging heeft of een stoornis van de bloedstolling
 • lijdt aan ernstig nier-, lever- of hartfalen.
 • in de laatste drie maanden van de zwangerschap bent (zie de alinea ‘Zwangerschap en borstvoeding’).
 • ernstig uitgedroogd bent door braken, diarree of onvoldoende vochtinname.
 • een hersenbloeding heeft (cerebrovasculaire bloeding) of een andere actieve bloeding.

Niet geschikt voor jongeren met een lichaamsgewicht onder 40 kg of kinderen jonger dan 12 jaar.

Wees extra voorzichtig met Nurofen als u:

 • lijdt aan systemische lupus erythematodes (SLE) of gemengde bindweefselziekte (aandoeningen van het immuunsysteem met gewrichtspijn, huiduitslag en koorts).
 • een erfelijke afwijking in de bloedaanmaak (acute, intermitterende porfyrie) of problemen met de bloedstolling heeff.
 • een darmziekte (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn) heeft of gehad heeft.
 • hoge bloeddruk en/of hartfalen heeft of gehad heeft.
 • een verminderde nierfunctie heeft.
 • leverproblemen heeft.
 • kortgeleden een grote operatie ondergaan heeft.
 • astma heeft of gehad heeft of een allergische aandoening, omdat er kortademigheid kan optreden.
 • lijdt aan hooikoorts, neuspoliepen of chronisch obstructieve longziekte, omdat er een verhoogde kans is op allergische reacties. De allergische reacties kunnen zich manifesteren als astma- aanvallen (zogenaamd analgetica-astma), zwelling van de huid (Quincke’s oedeem) of als huiduitslag.
 • andere geneesmiddelen gebruikt, die de kans op zweren of bloedingen kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden, bloedverdunners (zoals warfarine), selectieve serotonineheropnameremmers (geneesmiddelen tegen depressie) of antibloedplaatjesmiddelen als acetylsalicylzuur (aspirine).

Andere waarschuwingen

 • Langdurig gebruik van pijnstillers voor hoofdpijn kan verergering van de klachten veroorzaken. Als u denkt dat dat bij u het geval is, stop dan met Nurofen en neem contact op met uw arts.
 • Geneesmiddelen als Nurofen kunnen in verband worden gebracht met een licht verhoogde kans op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte. Die kans is hoger bij hoge doses en langdurig gebruik. Overschrijd de aanbevolen dosis en behandelduur niet (3 dagen voor koorts en 4 dagen voor pijn).
 • Als u hartproblemen heeft, een beroerte gehad heeft of als u denkt dat u een verhoogde kans op deze aandoeningen heeft (bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk, diabetes of verhoogd cholesterol heeft of als u rookt), bespreek het gebruik van dit middel dan met uw arts of apotheker.
 • Gebruik Nurofen niet als u waterpokken (varicella) heeft.
 • Als u Nurofen langdurig gebruikt, dienen bloed, lever en nieren regelmatig gecontroleerd te worden.
 • Gebruik van Nurofen in combinatie met andere NSAID’s zoals selectieve cyclo-oxygenase-2- remmers, kan de kans op bijwerkingen verhogen en dient vermeden te worden. (zie de alinea 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’ hieronder).
 • Het gebruik van meer dan een pijnstiller kan de kans op ernstige nierproblemen verhogen en dient vermeden te worden. Het risico neemt verder toe bij uitdroging.

De kans op ongewenste bijwerkingen kan beperkt worden door het gebruik van de minimale werkzame dosis voor een zo kort mogelijke tijd. Ouderen hebben een verhoogde kans op bijwerkingen.

Neem, voordat u Nurofen gaat gebruiken, contact op met een arts als een van de bovengenoemde omstandigheden op u van toepassing is.

Sommige stollingsremmers (anticoagulantia) (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine), sommige geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers als captopril, bètablokkers, angiotensine II-antagonisten) en ook sommige andere geneesmiddelen kunnen de werking van ibuprofen beïnvloeden of door ibuprofen beïnvloed worden. Vraag altijd eerst advies aan een arts voordat u ibuprofen gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u ook acetylsalicylzuur (aspirine) gebruikt in een dosis boven 75 mg per dag.

Als u een lage dosering acetylsalicylzuur (aspirine) gebruikt (maximaal 75 mg per dag), praat dan met uw arts voordat u Nurofen gaat gebruiken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Vertel het vooral als u een van de volgende middelen gebruikt:

Andere NSAID’s (ontstekingsremmers en pijnstillers) omdat deze de kans op maag-darmzweren of
  –bloedingen kunnen verhogen
Digoxine (voor hartfalen) het effect van digoxine kan versterkt worden
Glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortison of omdat deze de kans op maag-darmzweren of
cortison-achtige stoffen bevatten) –bloedingen kunnen verhogen
Trombocytenaggregatieremmers: omdat deze de kans op maag-darmzweren of
  –bloedingen kunnen verhogen
Bloedverdunnende middelen (anticoagulantia, zoals Ibuprofen kan het effect van deze middelen
warfarine, acetylsalicylzuur en ticlopidine) versterken
Fenytoïne (voor epilepsie) het effect van fenytoïne kan versterkt worden
Selectieve serotonineheropnameremmers Kunnen de kans op bloeding verhogen
(geneesmiddelen tegen depressie)  
Lithium (een geneesmiddel tegen manisch- het effect van lithium kan versterkt worden
depressieve aandoeningen en depressie)  
probenecid en sulfinpyrazon (geneesmiddelen tegen Ibuprofen wordt langzamer door het lichaam
jicht) afgebroken
Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE- Ibuprofen kan het effect van deze middelen
remmers zoals captopril, bètablokkers, angiotensine verlagen en de kans op nierbeschadiging
II-antagonisten) en diuretica (plaspillen) verhogen
Kaliumsparende diuretica Kan leiden tot hoge kaliumconcentraties in
  het bloed (hyperkaliëmie)
Methotrexaat (een geneesmiddel tegen kanker of het effect van methotrexaat kan versterkt
reuma) worden
tacrolimus en cyclosporine (immunosuppressiva) Er kan nierbeschadiging optreden
Zidovudine (een geneesmiddel tegen AIDS) Het gebruik van Nurofen kan bij hiv-
  positieve hemofiliepatiënten het risico van
  gewrichtsbloedingen of bloedingen die tot
  zwelling leiden, verhogen
Sulfonylureumderivaten (tegen diabetes) Interacties zijn mogelijk
Chinolonantibiotica De kans op convulsies (toevallen) kan
  toenemen

Mifepriston (wordt gebruikt om een zwangerschap af te breken)

Het effect van mifepriston kan verminderd worden.

Neem de capsules in met water. Patiënten met een gevoelige maag worden aangeraden om Nurofen samen met voedsel in te nemen. Sommige bijwerkingen, zoals bijwerkingen in het maagdarmkanaal, treden vaker op als Nurofen samen met alcohol wordt gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vertel uw arts dat u zwanger bent, als u Nurofen gebruikt.

Neem dit geneesmiddel niet in tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Vermijd het gebruik van dit geneesmiddel in de eerste 6 maanden van de zwangerschap, tenzij de arts u een ander advies geeft.

Borstvoeding

Er komen slechts kleine hoeveelheden van ibuprofen en afbraakproducten in de moedermelk. Ibuprofen kan tijdens de borstvoeding gebruikt worden, mits in de aanbevolen dosering en voor zo kort mogelijke tijd.

Vrouwelijke vruchtbaarheid

Nurofen behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de vruchtbaarheid van vrouwen kan verminderen. Dit effect verdwijnt als u stopt met het gebruik. Vermijd het gebruik van dit geneesmiddel als u zwanger probeert te worden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft bij kortdurend gebruik en in de normale dosering geen of een verwaarloosbaar kleine invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Patiënten die tijdens het gebruik van ibuprofen klachten hebben over duizeligheid, slaperigheid, draaierigheid of visusstoornissen, kunnen beter niet autorijden of machines bedienen. Deze effecten kunnen erger worden als ibuprofen in combinatie met alcohol gebruikt wordt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nurofen

Dit geneesmiddel bevat sorbitol. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel bevat de kleurstof Ponceau 4R (E124). Dit kan allergische reacties veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Nurofen altijd precies volgens de aanbevelingen in deze bijsluiter. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosis, tenzij uw arts een andere dosering voorschrijft, is als volgt:

Dosering:

Volwassen en jongeren met een lichaamsgewicht van 40 kg of meer (12 jaar en ouder).

Begindosering: 1 capsule (400 mg ibuprofen) met water, daarna zo nodig 1 capsule (400 mg ibuprofen) om de zes uur. Neem niet meer dan drie capsules (1200 mg) in een periode van 24 uur.

Niet geschikt voor jongeren met een lichaamsgewicht onder 40 kg of kinderen jonger dan 12 jaar.

Wijze van gebruik:

Voor oraal gebruik. Niet op kauwen.

Patiënten met een gevoelige maag worden aangeraden om Nurofen samen met voedsel in te nemen. Als Nurofen kort na de maaltijd wordt ingenomen, kan de werking vertraagd zijn. Als dit gebeurt, neem dan niet meer Nurofen dan wordt aangeraden in rubriek 4.2 (dosering) en wacht tot het juiste interval tussen 2 doses voorbij is.

Duur van de behandeling

Dit middel is uitsluitend bedoeld voor kortdurend gebruik. Gebruik de laagst mogelijke dosis die nodig is om uw klachten te verlichten, gedurende de kortst mogelijke tijd.

Als u Nurofen langer nodig heeft dan 3 dagen voor koorts of 4 dagen voor pijn, vraag dan advies aan uw arts.

Bespreek ook met uw arts of apotheker als u denkt dat het effect van dit middel sterker of zwakker is dan u had verwacht.

Wat u moet doen als u meer Nurofen heeft ingenomen dan u zou mogen

Raadpleeg dan onmiddellijk een arts. De volgende verschijnselen kunnen optreden: misselijkheid, braken, maagpijn, diarree, oorsuizen, hoofdpijn, bloed bij de ontlasting of het braaksel (maagdarmbloeding), duizeligheid, slaperigheid, verwardheid, desoriëntatie. Zelden: bewustzijnsverlies.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Nurofen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

U kunt de bijwerkingen tot een minimum beperken door het middel in de laagst mogelijke dosering die nodig is om uw klachten te verlichten, en gedurende de kortst mogelijke tijd te gebruiken. U kunt last krijgen van een van de bekende bijwerkingen van NSAID’s (zie hieronder). Als dit gebeurt, of als u zich zorgen maakt, stop dan met het innemen van dit geneesmiddel en raadpleeg zo snel mogelijk

uw arts. Ouderen die dit product gebruiken, hebben een verhoogde kans op problemen die gerelateerd zijn aan bijwerkingen.

Bij de beoordeling van bijwerkingen worden de onderstaande frequenties als uitgangspunt gebruikt: zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

vaak: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

soms: bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers

zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

niet bekend: de frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens

STOP MET HET GEBRUIK van dit middel en zoek direct medische hulp bij:

 • symptomen van darmbloeding, zoals: hevige buikpijn, zwarte, teerachtige ontlasting, braken van bloed of donkere deeltjes die lijken op gemalen koffie.
 • symptomen van zeer zeldzame, maar ernstige allergische reacties, zoals verslechtering van astma, onverklaarbaar

piepende ademhaling, kortademigheid, zwelling van gezicht, tong of keel, moeite met ademhalen, snelle hartslag, plotselinge bloeddrukdaling die kan leiden tot shock. Dit kan zelfs gebeuren als u dit middel voor de eerste keer inneemt.

ernstige huidreacties, zoals huiduitslag over het gehele lichaam, schilfering, blaarvorming of loslaten van de huid.

Neem contact op met de arts als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, als de bijwerkingen erger worden of als u last krijgt van een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat.

Vaak

 • maagdarmklachten, zoals zuurbranden, buikpijn, misselijkheid, spijsverteringsstoornissen, braken, winderigheid, diarree, obstipatie. Licht bloedverlies uit de maag en/of darm kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot anemie.

Soms

 • zweren in maag of darm, soms met bloeding en perforatie, ontsteking en zweren van het mondslijmvlies (ulceratieve stomatitis), ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis), verergering van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn
 • stoornissen van het centrale zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, opwinding, prikkelbaarheid of vermoeidheid
 • visusstoornissen
 • allergische reacties als huiduitslag, jeuk en astma-aanvallen. Stop met het gebruik van Nurofen en neem direct contact op met uw arts.

Zelden

 • tinnitus (oorsuizen)
 • nierbeschadiging (papilnecrose) en verhoogd urinezuurgehalte van het bloed

Zeer zelden

 • zwelling (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) en hartfalen zijn gerapporteerd tijdens behandeling met NSAID’s.
 • ontsteking van de slokdarm (oesofagus) of alvleesklier (pancreas), vorming van membraan-achtige vernauwingen in de dunne en dikke darm (intestinale membraneuze stricturen).
 • ernstige infecties van de huid en de weke delen zijn voorgekomen tijdens waterpokkeninfecties (varicella).
 • minder urineproductie dan normaal en zwelling (vooral bij patiënten met hoge bloeddruk of verminderde nierfunctie); zwelling (oedeem) en troebele urine (nefrotisch syndroom); ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis) die kan leiden tot acuut nierfalen. Als een van de bovenstaande verschijnselen opmerkt, of als u zich in het algemeen beroerd voelt, stop dan met Nurofen en vraag direct advies aan uw arts; deze verschijnselen kunnen namelijk de eerste symptomen van nierbeschadiging of nierfalen zijn.
 • problemen met de aanmaak van bloedcellen; de eerste symptomen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige wonden in de mond, griepachtige klachten, ernstige vermoeidheid, neusbloedingen en huidbloeding Stop in die gevallen met de behandeling en vraag advies aan een arts. Gebruik geen pijnstillers of andere middelen om de koorts te verminderen (antipyretische middelen).
 • psychotische reacties en depressie
 • verergering van infectiegerelateerde ontstekingen (bijvoorbeeld necrotiserende fasciitis) zijn beschreven bij behandeling met NSAID’s. Als symptomen van infectie optreden of verergeren tijdens het gebruik van Nurofen, ga dan direct naar de arts, die kan beoordelen of het nodig is om de infectie te behandelen met antibiotica of andere anti-infectieuze middelen.
 • hoge bloeddruk, hartkloppingen, hartfalen, hartaanval.
 • leverfunctiestoornissen, leverbeschadiging, vooral tijdens langdurige behandeling, leverfalen, acute ontsteking van de lever (hepatitis).
 • verschijnselen van aseptische meningitis met nekstijfheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of bewustzijnsvermindering zijn waargenomen tijdens gebruik van ibuprofen. Patiënten

met auto-immuunziekten (systemische lupus erythematodes, gemengde bindweefselziekte) hebben een grotere kans op deze bijwerkingen. Neem bij deze bijwerkingen direct contact op met een arts.

 • ernstige vormen van huidreacties zoals huiduitslag met roodheid en blaren (syndroom van Stevens-Johnson, toxische epidermale necrolyse, syndroom van Lyell), haaruitval (alopecia).
 • ernstige algemene overgevoeligheidsreacties.
 • verergering van astma en bronchospasme.

Dit geneesmiddel bevat Ponceau 4R (E124) dat allergische reacties kan veroorzaken.

Geneesmiddelen als Nurofen kunnen in verband worden gebracht met een licht verhoogde kans op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte.

Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, stop dan met het gebruik van Nurofen en raadpleeg uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Elke capsule bevat 400 mg ibuprofen De andere stoffen in dit middel zijn:

-Vulling:

  • Macrogol 600
  • Kaliumhydroxide
  • Gezuiverd water
 • Omhulsel van de capsules:
  • Sorbitol, vloeibaar (E420)
  • Gelatine
  • Ponceau 4R (E124)
 • Inkt:
  • Titaniumdioxide (E171)
  • Propyleenglycol
  • Hypromellose (E464)
 • Hulpstoffen bij de productie:
  • Triglyceriden, middellangeketen
  • Lecithine (E322)

Hoe ziet Nurofen Fastine Liquid Caps 400 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De capsules zijn rood, ovaal en doorschijnend, met het nurofen logo in witte opdruk. De capsules zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 40 of 50 zachte capsules

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Reckitt Benckiser Healthcare B.V.

Siriusdreef 14

2132 WT Hoofddorp

Fabrikant

Reckitt Benckiser Healthcare International

Thane Road, Nottingham, NG90 2DB

Verenigd Koninkrijk

Dit geneesmiddel is ingeschreven onder registratienummer RVG 105812.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:

Oostenrijk Nurofen Rapid 400 mg Weichkapseln
Bulgarije Nurofen Express Forte
Cyprus Nurofen Express 400mg Capsule, soft
Frankrijk NurofenCaps 400mg, capsule molle
Duitsland Nurofen Immedia 400 mg Weichkapseln
Hongarije Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy kapszula
Italië Nurofencaps 400 mg capsule molli
Nederland Nurofen Fastine Liquid Caps 400 mg, capsule, zacht
Polen Nurofen Caps
Portugal Nurofen Zavance 400 mg cápsulas moles
Roemenië Nurofen Express Forte 400 mg capsules moi
Verenigd Koninkrijk Nurofen Express 400mg Capsules, soft

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.