Advertentie

Auteur: Bayer


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Saridon ibuprofen 200 mg is een geneesmiddel in de vorm van witte, ovale filmomhulde tabletten. Het bevat ibuprofen in de vorm van ibuprofennatrium dihydraat om snelle opname in het lichaam mogelijk te maken. Saridon ibuprofen 200 mg is verkrijgbaar in verpakkingen met 3, 10, 20, 30 of 50 tabletten in blisterverpakking of in een plastic potje. Niet alle genoemde verpakkingsvormen worden in de handel gebracht.

Saridon ibuprofen 200 mg behoort tot de groep van non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID’s) die pijnstillende, koortsverlagende en ontstekingsremmende eigenschappen hebben.

Saridon ibuprofen 200 mg kan men gebruiken ter verlichting van hoofdpijn, spierpijn en pijn in de gewrichten, spit, menstruatiepijn, kiespijn, pijn na tandheelkundige ingrepen, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie.

In het algemeen gelden de volgende doseringen:

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar

Per keer 1 tot 2 tabletten (= 200-400 mg ibuprofen), wanneer nodig elke 4 tot 6 uur herhalen.

Niet meer dan 6 tabletten (= 1200 mg ibuprofen) per 24 uur innemen.

Verdeel het innemen van de diverse doses zo gelijkmatig mogelijk over de dag.

Kinderen jonger dan 12 jaar

Saridon ibuprofen 200 mg is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Raadpleeg uw arts.

Wijze van gebruik

De tablet tijdens of direct na de maaltijd met een ruime hoeveelheid water doorslikken.

Gebruik pijnstillers zoals Saridon ibuprofen 200 mg niet langer dan 14 dagen achtereen zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Saridon ibuprofen 200 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel Saridon ibuprofen 200 mg heeft gebruikt

Wanneer u teveel Saridon ibuprofen 200 mg heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. De volgende bijverschijnselen kunnen optreden: misselijkheid, maagpijn, braken en diarree (mogelijk met bloed), hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid en gezichtsstoornissen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Saridon ibuprofen 200 mg in te nemen

U kunt in dat geval de normale dosering op het door u gewenste tijdstip innemen.

Neem nooit een dubbele dosis van Saridon ibuprofen 200 mg om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • wanneer u overgevoelig bent voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen, acetylsalicylzuur of andere koortsverlagende en ontstekingsremmende medicatie (NSAID’s);
 • wanneer u een actieve of terugkerende (recidiverende) maagzweer of een zweer in de twaalfvingerige darm heeft, terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed, maag-darmbloeding of andere bloedingen zoals een hersenbloeding;
 • wanneer de werking van uw nieren en/of lever sterk is verminderd;
 • wanneer u lijdt aan ernstig hartfalen;
 • wanneer u neiging tot bloedingen heeft of met antistollingsmiddelen wordt behandeld.

Wees extra voorzichtig met Saridon ibuprofen 200 mg

 • wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft;
 • wanneer u astma heeft;
 • wanneer uw algehele conditie achteruit gaat;
 • wanneer u vermoedt dat u een infectie heeft, omdat ibuprofen de objectieve en subjectieve ontstekingsverschijnselen kan maskeren waardoor eventuele infecties verborgen zouden kunnen blijven;
 • wanneer u ouder bent;
 • wanneer u last heeft van een hoge bloeddruk (hypertensie) of hartaandoeningen.

Geneesmiddelen zoals Saridon ibuprofen 200 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van behandeling (14 dagen).

Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

U mag Saridon ibuprofen 200 mg niet gebruiken wanneer u zwanger bent. Gebruik Saridon ibuprofen 200 mg bij zwangerschap alleen na overleg met uw arts.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

De werkzame bestanddelen van Saridon ibuprofen 200 mg gaan over in de moedermelk. U mag Saridon ibuprofen 200 mg niet gebruiken wanneer u borstvoeding geeft. Raadpleeg daarom eerst uw arts voordat u besluit Saridon ibuprofen 200 mg te gebruiken als u borstvoeding geeft.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Saridon ibuprofen 200 mg beïnvloedt de rijvaardigheid niet. In geval van duizeligheid bij het gebruik van ibuprofen wordt het besturen van een motorrijtuig en het verrichten van potentieel gevaarlijke en oplettendheid vereisende werkzaamheden afgeraden.

Belangrijke informatie over enkele ingrediënten van Saridon ibuprofen 200 mg

Dit geneesmiddel bevat 36 mg natrium per tablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Gebruik van Saridon ibuprofen 200 mg in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt? Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia; bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/aspirine), andere koortsverlagende en ontstekingsremmende middelen (NSAID’s) (kan de kans op bijwerkingen verhogen), bloeddrukverlagende middelen (het effect van de bloeddrukverlagende middelen kan worden verminderd), corticosteroïden (ontstekingsremmers) (de mogelijke vorming van zweertjes door corticosteroïden kan worden versterkt), diuretica (plaspillen) (zou het effect van de diuretica kunnen verminderen), methotrexaat (middel tegen kanker, reuma) (zou de uitscheiding van methotrexaat kunnen verminderen), lithium (bij manische depressies) (zou de uitscheiding van lithium kunnen verminderen), digoxine (hartmiddel) (kan de concentratie van digoxine in het plasma verhogen) en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Saridon ibuprofen 200 mg bijwerkingen veroorzaken.

Tijdens het gebruik van ibuprofen(natrium) zijn de volgende bijwerkingen waargenomen die niet altijd aanleiding gaven tot stoppen van het gebruik van

ibuprofen(natrium).

Incidenteel:

Maag-darmklachten zoals zuurbranden, maagpijn of misselijkheid, hoofdpijn,

overgevoeligheidsreacties gepaard gaand met galbulten en jeuk.

Zelden:

Diarree, winderigheid, verstopping, overgeven.

Zeer zelden:

Maag-darmzweren, soms met bloeding.

Vermindering van de urine uitscheiding en vasthouden van vocht (oedeem), acuut nierfalen, nierweefselafsterving (vooral bij langdurig gebruik). Leveraandoeningen (vooral bij langdurig gebruik).

Bloedbeeldafwijkingen die kunnen leiden tot verschijnselen zoals koorts, keelpijn, oppervlakkige wondjes in de mond, griepachtige symptomen, oververmoeidheid, neus- en huidbloedingen.

Huidreacties, zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming. Gedurende behandeling met ibuprofen bij patiënten met bestaande auto-

immuunziekten (systemische lupus erythematosus, mixed connective tissue disease) zijn in enkele gevallen symptomen als een stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, koorts en desoriëntatie waargenomen.

Ernstige overgevoeligheidsreacties (verschijnselen kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong en strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige shocktoestand).

Verergering van asthma.

NSAIDs, zoals Saridon ibuprofen 200 mg, kunnen in verband worden gebracht met oedeemvorming (gezwollen enkels en voeten), hoge bloeddruk en hartproblemen. Geneesmiddelen zoals Saridon ibuprofen 200 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaar Saridon ibuprofen 200 mg tabletten in de originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Saridon ibuprofen 200 mg niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld achter ´Niet te gebruiken na:´ en op de doordrukstrip achter ‘exp’.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in maart 2012.

Nuttige informatie over pijn en koorts

Pijnstillend

Pijn is een signaal dat er ergens in het lichaam iets niet optimaal functioneert. Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld letsel, een verkeerde houding, druk of stofwisselingsprocessen. Pijn attendeert ons hierop en zorgt ervoor dat we iets aan de oorzaak kunnen gaan doen.

Pijn kan ons echter hinderen bij onze dagelijkse bezigheden. Ook kan het zijn dat we het deel van ons lichaam waar de pijn zit op een andere manier of helemaal niet gebruiken. Zolang we ons bewust zijn van het feit dat pijn duidt op een niet optimale situatie in het lichaam, is het goed om te weten dat een pijnstiller iets aan de pijn kan doen. Een pijnstiller zoals Saridon ibuprofen 200 mg kan er voor zorgen dat de pijn snel verdwijnt of dat hevige pijn wat draaglijker wordt.

Koortsverlagend

Koorts is doorgaans een normale reactie op een infectie en kan bijdragen tot bestrijding van de ziektekiemen in het lichaam. Een te hoge lichaamstemperatuur kan nadelig zijn voor het lichaam. Een middel zoals Saridon ibuprofen 200 mg kan een rol spelen bij het herstel van een normale lichaamstemperatuur. Het vervelende gevoel dat koorts vaak geeft (men kan hevig transpireren en tegelijk rillen van de kou) kan hierdoor worden verminderd.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK